Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/70
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.04.08.
Iktatószám:6150/2020
CPV Kód:85312320-8
Ajánlatkérő:Somogy Megyei Önkormányzat
Teljesítés helye:Személyes jelenlétet igénylő tevékenységek vonatkozásában a teljesítés helye Ajánlatkérő székhelye, a személyes jelenlétet nem igénylő tevékenységek vonatkozásában Ajánlattevő székhelye vagy telephelye.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Somogy Megyei Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19215507
Postai cím: Fő Utca 10.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nemes Boglárka
Telefon: +36 82898246
E-mail: nemes.boglarka@som-onkorm.hu
Fax: +36 82510181
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.som-onkorm.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.som-onkorm.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-5.1.1-15-SO1-2016-00001 szakértői tanácsadás
Hivatkozási szám: EKR001334472019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85312320-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A szerződés tárgya: A TOP-5.1.1-15-SO1-2016-00001 azonosítószámú Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktum elnevezésű projekthez kapcsolódó szakértői tanácsadás ellátása
A projekt célja a megye valamennyi gazdasági ágazatát érintő képzési és foglalkoztatási program megvalósítása, amely hozzájárul a munkához jutás feltételeinek javításához, a területi különbségek mérsékléséhez, a hátrányos helyzetű csoportok képzésével, foglalkoztatásával a társadalmi kohézió erősítéséhez, a helyi erőforrások fenntartható használatához kapcsolódó foglalkoztatáshoz. A projekt keretében a megyei foglalkoztatás erősítésére, az álláskereső hátrányos helyzetű személyek és inaktívak foglalkoztatási szintjének növelésére paktum létrehozása és egy komplex foglalkoztatási program megvalósítása valósul meg.
A projekt közvetlen célja Somogy megye foglalkoztatási paktum tevékenységének fejlesztése, a kapcsolódó paktum iroda, szolgáltatásainak támogatása, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, és az akciótervek megvalósításának szakértői támogatása.
Ennek érdekében fontos a folyamatos figyelemfelkeltés a minél szélesebb nyilvánosság bevonása, az információáramlás javítása; a paktum szolgáltatások fejlesztése:
• a megyei szereplők közötti információáramlás és véleménycsere ösztönzése, a szereplők közötti kezdeményezések összehangolása, partnerségek erősítése, problémák felvetése, megoldások kidolgozása a szakképzés, felnőttképzés, foglalkoztatás területén
A beszerzés tárgya
Jelen beszerzés a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szakértői tanácsadás szolgáltatás ellátására irányul.
Nyertes Ajánlattevő feladata: Somogy Megyei Önkormányzat és konzorciumi partnere a Somogy Megyei Kormányhivatal által létrehozott paktumszervezet szakértői támogatása szervezetfejlesztés, valamint folyamattanácsadás által.
A szakértői tanácsadás az alábbi szakterületeket foglalja magába: szervezetfejlesztés, folyamatmenedzsment, munkaerőpiac, foglalkoztatáspolitika, humánerőforrás gazdálkodás, felnőttképzés/szakképzés, gazdaságfejlesztés, vállalkozásfejlesztés és ösztönzés, munkaerő-piaci szolgáltatás, esélyegyenlőség, foglalkoztatási paktumok, szociális gazdaság, jogi tanácsadás, projektfejlesztés, valamint egyéb a projekt szakmai tartalmával összefüggő szakterület.
A tevékenység az alábbi részfeladatok ellátásával történik:
I. Személyes tanácsadás, a paktumiroda munkatársainak támogatása (350 szakértői órában)
II. Részvétel egyeztetéseken, rendezvényeken és megrendelői kérés esetén szakmai előadás tartása a fent nevezett témákban (20 alkalommal)
o Foglalkoztatási Fórum, Irányító Csoport üléseken, helyi paktum egyeztetéseken, Paktum iroda által szervezet rendezvényeken előre egyeztetett időpontokban
o előadás hossza alkalmanként: 15-20 perc
Produktumok:
• Az I. tevékenységre vonatkozóan negyedévenként benyújtott, mindkét fél által aláírással igazolt szakmai beszámoló, mely minimálisan tartalmazza:
o A tevékenység elvégzésének dátumát
o Az elvégzett tevékenység leírását
o A szakértő nevét
o Az órában megadott időráfordítást
o A tevékenység helyszínét
• A II. tevékenység esetén a rendezvényeken készült jelenléti ívek, illetve amennyiben releváns, a megtartott előadások prezentációja. A vonatkozó produktumokat negyedévente az I. ponthoz leadott szakmai beszámolóhoz szükséges mellékelni.
A szakértői tanácsadás összesen 350 szakértői óráig, és legkésőbb 2021. augusztus 15-ig vehető igénybe.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 5800000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: TOP-5.1.1-15-SO1-2016-00001 szakértői tanácsadás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85312320-8
További tárgyak:85312300-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Személyes jelenlétet igénylő tevékenységek vonatkozásában a teljesítés helye Ajánlatkérő székhelye, a személyes jelenlétet nem igénylő tevékenységek vonatkozásában Ajánlattevő székhelye vagy telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A részszámlák és a végszámla kizárólag az Ajánlatkérő által elfogadott, jóváhagyott és aláírt teljesítésigazolás alapján nyújtható be, melynek alátámasztására a negyedévente benyújtott szakmai beszámoló és annak releváns mellékletei szolgálnak. Nyertes Ajánlattevőnek a szerződés teljesítése alatt naptári negyedévente van lehetősége számlát benyújtani, Ajánlatkérő teljesítésigazolása alapján. Nyertes Ajánlattevő az adott részszámlához kapcsolódó teljesítésigazolásig megvalósult konkrét teljesítéssel arányos (a Vállalkozó ajánlatában rögzített egységárakkal számított) összegű számla benyújtására jogosult.
Egyéb, általános elvárások a megvalósítással kapcsolatban:
 Az elkészült produktumnak minden esetben alkalmazkodnia kell a megyei paktum területi hatályához, amely Somogy megye közigazgatási területét jelenti, bele nem értve Kaposvár megyei jogú város közigazgatási területét.
 A Nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérőben meghatározott feladatainak ellátása során vállalja, hogy folyamatosan egyeztet a megrendelővel a felmerülő részfeladat jellegének megfelelő módon (pl. személyesen, telefonon, e-mailben).
 A megvalósított tevékenységeknek illeszkednie kell a TOP-5.1.1-15-SO1 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések című konstrukció felhívásában és a projekt megvalósíthatósági tanulmányában foglaltakhoz.
 Nyertes Ajánlattevő vállalja, hogy haladéktalanul értesíti Ajánlatkérőt abban az esetben, ha a Műszaki Specifikációban foglaltak megvalósítása nem várt nehézségekbe ütközik.
 Nyertes Ajánlattevő vállalja, hogy az Ajánlatkérő a teljesítés során a feladatok ellátását bármikor jogosult ellenőrizni, a folyamatokba betekinteni, azok mindenkori állásáról információt kérni, valamint részproduktumot bekérni.
 A Nyertes Ajánlattevő titoktartási kötelezettsége a Műszaki Specifikáció valamennyi elemére kiterjed.
 Nyertes Ajánlattevő minden részproduktum elkészítése során köteles követni az Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektekhez kiadott Széchenyi 2020 kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv című dokumentumban foglaltakat, valamint a Széchenyi 2020 szerkeszthető arculati sablonok szerint elvártakat. Emellett az összes készülő részproduktumnak illeszkednie kell a projekt során használt egyéb arculati elemekhez is.
 A .doc / .docx formátum esetében formai elvárások a következők: A4-es oldal, 10-es betűméret, Ariel betűtípus, fejezetekre és címekre tagolt struktúra. Ajánlatkérő egyéb, szerkesztési, formázási követelményt nem támaszt, azonban elvárás, hogy a dokumentumok könnyen átláthatók és követhetők legyenek.
 Az .xls / .xlsx formátum esetében alkalmazandó formai elvárás: 10-es betűméret, Ariel betűtípus
 A teljes dokumentáció adathordozón (CD-n, DVD-n vagy pendrive-on) a formai elvárásnál feltüntetett formátumokban, valamint nyomtatott és aláírt példányban is benyújtandó.
 A produktum formai és tartalmi megfelelőségét Ajánlatkérő átadás-átvételi eljárás keretében vizsgálja. Az eljárás keretében Ajánlatkérő szükség esetén hiánypótlást kezdeményezhet Nyertes Ajánlattevőnél.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M1. pontban bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-5.1.1-15-SO1-2016-00001
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: TOP-5.1.1-15-SO1-2016-00001 szakértői tanácsadás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83593174
Postai cím: Vérhalom Utca 33/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: info@exante.hu
Telefon: +36 13211773
Internetcím(ek): (URL) www.exante.hu
Fax: +36 13211772
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12951501241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5985833
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5800000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Személyes tanácsadás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: OKT-FULL Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23331127
Postai cím: Futórózsa Utca 70.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23755347242

Hivatalos név: "Debreceni Studium" Egyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24850274
Postai cím: Damjanich Utca 32. fsz. 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4028
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 18563416109

Hivatalos név: Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83593174
Postai cím: Vérhalom Utca 33/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12951501241

Hivatalos név: Debreceni Rehabilitációs Közhasznú Egyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85492794
Postai cím: Ispotály utca 14/ D. II//67.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 18567142109

Hivatalos név: ALTERNATÍVA Komplex Szolgáltató Egyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59160142
Postai cím: Herman Ottó Utca 4.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 18521092114

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/11/25 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/04/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges