Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/85
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.05.04.
Iktatószám: 6799/2020
CPV Kód: 72268000-1
Ajánlatkérő: Semmelweis Egyetem
Teljesítés helye: Semmelweis Egyetem - 1085 Budapest, Mária utca 52. - 1088 Budapest, Szentkirályi utca 47. -1088 Budapest, Szentkirályi utca 40. - 1085 Budapest, Üllői út 26.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Flexi Medical Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság.
Ajánlatkérő típusa: Költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65859157
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Idrányi Csilla
Telefon: +36 206663850
E-mail: idranyi.csilla@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.semmelweis.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Költségvetési szerv
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Új betegnyilvántartó és fogászati szoftver
Hivatkozási szám: EKR000184922019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72268000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Új betegnyilvántartó és fogászati menedzsment szoftver beszerzése a Fogorvostudományi Kar részére és teljes körű üzemeltetés 36 hónapra
1 db betegnyilvántartó és fogászati menedzsment szoftver felhasználási joga
36 hónap teljes körű üzemeltetés
A II-1.6. pont részletesen:
Semmelweis Egyetem
- Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika 1085 Budapest, Mária utca 52.
- Fogpótlástani Klinika, Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika, Konzerváló Fogászati Klinika, Orális Diagnosztikai Tanszék – Orális Diagnosztikai Részleg, Orális Diagnosztikai Tanszék – Dento-alveoláris Sebészeti Osztály, Orális Diagnosztikai Tanszék – Önálló Radiológiai Részleg, Parodontológiai Klinika 1088 Budapest, Szentkirályi utca 47.
- Fogászati és Szájsebészeti Oktatási Intézet 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40.
Fogorvostudományi Kar Dékáni Hivatal 1085 Budapest, Üllői út 26.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 52890000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Új betegnyilvántartó és fogászati szoftver
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72268000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Semmelweis Egyetem
- 1085 Budapest, Mária utca 52.
- 1088 Budapest, Szentkirályi utca 47.
-1088 Budapest, Szentkirályi utca 40.
- 1085 Budapest, Üllői út 26.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
"Új betegnyilvántartó és fogászati menedzsment szoftver beszerzése a Fogorvostudományi Kar részére és teljes körű üzemeltetés 36 hónapra"
1 db betegnyilvántartó és fogászati menedzsment szoftver átadása (fejlesztése, paraméterezése), telepítése, a jelenleg működő rendszer adatainak migrálása, az új rendszer bevezetése, betanítása, valamint 36 hónapon keresztül történő teljes körű üzemeltetése folyamatosan elérhető terméktámogatással a műszaki leírásban foglaltak szerint.
A rendszerrel kapcsolatos főbb elvárások:
Az intézmény három telephelyen működik, így a rendszer bevezetése mindhárom telephelyen meg kell hogy történjen.
A Szolgáltató által biztosított rendszer az Egyetem belső informatikai hálózatán, felhő alapon kell, hogy működjön, a Megrendelő valamennyi IT biztonságtechnológiai és adatvédelmi protokollját figyelembe véve. A szerver szoftveres környezete: Debian Linux, PHP 5.6, MySql 5.6, Apache.Elvárás, hogy a mindenkor hatályos magyarországi adatvédelmi jogszabályoknak megfeleljen, GDPR kompatibilis legyen.
A rendszer alkalmas kell hogy legyen a Megrendelő által lebonyolított páciens ellátási-forgalom kezelésére, különös tekintettel a dolgozói létszámra, az ellátott páciensek számára, valamint az egyes esetekre és kezelésekre. A Fogorvostudományi Kar (FOK) évente 300 000 betegmegjelenést szolgál ki, a rendszer felhasználóinak száma várhatóan meghaladja a 300 főt (szélsőséges esetben elérheti az 500 főt), a várható kezelések száma pedig évente egymillió fölötti. A kívánt rendszer alkalmas kell hogy legyen a jövőben esetlegesen felmerülő ésszerű növekedés kezelésére is.
Teljes körű adatbázis migráció.
500 fő oktatása az új rendszer használatára.
NEAK jelentés és egyéb jogszabályban előírt jelentés készítése.
A FOK a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által finanszírozott intézmény, így az új szoftvernek rendelkeznie kell a szükséges akkreditációval, biztosítania kell a finanszírozó előírásai szerinti jelentést.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentumok V. Közbeszerzési műszaki leírás fejezete tartalmazza.
Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek alkalmazásra.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
A Kbt. 76. § (9) bekezdés a) pontja szerinti adatokat az Ajánlati Felhívás II.2.5) pontja tartalmazza.
A Kbt. 76. § (9) bekezdés c)-d) pontja szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa, valamint a ponthatárok közötti pontszámok kiszámítási módszere a következő:
Minőségi kritériumok 1-4-ig: 0 vagy 10 pontszám a pontkiosztás módszerével;
Ár: 0-10 közötti pontszám a fordított arányosítás módszerével.
A II.2.5. pontban felsorolt 1-4. minőségi kritérium esetén IGEN-t kell bejelölni, ha a megajánlott rendszer megfelel a minőségi kritériumnak és NEM-et kell bejelölni, ha nem.
A NEM jelölése nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét.
A ponthatárok közötti pontszámok kiszámítási módszereinek és az egyes részszempontokra vonatkozó értékhatárok részletes bemutatását a Közbeszerzési dokumentumok III. fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A megajánlott rendszer előkészített, vagy már jelenleg is kompatibilis natív alapú mobiltechnológiák használatára, harmadik féltől származó megoldások alkalmazása nélkül (igen/nem, előny az igen) 6
2 Valamennyi az ellátások során érintett fél kihasználhatja a mobil szoftveres előnyöket (intézmény, hallgató, orvos) (igen/nem előny az igen)  2
3 A tancélos képzésben résztvevők akár saját berendelő-naptárt tudnak kezelni mobil készülékeiken, amely közvetlen kapcsolódik a rendszerhez (igen/nem előny az igen)  2
4 a megajánlott rendszer előkészített a részben- vagy teljesen papírmentes dokumentációs környezet megvalósítására (igen/nem előny az igen)  10
5 A megajánlott rendszer része bármely biztonságos, a meglévő Kari infrastruktúrához könnyen illeszthető, vezeték nélküli digitalizációs és archivációs megoldás igen/nem (előny az igen) 10
6 Folyamatirányítási- és biztonsági szabványoknak való megfelelés (TUV, ISO) (igen/nem előny az igen) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft) (előny az alacsonyabb) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k) részére nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
A minőségi értékelési szempontok teljes terjedelmükben:
1. a) A megajánlott rendszer előkészített, vagy már jelenleg is kompatibilis natív alapú mobiltechnológiák használatára, harmadik féltől származó megoldások alkalmazása nélkül (igen/nem, előny az igen) Súlyszám: 6
b) Valamennyi az ellátások során érintett fél kihasználhatja a mobil szoftveres előnyöket (intézmény, hallgató, orvos) (igen/nem, előny az igen) Súlyszám: 2
c) A tancélos képzésben résztvevők akár saját berendelő-naptárt tudnak kezelni mobil készülékeiken, amely közvetlen kapcsolódik a rendszerhez (igen/nem, előny az igen) Súlyszám: 2
2. a megajánlott rendszer előkészített a részben- vagy teljesen papírmentes dokumentációs környezet megvalósítására (beteg beleegyező nyilatkozatok, kezelési tervek, árajánlatok digitális nyilvántartása), és amennyiben a páciens adatok rögzítése során is
megvalósítható (digitálisan rendelkezésre álló személyi adatok beolvasása és továbbítása a mindenkori törvényi előírásokat figyelembe véve) a papírmentes adatközlés és adatrögzítés. (igen/nem, előny az igen) Súlyszám: 10
3. A megajánlott rendszer része bármely biztonságos, a meglévő Kari infrastruktúrához könnyen illeszthető, vezeték nélküli digitalizációs és archivációs megoldás. (A megajánlott rendszernek része olyan egyszerűen és biztonságosan használható, vezeték nélküli digitalizációs megoldás, amivel korábbi papír, vagy kép alapú, páciensekhez köthető dokumentumokat illetve
a páciens által hozott, nem digitális leleteket, felvételeket a rendszerbe lehet juttatni.)(igen/nem, előny az igen) Súlyszám: 10
4. Folyamatirányítási- és biztonsági szabványoknak való megfelelés (TUV, ISO) (igen/nem, előny az igen) Súlyszám: 10

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 9173-7/GFIBSZI/2020 Rész száma: Elnevezés: Új betegnyilvántartó és fogászati szoftver
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Flexi Medical Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62293187
Postai cím: Tölgyfa Utca 28
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
E-mail: frisstamas@flexi-dent.hu
Telefon: +36 703660865
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24131140241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 52890000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Rendszergazdai szolgáltatások
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12541232
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12928099244

Hivatalos név: Flexi Medical Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62293187
Postai cím: Tölgyfa Utca 28
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24131140241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/11/25 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A T-Systems Magyarország Zrt. az ajánlatát nem tartotta fenn az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően, ezért Ajánlatkérő a Kbt. 70.§ (2) bekezdés alapján az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül hagyta.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/04/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges