Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/140
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.07.21.
Iktatószám: 13176/2020
CPV Kód: 30200000-1
Ajánlatkérő: Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: 3519 Miskolc, Iglói u. 2.;3519 Miskolc, Iglói u. 2.;3519 Miskolc, Iglói u. 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.08.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: kutatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63383166
Postai cím: Kondorfa Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lehota Ildikó
Telefon: +36 14630500
E-mail: ildiko.lehota@bayzoltan.hu
Fax: +36 14630505
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bayzoltan.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000731162020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000731162020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: kutatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Informatikai eszközök:workstation,szerver,szoftver
Hivatkozási szám: EKR000731162020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő a már meglévő gépparkjával teljes mértékben kompatibilis specifikációjú hardver és szoftver architektúrát kíván beszerezni, mivel a beszerzendő gépeket a gépparkkal klaszterbe kötve kívánja működtetni.
1. rész: Komplett workstation számítógép konfigurációk (10 db egyforma konfiguráció)
2. rész: Szerver kialakítású számítógép konfigurációk (4 db egyforma konfiguráció)
3. rész: Az eszközökhöz szükséges szoftverek (10 db Microsoft Windows 10 Pro vagy azzal egyenértékű, 4 db Microsoft Windows Server 2019 Standard 16 Core vagy azzal egyenértékű, 4 db Microsoft Windows Server 2019 RDS – 10 User CALs vagy azzal egyenértékű (eszközönkénti ügyféllicenc), 4 db, Microsoft Windows Server 2019 – 10 User CALs vagy azzal egyenértékű szoftver licenc (felhasználónkénti ügyféllicenc))
A meglévő géppark ismertetését és az egyéb követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Workstation számítógép konfigurációk
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
További tárgyak: 30214000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3519 Miskolc, Iglói u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
10 db, egyforma kiépítésű, új, használatba korábban nem került komplett workstation számítógép konfiguráció (klaszterkliens), nagy teljesítményű elosztott számítások futtatására.
Az eszközökre minimum 1 év jótállást kell biztosítani.
Bővebben lásd az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírásban!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ár (teljes ellenszolgáltatás) [Ft, ÁFA nélkül] / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A beszerzés a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap által finanszírozott projekt (Tématerületi Kiválósági Program) keretében valósul meg.

II.2.1) Elnevezés:
Szerver kialakítású számítógép konfigurációk
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
További tárgyak: 30211400-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3519 Miskolc, Iglói u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4 db, egyforma kiépítésű, új, használatba korábban nem került, jelen eljárás 1. részében meghatározott workstation számítógép architektúrával összekapcsoltan működtethető, nagy teljesítményű, összetett számítási feladatok megoldására alkalmas szerver kialakítású hardverből álló komplett számítógép konfiguráció, mely alkalmas kell, legyen nagy számítási kapacitást igénylő lineáris- és nemlineáris statikai feladatok végrehajtására
Az eszközökre minimum 1 év jótállást kell biztosítani.
Bővebben lásd az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírásban!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ár (teljes ellenszolgáltatás) [Ft, ÁFA nélkül] / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A beszerzés a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap által finanszírozott projekt (Tématerületi Kiválósági Program) keretében valósul meg.

II.2.1) Elnevezés:
Szoftverek (operációs rendszerek, ügyféllicencek)
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
További tárgyak: 48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3519 Miskolc, Iglói u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
10 db, Microsoft Windows 10 Pro vagy azzal egyenértékű, korlátozás nélküli felhasználásra alkalmas operációs rendszer a jelen eljárás 1. része alapján beszerzendő számítógép konfigurációkhoz.
4 db, Microsoft Windows Server 2019 Standard 16 Core vagy azzal egyenértékű, korlátozás nélküli felhasználásra alkalmas operációs rendszer a jelen eljárás 2. része alapján beszerzendő számítógép konfigurációkhoz.
4 db, Microsoft Windows Server 2019 RDS – 10 User CALs vagy azzal egyenértékű szoftver licenc (eszközönkénti ügyféllicenc) a jelen eljárás 2. része alapján beszerzendő számítógép konfigurációkhoz.
4 db, Microsoft Windows Server 2019 – 10 User CALs vagy azzal egyenértékű szoftver licenc (felhasználónkénti ügyféllicenc) a jelen eljárás 2. része alapján beszerzendő számítógép konfigurációkhoz.
A szoftver és a hozzá tartozó szoftverlicenc átadás-átvétele az ajánlat tárgyát képező szoftverek telepítőkészletének, licenckulcsának és a licencigazolások átadásával (adott esetben elektronikus átadásával, elektronikus letölthetőség biztosításával) történik.
A szoftverekre min. 1 év jótállást kell biztosítani.
Bővebben lásd az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírásban!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ár (teljes ellenszolgáltatás) [Ft, ÁFA nélkül] / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A beszerzés a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap által finanszírozott projekt (Tématerületi Kiválósági Program) keretében valósul meg.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi részre vonatkozóan:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjának hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi részre vonatkozóan:
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
Ajánlattevő vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet (továbbiakban itt: Kr.) 17. § (1) bekezdés szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt (Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti) kizáró okok hatálya alá (EKR űrlap kitöltésével), valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia (EKR űrlap kitöltésével).
A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti, valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani, ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot kell tennie (EKR űrlap kitöltésével).
Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Kr. 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az eljárást megindító felhívásban előírt, a Kbt. (62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontja) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában nyilatkoznia kell, hogy az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az eljárást megindító felhívásban előírt, a Kbt. (62. § (1) bekezdés g)–k) m ) és q) pontja) szerinti kizáró okok hatálya alá (EKR űrlap kitöltésével).
A Kr. 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról, nemleges tartalom esetén is (EKR űrlap kitöltésével). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. [Kr. 13. §]
A Kr. 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kr. 1. § (8) bekezdés alapján részekre történő ajánlattétel esetén nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan nyilatkozat vagy igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon közbeszerzési eljárás valamely része tekintetében a gazdasági szereplő már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely rész tekintetében benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
A Kbt 69.§ (11a) bekezdése értelmében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet az Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Valamennyi részre vonatkozóan:
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdését alkalmazza, azaz előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
Az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolandó:
M1) Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (1. rész: workstation számítógép konfiguráció; 2. rész: szerver kialakítású hardverből álló számítógép konfiguráció; 3. rész: szoftver [operációs rendszer- vagy ügyféllicenc]) szállításainak ismertetésével, megjelölve a teljesítés idejét (kezdés és befejezés év/hónap/nap), a szerződést kötő másik felet, a szállítás tárgyát és mennyiségét (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciákat az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással lehet igazolni [321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet (továbbiakban itt: Kr.) 23. §]; Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. [Kr. 21/A. §] A Kr. IV. Fejezetében meghatározott, előbbiek szerinti igazolási módok a Kr. V. Fejezetnek megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti. A Kbt 69.§ (11a) bekezdés rendelkezése megfelelően irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított utolsó három évben (36 hónapban)
az 1. rész vonatkozásában legalább hat darab közbeszerzés tárgya szerinti áru (workstation számítógép konfiguráció) szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával;
a 2. rész vonatkozásában legalább három darab közbeszerzés tárgya szerinti áru (szerver kialakítású hardverből álló számítógép konfiguráció) szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával;
a 3. rész vonatkozásában legalább kilenc darab közbeszerzés tárgya szerinti áru (szoftver [operációs rendszer- vagy ügyféllicenc]) szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
A minimumkövetelmény több referenciával is igazolható.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, azzal, hogy azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. [Kbt. 65. § (6)]
Az alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik (EKR űrlap kitöltésével), továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7)]
A releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel. [Kbt. 65.§ (9)]
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő(k) figyelmét, a Kr. 30. § (4) bekezdése alapján, hogy a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit, azok igazolását, az ajánlati felhívás „III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság” pontjában foglaltak szerint.
A Kr. 21. § (1a) bek. a) pont rendelkezése irányadó: ajánlatkérő a vizsgált időszak (3 év (36 hónap)) alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi részre vonatkozóan:
Késedelmi kötbér: késedelem 1-10. napjára a késedelmesen teljesített áruszállítás nettó ellenértékének (a teljes ellenszolgáltatásnak) a 0,5 %-a, a késedelem 11. napjától a teljes ellenszolgáltatásnak az 1 %-a, maximális mértéke a teljes ellenszolgáltatás 20 %-a. Maximum elérése (25 napot elérő késedelem) esetén, Vevő jogosult elállásra, felmondásra. Késedelmi kötbér meghiúsulási kötbérrel egyidejűleg nem érvényesíthető.
Hibás teljesítés esetén a kicserlés vagy a kijavítás teljesítésére a Vevő által meghatározott megfelelő határidő eredménytelen elteltétől a kicserlésig, a kijavításig késedelmi kötbér. Amennyiben a hibás teljesítés kijavításáig, a kicserlésig felmerülő késedelmi kötbér mértéke eléri a szerződés szerinti nettó ellenérték (a teljes ellenszolgáltatás) 20 %-ának megfelelő összeget, Vevő jogosult elállásra, felmondásra.
Meghiúsulási kötbér: a szerződés szerinti nettó ellenérték (a teljes ellenszolgáltatás) 20%-a. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi részre vonatkozóan:
Ajánlattétel, szerződés és kifizetések pénzneme: HUF. A közbeszerzés hazai pályázati forrásból, utófinanszírozással kerül finanszírozásra (a támogatás intenzitása: 100,000000%). Vevő nem biztosít előlegfizetést. Vevő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról a teljesítéstől számított 15 napon belül írásban nyilatkozik. Vevő az ellenértéket egyösszegben, a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ben foglaltak szerint banki átutalással egyenlíti ki. Irányadók Kbt.135.§ (1),(6) bek., Kbt.136.§ (1) bek. a) pont, Kbt.27/A. §,, Ptk.6:155.§(1),(3)bek. A részletes fizetési feltételek szerződéstervezetben és a közbeszerzési dokumentumban.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései szerint. A 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet (EKR KR) 15.§ irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatkérő(AK) Kbt.39.§(1) bekezdésnek megfelelően a közbesz.dokumentumokat az EKR-ben teszi hozzáférhetővé.
2. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani (ekr.gov.hu), 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet (EKR KR) 15.§ irányadó. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban Kbt.41/A.§, valamint Kbt.35.§(2a)bek.,Kbt.65.§(12)bek. rendelkezései irányadók.
3. Az ajánlatok bontását az EKR végzi,bontási eljárás a Kbt.68.§,EKR KR 15.§ szerint.
4. Az EKR-ben elektronikus űrlapon felolvasólapot kell csatolni,Kbt.68.§(4)bek.szerinti adatokkal.
5. Az ajánlatban ajánlattevőnek(AT) nyilatkoznia kell: Kbt.66.§(2)bek. szerint (EKR űrlap kitöltésével) és Kbt.66.§(6)a)és b) pontjai szerint, nemleges tartalommal is (EKR űrlap kitöltésével).
6. Közös ajánlattétel esetén nyilatkozni kell a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőről, valamint csatolni kell együttműködési megállapodást.
7. Csatolni kell az aláírók aláírási címpéldányát,vagy aláírás-mintáját(ld.2006.évi V.tv.9.§), valamint adott esetben meghatalmazást.Továbbá cégkivonatot,amennyiben www.e-cegjegyzek.hu nyilvántartásból nem elérhető.
8. Nyilatkozni kell a folyamatban levő változásbejegyzésről (EKR űrlap kitöltésével), valamint el nem bírált változásbejegyzés esetén csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
9. AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (7) bek. vonatkozásában, nemleges tartalommal is (EKR űrlap kitöltésével), az ajánlathoz csatolva a kapcsolódó dokumentumokat.
10. Az ajánlatban a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak megfelelően meg kell adni a megajánlott eszköz azonosítóját/azonosítóit [megnevezés, gyártó és típus (azonosítószám)], amely alapján az eszköz(ök) beazonosíthatók, valamint meg kell adni a termékek származását/származásait, továbbá meg kell adni AT szerződéses adatait is. Az ajánlatban nyilatkozni kell továbbá a megajánlott eszközök Műszaki leírásban meghatározott követelményeknek való megfeleléséről a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak megfelelően, továbbá az ajánlatban meg kell adni a felolvasólapon megadott egyösszegű ajánlati ár (teljes ellenszolgáltatás) részletezését a megajánlott termékek egységárának megadásával (Részletes ajánlat nyilatkozat, melynek mintáit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák). Az 1. ajánlati részben és a 2. ajánlati részben csatolni kell a hardverek esetén a termék-adatlapokat.
11. Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy magyar nyelvű fordítás csatolandó, és nyilatkozni kell arról, hogy a fordítás tartalma a fordítás alapjául szolgáló dokumentum tartalmával teljes mértékben megegyezik (EKR űrlap kitöltésével). Amennyiben a termék-adatlap angol nyelvű, úgy ahhoz nem szükséges fordítást becsatolni.
12. Idegen devizanemben megadott adatok forintra történő átszámítását jelen felhívást tartalmazó hirdetmény feladása napján érvényes MNB honlapján közzétett hivatalos középárfolyam figyelembevételével kell elvégezni.
13. Nyertes AT a 2011.évi CXCV.tv. 41.§(6)bek. foglaltak szerint a szerződés megkötéséig köteles nyilatkozatot tenni,elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
14. FAKSz: Dr. Piszkor Melitta,lajstromsz: 00423,cím: 1054 Budapest, Hold utca 8. I/2.,email: melitta.piszkor@tpi.hu.
15. AK nem alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e) pontját.
16. Az eljárásban megjelölt határidők az EKR rendszerideje szerintiek.
17. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzéssel történik.
18. Közbesz. dokumentumokban nem szabályozottakra Kbt. és vh-i rendeletei irányadók.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges