Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/142
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.07.23.
Iktatószám: 13111/2020
CPV Kód: 48214000-1
Ajánlatkérő: Petőfi Irodalmi Múzeum
Teljesítés helye: Budapest V., Károlyi utca 16.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.08.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Petőfi Irodalmi Múzeum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14479597
Postai cím: Károlyi Utca 16
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lánchidi Csaba
Telefon: +36 305579422
E-mail: lanchidicsaba@gmail.com
Fax: +36 13171722
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pim.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000728162020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000728162020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
MS licencek beszerzése a PIM részére
Hivatkozási szám: EKR000728162020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48214000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Petőfi Irodalmi Múzeum informatikai rendszerének működéséhez szükséges MS szoftver-licencek beszerzése az alábbiak szerint (megnevezés, darabszám): 1. MS Office standard (p/n: 021-10596), korlátlan licenc, 220 db, 2. MS Office Pro Plus (p/n: 79P-05716), korlátlan licenc, 30 db, 3. MS Win10 HOME FPP+ Windows 10 Pro upgrade (p/n: KW9-00243 és FQC-09512), korlátlan licenc, 280 db, 4. MS Windows server CAL (p/n: R18-05745), korlátlan licenc, 300 db 5. MS Windows server datacenter 16 core (p/n: 9EA-01022), korlátlan licenc, 6 db, 6. MS Windows server standard 16 core (p/n: 9EM-00630), korlátlan licenc, 8 db, A korlátlan licenc – jelen eljárásban – időbeli korlátlanságot jelent frissítési időszak nélkül. Windows 10 tekintetében Ajánlatkérő rögzíti, hogy nem fogadható el egyenértékű termékként a hardverhez kötődő vagy dobozos (FPP) változat, egyenértékű termékként kizárólag KMS-ből kezelhető licenc fogadható el.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás előkészítése során megvizsgálta, hogy a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. A vizsgálat eredménye alapján Ajánlatkérő megállapította, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban részajánlattételi lehetőséget nem biztosít, figyelemmel arra, hogy a közbeszerzés tárgya olyan egységes, komplex programrendszert takar, mely részekre nem bontható, a szerződés az eredeti célját nem érhetné el, továbbá a 7-féle MS szoftver különböző forgalmazótól történő beszerzése a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetetlen és nem hatékony. A részajánlattétel a beszerzés ellenértékének jelentős növekedését okozná, és negatívan hatna a beszerzés megvalósítására, tehát a részajánlattétel gazdasági, műszaki, minőségi és a szerződés teljesítésével kapcsolatos más szempontokat
figyelembe véve ésszerűtlen. A beszerzendő szoftverek felhasználási célja ugyanarra irányul, ezért kerül ugyanazon műszaki leírás feltételeit teljesítő szoftver beszerzésre, továbbá több forgalmazótól való beszerzés gazdaságilag nem lenne hatékony. A tárgyi licencek és támogatások, részekre nem bontható, mert összefüggő, műszaki és üzemeltetési szempontból egy egységet képező feladat és annak részegységei. A részajánlat tétel műszakilag és a folyamatos, biztonságos üzemeltethetőség miatt nem elfogadható.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
MS licencek beszerzése a PIM részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48214000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest V., Károlyi utca 16.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Petőfi Irodalmi Múzeum informatikai rendszerének működéséhez szükséges MS szoftver-licenszek beszerzése az alábbiak szerint (
megnevezés, darabszám): 1. MS Office standard (p/n: 021-10596), korlátlan licenc, 220 db, 2. MS Office Pro Plus (p/n: 79P-05716),
korlátlan licenc, 30 db, 3. MS Win10 HOME FPP+ Windows 10 Pro upgrade (p/n: KW9-00243 és FQC-09512), korlátlan licenc, 280 db,
4. MS Windows server CAL (p/n: R18-05745), korlátlan licenc, 300 db 5. MS Windows server datacenter 16 core (p/n: 9EA-01022),
korlátlan licenc, 6 db, 6. MS Windows server standard 16 core (p/n: 9EM-00630), korlátlan licenc, 8 db, A korlátlan licenc – jelen
eljárásban – időbeli korlátlanságot jelent frissítési időszak nélkül. Windows 10 tekintetében Ajánlatkérő rögzíti, hogy nem fogadható el
egyenértékű termékként a hardverhez kötődő vagy dobozos (FPP) változat, egyenértékű termékként kizárólag KMS-ből kezelhető
licenc fogadható el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bekezdésére.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a kizáró okokat a Kbt. 114. § (2) bekezdése valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdései
alapján kell igazolnia: az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon kell nyilatkoznia arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró
okok hatálya alá, valamint nyilatkoznia kell a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjáról. Továbbá az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. A kizáró
okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az alvállalkozó és
adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő – az EKR rendszerben
rendelkezésre álló űrlap kitöltésével – nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak
fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már
ismert alvállalkozók megnevezését. Az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pont szerint előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdés]. Az
öntisztázásra a Kbt. 64.§-a irányadó. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő nem ír elő szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági feltételt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági-pénzügyi alkalmassági feltételt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlattevő az ajánlat részeként a Kbt. 114. § (2) bekezdésére figyelemmel a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles
csatolni az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon, melyben a gazdasági szereplő arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni
kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles
megadni. Ajánlattevő az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani: A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. (továbbiakban Korm.r.)
21. § (1) bek a) pontja alapján jelen felhívás feladását megelőző három év (ezen vizsgált 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül
megkezdett) közbeszerzés tárgya szerinti (szoftver licenszek szállítása és/vagy szoftver-licenszekkel kapcsolatos felhasználási
jogosultság biztosítása) tárgyú legjelentősebb szállításainak ismertetését a Korm. r. 23. § szerinti módon igazolva, a 22. § (2) bek
szerinti tartalommal. A nyilatkozatban vagy igazolásban legalább megjelölendő a) a szállítás tárgya (a leszállított szoftver-licenszek
megjelölése), b) a teljesített mennyiség (db-ban), c) a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év, hó, nap), d) a szerződést kötő
másik fél megnevezése, és a részéről információt nyújtó személy nevét és telefonszámát vagy e-mail címét, és nyilatkozni kell arról,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A Korm. r. 21/A.§ alapján AK a teljesítés igazolásaként
elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt teljesítés (mennyiségben) a szerződés részteljesítéseként valósult
meg. Az alkalmassági követelményeknek Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bek-ben foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (
vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, ekkor irányadó a Kbt. 67. § (3) bek. és a Kbt. 65.§ (12) bekezdése. AK felhívja
a figyelmet a Kbt. 65. § (11) bek-ben foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): A szerződés teljesítésére műszaki-szakmai szempontból alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három évben nem rendelkezik legalább 1 darab, a közbeszerzés tárgyának (szoftver-licenszek) szállítására és/vagy (szoftver-licenszekkel kapcsolatos) felhasználási jogosultság biztosítására vonatkozó olyan referenciával vagy referenciákkal, amely legalább 3 db Microsoft szoftver termékre vonatkozott.
Ezen alkalmassági követelménynek való megfelelés egy vagy több, a közbeszerzés tárgya szerinti szerződés bemutatásával igazolható, melyek összmennyisége eléri az elvárt mennyiséget. A Korm.r. 21. § (1a) bek. a) pontja szerint a bemutatott szállítás(ok)nak a vizsgált 3 éves időszakban kell befejezettnek lennie, és a bemutatott szállítás megkezdésének a felhívás feladását megelőző 6 évben kellett megtörténnie. Ha a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli hatálya az ajánlattételi felhívás feladásának napjáig még nem járt le, úgy Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumon belül teljesített szállítás(ok)ra vonatkozó teljesített mennyiséget veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során. Ha a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatok teljesítését is magában foglalja, ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti, teljesített mennyiséget veszi figyelembe, ekként a közbeszerzés tárgya szerinti, teljesített szerződéses mennyiséget a benyújtásra kerülő dokumentumnak egyértelműen tartalmaznia kell. Közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet ( vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki alkalmasság megállapítására. Az ajánlatban a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő a Ptk. Hatodik könyve XI. Címének XXVI. Fejezetében szabályozott, szerződést megerősítő biztosítékot köt ki a
szerződéstervezetben foglaltak szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF. Ajánlatkérő előleget nem fizet, részszámla benyújtására nem biztosít
lehetőséget. Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel. Ajánlatkérő az ellenértéket utólag, banki
átutalással egyenlíti ki a teljesítésigazolás tartalmának és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében a Ptk. 6:130. § (1)
bekezdése szerint. A teljesítés igazolása a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint történik. Az ajánlatkérő az előbbieknek megfelelően igazolt
teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja el. Ajánlatkérő az ellenértéket utólag, a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla (
számlák) ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) továbbá a 2007. évi CXXVII. törvény szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30
napon belül, átutalással egyenlíti ki. A fizetési feltételek részletes szabályait a szerződéstervezet rögzíti. Ajánlatkérő elektronikus
számlákat a Kbt. 27/A. §-a szerint fogad el.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésében foglaltak alapján a közbeszerzési eljárásban való részvételt nem köti gazdálkodó szervezet
alapításához, illetve a közbeszerzési eljárás keretében létrejövő szerződés teljesítése során nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (
projekttársaság) létrehozását a nyertes ajánlattevő(k)től.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. A Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint a legalacsonyabb ár az egyetlen értékelési szempont, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő
igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő termék
felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a
legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. 2. A tételes ajánlat kitöltése és benyújtása egyúttal szakmai ajánlatként is értelmezendő. 3. Az
ajánlattevőnek az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (5) bekezdésre vonatkozóan. Az
ajánlattevőknek a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot nem kell csatolnia. 4. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról az
EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon kell nyilatkozni. Továbbá csatolandó az ajánlatot aláíró képviseletre jogosult aláírási
címpéldányának, vagy a 2006. évi. V. törvény 9. § (1)-(2) bekezdés szerinti aláírás mintájának elektronikus másolata. 5. Az ajánlatkérő
biztosítja a Kbt. 114. § (6) bek. szerinti kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. A kiegészítő tájékoztatás az EKR-ben történik. Ajánlatkérő
a kiegészítő tájékoztatás nyújtása tekintetében ésszerű időnek az ajánlattételi határidő lejárta előtti 3. munkanapot tekinti. Ajánlatkérő
minden esetben ésszerűnek tekinti, ha a kiegészítő tájékoztatás kérés legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtti 5. munkanapon
Ajánlatkérőhöz beérkezik. 6. Az alkalmassági feltétel és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe
történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb (III.1.3. pont). 7. A hiánypótlás a Kbt. 71. §-a szerint
biztosított. A hiánypótlás teljesítése az EKR-ben történik. A Kbt. 71. § (6) bekezdés szerint nem köteles Ajánlatkérő újabb hiánypótlást
elrendelni, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e
gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 8. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2)
bek. e) pontját. 10. Az ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőknek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását. Közös ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek közös nyilatkozatban egyetemleges
felelősséget kell vállalniuk. 11. Jelen eljárásban a közép-európai idő (CET) az irányadó, mely megegyezik a magyar idővel. Az ajánlat
összeállításának, és benyújtásának költsége az ajánlattevőt terheli. 12. Amennyiben az Ajánlattételi felhívás és az Ajánlati
dokumentáció között ellentmondás/eltérés tapasztalható, úgy az Ajánlattételi felhívásban foglaltak az irányadók. 13. Azajánlattétel
nyelve: magyar (HU). Az eljárással kapcsolatos minden írásbeli és szóbeli kapcsolat magyar nyelven történhet. Az esetlegesen
szükséges tolmács költsége az ajánlattevőt terheli. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi
fordítását is elfogadja. 14. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzési dokumentumok és az eljárást megindító
felhívás megküldésének napján hatályos Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezései
az irányadóak. 15. Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdésében foglaltakkal a bírálat során élni kíván. 16. Eljárásba bevont felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Lánchidi Csaba (00605). 17. Minden megajánlott termék tekintetében köteles ajánlattevő
csatolni annak igazolását, hogy ajánlattevő a megajánlott termék tekintetében forgalmazási jogosultsággal rendelkezik. Ha ajánlattevő
a termék gyártója, úgy nem szükséges a forgalmazási jog tekintetében igazolás benyújtása. Az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő
nem rendelkezik valamely megajánlott termék tekintetében - nyilatkozata alapján forgalmazási jogosultsággal, vagy nem igazolja azt
megfelelően. 18. Ha az ajánlattevői cikkszám (vagy referencia szám vagy termékkód) eltér a gyártói cikkszámtól (vagy referencia
számtól vagy termékkódtól), úgy erről AT cégszerű nyilatkozatot köteles csatolni azért, hogy egyértelműen megfeleltethető legyen a
termék a gyártói és ajánlattevői számjelölés tekintetében. 19. Az ajánlatban az "ártáblázat" és a "szakmai dokumentáció" kitöltésével
specifikálni kell a megajánlott termékeket; a helyettesítő termékként csak az igényelttel egyenértékű vagy annál ajánlatkérő számára
kedvezőbb ajánlható meg, az egyenértékűséget az ajánlatban kétséget kizárólag igazolni kell. Eltérési lehetőségek kizárólag AK által
előírt módon és mértékben lehetséges.
20. A közbeszerzési eljárás a 320/2015. (X.30.) Kormányrendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzés mellett valósul meg.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges