Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/70
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2020.04.08.
Iktatószám:6169/2020
CPV Kód:72262000-9
Ajánlatkérő:Igazságügyi Minisztérium
Teljesítés helye:Az Ajánlatkérő székhelye és/vagy telephelyei.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SDA DMS Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Igazságügyi Minisztérium
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99012805
Postai cím: Kossuth Lajos Tér 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kalmár Csaba
Telefon: +36 17956428
E-mail: csaba.kalmar@im.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Poszeidon/EKEIDR általános interface fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR001644522019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A szerződés tárgya: Immateriális jószágként aktivált adatbázis- és alkalmazásfejlesztés - az Igazságügyi Minisztérium iratkezelő- és iktatórendszer (Poszeidon) kapcsolatának fejlesztéséhez szükséges feladatok elvégzése a Jogi Segítségnyújtást támogató szakrendszer és a Jogakadémia Szakrendszer tekintetében.
A Poszeidon/EKEIDR általános interface kódjának módosítása a Jogi Segítségnyújtást támogató szakrendszerhez, továbbá a Jogakadémia szakrendszerhez történő csatlakoztatás céljából, az ágazatilag specifikus szakrendszeri adatátadási és adatfogadási szabályokhoz és igényekhez igazított módon. A fejlesztés az Igazságügyi Minisztériumot (továbbiakban: IM) érintő két eddig papír-alapon végzett szakmai tevékenység folyamatainak elektronizálását tűzte ki célul, melyek a következők:
- A jogi segítségnyújtásban résztvevő jogi segítői névjegyzékének karbantartását, mely alapvetően olyan lépésekre épül, mint szerződéskötés, módosítás, megszüntetés és hiánypótlás.
- Az IM által működtetett az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája oktatási, képzési, továbbképzési tevékenységét támogató képzésszervezési rendszer, melynél nyolc eljárás kerül bevonásra a mostani fejlesztés során.
Az így megvalósuló fejlesztések egyik célja – az IM által kitűzött szakmai feladatok mellett – a bürokráciacsökkentés, mely magába foglalja az egyszerűsített adminisztrációt, az átlátható és elektronikusan nyomon követhető folyamatok számának növelését. A fejlesztés célja a papír alapú ügyintézés visszaszorítása mellett a párhuzamos munkavégzés csökkentése. A fejlesztést követően várt eredmény, hogy az érintett szakrendszeri folyamatok esetén nem lesz szükség a Jogi Szakrendszerből és a Jogakadémia szakrendszerből átlépni a Poszeidon/EKEIDR rendszerbe, újabb autentikációs eljáráson átesve elvégezni az iktatást, aláírást, expediálást, majd visszalépni a szakrendszerbe, felvezetni az iktatószámokat és rögzíteni a folyamat státuszát, mert ezt a fejlesztés következtében az érintett rendszerek a Poszeidon általános interface segítségével automatikusan elvégzik. Csökken az ügyintézési idő, a hibalehetőség, az ügyintézői munkateher és javul az adatbázisok adatállománya. A fejlesztés további célja a Poszeidon/EKEIDR adatbázis-szerkezetének (kódjának) módosítása oly módon, hogy az IM érintett szakrendszerei adattörzseinek duplikációja csökkenjen. A szakrendszerben használt azon adatmezők és táblák, melyek a partnertörzs kapcsolattartásához fűződnek, részben átkerülnek a Poszeidon/EKEIDR-be, így az adatbázisok karbantartása jelentősen leegyszerűsödik, csökken a redundancia.
Elvárt eredménytermékek:
- Poszeidon/EKEIDR általános interface fejlesztése, új verzió kiadása.
- A fejlesztés során keletkezett új kódkiegészítések szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 17. §-a szerinti valamennyi felhasználási módra (ide értve az átdolgozás, elektronikus adathordozóra másolás, terjesztés és az egységes engedélyezés jogát is) kiterjedő területi korlátozás nélküli, a mű teljes védelmi idejére szóló korlátlan felhasználási jogainak átengedése.
- Az elkészült fejlesztés felhasználói dokumentációjának átadása.
További részletek a műszaki leírásban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 3370000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Poszeidon/EKEIDR általános interface fejlesztés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Az Ajánlatkérő székhelye és/vagy telephelyei.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A szerződés tárgya: Immateriális jószágként aktivált adatbázis- és alkalmazásfejlesztés - az Igazságügyi Minisztérium iratkezelő- és iktatórendszer (Poszeidon) kapcsolatának fejlesztéséhez szükséges feladatok elvégzése a Jogi Segítségnyújtást támogató szakrendszer és a Jogakadémia Szakrendszer tekintetében.
A Poszeidon/EKEIDR általános interface kódjának módosítása a Jogi Segítségnyújtást támogató szakrendszerhez, továbbá a Jogakadémia szakrendszerhez történő csatlakoztatás céljából, az ágazatilag specifikus szakrendszeri adatátadási és adatfogadási szabályokhoz és igényekhez igazított módon. A fejlesztés az Igazságügyi Minisztériumot (továbbiakban: IM) érintő két eddig papír-alapon végzett szakmai tevékenység folyamatainak elektronizálását tűzte ki célul, melyek a következők:
- A jogi segítségnyújtásban résztvevő jogi segítői névjegyzékének karbantartását, mely alapvetően olyan lépésekre épül, mint szerződéskötés, módosítás, megszüntetés és hiánypótlás.
- Az IM által működtetett az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája oktatási, képzési, továbbképzési tevékenységét támogató képzésszervezési rendszer, melynél nyolc eljárás kerül bevonásra a mostani fejlesztés során.
Az így megvalósuló fejlesztések egyik célja – az IM által kitűzött szakmai feladatok mellett – a bürokráciacsökkentés, mely magába foglalja az egyszerűsített adminisztrációt, az átlátható és elektronikusan nyomon követhető folyamatok számának növelését. A fejlesztés célja a papír alapú ügyintézés visszaszorítása mellett a párhuzamos munkavégzés csökkentése. A fejlesztést követően várt eredmény, hogy az érintett szakrendszeri folyamatok esetén nem lesz szükség a Jogi Szakrendszerből és a Jogakadémia szakrendszerből átlépni a Poszeidon/EKEIDR rendszerbe, újabb autentikációs eljáráson átesve elvégezni az iktatást, aláírást, expediálást, majd visszalépni a szakrendszerbe, felvezetni az iktatószámokat és rögzíteni a folyamat státuszát, mert ezt a fejlesztés következtében az érintett rendszerek a Poszeidon általános interfce segítségével automatikusan elvégzik. Csökken az ügyintézési idő, a hibalehetőség, az ügyintézői munkateher és javul az adatbázisok adatállománya. A fejlesztés további célja a Poszeidon/EKEIDR adatbázis-szerkezetének (kódjának) módosítása oly módon, hogy az IM érintett szakrendszerei adattörzseinek duplikációja csökkenjen. A szakrendszerben használt azon adatmezők és táblák, melyek a partnertörzs kapcsolattartásához fűződnek, részben átkerülnek a Poszeidon/EKEIDR-be, így az adatbázisok karbantartása jelentősen leegyszerűsödik, csökken a redundancia.
Elvárt eredménytermékek:
- Poszeidon/EKEIDR általános interface fejlesztése, új verzió kiadása.
- A fejlesztés során keletkezett új kódkiegészítések szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 17. §-a szerinti valamennyi felhasználási módra (ide értve az átdolgozás, elektronikus adathordozóra másolás, terjesztés és az egységes engedélyezés jogát is) kiterjedő területi korlátozás nélküli, a mű teljes védelmi idejére szóló korlátlan felhasználási jogainak átengedése.
- Az elkészült fejlesztés felhasználói dokumentációjának átadása.
További részletek a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.2.2-VEKOP-18-2019-00009
II.2.9) További információ:
A II.1.5. és II.2.7. ponthoz: A teljesítés előírt véghatárideje: 2020. április 15.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
A Kbt. 98. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg és az Ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg.
Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 1245/2010. (XI.17.) Korm. határozat végrehajtásának eredményeként 2012. január hónaptól a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, amely a minisztériumok felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény alapján Igazságügyi Minisztériumként (a továbbiakban: IM) működik, továbbá a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, a Nemzetgazdasági Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Vidékfejlesztési Minisztérium, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Poszeidon EKEIDR Irat- és Dokumentumkezelő rendszert használja. A 1137/2016. (III. 21.) Korm. határozat szerint a Kormány a további egységesítés mellett döntött az elektronikus irat- és dokumentumkezelés vonatkozásában, így a 2012-ben minisztériumi szinten bevezetett Egységes Központi Elektronikus Irat- és Dokumentumkezelési Rendszer (a továbbiakban: EKEIDR) bevezetésre került a fővárosi és megyei kormányhivatalokban is.
Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet jogi segítségnyújtó szolgálatként, valamint az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája működtetéséért felelős szervként az igazságügyi minisztert jelöli ki. A fenti jogszabály és belső utasítások értelmében az IM felelős jogi segítségnyújtó szakterületet támogató szakrendszer és Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája oktatási, képzési, továbbképzési tevékenységét támogató képzésszervezési rendszer (a továbbiakban: Jogakadémia Szakrendszer) működtetésével, fejlesztésével, felügyeletével kapcsolatos feladatok ellátásáért.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) kötelezi az elektronikus ügyintézést biztosító szerveket olyan elektronikus ügyintézési információs rendszer működtetésére, mely képes a jogszabályokban meghatározott szabályozott ügyintézési szolgáltatásokkal való együttműködésre, valamint arra, hogy ezeket a szolgáltatásokat egy egységes, központi, személyre szabható, akadálymentesített ügyintézési felületen lehessen elérni.
A jelen beszerzés tárgyát képező fejlesztési szolgáltatás által elérni kívánt eredmény az EKEIDR Poszeidon Irat- és Dokumentumkezelő rendszer és az IM által üzemeltetett Jogi Segítségnyújtást támogató szakrendszer és a Jogakadémia Szakrendszer közötti automatizált adatátadások biztosítása interface fejlesztéssel az E-ügyintézési törvényben foglaltakkal összhangban.Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR) alapja az ún. Poszeidon Ügyviteli és Iktatási Rendszer, melyre vonatkozóan a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium az SDA Stúdió Kft.-vel kötött felhasználói licencszerződést (a továbbiakban: Licencszerződés).
A Licencszerződés 2. „Tulajdonjog” című pontja szerint a Poszeidon szoftvertermékre vonatkozó tulajdonosi és szerzői jogok a Fejlesztőt illetik meg.
Folytatás karakterkorlát miatt a VI.1.5. pontban
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
05075 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Poszeidon/EKEIDR általános interface fejlesztés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SDA DMS Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79286541
Postai cím: Budafoki Út 59.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: info@sdadms.hu
Telefon: +36 13810736
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24167789243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3370000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SDA DMS Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79286541
Postai cím: Budafoki Út 59.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24167789243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/02/04 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
IV.1.2. pont folytatása:
A Licencszerződés 3.2. „Felhasználói jog korlátozása” című pontjának második bekezdése szerint: „…A Felhasználó nem jogosult a Poszeidont, illetve alkotórészeit, vagy külön elérhető moduljait sokszorosítani (arról bármely jellegű másolatot készíteni), terjeszteni, bérbe, lízingbe, kölcsönbe adni, vagy harmadik személy számára hozzáférhetővé tenni, vagy használatát egyébként átengedni, illetőleg átruházni, lefordítani, módosítani, bővíteni vagy átalakítani a termékeket, kivéve ha ehhez külön írásbeli megállapodásban a Fejlesztő hozzájárul.”
A Licencszerződés 4. „A licenc terjedelme” című pontja alapján az Ajánlatkérőt a Poszeidon szoftvertermék tekintetében felhasználási jog illeti meg, a szoftver továbbfejlesztésére, bármilyen mértékű módosítására, átalakítására az SDA Stúdió Kft. mint fejlesztő jogosult.
Az SDA Stúdió Kft. 2012. december 31. napján átalakult, kivált belőle az SDA DMS Zrt. Az SDA Stúdió Kft. vagyonának megosztása során a kiválással létrejövő SDA DMS Zrt. tulajdonába került a Poszeidon Ügyviteli és Iktatási rendszerhez kapcsolódó valamennyi szerzői jog (személyhez fűződő és vagyoni jogok) továbbá a kiválással létrejövő társaság vagyonát képezi a Poszeidon Ügyviteli és Iktatási Rendszer licencelése, fejlesztése, bevezetése és supportja vonatkozásában megkötött, illetve az átalakulás időpontjáig – azaz az SDA DMS Zrt. cégbejegyzéséig – megkötésre kerülő szerződésekből eredő összes jogosultság és kötelezettség.
A jelen beszerzés tárgyát képező fejlesztési szolgáltatás a Poszeidon/EKEIDR szerzői jogokkal védett szoftver módosítását igényli, mely módosítás elvégzésére kizárólag a szerzői jogosult SDA DMS Zrt. jogosult.
Tekintettel arra, hogy a fent hivatkozott fejlesztési folyamatok eredményeként mind az IM, mind pedig a Kormányhivatalok az ún. EKEIDR Poszeidon ügyirat- és dokumentumkezelő rendszert használják reális alternatíva a Poszeidon/EKEIDR tekintetében nincs, legfeljebb egy teljesen új rendszer fejlesztésére lenne hangsúlyozottan elvi lehetőség, melynek költségigénye a jelenlegi kis értékű fejlesztés értékének sokszorosára becsülhető.
Az Igazságügyi Minisztérium a továbbfejlesztés eredményeképp létrejövő termék tekintetében a Szjt. 17. §-a szerinti valamennyi felhasználási módra (ide értve az átdolgozás, elektronikus adathordozóra másolás, terjesztés és az egységes engedélyezés jogát is) kiterjedő korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat kíván szerezni.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/04/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges