Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/99
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.22.
Iktatószám:8881/2020
CPV Kód:98351100-9
Ajánlatkérő:Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest VII. kerület
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51040510
Postai cím: Damjanich Utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1071
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsoldis József
Telefon: +36 13528654
E-mail: zsoldis.jozsef@ervsz.hu
Fax: +36 13528654
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ervainfo.eu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ügyfélszolgálati feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR000362472020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 98351100-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlattevő (továbbiakban: AT) feladata a Közbeszerzési Dokumentáció (továbbiakban: KD) V. fejezet Műszaki Dokumentációjában meghatározottaknak megfelelően Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának illetékességi területén a parkolás üzemeltetési szolgáltatáshoz kapcsolódó személyes („front office”) és háttér („back office”) ügyfélszolgálati feladatok, valamint telefonos ügyfélszolgálat („call center”) és panaszkezelési feladatok ellátása a KD V. fejezetét képező Műszaki Leírásban részletesen meghatározottak szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Ügyfélszolgálati feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72322000-8
További tárgyak:72512000-7
79511000-9
79560000-7
79940000-5
98351110-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest VII. kerület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
AT feladata a KD V.fej. Műszaki Dokumentációjában meghatározottaknak megfelelően Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata illetékességi területén a parkolás üzemeltetési szolg.-hoz kapcsolódó személyes („front office”) és háttér („back office”) ügyfélszolgálati feladatok, valamint telefonos ügyfélszolg. („call center”) és panaszkezelési feladatok ellátása az alábbiakban részletezettek szerint.
1.A személyes ügyfélszolg.-on biztosítani kell az ügyfelek számára hétköznapokon, napi 8 óra időtartamban, a panaszkezelést, a tartozás befiz.-t, ill. ÁFA-s szla igénylését.
- a panaszkezelés keretében a kihelyezett pótdíjfiz.felszólítás kapcsán a járműüzemeltető arról tájékozódhat,hogy miért helyeztek ki részére pótdíjfiz.felszólítást,amennyiben nem találja megfelelőnek a táj-t,biztosítani kell számára a panaszbej.-t,amelyről jkv-t kell készíteni,majd a kp-i rendszerben elektr.rögzíteni és tárolni az ügyfél által becsatolt egyéb dok.-kal együtt
- az ügyfél számára lehetővé kell tenni tartozásának kiegyenlítését készpénzes vagy bankkártyával történő fiz.formájában.
2.A háttér ügyfélszolg.feladatok ellátása keretében az ügyfelek írásbeli úton (elektr.és postai úton érk.) vmint telefonos ügyfélszolg.-on keresztül érk.panaszait kell kivizsg.és elbírálni hétköznapokon, napi 8 óra időtartamban biztosítva ezeket, illetve bármely ügy feldolgozásának megkezdését a beérkezést követő 4 órán belül.
A beadott panaszok esetében statiszt.kimutatásokat kell készíteni.A háttér-ügyfélszolg. keretében a panaszkez. esetek várható mértéke min.évi 17.000 db.
Háttér ügyfélszolg.feladatok közé tartozik különösen:
a) adminisztr.feladatok ellátása,
b) telefonos ügyfélszolg.(call center)bizt.,
c) panaszkezelés,
d) levelezés,
e) fiz.értesítések küldése,kezelése,
f) készpénz átut.megbízás,automatás befiz.,banki átut.útján befolyó befiz.rögzítése,
g) pü.elszámolási analitikai adatok kez.,ellenőrzése,pénztári szolg.felügyelete,
h) követelésállomány kez.,analitikus nyilv.tartása,
i) kintlévőségek behajtásának kez.(fiz.meghagyások feladása) ügykezelők felé,
j) külföldi rendszámú járművekre von.pótdíjak behajtására szakosodott szolgáltatóknak tört. adatátadás/adatátvétel-panaszkez.-ben napi segítség az ügykezelőnek,
k) nyomdai munkák, kis értékű eszközök beszerz., ellátása (levélpapír,csekk,zacskó, táj. matrica) postai feladás kez.
3.A telefonos ügyfélszolg. („call center”) keretében az ügyfélszolg.elérhetőségét IVR rendszerrel (hangrögzítést bizt.rendszer) kell biztosítani, 7/24 órában. A cél a panaszok azonnali kez., amennyiben lehetséges. Bonyolultabb ügyint. esetén, amely nem vihető végig a telefonbesz.ideje alatt, a beszélgetés befejeztével át kell adni a háttér ügyfélszolg.-ra, ahol a panaszelbírálást írásbeli ügyintézést végző személy végzi el, és értesíti az ügyfelet az elbír.eredményéről.
4. Panaszkez.feladatok:
A beérk.panaszok iktatása,rögzítése,elbírálása hétköznapokon, napi 8 óra időtartamban biztosítva ezeket, illetve bármely ügy feldolgozásának megkezdését a beérkezést követő 4 órán belül. Elutasítás esetén az ügyfélnek értesítés küldendő a megfiz.összegről. E-mailben érkező panasz esetén az elfogadásról is szüks.választ küldeni, rendszeres és ad-hoc jelentések,statisztikák készítése,és az AK rend-re bocsátása.
5. Befizetés kezelés:
Befiz.rögzítése történhet egyedi rögzítéssel és interfészen keresztül, folyamatvezérléssel. A havi bevételekről analitikus jelentést kell készíteni, egyeztetve a bankszámlákkal.
Felszólító levél képzését el kell végezni legalább kétheti rendszerességgel, amelynek tárgyai a 15 és 40 nappal korábban keletkezett pótdíjazási események lehetnek.
A tv-ben meghat.-ott időn belül gondoskodni kell a követelések jogi úton tört. érvényesítéséről.
Ha az ÁFA-s szla iránti igény írásban jelentkezik, akkor azt a háttér ügyfélszolg.-on kell kiállítani és postázni.
A nyertes AT kötelezettsége, hogy az ügyfélszolgálaton befizetett pótdíjak, egyéb befizetések ellenértékét, részleges pénzintézeti tevékenységet folytató pénzszállítóval, az AT számlájára heti 2 alkalommal befizettesse.
Ha a különböző tev.-ek során keletkezett iratokkal kapcs. ügyintézés megtörtént, azokat visszakereshető módon le kell fűzni,és gondoskodni kell azok elektr. tárolásáról és irattárban tört. elhelyezéséről, megőrzéséről.
AT feladata a megrendelt szolg. ellátásához szüks. ingatlan bizt.a megfelelő helyiségekkel, és azok biztonsági szolgálatával.
AT feladata az Ajánlatkérő által biztosított inform. ügyviteli rendszer, szoftverek alkalmazása a KD V. fej. Műszaki Dokumentációjában részletesen meghat. szerint, melynek valamennyi ügyfélszolgálati funkcióját, különösen a pénzkezelési funkciókat üzemszerűen, naprakészen kell, hogy üzemeltesse.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 AT szolg.ellát-ra megjelölt Irodai helyiségcsop.ja megközelíthetősége Bp.VII. Almássy téri Szabadidő Közp.tól tört. ind.-sal, tömegközl-sel, (min.10 perc, max. 40 perc) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó értékben, Ft összegben megadva) Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.1.6.) Ajánlatkérő a rész-ajánlattételt nem biztosítja, mivel a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07123 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Ügyfélszolgálati feladatok ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, a Kbt. 70. § (1) bekezdésének alkalmazása mellett az ajánlatok további bírálata elvégzése nélkül, tekintettel arra, hogy az eljárásban beérkezett ajánlatok meghaladják az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: C- Service Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40171243
Postai cím: Peterdy Utca 6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1071
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14508082242

Hivatalos név: Prestige Event Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50289202
Postai cím: Váci Út 152-156
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13439114241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges