Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/79
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.04.23.
Iktatószám:7286/2020
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:1145 Budapest, Szugló u. 9-15.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ONLINE OFFICE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pontja szerinti
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82493194
Postai cím: Szugló Utca 9-15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Támis-Dobos Marianna
Telefon: +36 308204404
E-mail: kozbeszerzes.marianna@targetconsulting.hu
Fax: +36 12362972
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kemenysepro.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pontja szerinti
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: KOTOR alkalmazás fejlesztése, változáskezelése
Hivatkozási szám: EKR001335882019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés „KOTOR alkalmazás fejlesztése, változáskezelése” tárgyban
Keretösszeg: nettó 30 millió Ft, melyből Ajánlatkérő nettó 20 millió Ft elköltésére vállal kötelezettséget.
Elvégzendő feladatok megjelölése:
Kotor alkalmazás fejlesztése, változáskezelése
Az elvégzendő feladatokat Ajánlatkérő nem tudja előre meghatározni. Ajánlatkérő az egyes feladatok specifikációját a nyertes Ajánlattevővel egyeztetve határozza meg. A specifikáció alapján a nyertes Ajánlattevő határozza meg a munka elvégzéséhez szükséges fejlesztői napok számát. Ajánlatkérő jóváhagyása esetén kerül sor a munka elvégzésére a megjelölt keretösszeg terhére.
A Kotor rendszer jelenleg 6 telephelyen fut, 230 felhasználót szolgál ki.
Technikailag a következő komponensekből áll:
• Adatbázis
• webalkalmazás
• reporting
• adatintegráció, adatkarbantartás
Az adatbázis Microsoft SQL Standard 2014 verzióra épül.
A fejlesztés a következő területeket biztos, hogy érinteni fogja:
• A FŐKÉTÜSZ ERP rendszerének folyamatban levő cseréje miatt
o A számlázási interface módosítása (átadási és visszajelzési procedúra is)
o Törzsadat-szinkronizálási procedúrák módosítása (pl. partneradatok)
o Riportolási, elszámolási procedúrák módosítása (a pénzügyi adatokat igénylő riportok esetében)
• A folyamatban levő szervezetfejlesztési folyamat következtében
o A munkatervezési algoritmus módosítása (a normaidők, korrekciós tényezők értéke, várhatóan struktúrája is változni fog)
o A felhasználói felület további optimalizálása várhatóan igény lesz
o Az ügyfélszolgálati modul optimalizálása várhatóan igény lesz
o A vezetői információs rendszer struktúrája, tartalma változhat a folyamat eredményétől függően
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
A teljes mennyiséggel kapcsolatos tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 30000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: KOTOR alkalmazás fejlesztése, változáskezelése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1145 Budapest, Szugló u. 9-15.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási keretszerződés „KOTOR alkalmazás fejlesztése, változáskezelése” tárgyban
Keretösszeg: nettó 30 millió Ft, melyből Ajánlatkérő nettó 20 millió Ft elköltésére vállal kötelezettséget.
Elvégzendő feladatok megjelölése:
Kotor alkalmazás fejlesztése, változáskezelése
Az elvégzendő feladatokat Ajánlatkérő nem tudja előre meghatározni. Ajánlatkérő az egyes feladatok specifikációját a nyertes Ajánlattevővel egyeztetve határozza meg. A specifikáció alapján a nyertes Ajánlattevő határozza meg a munka elvégzéséhez szükséges fejlesztői napok számát. Ajánlatkérő jóváhagyása esetén kerül sor a munka elvégzésére a megjelölt keretösszeg terhére.
A Kotor rendszer jelenleg 6 telephelyen fut, 230 felhasználót szolgál ki.
Technikailag a következő komponensekből áll:
• Adatbázis
• webalkalmazás
• reporting
• adatintegráció, adatkarbantartás
Az adatbázis Microsoft SQL Standard 2014 verzióra épül.
A fejlesztés a következő területeket biztos, hogy érinteni fogja:
• A FŐKÉTÜSZ ERP rendszerének folyamatban levő cseréje miatt
o A számlázási interface módosítása (átadási és visszajelzési procedúra is)
o Törzsadat-szinkronizálási procedúrák módosítása (pl. partneradatok)
o Riportolási, elszámolási procedúrák módosítása (a pénzügyi adatokat igénylő riportok esetében)
• A folyamatban levő szervezetfejlesztési folyamat következtében
o A munkatervezési algoritmus módosítása (a normaidők, korrekciós tényezők értéke, várhatóan struktúrája is változni fog)
o A felhasználói felület további optimalizálása várhatóan igény lesz
o Az ügyfélszolgálati modul optimalizálása várhatóan igény lesz
o A vezetői információs rendszer struktúrája, tartalma változhat a folyamat eredményétől függően
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
A teljes mennyiséggel kapcsolatos tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Felhívás III.1.3) M/2.a) pontja szerinti szakember 36 hónapot meghaladó programozói és/vagy adatbázis tervezői szakmai gyakorlatának együttes időtartama (min. 0, max. 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Programozói napidíj (nettó Ft/ember munkanap) Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a „lehívási kötelezettséggel” érintett összegen felüli nettó 10.000.000 Ft (nettó tízmillió forint) – erejéig (a keretösszeg opciós része) jogosult eseti megrendelések leadására.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1)Ajánlatkérő a II.2.5) pontban rögzített értékelési szempontok vonatkozásában az alábbiakat rögzíti:
Minőségi értékelési szempont:
Pontos neve: Felhívás III.1.3) M/2.a) pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására bemutatott szakember 36 hónapot meghaladó programozói és/vagy adatbázis tervezői szakmai gyakorlatának együttes időtartama (min. 0, max. 24 hónap)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: KOTOR alkalmazás fejlesztése, változáskezelése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ONLINE OFFICE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96050253
Postai cím: Kőröshegyi Út 10.
Város: Balatonföldvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8623
Ország: Magyarország
E-mail: info@onoffice.hu
Telefon: +36 17850210
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14433128214
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 30000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 30000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Adatbázis tervezés, programozás, szoftver tervezés, felhasználói felület tervezés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Future of Media Információszolgáltató és Kommunikációs Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23795114
Postai cím: Paál László Utca 17
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14508312205

Hivatalos név: ONLINE OFFICE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96050253
Postai cím: Kőröshegyi Út 10.
Város: Balatonföldvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8623
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14433128214

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/12/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Future of Media Információszolgáltató és Kommunikációs Kft., Magyarország 3700 Kazincbarcika, Paál László Utca 17.
Érvénytelenség indoka:
A Kbt. 73. § (2) bekezdésében foglaltak alapján érvénytelen az ajánlat, mivel aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/04/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges