Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/79
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.04.23.
Iktatószám:7022/2020
CPV Kód:71250000-5
Ajánlatkérő:LECHNER TUDÁSKÖZPONT TERÜLETI, ÉPÍTÉSZETI ÉS INFORMATIKAI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Teljesítés helye:A teljesítés helye: 1111 Budapest, Budafoki út 59., a teljesítés fizikai helyszíne Vállalkozó székhelye, telephelye.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Háttér intézmény tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: LECHNER TUDÁSKÖZPONT TERÜLETI, ÉPÍTÉSZETI ÉS INFORMATIKAI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71484631
Postai cím: Budafoki Út 59
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ozsvárt Zsófia
Telefon: +36 12792640
E-mail: zsofia.ozsvart@lechnerkozpont.hu
Fax: +36 12792640
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.lechnerkozpont.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.lechnerkozpont.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Háttér intézmény tevékenység
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Építési hibák (SZASZER)
Hivatkozási szám: EKR001375512019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71250000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Építési hibák (SZASZER) adatbázisának kidolgozása a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00038 - E-Építés keretrendszer – innovációval a magyar emberek szolgálatában kiemelt projekt keretében” Az Építési Hibákat tartalmazó dokumentum és kataszter létrehozásának célja, hogy az tájékozódási lehetőséget teremtsen a saját tulajdonú vagy megvásárolni kívánt lakóingatlanok gyakori építési hibáival kapcsolatban elsősorban az építészeti tudással nem rendelkező, átlagos építtetők, ingatlantulajdonosok, vásárlók részére. Az Építési Hibáknak nem célja a szakértői és igazságügyi szakértői tevékenység kiváltása. Ezért a dokumentumnak célja, hogy az igazságügyi szakértők és építészek szakértelmével, de szakképzettséggel nem rendelkező állampolgárnak szóló módon lírásra kerüljenek a gyakori építési hibák. Az adatbázis elsősorban szemléletformálási, ismeretterjesztő célzattal készül, kerülni kell a bonyolult, szakmai kifejezéseket – a célcsoportnak megfelelően közérthető nyelvezet, hétköznapi fogalmak használata javasolt. Az előforduló szakmai fogalmak pontos definícióját a teljesítéshez mellékelni szükséges. Az átadandó állományok tartalmi követelményei: Az Építési Hibák kidolgozása során az alábbi állományoknak kell előállni: 100 db építési hibát tartalmazó dokumentum, építési hibánként 5-15 fotó és 1- 5 digitálisan rajzolt ábra, a 2. sz. mellékletként csatolt táblázat kitöltött változata. Ajánlattevőnek rendelkeznie kell valamennyi átadott állomány szerzői jogával. A szerzői jogokat AK részére a feladat elvégzésekor át kell adni. Szöveges tartalom A hibaleírás elvárt szerkezeti felépítése a következő: a hiba leírása, a hiba előfordulásának jellemző okai, a hiba elkerülésének lehetséges módjai, a hiba javításának lehetőségei. Az építési hibákat bemutató alkalmazás indulásakor 100 db kidolgozott építési hiba kerül publikálásra, így a kiírás legfontosabb eleme a 100 db építési hiba tételes kidolgozása. Az alkalmazást használók célcsoportjától nem elvárható az építési hibák okainak, az építési technológiák, építőanyagok tulajdonságainak ismerete, csupán a tünetfelismerés – a leírások mélységének is ehhez kell illeszkedni. Fotók és ábrák: A teljesítéshez építési hibánként 5-10 értelmezést segítő fotót szükséges illeszteni, tehát az elvárt fotók száma 500-1000 db. A fotók kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy azok az alábbiakat mindenképpen mutassák be: a hibák jellemző előfordulási helyét, a hibák közvetlen környezetét, a hibák részleteit, valamint a javítás közbeni és javított állapotot. A teljesítéshez építési hibánként a fotók mellett 1- 5 db értelmezést segítő vektorgrafikus ábrát is szükséges készíteni, tehát az elvárt ábraanyag 100-500 db. Építési hibák leíró adatai táblázatos formában: A feladat részét képezi, hogy minden építési hiba mellé kitöltésre kerüljön további leíró adatokat tartalmazó táblázat is, amelyben az alábbi információk kell, hogy szerepeljenek: adott hiba szakszerű neve mellett annak közérthető elnevezése, hivatkozott jogszabályok, szabványok és irányelvek, vagy a könnyebb érthetőség miatt külön kifejtett fogalmak, az építési hibákhoz tartozó képek és ábrák listája, adott hibához kapcsolódó Magyarországon érvényes szabványok, irányelvek listája, további kereshetőséget segítő kulcsszavak (tag) gyűjteménye (hibánként legalább 2 db), valamint Fogalomtár kapcsolódó elemei, hibánként 5-15 db fogalommal. A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza. A szerződés az utolsóként aláíró Fél aláírásának napjával lép hatályba. Felek a szerződést a hatályba lépéstől számított 126 naptári napig tartó határozott időre, de legkésőbb 2020.04.24. napjáig hozzák létre. Teljesítési részhatáridő: Első ütem: a szerződés hatályba lépésétől számított 1-4. hétben egy kidolgozott minta-hibaleírás elkészítése, valamint a végleges, AK-val egyeztetett hibalista elkészítése. Második ütem: a szerződés hatályba lépésétől számított 5-14. hétben a maradék 99 építési hiba kidolgozása a műszaki leírásban foglalt követelmények szerint. Harmadik ütem: a szerződés hatályba lépésétől számított 15-18. hétben az ábrák és a táblázatok végleges előállítása. II.2.5) 2. értékelési részszempont: a felhívás III.1.3) M/1. a) pontja szerinti szakember kivitelezési hibák és/vagy épületszerkezeti hibák és/vagy építési hibák és/vagy épülethibák és/vagy épületkárok felmérése/vizsgálata során szerzett szakmai többlettapasztalati ideje (0 – 36 hónap) Kbt. 77. § (1) bek. szerinti legkedvezőtlenebb megajánlás 0 hónap, Kbt. 77. § (1) bek. szerinti legkedvezőtlenebb megajánlás 36 hónap. 3. értékelési részszempont: a 9/2006. (II. 27.) IM rendelet szerinti építésügyi területen igazságügyi szakértőként bejegyzett szakember kivitelezési hibák és/vagy épületszerkezeti hibák és/vagy építési hibák és/vagy épülethibák és/vagy épületkárok felmérése/vizsgálata során szerzett szakmai tapasztalata (0 – 36 hónap) Kbt. 77. § (1) bek. szerinti legkedvezőtlenebb megajánlás 0 hónap, Kbt. 77. § (1) bek. szerinti legkedvezőtlenebb megajánlás 36 hónap.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Építési hibák (SZASZER)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71250000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A teljesítés helye: 1111 Budapest, Budafoki út 59., a teljesítés fizikai helyszíne Vállalkozó székhelye, telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Építési hibák (SZASZER) adatbázisának kidolgozása a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00038 - E-Építés keretrendszer – innovációval a magyar emberek szolgálatában kiemelt projekt keretében” Az Építési Hibákat tartalmazó dokumentum és kataszter létrehozásának célja, hogy az tájékozódási lehetőséget teremtsen a saját tulajdonú vagy megvásárolni kívánt lakóingatlanok gyakori építési hibáival kapcsolatban elsősorban az építészeti tudással nem rendelkező, átlagos építtetők, ingatlantulajdonosok, vásárlók részére. Az Építési Hibáknak nem célja a szakértői és igazságügyi szakértői tevékenység kiváltása. Ezért a dokumentumnak célja, hogy az igazságügyi szakértők és építészek szakértelmével, de szakképzettséggel nem rendelkező állampolgárnak szóló módon lírásra kerüljenek a gyakori építési hibák. Az adatbázis elsősorban szemléletformálási, ismeretterjesztő célzattal készül, kerülni kell a bonyolult, szakmai kifejezéseket – a célcsoportnak megfelelően közérthető nyelvezet, hétköznapi fogalmak használata javasolt. Az előforduló szakmai fogalmak pontos definícióját a teljesítéshez mellékelni szükséges. Az átadandó állományok tartalmi követelményei: Az Építési Hibák kidolgozása során az alábbi állományoknak kell előállni: 100 db építési hibát tartalmazó dokumentum, építési hibánként 5-15 fotó és 1- 5 digitálisan rajzolt ábra, a 2. sz. mellékletként csatolt táblázat kitöltött változata. Ajánlattevőnek rendelkeznie kell valamennyi átadott állomány szerzői jogával. A szerzői jogokat AK részére a feladat elvégzésekor át kell adni. Szöveges tartalom A hibaleírás elvárt szerkezeti felépítése a következő: a hiba leírása, a hiba előfordulásának jellemző okai, a hiba elkerülésének lehetséges módjai, a hiba javításának lehetőségei. Az építési hibákat bemutató alkalmazás indulásakor 100 db kidolgozott építési hiba kerül publikálásra, így a kiírás legfontosabb eleme a 100 db építési hiba tételes kidolgozása. Az alkalmazást használók célcsoportjától nem elvárható az építési hibák okainak, az építési technológiák, építőanyagok tulajdonságainak ismerete, csupán a tünetfelismerés – a leírások mélységének is ehhez kell illeszkedni. Fotók és ábrák: A teljesítéshez építési hibánként 5-10 értelmezést segítő fotót szükséges illeszteni, tehát az elvárt fotók száma 500-1000 db. A fotók kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy azok az alábbiakat mindenképpen mutassák be: a hibák jellemző előfordulási helyét, a hibák közvetlen környezetét, a hibák részleteit, valamint a javítás közbeni és javított állapotot. A teljesítéshez építési hibánként a fotók mellett 1- 5 db értelmezést segítő vektorgrafikus ábrát is szükséges készíteni, tehát az elvárt ábraanyag 100-500 db. Építési hibák leíró adatai táblázatos formában: A feladat részét képezi, hogy minden építési hiba mellé kitöltésre kerüljön további leíró adatokat tartalmazó táblázat is, amelyben az alábbi információk kell, hogy szerepeljenek: adott hiba szakszerű neve mellett annak közérthető elnevezése, hivatkozott jogszabályok, szabványok és irányelvek, vagy a könnyebb érthetőség miatt külön kifejtett fogalmak, az építési hibákhoz tartozó képek és ábrák listája, adott hibához kapcsolódó Magyarországon érvényes szabványok, irányelvek listája, további kereshetőséget segítő kulcsszavak (tag) gyűjteménye (hibánként legalább 2 db), valamint Fogalomtár kapcsolódó elemei, hibánként 5-15 db fogalommal. A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza. A szerződés az utolsóként aláíró Fél aláírásának napjával lép hatályba. Felek a szerződést a hatályba lépéstől számított 126 naptári napig tartó határozott időre, de legkésőbb 2020.04.24. napjáig hozzák létre. Teljesítési részhatáridő: Első ütem: a szerződés hatályba lépésétől számított 1-4. hétben egy kidolgozott minta-hibaleírás elkészítése, valamint a végleges, AK-val egyeztetett hibalista elkészítése. Második ütem: a szerződés hatályba lépésétől számított 5-14. hétben a maradék 99 építési hiba kidolgozása a műszaki leírásban foglalt követelmények szerint. Harmadik ütem: a szerződés hatályba lépésétől számított 15-18. hétben az ábrák és a táblázatok végleges előállítása. II.2.5) 2. értékelési részszempont: a felhívás III.1.3) M/1. a) pontja szerinti szakember kivitelezési hibák és/vagy épületszerkezeti hibák és/vagy építési hibák és/vagy épülethibák és/vagy épületkárok felmérése/vizsgálata során szerzett szakmai többlettapasztalati ideje (0 – 36 hónap) Kbt. 77. § (1) bek. szerinti legkedvezőtlenebb megajánlás 0 hónap, Kbt. 77. § (1) bek. szerinti legkedvezőtlenebb megajánlás 36 hónap. 3. értékelési részszempont: a 9/2006. (II. 27.) IM rendelet szerinti építésügyi területen igazságügyi szakértőként bejegyzett szakember kivitelezési hibák és/vagy épületszerkezeti hibák és/vagy építési hibák és/vagy épülethibák és/vagy épületkárok felmérése/vizsgálata során szerzett szakmai tapasztalata (0 – 36 hónap) Kbt. 77. § (1) bek. szerinti legkedvezőtlenebb megajánlás 0 hónap, Kbt. 77. § (1) bek. szerinti legkedvezőtlenebb megajánlás 36 hónap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 AF III.1.3)M/1.a) szakember kivitelezési hibák és/vagy épületszerkezeti hibák és/ vagy építési hibák és/vagy épülethibák és/vagy épületkárok felmérése/vizsgálata többlettapasztalati ideje (0–36 hó) 10
2 igazságügyi szakértő kivitelezési hibák és/vagy épületszerkezeti hibák és/vagy építési hibák és/vagy épülethibák és/vagy épületkárok felmérése/vizsgálata során szerzett szakmai tapasztalata (0–36 hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00038
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Építési hibák (SZASZER)
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
x A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Perfektum Építész Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81287295
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26295464241

Hivatalos név: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85137981
Postai cím: Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13079909243

Hivatalos név: PTE Politechnika Kutató,Fejlesztő és Tervező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58561113
Postai cím: Boszorkány Utca 2.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7624
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10321537202

Hivatalos név: APM-Consulting Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59965767
Postai cím: Malom Út 8.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7693
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13693659202

Hivatalos név: C.S.Ő. Építésziroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76169401
Postai cím: Alkotmány Utca 40
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7624
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13940511202

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/12/06 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A Lechner Nonprofit Kft. tárgyi közbeszerzési eljárását 2019.12.06. napján indította, az ajánlatok bontására 2019.12.17. napján került sor. Az ajánlati kötöttség még az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése érdekében hozott 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, 48/2020. (III. 19.) Korm. rendelet, 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet és 73/2020. (III. 31.) Korm. rendeletek kihirdetését megelőzően jött létre. Ennek megfelelően a 2020.03.11. napját követően a magyar kormány által hozott intézkedésekről az ajánlat megtételekor még nem tudhattak az ajánlattevők.
A tárgyi eljárásban az összegezés megküldésére 2020.03.10. napján került sor. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 131. § (9) bekezdése alapján „a nyertes ajánlattevő a Kbt. 131. § (5) bekezdésben meghatározott időtartam alatt akkor mentesül szerződéskötési kötelezettsége alól (szabadul ajánlati kötöttségétől), ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye.” A magyar kormány által a veszélyhelyzetre tekintettel hozott rendeletei az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldését követően kerültek kihirdetésre.
A jelenleg hatályban lévő kijárási korlátozásokra tekintettel, valamint tekintettel arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés olyan feladatokat (pl. építési hibánként 5-10 értelmezést segítő fotó szükséges) is tartalmaz, amik teljesítése otthoni munkavégzéssel nem teljesíthetők és jelen helyzetben az építési területekre vagy felmérési helyszínekre bejutni nem lehetséges, ennek megfelelően a szerződés teljesítésére a nyertes ajánlattevő nem lenne képes a közbeszerzési dokumentumokban rögzített határidőre. Továbbá a munka megkezdésének lehetséges időpontja sem ismert jelen helyzetben, ezért az „Építési hibák (SZASZER) adatbázisának kidolgozása a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00038 - E-Építés keretrendszer – innovációval a magyar emberek szolgálatában kiemelt projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban a szerződéskötéstől a nyertes ajánlattevő el kívánt állni, amit ajánlatkérő 2020.04.09. napján elfogadott.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/04/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges