Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/75
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.04.17.
Iktatószám: 5979/2020
CPV Kód: 72253200-5
Ajánlatkérő: Országos Bírósági Hivatal
Teljesítés helye: 1055 Budapest, Szalay u. 16.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: EN-CO Software Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Igazságszolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Bírósági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94851331
Postai cím: Szalay Utca 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tömpe András
Telefon: +36 13544253
E-mail: TompeA@obh.birosag.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://birosag.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://birosag.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Igazságszolgáltatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bírósági Fizetési Portál (BFP) üzemeltetése
Hivatkozási szám: EKR000024592020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72253200-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Bírósági Fizetési Portál (BFP) üzemeltetése az OBH részére, mely 1200 fejlesztői keretóra mértékéig tartalmazza a portálhoz kapcsolódó fejlesztési szolgáltatásokat is.
I. Üzemeltetés során ellátandó feladatok, illetve teljesítendő elvárások: • A rendszer
rendelkezésre állásának elvárt mértéke, százalékban (havonta): 99,5% (7/24 rendelkezésre állás) • A rendelkezésre állás mértékéből nem kerül levonásra a vállalkozó üzemeltetési területén kívül eső rendszerek hibájából eredő üzemkiesés ideje (pl. hálózati és szerver infrastruktúra, ill. tápellátás), valamint a tervszerű megelőző karbantartásra a Megrendelő által előzetesen jóváhagyott állásidő. • A rendelkezésre állás a teljes funkcionalitásra értendő. Sikertelen tranzakció: 24 órán belül vagy 3x kísérletre sem teljesül egy tranzakció és nem állapítható meg harmadik fél hibája. • A tényleges rendelkezésre állás mértékének meghatározása során a Megrendelő által üzemeltetett monitorozó rendszer adataiból kell kiindulni egész órára kerekítve (a Megrendelő biztosítja az Ajánlattevő részére a monitorozó rendszer olvasási jogosultságát), majd korrigálni a fent ismertetett, levonásra nem kerülő esetek során eltelt órák számával. Az így kapott tényleges üzemidőt figyelembe véve a rendelkezésre állás mértéke az alábbi módon számítható: • tényleges üzemidő órák száma / (hónap napjainak száma x 24 óra) x 100 • A rendszer rendelkezésre állásának az elvárt
mérték alá történő csökkenése hibás teljesítésnek minősül, amely a vállalkozói díj százalékos csökkenését vonja maga után az alábbi képlet alapján: • 3 x (a rendelkezésre állás elvárt mértéke – tényleges rendelkezésre állás mértéke) •
A csökkenés maximális mértéke: 100% • Ajánlattevő a havi beszámolójában köteles a fentiekben részletezett módon számított rendelkezésre állás mértékének részletes levezetésére, amelyet a Megrendelő jogosult felülvizsgálni. • Az üzemeltetéssel kapcsolatosan beérkezett jelzések, hibajegyek naplózásának, kategorizálásának módszere: az OBH belső hibajegy kezelő rendszerében • Az üzemeltetéssel kapcsolatos hibák kategorizálása prioritás szerint: magas, normál, alacsony prioritású hiba. Magas prioritású hiba: • az üzemszerű működést súlyosan akadályozó hiba, amely valamely rendszer funkció teljes elvesztését jelenti, illetve ésszerű és elfogadható alternatívával rövid idő alatt a rendszer keretein belül át nem hidalható részfunkció vesztést jelent, • a felvetett hiba akadályozza a jogszabályok, illetve egyéb a bírósági intézmények által teljesítendő határidős és ad hoc adatszolgáltatások teljesítését.
Normál prioritású hiba: • olyan hiba, amely a rendszer folyamatos, üzemszerű használatát nem akadályozza, azonban a rendszer egyes funkcionális területeinek megfelelő működéséhez a hiba kijavítása mindenképpen szükséges.
Alacsony prioritású hiba: • minden egyéb, a súlyos- és közepes hibák körébe nem tartozó hiba. A besorolást a hiba bejelentője adja meg, amit a Megrendelő kijelölt szakemberei felülvizsgálhatnak. • Az üzemeltetéssel kapcsolatos hibák bejelentésének módja: • alacsony és normál prioritású hibák esetén: az OBH belső hibajegy kezelő rendszerén keresztül • magas prioritású hibák esetén: telefonon, vagy az OBH belső hibajegy kezelő rendszerén keresztül •
A bejelentett hibák elhárításának megkezdése alacsony és normál prioritású hibák esetén munkaidőben: 1 óra
• A bejelentett hibák elhárításának megkezdése magas prioritású hibák esetén: • munkaidőben: 1 óra • munkaidőn kívül: 8 óra • A TMK (tervszerű megelőző karbantartás) maximális ideje: • munkaidőben: 4 óra • munkaidőn kívül: 8 óra • A TMK (tervszerű megelőző karbantartás) bejelentése a karbantartás előtt (naptári napokban): 15 nap • A Bírósági Fizetési Portál fejlesztése során előállt új programverziók telepítése a kapcsolódó adatbázis és konfigurációs műveletek elvégzésével együtt, először a teszt, majd az éles rendszeren is, a Megrendelő előzetes jóváhagyásával. • A rendszerhez kapcsolódó dokumentációk folyamatos frissítése a felmerülő, ismétlődően előforduló üzemeltetési feladatok leírásával. • Az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő éves- féléves- havi- és rendkívüli statisztikai adatszolgáltatások elkészítésének idejét (munkanapban): 3 munkanap • Helyszíni rendelkezésre állás paraméterei munkanapokon ( idősáv, szakember szám): H-P, 8:00-17:00, 2 fő • A helyszíni rendelkezésre állási idősávon kívül folyamatos telefonos ügyeleti készenlét (munkaszüneti napokat és ünnepnapokat is beleértve): 1 fő • Amennyiben a hiba elhárítása megköveteli a helyszíni jelenlétet, akkor helyszínre érkezés a hiba jelzését követő 4 órán belül •
Az üzemeltetési feladatokat a rendszer éles üzembe helyezésének napjától számított 12 (tizenkét) hónap időtartamban kell ellátni. Az üzemeltetési feladatok nem terjednek ki az alábbiakra: • Szakszerűtlen kezelésből, illetéktelen beavatkozásból keletkezett hibák és károk elhárítása; • Elháríthatatlan természeti eseményből, vagy harmadik felek szándékos károkozásából eredő helyreállítási, hiba- és kárelhárítási feladatok; • A hardver-infrastruktúra nem megfelelő üzemeltetéséből eredő hibák és károk elhárítása.
II. Fejlesztési feladatok: Vállalkozó a fejlesztési feladatokat a szerződés
időbeli hatálya alatt 1200 fejlesztői keretóra mértékéig köteles ellátni. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során azonosított, majd
specifikált fejlesztéseket egyedi megrendelésben közli ajánlattevővel, aki – miután annak részleteiről, különösen a teljesítés
határidejéről, és a felhasználható óraszámról – megállapodott, azt aláírásával elfogadja.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 57000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Bírósági Fizetési Portál (BFP) üzemeltetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72253200-5
További tárgyak: 72212781-7
72610000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1055 Budapest, Szalay u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Bírósági Fizetési Portál (BFP) üzemeltetése az OBH részére, mely 1200 fejlesztői keretóra mértékéig tartalmazza a portálhoz
kapcsolódó fejlesztési szolgáltatásokat is.
I. Üzemeltetés során ellátandó feladatok, illetve teljesítendő elvárások: • A rendszer
rendelkezésre állásának elvárt mértéke, százalékban (havonta): 99,5% (7/24 rendelkezésre állás) • A rendelkezésre állás mértékéből nem kerül levonásra a vállalkozó üzemeltetési területén kívül eső rendszerek hibájából eredő üzemkiesés ideje (pl. hálózati és szerver infrastruktúra, ill. tápellátás), valamint a tervszerű megelőző karbantartásra a Megrendelő által előzetesen jóváhagyott állásidő. • A rendelkezésre állás a teljes funkcionalitásra értendő. Sikertelen tranzakció: 24 órán belül vagy 3x kísérletre sem teljesül egy tranzakció és nem állapítható meg harmadik fél hibája. • A tényleges rendelkezésre állás mértékének meghatározása során a Megrendelő által üzemeltetett monitorozó rendszer adataiból kell kiindulni egész órára kerekítve (a Megrendelő biztosítja az Ajánlattevő részére a monitorozó rendszer olvasási jogosultságát), majd korrigálni a fent ismertetett, levonásra nem kerülő esetek során eltelt órák számával. Az így kapott tényleges üzemidőt figyelembe véve a rendelkezésre állás mértéke az alábbi módon számítható: • tényleges üzemidő órák száma / (hónap napjainak száma x 24 óra) x 100 • A rendszer rendelkezésre állásának az elvárt
mérték alá történő csökkenése hibás teljesítésnek minősül, amely a vállalkozói díj százalékos csökkenését vonja maga után az alábbi képlet alapján: • 3 x (a rendelkezésre állás elvárt mértéke – tényleges rendelkezésre állás mértéke) •
A csökkenés maximális mértéke: 100% • Ajánlattevő a havi beszámolójában köteles a fentiekben részletezett módon számított rendelkezésre állás mértékének részletes levezetésére, amelyet a Megrendelő jogosult felülvizsgálni. • Az üzemeltetéssel kapcsolatosan beérkezett jelzések, hibajegyek naplózásának, kategorizálásának módszere: az OBH belső hibajegy kezelő rendszerében • Az üzemeltetéssel kapcsolatos hibák kategorizálása prioritás szerint: magas, normál, alacsony prioritású hiba. Magas prioritású hiba: • az üzemszerű működést súlyosan akadályozó hiba, amely valamely rendszer funkció teljes elvesztését jelenti, illetve ésszerű és elfogadható alternatívával rövid idő alatt a rendszer keretein belül át nem hidalható részfunkció vesztést jelent, • a felvetett hiba akadályozza a jogszabályok, illetve egyéb a bírósági intézmények által teljesítendő határidős és ad hoc adatszolgáltatások teljesítését.
Normál prioritású hiba: • olyan hiba, amely a rendszer folyamatos, üzemszerű használatát nem akadályozza, azonban a rendszer egyes funkcionális területeinek megfelelő működéséhez a hiba kijavítása mindenképpen szükséges.
Alacsony prioritású hiba: • minden egyéb, a súlyos- és közepes hibák körébe nem tartozó hiba. A besorolást a hiba bejelentője adja meg, amit a Megrendelő kijelölt szakemberei felülvizsgálhatnak. • Az üzemeltetéssel kapcsolatos hibák bejelentésének módja: • alacsony és normál prioritású hibák esetén: az OBH belső hibajegy kezelő rendszerén keresztül • magas prioritású hibák esetén: telefonon, vagy az OBH belső hibajegy kezelő rendszerén keresztül •
A bejelentett hibák elhárításának megkezdése alacsony és normál prioritású hibák esetén munkaidőben: 1 óra
• A bejelentett hibák elhárításának megkezdése magas prioritású hibák esetén: • munkaidőben: 1 óra • munkaidőn kívül: 8 óra • A TMK (tervszerű megelőző karbantartás) maximális ideje: • munkaidőben: 4 óra • munkaidőn kívül: 8 óra • A TMK (tervszerű megelőző karbantartás) bejelentése a karbantartás előtt (naptári napokban): 15 nap • A Bírósági Fizetési Portál fejlesztése során előállt új programverziók telepítése a kapcsolódó adatbázis és konfigurációs műveletek elvégzésével együtt, először a teszt, majd az éles rendszeren is, a Megrendelő előzetes jóváhagyásával. • A rendszerhez kapcsolódó dokumentációk folyamatos frissítése a felmerülő, ismétlődően előforduló üzemeltetési feladatok leírásával. • Az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő éves- féléves- havi- és rendkívüli statisztikai adatszolgáltatások elkészítésének idejét (munkanapban): 3 munkanap • Helyszíni rendelkezésre állás paraméterei munkanapokon ( idősáv, szakember szám): H-P, 8:00-17:00, 2 fő • A helyszíni rendelkezésre állási idősávon kívül folyamatos telefonos ügyeleti készenlét (munkaszüneti napokat és ünnepnapokat is beleértve): 1 fő • Amennyiben a hiba elhárítása megköveteli a helyszíni jelenlétet, akkor helyszínre érkezés a hiba jelzését követő 4 órán belül •
Az üzemeltetési feladatokat a rendszer éles üzembe helyezésének napjától számított 12 (tizenkét) hónap időtartamban kell ellátni. Az üzemeltetési feladatok nem terjednek ki az alábbiakra: • Szakszerűtlen kezelésből, illetéktelen beavatkozásból keletkezett hibák és károk elhárítása; • Elháríthatatlan természeti eseményből, vagy harmadik felek szándékos károkozásából eredő helyreállítási, hiba- és kárelhárítási feladatok; • A hardver-infrastruktúra nem megfelelő üzemeltetéséből eredő hibák és károk elhárítása.
II. Fejlesztési feladatok: Vállalkozó a fejlesztési feladatokat a szerződés
időbeli hatálya alatt 1200 fejlesztői keretóra mértékéig köteles ellátni. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során azonosított, majd
specifikált fejlesztéseket egyedi megrendelésben közli ajánlattevővel, aki – miután annak részleteiről, különösen a teljesítés
határidejéről, és a felhasználható óraszámról – megállapodott, azt aláírásával elfogadja.
A feladatokat részletesen a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M/1. Műszaki-szakmai alkalmasság körében vizsgált szakember alkalmassági minimumkövetelmény szintet meghaladó többlettapasztalata, hónapban megadva) ; maximum: 36 hónap 15
2 M/2. Műszaki-szakmai alkalmasság körében vizsgált szakember alkalmassági minimumkövetelmény szintet meghaladó többlettapasztalata, hónapban megadva) ; maximum: 24 hónap 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánl. felhívás II.2.5. Értékelési szempontok / Ár kritérium alszemp. és azok súlyszáma: Egy havi üzemeltetési díj (nettó Ft/hó): Súlyszám: 50. Fejlesztői óradíj (nettó Ft/óra) Súlyszám: 20
AJÁNLATI ÁR: 1. alszempont: Egy havi üzemeltetési díj (nettó Ft/hó), súlyszám:50; súlyozott pontszám:
332pont; 2. alszempont: Fejlesztői óradíj (nettó Ft/óra), súlyszám: 20; súlyozott pontszám: 200 pont; MINŐSÉG
: 1. alszempont: A MINŐSÉG szempont Az M/1. Műszaki-szakmai alkalmasság körében vizsgált szakember
alkalmassági minimumkövetelmény szintet meghaladó többlettapasztalata (a többlettapasztalat hónapban
megadva; maximum: 36 hónap): súlyszám 15; súlyozott pontszám: 150 pont 2. alszempont: Az M/2.
Műszaki-szakmai alkalmasság körében vizsgált szakember alkalmassági minimumkövetelmény szintet
meghaladó többlettapasztalata (a többlettapasztalat hónapban megadva; maximum: 24 hónap), súlyszám: 15;
súlyozott pontszám: 150 pont

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2020.OBH.XIII.A.2/20 Rész száma: Elnevezés: Bírósági Fizetési Portál (BFP) üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EN-CO Software Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80494935
Postai cím: Schweidel Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
E-mail: info@encosoft.hu
Telefon: +36 309776838
Internetcím(ek): (URL) www.encosoftware.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14605017243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 57000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Symmetria Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45161416
Postai cím: Váci Út 91
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25798555241

Hivatalos név: EN-CO Software Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80494935
Postai cím: Schweidel Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14605017243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/01/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/04/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges