Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/59
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.03.24.
Iktatószám: 5088/2020
CPV Kód: 72224000-1
Ajánlatkérő: PANNON Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás
Teljesítés helye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Grants Europe Consulting Kft.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Európai területi együttműködés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: PANNON Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50333796
Postai cím: Széchenyi Tér 9.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dudas Koszo Katalin
Telefon: +36 308998812
E-mail: interventures@pannonegtc.eu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.pannonegtc.eu/hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.pannonegtc.eu/hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Európai területi együttműködés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: InterVentures-admin pü-i és foly.menedzsment fa-ok
Hivatkozási szám: EKR000009902020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72224000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Pannon Európai Területi Társulás 2018. júniusában „INTER VENTURES- Policies to promote the internationalisation of SMEs for more competitive regional ecosystems in border areas of the EU s” címmel angol nyelvű pályázatot nyújtott be az Interreg Europe Program 2014-2020 negyedik, egyfordulós pályázati felhívására. A Program Monitoring Bizottsága a pályázatot 2019. március 26-án nyertessé nyilvánította. A feladatok Pannon Európai Területi Társulás kettős szerepének megfelelően (Vezető Partner és projekt partner) kerültek részletezésre:
I.- Vezető partneri szerephez kapcsolódó tanácsadói feladatok: A Vezető partneri szintű (nemzetközi) projektmenedzsment-feladatok az INTER VENTURES c. Interreg Europe Program projekt 9 finanszírozott partnere együttes munkájának menedzsmentjét, valamint adminisztratív és pénzügyi – jelentős részben angol nyelven történő – koordinálását foglalják
magukba, a későbbiekben részletezett feladat-kiírásnak megfelelően.
II.- Pannon Európai Területi Társulás partneri szintű projektrészéhez kapcsolódó tanácsadói feladatok: Partneri (nemzeti) szintű feladatok Pannon Európai Területi Társulás saját projektrészének megvalósításához kapcsolódóan az adminisztratív és pénzügyi koordinálást foglalják magukban, a későbbiekben részletezett feladat-kiírásnak megfelelően.
1. Külső projektmenedzsment feladatok támogatásának biztosítása a Vezető Partner számára
o Belső projekt rendszerek felállítása, teljes projekt dokumentációs rendszer Program elvárásoknak megfelelő kialakításában való aktív részvétel és folyamatos működtetéséhez tanácsadás nyújtása
o Partneri adatbázisok elkészítése, folyamatos aktualizálásuk támogatása
o A projekt végrehajtásának folyamatos nyomon követése: a belső és külső projektmenedzsment team által a munkaterv szerint ellátandó feladatok koordinálása, rendszeres projekt értekezletek tartása révén. Az értekezletekre a Megbízó székhelyén kerül sor
o A belső projektmenedzsment team felkészítése a partnerekkel való folyamatos kapcsolattartásra és belső kommunikációs feladatokra, a partnerekkel való kommunikáció támogatása
 A Program kötelező elvárásainak megfelelően kialakított, és a Ajánlatkérő által biztosított belső menedzsment munkaszervezet feladata a projekt Vezető partneri valamint partneri szintű megvalósítása a Társuláson belüli munkafolyamatok összefogásával, koordinálásával, adminisztratív támogatásával; a külső menedzsmenttel való kapcsolattartás és együttműködés; az információáramlás biztosítása a feladatok teljesítése érdekében; valamint a projektben a Társulás által vállalt szakmai feladatok megvalósítása.
o Napi kapcsolattartás a projekt teljes partnerségével, a partnerekhez betervezett projekt menedzsment feladatok teljesítésének nyomon követése, értékelése
o A projekt szintű munkaterv folyamatos aktualizálása, valamint a belső projektmenedzsment team aktív közreműködéssel történő támogatása a partnerek munkatervnek megfelelő teljesítésének nyomon követésében, értékelésében
o Segítségnyújtás a partnertalálkozók előkészítésében és utókövetésében, részvétel a pályázatban (Application Form) előzetesen meghatározott partnertalálkozókon. Az ülések technikai megszervezése minden esetben az adott partnertalálkozó megtartásáért felelős partner feladata, ideértve a Társulás által tartandó rendezvényeket, melyek technikai megszervezése a Megbízó feladata.
o A partnertalálkozókra a pályázatban meghatározott módon 4 különböző partnernél, különböző helyszínen kerül sor egy-egy alkalommal, melyeken megbízottnak legalább egy fővel képviseltetnie kell magát. A találkozókon a Megrendelő részéről való részvétel valamennyi költsége a Vállalkozót terheli.
o A nemzetközi partnertalálkozók keretében megrendezett projekt Irányító Bizottsági (Steering Group) ülések tartalmi előkészítése, az ülések megrendezésében és lebonyolításában, valamint utánkövetésében történő aktív részvétel.
o A Vezető Partner támogatása az Interreg Europe Program Közös Titkárságával (Joint Secretariat – JS) és a Vezető Partner Első Szintű Ellenőrző Szervével (First Level Control: Széchenyi Programiroda) való kapcsolattartásban aktív részvétel, illetve tanácsadás formájában
o Részvétel a Vezető Partner által tartott rendszeres belső projekt értekezleteken, a Vezető Partner belső intézményi tudás-átadásának segítése
A részfeladat ellátás időtartama:
A szerződés aláírásának napjától – 2021. július 31.
A tevékenység elvárt kimenetei:
1 db, Program szabályoknak megfelelően működtetett projekt menedzsment rendszer
2. Adminisztratív feladatellátás: jelentések elkészítése
• közreműködés a Vezető Partner 3 db partneri szintű, az Első Szintű Ellenőrző szervhez benyújtandó jelentésének (FLC report) kidolgozásában:
o 1. számú partneri jelentés esetében a szerződéskötés napján aktuális állapotához igazodó feladatok teljesítése
o 2. és 3. számú partneri szintű jelentés esetében: Vezető Partner partneri szintű jelentése (tevékenység beszámoló és pénzügyi jelentés előkészítése, kidolgozása és benyújtása) és háttérdokumentációja mesterpéldányának összeállítása, melyhez a Megrendelő köteles a szükséges anyagokat rendelkezésre bocsátani, a jelentések on-line jelentési felületre történő feltöltése és benyújtása. Az Első Szintű Ellenőrző szerv számára történő papíralapú benyújtás a Megrendelő feladata.
o esetleges hiánypótlások teljesítésében való aktív közreműködés, melynek keretében Vállalkozó köteles Megrendelő részére minden szükséges szakmai segítséget megadni
• 3 db projekt szintű Előrehaladási Jelentés (Progress Report) elkészítése:
o Belső monitoring rendszer működtetésével az adott jelentési időszak partneri inputjai alapján a Program által elvárt tartalmú és formájú Előrehaladási Jelentések összeállítása, on-line jelentési felületre történő feltöltése és benyújtása a JS számára
o esetleges hiánypótlások teljesítése
A részfeladat ellátás időtartama:
A szerződés aláírásának napjától – 2021. július 31.
Folyt.köv.: II.2.4.)pontban
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 78000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: InterVentures-admin pü-i és foly.menedzsment fa-ok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72224000-1
További tárgyak: 79421000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Folyt. II.1.4.)
A részfeladat ellátás időtartama:
A szerződés aláírásának napjától – 2021. július 31.
A tevékenység elvárt kimenetei:
1.3 db benyújtott, angol nyelvű Vezető Partneri jelentés (FLC report) - 1. számú partneri jelentés esetében a szerződéskötés napján aktuális állapotához igazodó feladatok teljesítése
2.3 db benyújtott, angol nyelvű projekt szintű előrehaladási jelentés (Progress Report)
3. Külső pénzügyi menedzsment támogatás biztosítása a Vezető Partner számára
o Pénzügyi adatbázisok elkészítése, folyamatos aktualizálásuk (amennyiben az adatbázist olyan szoftver használatával kívánja biztosítani, melyhez való hozzáférésnek az ajánlattevő, vagy más partner, vagy projektben részes személy számára díja van, úgy annak költsége az ajánlattevőt terheli.)
o A Vezető Partner felkészítése a partnerekkel való kapcsolattartásra: a partnerek pénzügyi előrehaladásához és jelentési kötelezettségeik teljesítéséhez kapcsolódó koordináció nyújtása, határidők és felelősök kijelölése, felkészítés partneri feladatok teljesítésének betartatására
o Projekt szintű pénzügyi monitoring rendszer (internal financial monitoring system) felállítása, annak folyamatos működtetése: projekt szintű költségvetés (budget) és kifizetési ütemezés (spending forecast) megvalósulásának folyamatos nyomon követése és szükség szerint aktualizálása; a partnerek pénzügyi teljesítésének folyamatos nyomon követése, határidők betartatása és a partnerek által igényelt konzultációk biztosítása; tanácsadás biztosítása a partnerek esetleges költségvetés módosítási igényeinek elbírálásában és jóváhagyásához
o Partneri pénzügyi és jelentéses adatszolgáltatásokhoz formátumok (templates) kidolgozása, a Megrendelő felkészítése ezek használatára, az adatok folyamatos gyűjtése és feldolgozása, a szükséges döntések meghozatalának támogatása
o Segítségnyújtás ERDF támogatás lehíváshoz és a partneri utalások pontos és határidőre történő lebonyolításához, valamint a partneri utaláshoz szükséges adatbázisok összeállítása
o A Vezető Partner támogatása aktív részvétel, illetve tanácsadás formájában az Interreg Europe Program Közös Titkárságával (Joint Secretariat – JS vagy Program) és a Vezető Partner Első Szintű Ellenőrző Szervével (First Level Control) való kapcsolattartásban pénzügyi vonatkozású kérdésekben
o Részvétel a Vezető Partner által tartott belső pénzügyi egyeztetéseken. Az egyeztetésekre a Megrendelő székhelyén kerül sor
o A projekthez kapcsolódó pénzügyi adatszolgáltatás nyújtása a Vezető Partner saját, intézményen belüli pénzügyi tervezésének segítése érdekében (éves költségvetés tervezés, pályázati forrás ütemezés stb.)
A részfeladat ellátás időtartama:
A szerződés aláírásának napjától – 2021. július 31.
A tevékenység elvárt kimenetei:
1. 1 db Program szabályoknak megfelelően működtetett monitoring rendszer
2. 3 db sikeres ERDF támogatás lehívást követő partneri tovább utalás
4. Folyamatmenedzsment támogatás biztosítása a Vezető Partner számára a nemzetközi tapasztalatcserén alapuló akciótervezés (tartalmi elem) szakmai tevékenységekhez
o A tematikus feladatokban résztvevő partneri és szakértői adatbázisok elkészítése, folyamatos aktualizálása;
o A tematikus feladatokban meghatározott feladatok végrehajtásának folyamatos nyomon követésében való aktív részvétel: a pályázatban kidolgozott tematikus végrehajtáshoz kapcsolódóan meghatározott időszaki tevékenységek, outputok és indikátorok megfelelő minőségben és megfelelő határidőre történő előállításának koordinálásában való aktív részvétel,
o Partneri inputok begyűjtése és továbbítása a felelős partnerek felé, a belső értékelés/monitoring rendszerének biztosítása, a szükséges irányelv meghatározása és folyamatkoordinációs jelentések előállítása, hatékonyságmérés
o Kapcsolattartás, rendszeres egyeztetések tartása a szakmai tevékenyég felelős partnerekkel (on-line és személyes (interregionális) partnertalálkozók formájában)
o Folyamatos help-desk szolgáltatás biztosítása a Vezető Partner és a partnerek felé a helyi érdekelti csoportok (Regional Stakeholder Group) működtetéséhez kapcsolódóan
o 2 db Interregionális partnertalálkozó és 2 db Tematikus tanulmányút szakmai pontjainak tartalmi előkészítésében való közreműködés: napirend, háttéranyagok, prezentációk egyeztetése/támogatása a találkozón előadó szakmai felelősökkel közösen; az elkövetkezendő feladatok és határidők meghatározása és egyeztetése a partnerséggel
o 1 db , a projekt 1. fázisának végéhez kötött, a Program képviselőjével lebonyolításra kerülő Félidei találkozó (mid-term meeting) előkészítése és végrehajtása: a találkozó előkészítéseként a Program által elvárt formátumú tevékenység és költségvetés utánkövetési dokumentumok elkészítése partneri intputok bekérésével, esetleges hiánypótlások kezelése, a találkozón a kidolgozott eredmények prezentálása, egyeztetése a Programmal
A részfeladat ellátás időtartama:
A szerződés aláírásának napjától - 2021. július 31.
A tevékenység elvárt kimenetei:
1. 1 db, a Program szabályoknak és projekt határidőknek megfelelően koordinált nemzetközi tapasztalatcserén alapuló partnerségi szintű akciótervezés koordinálásának támogatása a felelős partnerrel együttműködésben, pályázatban leírtaknak megfelelő szakmai végrehajtás
A feladatok részletes meghatározása a Közbeszerzési Dokumentumban került feltüntetésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.2.1-M.2.2. alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakemberek alk követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (db) (minimum 2 db, maximum 12 db projekt) 40
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó Ajánlati Ár (EUR) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A minőségi kritérium 1. értékelési részszempontra csatolandó a szakemberek szakmai önéletrajza! Amennyiben Ajánlattevő nem csatolja vagy a szakembert egyéb módon nem nevezi meg, az ajánlat érvénytelen! Értékelési pontszám: 0-10, Értékelés módszere: ár fordított arányosítás, minőségi kritérium 1. értékelési részszempont: egyenes arányosítás, ahol az értékelés legkedvezőbb szintje minőségi kritérium 1. értékelési szempont 12 db projekt darabszám.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: InterVentures-admin pü-i és foly.menedzsment fa-ok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Grants Europe Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48374543
Postai cím: Balassi Bálint Utca 25. I. em. 6/a.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
E-mail: info@grantseurope.eu
Telefon: +36 13191790
Internetcím(ek): (URL) http://www.grantseurope.eu/
Fax: +36 13191381
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14183517241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 78000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Grants Europe Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48374543
Postai cím: Balassi Bálint Utca 25. I. em. 6/a.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14183517241

Hivatalos név: Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83593174
Postai cím: Vérhalom Utca 33/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12951501241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/01/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Nyertes Ajánlattevő: Grants Europe Consulting Kft. 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. I. em. 6/a. 14183517-2-41
További ajánlattevő: Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft. 1025 Budapest, Vérhalom u. 33/a.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges