Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/70
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.04.08.
Iktatószám:5927/2020
CPV Kód:79111000-5
Ajánlatkérő:Gazdasági Versenyhivatal
Teljesítés helye:Magyarország, a Közép-Magyarországi Régió kivételével legalább öt különböző régióban, az ajánlattevő választása szerinti öt különböző megyei jogú város
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gazdasági Versenyhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66349444
Postai cím: Alkotmány Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csernyánszky Mihály
Telefon: +36 14728976
E-mail: csernyanszky.mihaly@gvh.hu
Fax: +36 14728977
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gvh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Versenypolitikai Tanácsadó Irodahálózat működtetés
Hivatkozási szám: EKR001491432019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79111000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 33. § (4) bekezdésének és 36 § (1) bekezdés f.) pontjának rendelkezései értelmében a Gazdasági Versenyhivatal feladatai közé tartozik a versenykultúra és a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztése. A közbeszerzés célja: a szerződés célja a versenypolitika, a versenyjog és a tudatos fogyasztói döntéshozatal és védelme kérdéseivel kapcsolatba kerülő szervezetek és személyek tájékozottságának, versenypolitikai-versenyjogi ismereteinek és versenyjogi, illetve fogyasztói tudatosságának növelése. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: a Közép-Magyarországi Régió kivételével legalább öt különböző régióban, az ajánlattevő választása szerinti legalább öt különböző megyei jogú városban, könnyen megközelíthető, központi helyen legalább 10 m2 nagyságú irodát vagy jól elkülöníthető, elhatárolt, ügyfélfogadásra és tanácsadásra alkalmas helyiséget magába foglaló tanácsadói irodahálózat kialakítása és működtetése, amely fogadja és - bármilyen konkrét hatósági ügyben vagy azzal kapcsolatban való állásfoglalás, konkrét jogügyletben való közreműködés nélkül - megválaszolja a beérkező versenypolitikai, versenyjogi és a tudatos fogyasztói döntéshozatallal kapcsolatos megkereséseket postai úton, személyesen, telefonon és elektronikus úton is.
Irodánként, vagy helyiségenként legalább két fő tanácsadónak kell rendelkezésre állnia a közbeszerzési szerződés megvalósítás időtartama alatt olyan módon, hogy az irodák működése, a különböző kommunikációs csatornákon érkező megkeresések kezelése zökkenőmentesen biztosítható legyen. A folyamatos működés azáltal valósul meg, hogy valamennyi iroda munkanapokon, hetente legalább 16 órában biztosítja a nyitva tartásait. Az irodákkal szemben elvárás, hogy azok ügyfélfogadásra alkalmasak legyenek (azaz bútorozott, telekommunikációs és informatikai infrastruktúrával felszerelt).
Minden iroda feladata a régión belül régiónként és évenként legalább 4 saját szervezésű szakmai program megtartása, ami lehet például sajtórendezvény, kitelepülő tanácsadás egy nagyobb rendezvény keretében vagy lakossági fórum. A rendezvények megtartását összefoglalóval és fotódokumentációval kell igazolnia minden irodának.
A tanácsadó irodák feladata továbbá, hogy a Megrendelő által meghatározott formában és ütemezésben készítsék el és küldjék meg a Megrendelő részére a havi bontású, ügyfélmegkeresésekről készített statisztikáit. A hálózati koordinátori feladatokat a hálózati koordinátor látja el. Az ajánlattevő hálózati koordinátora eljár a hálózat valamennyi tanácsadó irodájában egységes színvonalon megvalósuló tanácsadás érdekében. A hálózati koordinátor tevékenységi körébe tartozik az ajánlatkérővel való rendszeres kapcsolattartás, a kapcsolattartó koordinátor képviseli a Hálózatot, illetve annak valamennyi tanácsadó irodáját az ajánlatkérővel szemben az összes szakmai kérdésben.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 79989408 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Versenypolitikai Tanácsadó Irodahálózat működtetés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79111000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Magyarország, a Közép-Magyarországi Régió kivételével legalább öt különböző régióban, az ajánlattevő választása szerinti öt különböző megyei jogú város
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 33. § (4) bekezdésének és 36 § (1) bekezdés f.) pontjának rendelkezései értelmében a Gazdasági Versenyhivatal feladatai közé tartozik a versenykultúra és a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztése. A közbeszerzés célja: a szerződés célja a versenypolitika, a versenyjog és a tudatos fogyasztói döntéshozatal és védelme kérdéseivel kapcsolatba kerülő szervezetek és személyek tájékozottságának, versenypolitikai-versenyjogi ismereteinek és versenyjogi, illetve fogyasztói tudatosságának növelése. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: a Közép-Magyarországi Régió kivételével legalább öt különböző régióban, az ajánlattevő választása szerinti legalább öt különböző megyei jogú városban, könnyen megközelíthető, központi helyen legalább 10 m2 nagyságú irodát vagy jól elkülöníthető, elhatárolt, ügyfélfogadásra és tanácsadásra alkalmas helyiséget magába foglaló tanácsadói irodahálózat kialakítása és működtetése, amely fogadja és - bármilyen konkrét hatósági ügyben vagy azzal kapcsolatban való állásfoglalás, konkrét jogügyletben való közreműködés nélkül - megválaszolja a beérkező versenypolitikai, versenyjogi és a tudatos fogyasztói döntéshozatallal kapcsolatos megkereséseket postai úton, személyesen, telefonon és elektronikus úton is.
Irodánként, vagy helyiségenként legalább két fő tanácsadónak kell rendelkezésre állnia a közbeszerzési szerződés megvalósítás időtartama alatt olyan módon, hogy az irodák működése, a különböző kommunikációs csatornákon érkező megkeresések kezelése zökkenőmentesen biztosítható legyen. A folyamatos működés azáltal valósul meg, hogy valamennyi iroda munkanapokon, hetente legalább 16 órában biztosítja a nyitva tartásait. Az irodákkal szemben elvárás, hogy azok ügyfélfogadásra alkalmasak legyenek (azaz bútorozott, telekommunikációs és informatikai infrastruktúrával felszerelt).
Minden iroda feladata a régión belül régiónként és évenként legalább 4 saját szervezésű szakmai program megtartása, ami lehet például sajtórendezvény, kitelepülő tanácsadás egy nagyobb rendezvény keretében vagy lakossági fórum. A rendezvények megtartását összefoglalóval és fotódokumentációval kell igazolnia minden irodának.
A tanácsadó irodák feladata továbbá, hogy a Megrendelő által meghatározott formában és ütemezésben készítsék el és küldjék meg a Megrendelő részére a havi bontású, ügyfélmegkeresésekről készített statisztikáit. A hálózati koordinátori feladatokat a hálózati koordinátor látja el. Az ajánlattevő hálózati koordinátora eljár a hálózat valamennyi tanácsadó irodájában egységes színvonalon megvalósuló tanácsadás érdekében. A hálózati koordinátor tevékenységi körébe tartozik az ajánlatkérővel való rendszeres kapcsolattartás, a kapcsolattartó koordinátor képviseli a Hálózatot, illetve annak valamennyi tanácsadó irodáját az ajánlatkérővel szemben az összes szakmai kérdésben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Helyi sajtótermékekben való megjelenések száma (db/negyedév) 10
2 3. Közösségi média használata, megjelenések száma (db/negyedév) 10
3 4. Saját szervezésű szakmai programok száma (db) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati egységár 1 hónapra (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
24081 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Versenypolitikai Tanácsadó Irodahálózat működtetés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53840635
Postai cím: Henszlmann I. Utca 9. fsz/1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
E-mail: morvai.gabor@fome.hu
Telefon: +36 204417215
Internetcím(ek): (URL) www.fome.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 18247772241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 79989408
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Tanácsadói feladatok, kommunikációs feladatok.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53840635
Postai cím: Henszlmann I. Utca 9. fsz/1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 18247772241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/04/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges