Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/90
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.11.
Iktatószám:7961/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Monor Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2200 Monor, 2401/7 hrsz, 4065/8 hrsz, 9305 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:B & K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Monor Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65437924
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 78-80
Város: Monor
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Polyák Csaba
Telefon: +36 202312982
E-mail: kozberr.kft@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.monor.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: általános közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Intelligens nyilvános vizesblokkok kiépítése
Hivatkozási szám: EKR000087612020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
3 db intelligens nyilvános vizesblokk tervezése és kivitelezése.
A blokk alapterülete a helyszínek adottságai miatt nem haladhatja meg 3500x2500 mm-t.
A Blokk vendégtér és szerviztér helyiségeket foglaljon magában.
A vizesblokk alkalmas legyen mozgáskorlátozottak általi használatra.
A blokk vendégterében legyen babapelenkázó.
A vendégtér mérete alkalmas legyen babakocsi fogadására.
A blokk legyen automatikus működésű (személyzet nélkül működtethető).
Rendelkezzen legalább az alábbi intelligens szenzorokkal: Jelenlét érzékelő, Digitális belső hőmérő, Digitális külső hőmérő, Víznyomás érzékelő, Áramellátást figyelő érzékelő, Papírfogyás érzékelő.
A blokk rendelkezzen olyan beavatkozást biztosító eszközökkel, amelyek az elektromos valamint a víz alrendszerek meghibásodásakor illetve tűz esetén távoli beavatkozást tesznek lehetővé a veszélyhelyzet elkerülésére, kezelésére.
Rendelkezzen vendégtéri rosszullét esetén segélykérési funkcióval, melynek riasztása a központi rendszer felé történjen.
Rendelkezzen rongálás és illetéktelen bejutáskori riasztó funkcióval, melynek riasztása a központi rendszer felé történjen.
Kedvező vízfogyasztás a használat során (teljes automatikus tisztítás maximuma 15 liter/perc).
Rendelkezzen téli időszakban is alacsony villamos energia igénnyel (csőfűtés és vendégtér fűtés idején se legyen magasabb, mint 12 KWh).
Az épülethatároló szerkezetek (falak, ajtó, tető, padlózat) hőátbocsátási tényezője maximum 0,3 W/m2K legyen.
Biztosítsa az érmés és a bankkártyás - legalább PayPass kártyákhoz - fizetés lehetőségét, az érmevizsgáló rendelkezzen lopás elleni védelemmel (antifishing).
Biztosítsa a távfelügyeleti kapcsolatot a központi adatkezelő rendszer felé.
A vázszerkezet elemek hosszú élettartamot biztosító, könnyen tisztítható rozsdamentes acéllemez anyagból készüljenek.
A blokk téli-nyári, 24 óra/7 nap üzemre alkalmas legyen.
Rendelkezzen WiFi routerrel, melyet a Megrendelő által biztosított kommunikációs csatolón keresztül össze kell tudni kapcsolni a nyílt internettel.
A vizesblokk rendelkezzen legalább 2 szabadon felhasználható, illetve utólag meghatározható külső érzékelő becsatolására, valamint az azok felől érkező digitális adatok gyűjtésére, tárolására és továbbítására alkalmas eszközzel.
Biztosítsa a papírfogyás érzékelését és az információt továbbítsa a központi rendszer felé.
Mutassa a használatból hátralévő időt.
Jelen közbeszerzés: építési beruházás tervezési és kivitelezési feladatok elvégzésére a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) szerint.
Tervezési feladat:
- a közbeszerzési dokumentumok részét képező jóváhagyási terv alapján az engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése, az Ajánlatkérő utasításának és előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően,
- a kiviteli tervezés keretében a szükséges jogszabályokban vagy szolgáltatók által előírt engedélyek, hozzájárulások, vagy nyilatkozatok beszerzése, jogszabály által előírt bejelentések elvégzése, az engedélyeztetési eljárás lefolytatása, tervek feltöltése és menedzselése meghatalmazás alapján.
Kivitelezési feladat:
- A jogerős engedélyek, bejelentések, valamint a megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció alapján történő komplett, kulcsrakész kivitelezés megvalósítása a kapcsolódó munkákkal, továbbá a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzése;
- Az elkészített tervdokumentációkon túl szükségessé váló tervdokumentációk elkészítése és jóváhagyatása;
- Az engedélyeken kívül esetlegesen szükséges további engedélyek, tulajdonosi, szolgáltatói, kezelői hozzájárulások beszerzése;
- Az üzembe helyezéshez szükséges valamennyi hatósági engedély, tulajdonosi, szolgáltatói, kezelői hozzájárulás beszerzése;
- Jogszabály alapján előírt valamennyi bejelentés elvégzése;
- Üzembe helyezés, oktatás.
A részletes műszaki tartalmat és mennyiségeket a műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 108800000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Intelligens nyilvános vizesblokkok kiépítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2200 Monor, 2401/7 hrsz, 4065/8 hrsz, 9305 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3 db intelligens nyilvános vizesblokk tervezése és kivitelezése.
A blokk alapterülete a helyszínek adottságai miatt nem haladhatja meg 3500x2500 mm-t.
A Blokk vendégtér és szerviztér helyiségeket foglaljon magában.
A vizesblokk alkalmas legyen mozgáskorlátozottak általi használatra.
A blokk vendégterében legyen babapelenkázó.
A vendégtér mérete alkalmas legyen babakocsi fogadására.
A blokk legyen automatikus működésű (személyzet nélkül működtethető).
Rendelkezzen legalább az alábbi intelligens szenzorokkal: Jelenlét érzékelő, Digitális belső hőmérő, Digitális külső hőmérő, Víznyomás érzékelő, Áramellátást figyelő érzékelő, Papírfogyás érzékelő
A blokk rendelkezzen olyan beavatkozást biztosító eszközökkel, amelyek az elektromos valamint a víz alrendszerek meghibásodásakor illetve tűz esetén távoli beavatkozást tesznek lehetővé a veszélyhelyzet elkerülésére, kezelésére.
Rendelkezzen vendégtéri rosszullét esetén segélykérési funkcióval, melynek riasztása a központi rendszer felé történjen.
Rendelkezzen rongálás és illetéktelen bejutáskori riasztó funkcióval, melynek riasztása a központi rendszer felé történjen.
Kedvező vízfogyasztás a használat során (teljes automatikus tisztítás maximuma 15 liter/perc).
Rendelkezzen téli időszakban is alacsony villamos energia igénnyel (csőfűtés és vendégtér fűtés idején se legyen magasabb, mint 12 KWh).
Az épülethatároló szerkezetek (falak, ajtó, tető, padlózat) hőátbocsátási tényezője maximum 0,3 W/m2K legyen.
Biztosítsa az érmés és a bankkártyás - legalább PayPass kártyákhoz - fizetés lehetőségét, az érmevizsgáló rendelkezzen lopás elleni védelemmel (antifishing).
Biztosítsa a távfelügyeleti kapcsolatot a központi adatkezelő rendszer felé.
A vázszerkezet elemek hosszú élettartamot biztosító, könnyen tisztítható rozsdamentes acéllemez anyagból készüljenek.
A blokk téli-nyári, 24 óra/7 nap üzemre alkalmas legyen.
Rendelkezzen WiFi routerrel, melyet a Megrendelő által biztosított kommunikációs csatolón keresztül össze kell tudni kapcsolni a nyílt internettel.
A vizesblokk rendelkezzen legalább 2 szabadon felhasználható, illetve utólag meghatározható külső érzékelő becsatolására, valamint az azok felől érkező digitális adatok gyűjtésére, tárolására és továbbítására alkalmas eszközzel.
Biztosítsa a papírfogyás érzékelését és az információt továbbítsa a központi rendszer felé.
Mutassa a használatból hátralévő időt.
Jelen közbeszerzés: építési beruházás tervezési és kivitelezési feladatok elvégzésére a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) szerint.
Tervezési feladat:
- a közbeszerzési dokumentumok részét képező jóváhagyási terv alapján az engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése, az Ajánlatkérő utasításának és előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően,
- a kiviteli tervezés keretében a szükséges jogszabályokban vagy szolgáltatók által előírt engedélyek, hozzájárulások, vagy nyilatkozatok beszerzése, jogszabály által előírt bejelentések elvégzése, az engedélyeztetési eljárás lefolytatása, tervek feltöltése és menedzselése meghatalmazás alapján.
Kivitelezési feladat:
- A jogerős engedélyek, bejelentések, valamint a megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció alapján történő komplett, kulcsrakész kivitelezés megvalósítása a kapcsolódó munkákkal, továbbá a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzése;
- Az elkészített tervdokumentációkon túl szükségessé váló tervdokumentációk elkészítése és jóváhagyatása;
- Az engedélyeken kívül esetlegesen szükséges további engedélyek, tulajdonosi, szolgáltatói, kezelői hozzájárulások beszerzése;
- Az üzembe helyezéshez szükséges valamennyi hatósági engedély, tulajdonosi, szolgáltatói, kezelői hozzájárulás beszerzése;
- Jogszabály alapján előírt valamennyi bejelentés elvégzése;
- Üzembe helyezés, oktatás.
A részletes műszaki tartalmat és mennyiségeket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.1.1.) alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimum követelményen felüli többletszakmai gyakorlati ideje (egész hónapban, min 0 hónap, max 36 hónap) 10
2 M.1.2.) alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimum követelményen felüli többletszakmai gyakorlati ideje (egész hónapban, min 0 hónap, max 36 hónap) 10
3 Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A 2020.03.01-i szerződés teljesítésének kezdeteként megjelölt időpont tervezett időpont, amely a közbeszerzési eljárás bírálati szakaszának függvényében változhat.
Ajánlatkérő a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján rögzíti, hogy a tervezés és kivitelezés jellegű szerződést az indokolja, hogy csak a kivitelezési tervdokumentáció alapján lehet meghatározni egyértelműen az ellátandó feladatokat és az építés különleges, részletes feltételeit, továbbá a komplexebb feladatok kidolgozása ekként lehetséges.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Intelligens nyilvános vizesblokkok kiépítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: B & K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40112527
Postai cím: Mátyás király Utca 11
Város: Monor
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2200
Ország: Magyarország
E-mail: penzugy@bandk.hu
Telefon: +36 305306951
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 29413535
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10484500213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 108800000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: tervezői szolgáltatás,terület előkészítés,alapozási munkák közmű kapcsolatok kiépítése talajvízkút létesítése zárt szennyvíztároló telepítése csatlakozó megközelítő utak, térburkolat, csapadékvíz elvezetés kialakítása,területrendezés,felelős műszaki vezető
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: B & K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40112527
Postai cím: Mátyás király Utca 11
Város: Monor
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10484500213

Hivatalos név: Creo-Team Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25344161
Postai cím: San Marco Utca 19. fszt. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12037575241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/01/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges