Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/55
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.18.
Iktatószám:4790/2020
CPV Kód:48219300-9
Ajánlatkérő:Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt
Teljesítés helye:5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 30.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:AgroVIR Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Gazdálkodó szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Mezőgazdaság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84820493
Postai cím: Kozma Ferenc Utca 30
Város: Mezőhegyes
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5820
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Turbucz Péter
Telefon: +36 68566566
E-mail: turbucz.peter@mezohegyesbirtok.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Gazdálkodó szervezet
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Mezőgazdaság
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mezőgazdasági VIR rendszer
Hivatkozási szám: EKR001638842019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48219300-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Műszaki tartalom: • minimum 1.200 ha erdő és min. 8.200 ha szántóföld adatainak fogadása, feldolgozása, tárolása biztosított legyen.
• Többszintű legyen a jogosultság kezelés, az egyes funkcionalitások kapcsán szabályozhatók legyenek a hozzáférési és az
írási-olvasási jogok, valamint legyen olyan ajánlatkérői szerepkör, amellyel Ajánlatkérő a jogosultságok felett rendelkezhet • Távoli
rendszer-adminisztráció biztosított legyen. • Külső flottamenedzsment rendszer adatainak fogadása biztosított legyen és az érkező
adatokat a rendszer integráltan kezelje a munkaművelek kezelésénél (felvétel, módosítás, törlés). • Elérhető legyen mobil eszközön az
elektronikus munkalap alkalmazás (telefonon, tableten), mely közvetlen kapcsolatban áll a rendszerrel és abba adatokat tölt fel.
Biztosítsa, hogy a munkavállalók (pl. traktorosok, gépkezelők) napi tevékenységeiket rögzíthessék az általuk használt mobil eszközön.
Felvihető adatok: munkavégzés helyszíne, erőgép-munkagép típusa, munkaművelet típusa, munka kezdete és vége, munkaműveleti
teljesítmény. Szakmai követelmények: • A készletgazdálkodás legyen a szoftver szerves része. • Fizikai adatkapcsolat hídmérleghez
biztosított legyen, és a készlet modulban az egyes változások automatikusan jelenjenek meg A biztosított adat: minden beérkező és
kimenő mérlegelt tétel súlya pontos időbélyeggel. • A hídmérlegek párhuzamos, egyidejű kezelése biztosított legyen, ne csak
egyenként lehessen a hídmérlegről az adatokat küldeni a rendszerbe. • Kapcsolódás üzemanyagkúthoz, adatok átvétele biztosított
legyen (adatkapcsolat kiépítése). • A rendszernek képesnek kell lennie arra, hogy a kijuttatott anyagoknál figyelmeztessen kultúrára,
dózisra, támogatási típusokra. • A rendszernek képesnek kell lennie arra, hogy a gépekbe betankolt üzemanyag mennyiségeket
felossza az elvégzett és a rendszerbe rögzített munkaműveletekre. • A rendszernek tartalmaznia kell automatikus figyelmeztetéseket
vegyszerre, műtrágya hatóanyagra, határidőkre, földbérleti szerződések lejártára, kifizetés esedékességére. • A rendszernek részletes
parcella adatbázist kell tartalmaznia, kezelnie földügyi adatokkal (hrsz, blokkazonosító, parcella sorszám, egyéb saját azonosítók). • A
rendszernek biztosítani kell az egyes termelési műveletek költségeinek, a valós felhasználásnak megfelelő folyamatos rögzítését a
termelési alapegységekhez (parcellák). • A rendszer keretében hálózatban működő, központilag lekérdezhető készletnyilvántartás
működtetése, ezen nyilvántartáshoz tartozó bevételi, kiadási dokumentumok elkészítése, több helyileg elkülönülő üzemegység
vonatkozásában biztosított legyen. • A rendszer rendelkezzen beépített ellenőrző, figyelmeztető funkciókkal. (dátum, készlet figyelése)
. • Az ellenőrző hatóságok felé történő adatszolgáltatásoknak (pl.: Gazdálkodási napló, Permetezési napló, nitrát jelentés) a
rendszerből legenerálhatónak kell lennie (űrlap és xml formátumban). • A rendszer a vezető szint részére biztosítson a termelés
bármely szakaszában - visszamenőlegesen is – lekérdezési, keresztlekérdezési, kigyűjtési lehetőségeket, ill. ezen kimutatások
elemzését értékelését. • Térképes kezelő felület legyen biztosított, amelyen a gazdaság befoglaló (azonosítókkal ellátott)
zónatérképeire évenként új rétegként a növénytermesztés elkészítheti, vagy külső forrásból importálhatja adott gazdasági év vetésterv
térképeit, amellyel a befoglaló zónatérképek a vetésterv felosztásának megfelelően elvághatók, majd hozzá növénykultúrák
rendelhetők (pl. hibridkukorica területek elhelyezése egy nagy üzemi táblán belül). Ezáltal a rendszernek képesnek kell lennie az adott
gazdasági év zónaszintű vetésterv térképének elkészítésére, és az adott évi vetésterv részletes területi információi azonosító adatokkal
történő kinyerésére, továbbá a térképfájloknak felhasználhatónak kell lenniük a traktorok következő évi határvonal állományaként
gépvezérléshez. • A rendszernek képesnek kell lennie a gazdaság gépi eszközeinek, üzemanyag felhasználásának, alkatrész igényének,
saját és külső forrásból igénybe vett szerviz költségek teljes körű nyomon követésére, a gépi költségek teljesítmény-, hektár-,
fogyasztás- vagy üzemóra alapján történő elszámolására, valamint az üzemeltetők munkabérének elszámolásának alapjául szolgáló
bizonylatok elkészítésére. • A rendszernek kezelnie kell a precíziós gazdálkodás által támasztott igényeket: - a parcellák
feloszthatósága kataszteri adatok és az Ajánlatkérő szakmai megítélése alapján kialakított management zónák szerint, - az egyes
zónákon eltérő mennyiségben felhasznált input anyagok (vetőmag, műtrágya, növényvédőszer) nyomon követese, - meghatározott
zónákat érintő műveletek (pl. talajlazítás) költségeinek parcellára történő kimutatása, terhelése, - az egyes zónák költség-hozam
viszonyainak elemzése. Egyéb követelmények: • A leszállítandó szoftver elemek installálása Ajánlattevő feladata. • A bevezetés során a
munkavállalók helyszínen történő elméleti és gyakorlati oktatása, betanítása minimum 3 alkalommal, napi 8 órában. Az Ajánlattevőnek
olyan oktatást kell biztosítania, mely a felhasználókat alkalmassá teszi a szállított rendszer általuk használt komponensének
működtetésére. Az oktatást Ajánlatkérő telephelyén magyar nyelven kell elvégezni. • A szerződés hatályba lépésétől számított 3
hónapig szakmai konzulens helyszíni biztosítása. • Szoftverkövetésre vonatkozó elvárt minimális feltételek: o minimum 1 évre legyen
biztosított a mindenkor aktuális magyar törvényi-agrár szakhatósági szabályok kielégítését biztosító szoftverváltoztatások
érvényesítése. o Minimum 1 évre legyen biztosított a rendszer üzemeltetése. o Szükség szerinti rendszerességű tájékoztatás az új
szoftververziókat érintő változásokról. o Jótállás biztosítása a teljes szoftverkövetési időszakra. • Támogatásra vonatkozó minimális
feltételek o Emailes megkeresési, hibabejelentési lehetőség biztosítása. o Hétfőtől péntekig 8-17 óráig biztosított telefonos elérhetőség
(kérdések, hibabejelentések).
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 34960000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Mezőgazdasági VIR rendszer
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48219300-9
További tárgyak:48411000-2
48420000-8
48430000-1
48451000-4
48490000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 30.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Műszaki tartalom: • minimum 1.200 ha erdő és min. 8.200 ha szántóföld adatainak fogadása, feldolgozása, tárolása biztosított legyen.
• Többszintű legyen a jogosultság kezelés, az egyes funkcionalitások kapcsán szabályozhatók legyenek a hozzáférési és az
írási-olvasási jogok, valamint legyen olyan ajánlatkérői szerepkör, amellyel Ajánlatkérő a jogosultságok felett rendelkezhet • Távoli
rendszer-adminisztráció biztosított legyen. • Külső flottamenedzsment rendszer adatainak fogadása biztosított legyen és az érkező
adatokat a rendszer integráltan kezelje a munkaművelek kezelésénél (felvétel, módosítás, törlés). • Elérhető legyen mobil eszközön az
elektronikus munkalap alkalmazás (telefonon, tableten), mely közvetlen kapcsolatban áll a rendszerrel és abba adatokat tölt fel.
Biztosítsa, hogy a munkavállalók (pl. traktorosok, gépkezelők) napi tevékenységeiket rögzíthessék az általuk használt mobil eszközön.
Felvihető adatok: munkavégzés helyszíne, erőgép-munkagép típusa, munkaművelet típusa, munka kezdete és vége, munkaműveleti
teljesítmény. Szakmai követelmények: • A készletgazdálkodás legyen a szoftver szerves része. • Fizikai adatkapcsolat hídmérleghez
biztosított legyen, és a készlet modulban az egyes változások automatikusan jelenjenek meg A biztosított adat: minden beérkező és
kimenő mérlegelt tétel súlya pontos időbélyeggel. • A hídmérlegek párhuzamos, egyidejű kezelése biztosított legyen, ne csak
egyenként lehessen a hídmérlegről az adatokat küldeni a rendszerbe. • Kapcsolódás üzemanyagkúthoz, adatok átvétele biztosított
legyen (adatkapcsolat kiépítése). • A rendszernek képesnek kell lennie arra, hogy a kijuttatott anyagoknál figyelmeztessen kultúrára,
dózisra, támogatási típusokra. • A rendszernek képesnek kell lennie arra, hogy a gépekbe betankolt üzemanyag mennyiségeket
felossza az elvégzett és a rendszerbe rögzített munkaműveletekre. • A rendszernek tartalmaznia kell automatikus figyelmeztetéseket
vegyszerre, műtrágya hatóanyagra, határidőkre, földbérleti szerződések lejártára, kifizetés esedékességére. • A rendszernek részletes
parcella adatbázist kell tartalmaznia, kezelnie földügyi adatokkal (hrsz, blokkazonosító, parcella sorszám, egyéb saját azonosítók). • A
rendszernek biztosítani kell az egyes termelési műveletek költségeinek, a valós felhasználásnak megfelelő folyamatos rögzítését a
termelési alapegységekhez (parcellák). • A rendszer keretében hálózatban működő, központilag lekérdezhető készletnyilvántartás
működtetése, ezen nyilvántartáshoz tartozó bevételi, kiadási dokumentumok elkészítése, több helyileg elkülönülő üzemegység
vonatkozásában biztosított legyen. • A rendszer rendelkezzen beépített ellenőrző, figyelmeztető funkciókkal. (dátum, készlet figyelése)
. • Az ellenőrző hatóságok felé történő adatszolgáltatásoknak (pl.: Gazdálkodási napló, Permetezési napló, nitrát jelentés) a
rendszerből legenerálhatónak kell lennie (űrlap és xml formátumban). • A rendszer a vezető szint részére biztosítson a termelés
bármely szakaszában - visszamenőlegesen is – lekérdezési, keresztlekérdezési, kigyűjtési lehetőségeket, ill. ezen kimutatások
elemzését értékelését. • Térképes kezelő felület legyen biztosított, amelyen a gazdaság befoglaló (azonosítókkal ellátott)
zónatérképeire évenként új rétegként a növénytermesztés elkészítheti, vagy külső forrásból importálhatja adott gazdasági év vetésterv
térképeit, amellyel a befoglaló zónatérképek a vetésterv felosztásának megfelelően elvághatók, majd hozzá növénykultúrák
rendelhetők (pl. hibridkukorica területek elhelyezése egy nagy üzemi táblán belül). Ezáltal a rendszernek képesnek kell lennie az adott
gazdasági év zónaszintű vetésterv térképének elkészítésére, és az adott évi vetésterv részletes területi információi azonosító adatokkal
történő kinyerésére, továbbá a térképfájloknak felhasználhatónak kell lenniük a traktorok következő évi határvonal állományaként
gépvezérléshez. • A rendszernek képesnek kell lennie a gazdaság gépi eszközeinek, üzemanyag felhasználásának, alkatrész igényének,
saját és külső forrásból igénybe vett szerviz költségek teljes körű nyomon követésére, a gépi költségek teljesítmény-, hektár-,
fogyasztás- vagy üzemóra alapján történő elszámolására, valamint az üzemeltetők munkabérének elszámolásának alapjául szolgáló
bizonylatok elkészítésére. • A rendszernek kezelnie kell a precíziós gazdálkodás által támasztott igényeket: - a parcellák
feloszthatósága kataszteri adatok és az Ajánlatkérő szakmai megítélése alapján kialakított management zónák szerint, - az egyes
zónákon eltérő mennyiségben felhasznált input anyagok (vetőmag, műtrágya, növényvédőszer) nyomon követese, - meghatározott
zónákat érintő műveletek (pl. talajlazítás) költségeinek parcellára történő kimutatása, terhelése, - az egyes zónák költség-hozam
viszonyainak elemzése. Egyéb követelmények: • A leszállítandó szoftver elemek installálása Ajánlattevő feladata. • A bevezetés során a
munkavállalók helyszínen történő elméleti és gyakorlati oktatása, betanítása minimum 3 alkalommal, napi 8 órában. Az Ajánlattevőnek
olyan oktatást kell biztosítania, mely a felhasználókat alkalmassá teszi a szállított rendszer általuk használt komponensének
működtetésére. Az oktatást Ajánlatkérő telephelyén magyar nyelven kell elvégezni. • A szerződés hatályba lépésétől számított 3
hónapig szakmai konzulens helyszíni biztosítása. • Szoftverkövetésre vonatkozó elvárt minimális feltételek: o minimum 1 évre legyen
biztosított a mindenkor aktuális magyar törvényi-agrár szakhatósági szabályok kielégítését biztosító szoftverváltoztatások
érvényesítése. o Minimum 1 évre legyen biztosított a rendszer üzemeltetése. o Szükség szerinti rendszerességű tájékoztatás az új
szoftververziókat érintő változásokról. o Jótállás biztosítása a teljes szoftverkövetési időszakra. • Támogatásra vonatkozó minimális
feltételek o Emailes megkeresési, hibabejelentési lehetőség biztosítása. o Hétfőtől péntekig 8-17 óráig biztosított telefonos elérhetőség
(kérdések, hibabejelentések).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M/2.1. alk. pontban bemutatott szakember rendelkezik mezőgazdasági társaságnál vállalatirányítási rendszer implementációjára vonatkozó tapasztalattal (IGEN/NEM) 15
2 A bevezetésre kerülő rendszer oktatásra alkalmas állapotban való szerződésszerű átadása Megrendelő részére szerződéskötéstől számítottan (1-3 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 41. § (3) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását alkalmazza, az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.). 2. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához, az érdeklődés jelzéséhez és az ajánlattételhez az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált Ajánlattevők részére biztosítja. 3. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). A rendszer használatával kapcsolatos valamennyi kérdés vonatkozásában a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. nyújthat segítséget. 4. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/ Egyéb szerződéses feltételek: Nyertes ajánlattevő kötelezettsége a szerződés hatályba lépésétől számított 3 hónapos időtartamban szakmai konzulens helyszíni biztosítása napi 8 munkaórában valamennyi az érintett időszakba eső munkanapon. Nyertes ajánlattevő kötelezettsége a rendszer bevezetés során a munkavállalók helyszínen történő elméleti és gyakorlati oktatása, betanítása minimum 3 alkalommal, napi 8 órában összesen 40 oktatásra kerülő személyre vonatkozóan.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Mezőgazdasági VIR rendszer
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: AgroVIR Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20057561
Postai cím: Kinizsi Utca 30. 2. em.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: info@agrovir.hu
Telefon: +36 305663207
Internetcím(ek): (URL) www.agrovir.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14000838213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 50000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 34960000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: AgroVIR Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20057561
Postai cím: Kinizsi Utca 30. 2. em.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14000838213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/01/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlattevő neve: AgroVIR Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2040 Budaörs Kinizsi Utca 30. 2. em.
14000838-2-13
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges