Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/86
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.05.05.
Iktatószám: 7600/2020
CPV Kód: 45316212-4
Ajánlatkérő: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Magyarország, Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Siemens Mobility Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89530247
Postai cím: Bánk bán Utca 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Karámos Ákos
Telefon: +36 704569387
E-mail: kozbeszerzes@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Forgalomszabályozási eszk. létesítés és módosítás
Hivatkozási szám: EKR000147282020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45316212-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Megrendelő a „Kivitelezési keretmegállapodás forgalomszabályozási eszközök létesítése és módosítása tárgyában” tárgyú beszerzés vonatkozásában vállalkozási keretmegállapodást kíván kötni 24 hónapos időtartamra, sikeres eljárást követően azonnali kezdőnappal.
A keretmegállapodás foglalt forrás erejéig közvetlen megrendelésekkel kívánja végeztetni Megrendelő a kivitelezési munkákat. Ezek jelzőlámpás forgalomirányítás létesítésére vagy módosítására vonatkoznak (pl. jelzőberendezések, tartóberendezések végleges vagy ideiglenes létesítése/bontása/áthelyezése, vezérlő programok módosítása, újak beépítése, kábelezési munkák stb.) beleértve esetleges egyéb forgalomtechnikai, forgalomfigyelési, kameratelepítési, módosítási-fenntartási feladatokat is valamint az al- és felépítményeket érintő munkálatokat.
A munkák megrendelése Megrendelő, illetve a Kezelő által jóváhagyott, félreérthetetlen helymegjelölést, a megrendelt munkák végrehajtásának térbeli és időbeli ütemezését, illetve határidőit és a munka elvégzéséhez szükséges minden egyéb adatot hiánytalanul tartalmazó, közvetlen megrendelések Vállalkozó részére való átadásával történik.
A közvetlen megrendelések műszaki tartalma a kiadott árazatlan egységárgyűjtemény sorainak megfelelő tételeiből áll össze. A megrendelések elsősorban útfelújításokhoz, kötöttpályás járművek pályafelújításához csatlakozó forgalomirányítási munkákhoz, új jelzőlámpás csomópontok létesítéséhez vagy meglévők módosításához illetve egyéb forgalomtechnikai, forgalomfigyelési munkákhoz fognak kapcsolódni. Ajánlattevőknek a kiadott Árazatlan egységárjegyzéket kell beárazniuk, amely az Ajánlattételi Dokumentáció III. kötetének 2. számú mellékletét képezi. Az összehasonlíthatóság érdekében egy mintafeladatot készítettünk, melyet Ajánlattevőnek szintén be kell áraznia az ajánlat keretében benyújtott Árazott egységárjegyzék árainak figyelembevételével. Az így kapott nettó végösszeg az összehasonlítás egyik összetevője. (Az ajánlat készítésekor figyelemmel kell lenni a kiadott szerződés-mintában megfogalmazott szerződéses feltételekre.)
Az elkészített létesítményekre Megrendelő legalább 12 hónapos jótállást követel meg. A megajánlott jótállási idő szintén értékelési szempont.
Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni a munkavédelmi és balesetvédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi előírások (különösen a mindenkor hatályos munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és annak egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet betartásáról. A munkavédelmi eszközöket és berendezéseket a Vállalkozó köteles biztosítani a munkavállalói részére, ezáltal a biztonságos kivitelezési feltételek adottak. A Vállalkozó feladata a munkavállalói részére az előzetes, illetve az időszakos munkavédelmi oktatások megtartása és a munkavédelmi oktatási naplóba való bejegyzése, továbbá annak az oktatáson résztvevőkkel való aláírattatása. A Vállalkozó a munkavállalói részére köteles a munkavégzéshez szükséges minősített egyéni védőeszközöket biztosítani, azok viselését a munkavégzés teljes időtartama alatt megkövetelni.
Vállalkozó köteles gondoskodni a Megállapodás teljesítéséhez szükséges anyagok, berendezések, eszközök, gépek felhasználásához szükséges engedélyek, tanúsítványok beszerzéséről is, biztosítania
kell továbbá azok kezelési, karbantartási leírásának, utasításának betartását. Vállalkozó jogosult alvállalkozókat foglalkoztatni, de azok munkájáért a sajátjaként felel.
Vállalkozó a munkavégzés során köteles a meglévő építmények, burkolatok állagmegóvásáról gondoskodni. A közvetlen megrendelések teljesítésével összefüggésben keletkezett rongálásokból eredő hibák kijavítása Vállalkozó feladata, amelyet térítésmentesen köteles elvégezni, valamint a munkálatok befejezését követően az építmények, burkolatok eredeti állapotát köteles visszaállítani. Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő és szerelőipari termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiának meg kell felelniük az érvényes és hatályos Magyar Szabványoknak, Ágazati Szabványoknak, Műszaki irányelveknek, Műszaki Előírásoknak, a gyártói műszaki feltételeknek.
Az építési tevékenység során keletkező hulladék, egyéb a munka végzése során keletkező szemét - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítása a Vállalkozó feladatát képezi. Vállalkozó feladata továbbá az építési területen az anyagmozgatási és takarítási feladatok elvégzése.
Megrendelő rögzíti, hogy a hulladékok elszállításával kapcsolatban felmerülő hulladéklerakási díj költségét a Vállalkozó köteles viselni.

Becsült főbb mennyiségek:
4 db új jelzőlámpás csomópont létesítés
8 db ideiglenes jelzőlámpás forgalomirányítási beavatkozás
8 db jelzőlámpás csomópont városi forgalomirányító központra vagy távfelügyeleti rendszerre való kötése
2400 m forgalomirányítási alépítmény építése, aknákkal
4 db forgalomfigyelő kamera telepítése új tartószerkezetre
Jelen ismertető csak kivonatolt információkat tartalmaz, a közbeszerzés ismertetésére részletesen a műszaki leírásban kerül sor.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 180000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Forgalomszabályozási eszk. létesítés és módosítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45316212-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Magyarország, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megrendelő a „Kivitelezési keretmegállapodás forgalomszabályozási eszközök létesítése és módosítása tárgyában” tárgyú beszerzés vonatkozásában vállalkozási keretmegállapodást kíván kötni 24 hónapos időtartamra, sikeres eljárást követően azonnali kezdőnappal.
A keretmegállapodás foglalt forrás erejéig közvetlen megrendelésekkel kívánja végeztetni Megrendelő a kivitelezési munkákat. Ezek jelzőlámpás forgalomirányítás létesítésére vagy módosítására vonatkoznak (pl. jelzőberendezések, tartóberendezések végleges vagy ideiglenes létesítése/bontása/áthelyezése, vezérlő programok módosítása, újak beépítése, kábelezési munkák stb.) beleértve esetleges egyéb forgalomtechnikai, forgalomfigyelési, kameratelepítési, módosítási-fenntartási feladatokat is valamint az al- és felépítményeket érintő munkálatokat.
A munkák megrendelése Megrendelő, illetve a Kezelő által jóváhagyott, félreérthetetlen helymegjelölést, a megrendelt munkák végrehajtásának térbeli és időbeli ütemezését, illetve határidőit és a munka elvégzéséhez szükséges minden egyéb adatot hiánytalanul tartalmazó, közvetlen megrendelések Vállalkozó részére való átadásával történik.
A közvetlen megrendelések műszaki tartalma a kiadott árazatlan egységárgyűjtemény sorainak megfelelő tételeiből áll össze. A megrendelések elsősorban útfelújításokhoz, kötöttpályás járművek pályafelújításához csatlakozó forgalomirányítási munkákhoz, új jelzőlámpás csomópontok létesítéséhez vagy meglévők módosításához illetve egyéb forgalomtechnikai, forgalomfigyelési munkákhoz fognak kapcsolódni. Ajánlattevőknek a kiadott Árazatlan egységárjegyzéket kell beárazniuk, amely az Ajánlattételi Dokumentáció III. kötetének 2. számú mellékletét képezi. Az összehasonlíthatóság érdekében egy mintafeladatot készítettünk, melyet Ajánlattevőnek szintén be kell áraznia az ajánlat keretében benyújtott Árazott egységárjegyzék árainak figyelembevételével. Az így kapott nettó végösszeg az összehasonlítás egyik összetevője. (Az ajánlat készítésekor figyelemmel kell lenni a kiadott szerződés-mintában megfogalmazott szerződéses feltételekre.)
Az elkészített létesítményekre Megrendelő legalább 12 hónapos jótállást követel meg. A megajánlott jótállási idő szintén értékelési szempont.
Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni a munkavédelmi és balesetvédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi előírások (különösen a mindenkor hatályos munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és annak egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet betartásáról. A munkavédelmi eszközöket és berendezéseket a Vállalkozó köteles biztosítani a munkavállalói részére, ezáltal a biztonságos kivitelezési feltételek adottak. A Vállalkozó feladata a munkavállalói részére az előzetes, illetve az időszakos munkavédelmi oktatások megtartása és a munkavédelmi oktatási naplóba való bejegyzése, továbbá annak az oktatáson résztvevőkkel való aláírattatása. A Vállalkozó a munkavállalói részére köteles a munkavégzéshez szükséges minősített egyéni védőeszközöket biztosítani, azok viselését a munkavégzés teljes időtartama alatt megkövetelni.
Vállalkozó köteles gondoskodni a Megállapodás teljesítéséhez szükséges anyagok, berendezések, eszközök, gépek felhasználásához szükséges engedélyek, tanúsítványok beszerzéséről is, biztosítania
kell továbbá azok kezelési, karbantartási leírásának, utasításának betartását. Vállalkozó jogosult alvállalkozókat foglalkoztatni, de azok munkájáért a sajátjaként felel.
Vállalkozó a munkavégzés során köteles a meglévő építmények, burkolatok állagmegóvásáról gondoskodni. A közvetlen megrendelések teljesítésével összefüggésben keletkezett rongálásokból eredő hibák kijavítása Vállalkozó feladata, amelyet térítésmentesen köteles elvégezni, valamint a munkálatok befejezését követően az építmények, burkolatok eredeti állapotát köteles visszaállítani. Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő és szerelőipari termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiának meg kell felelniük az érvényes és hatályos Magyar Szabványoknak, Ágazati Szabványoknak, Műszaki irányelveknek, Műszaki Előírásoknak, a gyártói műszaki feltételeknek.
Az építési tevékenység során keletkező hulladék, egyéb a munka végzése során keletkező szemét - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítása a Vállalkozó feladatát képezi. Vállalkozó feladata továbbá az építési területen az anyagmozgatási és takarítási feladatok elvégzése.
Megrendelő rögzíti, hogy a hulladékok elszállításával kapcsolatban felmerülő hulladéklerakási díj költségét a Vállalkozó köteles viselni.

Becsült főbb mennyiségek:
4 db új jelzőlámpás csomópont létesítés
8 db ideiglenes jelzőlámpás forgalomirányítási beavatkozás
8 db jelzőlámpás csomópont városi forgalomirányító központra vagy távfelügyeleti rendszerre való kötése
2400 m forgalomirányítási alépítmény építése, aknákkal
4 db forgalomfigyelő kamera telepítése új tartószerkezetre
Jelen ismertető csak kivonatolt információkat tartalmaz, a közbeszerzés ismertetésére részletesen a műszaki leírásban kerül sor.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 III.1.3. M.2.1. szakember legalább 5 év igazolt szakirányú gyakorlaton túli tapasztalata a közbeszerzés tárgyának megfelelő szakterületen. (A figyelembe vett maximális többlettapasztalat 60 hónap) 15
2 Többlet jótállás az előírt 12 hónapon felül (közvetlen megrendelésenként): Hónapokban megadva. A figyelembe vett megajánlott hónapok száma maximum 24 hónap. 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (mintafeladat "összesen" sor) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A részekre bontás szakmailag és gazdaságilag ésszerűtlen lenne, többletköltséget jelentene, mind műszaki, mind garanciális szempontok miatt. Ajánlatkérő álláspontja, hogy a beruházás jellegéből, komplexitásából adódóan jelen esetben részajánlattételi lehetőség nem biztosítható.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
03168 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Forgalomszabályozási eszk. létesítés és módosítás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Siemens Mobility Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66210887
Postai cím: Gizella Út 51-57.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
E-mail: monika.monus@siemens.com
Telefon: +36 302011945
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26209618242
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 180000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Alépítményi munkák, kábelezési munkák, tervezési munkák, közműkiváltások, szerelési-, szerelvényezési munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Siemens Mobility Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66210887
Postai cím: Gizella Út 51-57.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26209618242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/04/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges