Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/79
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.04.23.
Iktatószám:7181/2020
CPV Kód:79410000-1
Ajánlatkérő:IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Magyarország területén, az Ajánlatkérő által előzetesen azonosított és kiválasztott vállalkozások székhelyén/telephelyén
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:nonprofit gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:iparfejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98599620
Postai cím: Andrássy Út 100.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mohácsi Ildikó
Telefon: +36 302892331
E-mail: imohacsidr@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://ifka.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: nonprofit gazdasági társaság
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: iparfejlesztés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási interjúra épülő vállalkozásértékelés
Hivatkozási szám: EKR000070072020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79410000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő a jelen beszerzés keretében vállalkozási interjúra épülő vállalkozásértékelési kapacitás beszerzését kívánja megvalósítani a GINOP-1.1.4-16 program keretében. A nagy növekedési potenciállal rendelkező, erős magyar vállalkozások partnerség alapú fejlesztésére irányuló GINOP-1.1.4-16-2017-0000 kiemelt projekt megvalósítója az Ajánlatkérő. A fenti projekt részeként a kiemelt növekedési és innovációs potenciállal bíró KKV-k azonosítását, felmérését követően 2019-ben első körben kiválasztásra, majd felmérésre kerültek azok a vállalkozások, amelyek részletes vállalkozási diagnosztikai tevékenységen estek át, és annak eredményeként előálló fejlesztési irányokat és fejlesztendő területeket kijelölő dokumentum birtokában, a programra ráépülő felhívások keretében, magas minőségű, a vállalkozások egyedi fejlesztési igényeinek megfelelő üzletfejlesztési szolgáltatásra irányuló támogatásban részesülhettek. Az első körös kiválasztást követő felmérés része volt több vállalkozási interjú lefolytatása, valamint az arra épülő vállalkozásértékelés elkészítése. Az így elkészülő értékelés a programba bevonandó vállalkozói kör kiválasztására vonatkozó szakmai döntést alapozta meg. A program második kiválasztási körében külső vállalkozó bevonásával valósul meg ez a feladat, amely jelen közbeszerzési eljárás megindítását indokolja. Ajánlatkérő ennek érdekében megbízási keretszerződést kíván kötni, és nettó 19,5 millió Ft keretösszeget határoz meg a teljes körű vállalkozásértékelés elkészítésére és az annak eredményeit bemutató összefoglalók, stratégiai tervdokumentum vállalkozásonkénti összeállítására. A meghatározott keretösszeg előre láthatóan összesen 50-80 darab interjú lefolytatását teszi lehetővé. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a keretösszeget a Projekt megvalósításához szükséges tanácsadói közreműködés becsült időráfordítása alapján határozta meg, amely azonban nem jelent Ajánlatkérő, mint Megbízó számára lehívási kötelezettséget, és a várható interjú darabszám is kizárólag becsült mennyiség. A II.1.4 pontban foglaltakhoz kapcsolódóan Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szerződés 4 hónapra, de legfeljebb 2020. szeptember 30-ig tartó határozott időtartamra szól, azzal a kikötéssel, hogy a keretösszeg idő előtti kimerülésével a szerződés automatikusan megszűnik. Amennyiben a határidőig a keretösszeg nem kerül kimerítésre, úgy a szerződést Megbízó igénye esetén egyoldalúan meghosszabbíthatja, legfeljebb 2020. december 31.-ig, de maximum a keretösszeg erejéig. A jelen beszerzés célja, hogy a vállalkozásvezetőkkel, menedzserekkel folytatott interjúk során megismerhetővé váljon a vállalkozások működése, főként a vállalkozás jövőjét, stratégiai tervét, a vezetők elhivatottságát tekintve, és a program célcsoportjához illeszkedő vállalkozások menedzsereivel, cégvezetőivel folytatott interjúk során, minél részletesebb áttekintés készüljön az egyes vállalkozások aktuális és jövőbeni növekedési potenciálját, erősségeit és gyengeségeit illetően, a ténylegesen támogatható vállalkozások kiválasztásának támogatása érdekében. A nyertes Ajánlattevőtől fentiekre tekintettel elvárt ellátandó főbb feladatok: Nyertes ajánlattevő az Ajánlatkérő által előzetesen azonosított és kiválasztott cégek vállalkozásvezetőivel, menedzsereivel interjúkat kell lefolytasson Ajánlatkérő által meghatározott szempontok és témakörök szerint, az interjúk eredményeire építő vállalkozásértékelés kell lefolytatnia, és ennek eredményeit összegző, valamint háttérkutatás és interjú pontozás alapján stratégiai döntéselőkészítési dokumentumot kell készítenie az alábbi részfeladatok szerint: - Vállalkozási vezetőkkel, menedzserekkel interjúk lefolytatása a vállalkozások székhelyén/telephelyén: A nyertes Ajánlattevő feladata a személyes interjú szervezése, nyomonkövetése, menedzsment interjúk lefolytatása az Ajánlatkérő által átadott céglistán szereplő vállalkozások körében meghatározott témakörökben (Stratégiai tervezési gyakorlat, Vállalkozás menedzsmentje, szervezeti felépítés, vállalkozás irányítása, Vállalkozás hazai és nemzetközi piaci helyzete, Vállalkozási versenyelőny, Hozzáadottérték-termelő képesség, Saját termék és/vagy szolgáltatás fejlesztés képessége, Marketing/sales aktivitás - marketing stratégiához, -eszközökhöz való viszony, Szervezetfejlesztési aktivitás, Digitális felkészültség, Technológiai-fejlesztési aktivitás, Export koncentráció, HR folyamatok, Minőségbiztosítás, -irányítás), valamint az interjúk tapasztalatainak egy előre, Ajánlatkérő által megadott sablon szerint pontozásos értékelése. - Az interjúban résztvevő vállalkozás által készített előzetes fejlesztési terv dokumentum értékelése: A vállalkozások egy előzetes stratégiai, fejlesztési tervet készítenek, amely az interjút követően véglegesedik. A stratégiai terv értékelésének a Műszaki leírásban részletezett területekre kell kiterjednie. - Háttérkutatás elvégzése: az interjúkat követően vállalkozási elemzés elkészítése a Műszaki leírásban részletezettek szerint. - Interjú szinopszis/egyoldalas összefoglaló elkészítése: A vállalkozásvezetőkkel, menedzserekkel folytatott interjúk; az előzetes, az interjúztatott vállalkozások által elkészített fejlesztési elképzelések, valamint a háttérkutatás alapján 1 slide-os (.ppt formátumú) összefoglaló elkészítésére, valamint 1-2 oldalas, a támogathatóság voltára, illetve annak mértékére kiterjedő (A4 word formátumú) interjú összefoglaló elkészítése az Ajánlatkérő döntésének támogatása érdekében. A vállalkozási elemzésre vonatkozó módszertan elkészítése is az Ajánlattevő feladata, egyeztetve Ajánlatkérővel. Az interjú módszertan összeállítása és Ajánlatkérő általi elfogadása az első havi teljesítésigazolás kiadásának . További részletek a Közbeszerzési Dokumentumokban kerülnek megadásra.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 19500000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási interjúra épülő vállalkozásértékelés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79410000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Magyarország területén, az Ajánlatkérő által előzetesen azonosított és kiválasztott vállalkozások
székhelyén/telephelyén
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a jelen beszerzés keretében vállalkozási interjúra épülő vállalkozásértékelési kapacitás beszerzését kívánja megvalósítani a GINOP-1.1.4-16 program keretében. A nagy növekedési potenciállal rendelkező, erős magyar vállalkozások partnerség alapú fejlesztésére irányuló GINOP-1.1.4-16-2017-0000 kiemelt projekt megvalósítója az Ajánlatkérő. A fenti projekt részeként a kiemelt növekedési és innovációs potenciállal bíró KKV-k azonosítását, felmérését követően 2019-ben első körben kiválasztásra, majd felmérésre kerültek azok a vállalkozások, amelyek részletes vállalkozási diagnosztikai tevékenységen estek át, és annak eredményeként előálló fejlesztési irányokat és fejlesztendő területeket kijelölő dokumentum birtokában, a programra ráépülő felhívások keretében, magas minőségű, a vállalkozások egyedi fejlesztési igényeinek megfelelő üzletfejlesztési szolgáltatásra irányuló támogatásban részesülhettek. Az első körös kiválasztást követő felmérés része volt több vállalkozási interjú lefolytatása, valamint az arra épülő vállalkozásértékelés elkészítése. Az így elkészülő értékelés a programba bevonandó vállalkozói kör kiválasztására vonatkozó szakmai döntést alapozta meg. A program második kiválasztási körében külső vállalkozó bevonásával valósul meg ez a feladat, amely jelen közbeszerzési eljárás megindítását indokolja. Ajánlatkérő ennek érdekében megbízási keretszerződést kíván kötni, és nettó 19,5 millió Ft keretösszeget határoz meg a teljes körű vállalkozásértékelés elkészítésére és az annak eredményeit bemutató összefoglalók, stratégiai tervdokumentum vállalkozásonkénti összeállítására. A meghatározott keretösszeg előre láthatóan összesen 50-80 darab interjú lefolytatását teszi lehetővé. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a keretösszeget a Projekt megvalósításához szükséges tanácsadói közreműködés becsült időráfordítása alapján határozta meg, amely azonban nem jelent Ajánlatkérő, mint Megbízó számára lehívási kötelezettséget, és a várható interjú darabszám is kizárólag becsült mennyiség. A II.1.4 pontban foglaltakhoz kapcsolódóan Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szerződés 4 hónapra, de legfeljebb 2020. szeptember 30-ig tartó határozott időtartamra szól, azzal a kikötéssel, hogy a keretösszeg idő előtti kimerülésével a szerződés automatikusan megszűnik. Amennyiben a határidőig a keretösszeg nem kerül kimerítésre, úgy a szerződést Megbízó igénye esetén egyoldalúan meghosszabbíthatja, legfeljebb 2020. december 31.-ig, de maximum a keretösszeg erejéig. A jelen beszerzés célja, hogy a vállalkozásvezetőkkel, menedzserekkel folytatott interjúk során megismerhetővé váljon a vállalkozások működése, főként a vállalkozás jövőjét, stratégiai tervét, a vezetők elhivatottságát tekintve, és a program célcsoportjához illeszkedő vállalkozások menedzsereivel, cégvezetőivel folytatott interjúk során,
minél részletesebb áttekintés készüljön az egyes vállalkozások aktuális és jövőbeni növekedési potenciálját, erősségeit és gyengeségeit illetően, a ténylegesen támogatható vállalkozások kiválasztásának támogatása érdekében. A nyertes Ajánlattevőtől fentiekre tekintettel elvárt ellátandó főbb feladatok: Nyertes ajánlattevő az Ajánlatkérő által előzetesen azonosított és kiválasztott cégek vállalkozásvezetőivel, menedzsereivel interjúkat kell lefolytasson Ajánlatkérő által meghatározott szempontok és témakörök szerint, az interjúk eredményeire építő vállalkozásértékelés kell lefolytatnia, és ennek eredményeit összegző, valamint háttérkutatás és interjú pontozás alapján stratégiai döntéselőkészítési dokumentumot kell készítenie az alábbi részfeladatok szerint: - Vállalkozási vezetőkkel, menedzserekkel interjúk lefolytatása a vállalkozások székhelyén/telephelyén: A nyertes Ajánlattevő feladata a személyes interjú szervezése, nyomonkövetése, menedzsment interjúk lefolytatása az Ajánlatkérő által átadott céglistán szereplő vállalkozások körében meghatározott témakörökben (Stratégiai tervezési gyakorlat, Vállalkozás menedzsmentje, szervezeti felépítés, vállalkozás irányítása, Vállalkozás hazai és nemzetközi piaci helyzete, Vállalkozási versenyelőny, Hozzáadottérték-termelő képesség, Saját termék és/vagy szolgáltatás fejlesztés képessége, Marketing/sales aktivitás - marketing stratégiához, -eszközökhöz való viszony, Szervezetfejlesztési aktivitás, Digitális felkészültség, Technológiai-fejlesztési aktivitás, Export koncentráció, HR folyamatok, Minőségbiztosítás, -irányítás), valamint az interjúk tapasztalatainak egy előre, Ajánlatkérő által megadott sablon szerint pontozásos értékelése. - Az interjúban résztvevő vállalkozás által készített előzetes fejlesztési terv dokumentum értékelése: A vállalkozások egy előzetes stratégiai, fejlesztési tervet készítenek, amely az interjút követően véglegesedik. A stratégiai terv értékelésének a Műszaki leírásban részletezett területekre kell kiterjednie. - Háttérkutatás elvégzése: az interjúkat követően vállalkozási elemzés elkészítése a Műszaki leírásban részletezettek
szerint. - Interjú szinopszis/egyoldalas összefoglaló elkészítése: A vállalkozásvezetőkkel, menedzserekkel folytatott interjúk; az előzetes, az interjúztatott vállalkozások által elkészített fejlesztési elképzelések, valamint a háttérkutatás alapján 1 slide-os (.ppt formátumú) összefoglaló elkészítésére, valamint 1-2 oldalas, a támogathatóság voltára, illetve annak mértékére kiterjedő (A4 word formátumú) interjú összefoglaló elkészítése az Ajánlatkérő döntésének támogatása érdekében. A vállalkozási elemzésre vonatkozó módszertan elkészítése is az Ajánlattevő feladata, egyeztetve Ajánlatkérővel. Az interjú módszertan összeállítása és Ajánlatkérő általi elfogadása az első havi teljesítésigazolás kiadásának . További részletek a Közbeszerzési Dokumentumokban kerülnek megadásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.1. Az M.2.1. pont szerinti többlet szakember (min. 0, maximum 4 fő) 10
2 2.2. Az M.2.2. pont szerinti többlet szakember (min. 0, maximum 4 fő) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1.Vállalati interjúk ajánlati ára(nettó HUF/darab) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.1.4-16-2017-0000 kiemelt projekt
II.2.9) További információ:
1. Ajánlatkérő a II.2.5. pontban az ajánlati árat az alábbi alszempontok szerint határozza meg: 1.1. Vállalati interjúk ajánlati ára mikrovállalkozások vonatkozásában (nettó HUF/darab) súlyszám: 50, 1.2. Vállalati interjúk ajánlati ára kisvállalkozások
vonatkozásában (nettó HUF/darab) súlyszám: 20, 1.3. Vállalati interjúk ajánlati ára középvállalkozások vonatkozásában (nettó HUF/darab) súlyszám: 10. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatban csatolni kell a 2.1. és 2.2. értékelési szempont alátámasztása érdekében M/2.1. és M/2.2. szakemberek szakmai tapasztalatát alátámasztó szakmai önéletrajzot és AT nyilatkozatát a szakemberek bemutatásáról a D.339/2015, a D.339/2017, és a D. 358/2017. számú KDBi határozatok értelmében és tartalommal. Ha AT a IV.2.2. határidőig nem nyújtja be az alátámasztó dokumentumokat, ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pont szerint érvénytelen.
2. Az értékelés módszere: a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány vizsgálata alapján. Valamennyi értékelési (al)szempontok szerinti tartalmi elem értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az 1.1.-1.3. értékelési alszempont esetében az értékelés módszere a fordított arányosítással, míg a 2.1. és 2.2. értékelési alszempontok esetében az egyenes arányosítás módszere szerint - figyelembe véve a Miniszterelnökség Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározására vonatkozó Útmutatójában foglaltakat. Az értékelési szempontok, valamint az értékelés módszertanának részletes leírása a Közbeszerzési Dokumentációban található.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási interjúra épülő vállalkozásértékelés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 11
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 11
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83593174
Postai cím: Vérhalom Utca 33/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: info@exante.hu
Telefon: +36 13211773
Internetcím(ek): (URL) www.exante.hu
Fax: +36 13211772
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12951501241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 19500000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 19500000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: vállalkozói interjúra épülő vállalatértékeléshez kapcsolódó szakértői szolgáltatás - MEGAKOM Kft. 4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 28. adószám: 11494887-2-15
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Hétfa Kutatóintézet Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73371704
Postai cím: Október 6. utca 19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11687335241

Hivatalos név: PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58351514
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 78.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23343465244

Hivatalos név: DUNACOM Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35341697
Postai cím: Obsitos Utca 2.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23912940217

Hivatalos név: Controll Holding Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88200860
Postai cím: Fürj Utca 18
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12607123243

Hivatalos név: IFUA HORVÁTH & PARTNERS Vezetési és Informatikai Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72990050
Postai cím: Fehérvári Út 79.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10304491243

Hivatalos név: OKT-FULL Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23331127
Postai cím: Futórózsa Utca 70.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23755347242

Hivatalos név: Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézet Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59736806
Postai cím: Budaörsi Út 45. X. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13920489243

Hivatalos név: Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83593174
Postai cím: Vérhalom Utca 33/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12951501241

Hivatalos név: Roland Berger Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42866947
Postai cím: Sas Utca 10-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12214626241

Hivatalos név: Equinox Consulting Korlátolt Felelosségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49541270
Postai cím: Damjanich Utca 6. II. lház. 3. em. 2.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14306880214

Hivatalos név: KPMG Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33814014
Postai cím: Váci Út 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12691908244

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/01/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Érvényes ajánlatot tett ajánlattevők:
1. Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézet Zrt, Magyarország 1112 Budapest, Budaörsi Út 45. X. em.
2. KPMG Tanácsadó Kft., Magyarország 1134 Budapest, Váci Út 31.
3. Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1025 Budapest, Vérhalom Utca 33/a
Érvénytelen ajánlatot tett ajánlattevők:
1. Roland Berger Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1051 Budapest, Sas Utca 10-12.
2. Equinox Consulting Korlátolt Felelosségű Társaság, Magyarország 7400 Kaposvár, Damjanich Utca 6. II. lház. 3. em. 2.
3. OKT-FULL Tanácsadó Kft., Magyarország 1165 Budapest, Futórózsa Utca 70.
4. IFUA HORVÁTH & PARTNERS Vezetési és Informatikai Tanácsadó Kft., Magyarország 1119 Fehérvári út 79.
5. Controll Holding Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1124 Budapest, Fürj u. 18.
6. DUNACOM Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 7100 Szekszárd, Obsitos Utca 2.
7. PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft., Magyarország 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Út 78
8. Hétfa Kutatóintézet Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1051 Budapest, Október 6. utca 19.
Az V.2.4. ponthoz kiegészítés: a szerződött összeg keretösszeg erejéig szól.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/04/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges