Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/142
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.07.23.
Iktatószám: 13202/2020
CPV Kód: 80300000-7
Ajánlatkérő: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Teljesítés helye: Magyarország, a KD-ban meghatározottak szerint.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.08.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: nemzeti iroda
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: infokommunikációs kiemelt ágazati fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11633424
Postai cím: Váci Út 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zentai Balázs
Telefon: +36 17955572
E-mail: zentai.balazs@kifu.gov.hu
Fax: +36 17950036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kifu.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://kifu.gov.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000666462020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000666462020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: nemzeti iroda
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: infokommunikációs kiemelt ágazati fejlesztés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
2020 OKTATÓI POOL III.
Hivatkozási szám: EKR000666462020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80300000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés Oktatói Pool létrehozása, a gyakorlati szakemberek képzésbe történő bevonásának ösztönzése III. tárgyban.
A GINOP-3.1.1-15-2016-00001 „Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása c. projekt keretén belül az 2020 Oktatói Pool III. tárgyú beszerzés során vendégoktatások szervezése és olyan „oktatói pool” biztosítása, amelyből 2 egymást követő szemeszterben a résztvevő felsőoktatási intézmények az általuk meghatározott kurzusokra releváns gyakorlati tapasztalattal rendelkező informatikai szakemberek részvételét biztosíthatják képzéseikben.
Ajánlattevő feladata az érintett informatikai felsőoktatási intézményekben szervezett kurzusok keretein belül vendégoktatást biztosítani. Az Ajánlattevővel szerződéses jogviszonyban álló IKT gazdasági társaság releváns szakmai tapasztalattal rendelkező informatikai szakembere révén, az informatikai felsőoktatási intézmény által megadott témakörben.
Vendégoktatások szervezése és olyan „oktatói pool” biztosítása, amelyből 2 egymást követő
szemeszterben a részt vevő felsőoktatási intézmények az általuk meghatározott kurzusokra
releváns gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakemberek részvételét biztosíthatják
képzéseikben.
Ajánlattevő feladata az adatbázis-kezelés, a rendszerszervezés és szoftverfejlesztés és a módszertan témakörén belül felsorolt szakterületeken vendégoktatói szolgáltatás nyújtása.
AK a megvalósítás ideje alatt mindösszesen 1100 db vendégoktatási alkalom megtartását tervezi megrendelni.Az AK rögzíti, hogy ebből a mennyiségből 30%-ot (330db alkalom) opcióként kívánja lehívni. A lehívás feltétele az AK döntése.
A lehívás határideje a szerződés teljesítésével érintett legutolsó tanítási félév első napjáig.
A szerződés hatályba lépését követő második hónaptól kezdve a 4. hónapban kiadott teljesítésigazolásokban szereplő vendégoktatási alkalmak összesített száma el kell érje a 200 alkalmat, a 7. hónapban a vendégoktatási alkalmak összesített száma a 400-at.
Ajánlatevő feladatai:
AT feladata az érintett informatikai felsőoktatási intézményekben szervezett kurzusok keretein belül vendégoktatást biztosítani az Ajánlattevővel szerződéses jogviszonyban álló IKT gazdasági társaság releváns szakmai tapasztalattal rendelkező informatikai szakembere révén, az informatikai felsőoktatási intézmény által megadott témakörben.
AT feladata az adatbázis-kezelés, a rendszerszervezés és szoftverfejlesztés és a módszertan témakörén belül felsorolt szakterületeken vendégoktatói szolgáltatás nyújtása.
AT feladatai az AK felé:
- Ajánlattevő legkésőbb a szerződés hatálybalépésétől számított 5. munkanapon belül köteles dokumentáltan felvenni a kapcsolatot a 2. sz. függelékben felsorolt felsőoktatási intézmények képviselőivel annak érdekében, hogy a vendégoktatás időpontjait és témaköreit/kurzusait egyeztesse.
- A kapcsolatfelvételről Ajánlattevő köteles elektronikus úton tájékoztatni az AK t a kapcsolatfelvételtől számított 5 munkanapon belül.
- Ajánlattevő miután felvette a kapcsolatot az intézménnyel, igényfelmérést végez a megtartandó informatikai kurzusok körében. Az AK kiköti, hogy a műszaki leírás 3. sz. függelékében felsorolt IKT témakörökben az Ajánlattevőnek az összes megtartandó vendégoktatási alkalmak minimum 60 %-átkell biztosítania.
- Ajánlattevő az intézménnyel közösen az adott félévet megelőzően egyezteti és határozza meg a vendégoktatások időpontjait és a pontos témaköröket. Egy vendégoktatási alkalom időtartama 2x1 tanóra, a felsőoktatási intézmény oktatásszervezésétől függően.
- A vendégoktatás megkezdése előtt az Ajánlattevőa megtartandó témaköröket és/vagy tematikát jóváhagyásra megküldi az AK számára. Az AK az Ajánlattevő részére 5 munkanapon belül visszajelez az engedélyezéssel kapcsolatosan, a kurzusok csak az után tarthatóak meg.
- A vendégoktatási időpontok véglegesítésekor Ajánlattevőértesíti az AK t a felsőoktatási intézményekkel egyeztetett vendégoktatási időpontokról az AK által biztosított státusz sablonban, melyet a 4.számú függelék részletez.
- A vendégoktatások teljesüléséről folyamatosan státuszt vezet, az Ajántkérőáltal biztosított weboldalon.
- Az AK kiköti a havi szakmai beszámolót, melyet minden tárgyhónapot követő hónap 10-ig az Ajánlattevőeredeti, aláírt papír alapú formában a rendelkezésére bocsát. A havi szakmai beszámolótartalmaz egy írásos beszámolót is a tárgyhó vendégoktatásainak tapasztalatairól. Beszámoló formai követelményei; minimum 2000 karakter (szóköznélkül) times new roman betűtipus 12-es betűméret, 1,5 sortávolság, PDF formátum. Az AK elfogadásról, esetleges hiánypótlásról 5 munkanapon belül értesíti az Ajánlattevőt.
- Ajánlattevő a kurzusért felelős oktatóval és a kurzust felvett hallgatóklegalább 60%-ával elégedettségi kérdőív kitöltését vállalja az adott vendégoktatóhoz kapcsolódó utolsó vendégoktatást követően AK által biztosított sablon alapján. AT tudomásul veszi, hogy az elégedettségi kérdőív alapján AK értékeli az egyes bevont szakemberek vendégoktatói tevékenységét, és ennek eredménye bekerül az intézmények és más regisztrált felhasználók által elérhető adatbázisba, amely szintén jelen projekt keretében valósul meg
- A felsőoktatási intézmény igazolást állít ki az adott alkalom megtartásáról, amelyről ésa vendégoktatás tematikájáról, a vendégoktatáson bemutatott előadásanyagokról (pl. prezentációk) vagy előadásvázlatról készült pdf fájlokat legkésőbb tárgyhótkövető hónap 10. munkanapjáig az AK által megadott weboldalra feltölti. AK 5 munkanapon belül ellenőrzi a feltöltött dokumentumokat és szükség esetén hiánypótlást rendel el. A hiánypótolt dokumentumokat AT tárgyhót követő 20. munkanapig küldi meg az AK számára.A felsőoktatási intézmény által aláírt eredeti igazolást Ajánlattevő a tárgyhónapra vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően haladéktalanul megküldi vagy átadja AK nek. A papír alapú eredeti, aláírt és lepecsételt dokumentum megküldése feltétele a következő hónap teljesítésigazolás kiállításának.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét a beszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és akként határozott, hogy a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege, valamint a beszerzés mérete, műszaki tartalma nem teszik célszerűvé a részekre történő megbontást és a részajánlat tétel lehetőségének biztosítását. A projekt megvalósításának körében elvégzendő indikátorok, feladatok feltételeire tekintettel a részekre történő ajánlattétel biztosítása költség- és humánerőforrás többlet igénybevételét tenné szükségessé, mely a több szolgáltatóval történő szerződéskötés esetén az adminisztrációs terheket és az ezzel járó költségigényt aránytalanul megnövelné, mely ellentmondana a hatékony és felelős pénzgazdálkodás elvének. Amennyiben Ajánlatkérő lehetővé tenné a részajánlat-tételt, úgy a részek alacsonyabb becsült értékére, alacsonyabb szakmai tartalmára tekintettel azzal kellett volna szembesülnie, hogy a részajánlattétel során az egyes gazdasági szereplők részéről árfelhajtó hatással bírt volna az elnyerhető szerződések darabszáma, és az ahhoz hozzárendelt alacsonyabb elnyerhető szerződéses összeg. Ajánlatkérő úgy ítélte meg tehát a részajánlat tétel vizsgálata tekintetében, hogy a beszerzés egységként történő kezelése megtestesít egy olyan optimális volument (sem nem alacsony mértékű, sem nem magas mértékű) mind szakmai, mind pedig az elnyerhető vállalási díj tekintetében, amely az árképzés és a versenyeztetés tekintetében Ajánlatkérő számára potenciális versenyhelyzetet teremt a jelenlegi paci körülmények között. Ajánlatkérő továbbá figyelembe vette azt is, hogy korábban már két hasonló témájú közbeszerzés is lefolytatásra került, tehát amely részeket külön lehetett beszerezni, azokat Ajánlatkérő korábban már beszerezte.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Oktatói pool 2020 - III.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80300000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Magyarország, a KD-ban meghatározottak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II.1.4.-ben foglaltak, és annak folytatása:
Ajánlattevő köteles az ajánlatában fel nem tüntetett, a program során bevont alvállalkozókat AK felé bejelenteni legkésőbb a vendégoktatás megkezdését megelőző 5 munkanappalelektronikus megküldés formájában.
AT feladatai a felsőoktatási intézmény felé:
- Az Ajánlattevő köteles felkeresni azon felsőoktatási intézményeket, akik együttműködési megállapodással rendelkeznek a KIFÜ-vel a GINOP-3.1.1-15-2016-00001 „Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása c. projekthez kapcsolódóan. Az Ajánlattevőnek dokumentálni szükséges a megkeresés tényét, azt, hogy együttműködést ajánlott a felsőoktatási intézménynek az Oktatói pool 2020-III. projektbenvaló résztvételre, és az intézmény erre adott válaszát.
- A vendégoktatás tematikáját az Ajánlattevő köteles dokumentáltan egyeztetni az érintett intézménnyel.
- A teljesítés során Ajánlattevő köteles folyamatos kapcsolatot fenntartani az érintett felsőoktatási intézmények kapcsolattartóival.
- Folyamatos egyeztetés arról, hogy az intézmény miként biztosítja a vendégoktatást tartó szakember részére az érintett tantárgy leírását és/vagy tematikáját, illetve a rendelkezésre álló infrastruktúrát és a speciális informatikai eszközöket.
A tevékenységhez kapcsolódóan az Ajánlattevőés az általa biztosított vendégoktató feladatai közé tartozik különösen:
- folyamatos kapcsolattartás a felsőoktatási intézmény kijelölt képviselőjével és az adott kurzus oktatójával;
- a vendégoktatás tematikájának elkészítése az illetékes oktató közreműködésével és egyetértésével;
- felkészülés a vendégoktatás megtartására;
- utazás a vendégoktatás helyszínére;
- a vendégoktatás megtartása;
a vendégoktatással érintett felsőoktatási kurzus lezárásához szükséges vizsgafeladatok kidolgozásában való közreműködés, javaslattétel.


A szolgáltatást az alap- és mesterképzésben informatikai képzési területen képzést nyújtó felsőoktatási intézmények vehetik igénybe. A felsőoktatási intézménynek rendelkeznie kell a„GINOP-3.1.1-15-2016-00001 „Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása” c. projektre vonatkozó együttműködési megállapodássala Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséggel. A projekt keretében igénybe vett szolgáltatást az adott intézmény oktatási épületében kell nyújtani. A műszaki leírás 2. sz. függelékét képezi az együttműködési megállapodással rendelkező intézmények listája.
Új felsőoktatási intézmény csak abban az esetben vonható be, ha informatikai képzési területen is rendelkezik szakkal alap és/vagy mesterképzésen és együttműködési megállapodással az AK vel.
Informatikai képzési területen a következő szakokat kell értelmezni:
alapképzésen:
• gazdaságinformatikus,
• mérnökinformatikus,
• programtervező informatikus,
• üzemmérnök-informatikus.
mesterképzésen:
• autonómrendszer-informatikus,
• gazdaságinformatikus,
• mérnökinformatikus,
• orvosi biotechnológia,
• programtervező informatikus
Informatikai képzési terület abban az esetben növelhető új szak/szakokkal, ha a szolgáltatás/beszerzés megvalósulási ideje alatt az új szak/szakok a www.felvi.hu szakleírások jegyzékben feltüntetésre kerül(nek), mint informatikai képzési területhez tartozó szak/szakok és kihirdetésre kerül az 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet által.
Témakörök:
Key competence areas Details
Technologies - legacy/Programnyelvek Linux Kernel, Linux, IPv4/ IPv6, Perl, Python, Shell, C, C++, Java, SW, java/c#, javascript.
Technologies –new 5G architecture, 5G system overview, 5G testing, IoT, Machine Learning
Cloud native Docker, Kubernetes, Helm
Ansible, ADP
Data Base (Adatbázis kezelés)
Mesterséges Inteligencia AI, Machine Learning

Testing CI flow
5G testing, Secure testing
Istqb
Security Secure coding
Ethical hacking, Secure testing
Embedded system technológiák
Low-code platformok
DEVOPS módszertan
WoW Cross-team cooperation
Agile – support starting and ongoing transformation

Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt,
műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy AK az
azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
Oktatásszervező feladata:
- Oktatási szükségletek meghatározása
- Vendégoktatók szervezése
- Felsőfokú intézmények (egyetemek) oktatási szükségleteinek felmérése
- Szakmai beszámolók elkészítése
- Vendégoktatókkal a szerződés viszony koordinálása
- Vendégoktatás pénzügyi koordinálása
- Vendégoktatáshoz szükséges feltételek koordinálása
- Vendégoktatók beosztásának szervezése, koordinálása
Projektmenedzseri feladatok:
- projekt megvalósítása során a közbeszerzési eljárásban előírt feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok szerint
- projekt megvalósításának nyomon követése, ajánlatkérő felé történő pénzügyi és szakmai elszámolások végrehajtása
- projekt fenntartásával/megvalósulásával kapcsolatos feladatok ellátása
- Kapcsolattartás az Ajánlatkérővel. A szerződéses viszonyok betartatása a projektben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A III.1.3-M.2 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)  10
2 3. A III.1.3-M.3 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/08/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A megvalósítás ideje alatt, az érintett intézményekkel folytatott konzultációk alapján mindösszesen 1100 db vendégoktatási alkalom megtartását tervezi megrendelni. AK rögzíti, hogy az érintett intézményekkel folytatott egyeztetések alapján a tényleges megrendelés változhat, azonban a meghatározott vendégoktatási alkalmak 70%-ának (azaz mindösszesen 770 db vendégoktatási alkalom) megtartására lehívási garanciát vállal. A fennmaradó 30%-ot (330 db alkalom) a szerződés teljesítése során felmerülő igényeknek megfelelően kívánja adott esetben lehívni.
Megrendelőnek nincs lehívási kötelezettsége az opció tekintetében és a teljes opciós mennyiség vonatkozásában. Az opció lehívása és mennyiségi meghatározása kizárólag Megrendelő erre vonatkozó döntésén alapul. Az opció lehívásának határideje a szerződés teljesítésével érintett legutolsó tanítási félév első napja.
Ajánlatkérő az alapajánlat és opció árát együttesen értékeli az ajánlati ár (nettó forint) értékelési szempont vonatkozásában.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-3.1.1.-VEKOP -15-2006-00001
II.2.13) További információ
A megkötésre kerülő szerződés 100,000000 % Európai Uniós támogatásból és 0,000000 % önerőből valósul meg, szállítói finanszírozás útján.
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: Varga Tímea Lajstomszáma: 00413 elérhetőség Lsd. I.1 pontban
Jelen AF.II .2.7) pontban megjelölt kezdési dátum (2020.08.28.) kizárólag azért került kitöltésre,mert az EKR-ben ezen adat megadása kötelező. A Közbeszerzési eljárás lefolytatásának időigénye és a vállalkozási szerződés megkötésének konkrét időpontjára tekintettel a kezdés dátuma akár a megjelölt kezdés dátumától korábbi, akár későbbi is lehet. Ajánlattevők ajánlatuk benyújtásával ezen rendelkezést kifejezetten elfogadják.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (1)
bekezdésében rögzítetteknek megfelelően ajánlattevőnek az előírt kizáró okok tekintetében
egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok
hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően
ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a 321/2015. (X. 30.)
Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és / vagy a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 10. §
g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a közbeszerzési eljárás során
- a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) pontja szerint eljárva ki fogja zárnia az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, az előírt
kizáró okok hatálya alá tartozik;
- a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja szerint eljárva ki fogja zárnia az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről
az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § -a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése értelmében az ajánlattevő ezen
nyilatkozatában köteles kitérni az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetre is (A
nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha Ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert
alvállalkozók megnevezését).
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően az
alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a
jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak
(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós. Az Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő az igazolási módok tekintetében hivatkozik a Kbt. 114. § (2) bekezdésére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdése, továbbá 22-24. § -ainak a Kbt. harmadik része szerinti lefolytatott közbeszerzési eljárásra vonatkozó rendelkezései szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket.
Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot, amelyben nyilatkozik arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, ugyanakkor részletes adatokat nem köteles megadni.
Ajánlatkérő felhívására az alábbiak szerint kell igazolni az alk. min. követelményeket:
M.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő köteles csatolni a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 évben megkezdett, legjelentősebb referenciáinak ismertetését.
Az ismertetőben meg kell adni legalább:
(i) a szerződést kötő másik fél megnevezését,
(ii) a szerződés tárgyát, mennyiségét (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),
(iii) a teljesítés idejét(kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap pontossággal), továbbá
 (iv) nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 23. § - a alapján tárgyi alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21/A pontjára tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alkalmazásában az Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bekezdésére, a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22.§ (5) bekezdésére. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdése a) pontja szerinti szolgáltatásokat veszi figyelembe.
M.2-M3. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevő ismertesse azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a nevét cégszerű nyilatkozattal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A végzettség/képzettség az iskolai vagy nem iskolai képzésről készült oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó.
Az önéletrajzokban a szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak-e állni.
Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában időtartam került meghatározásra a minimumkövetelmény tekintetében, ott az önéletrajznak a szakmai tapasztalat idejét év / hónap megjelöléssel kell tartalmaznia, azzal, hogy a szakmai tapasztalat a felsorolt, minimumkövetelménynek megfelelő tárgyú munkák (korábbi projektek) időtartamaiból kerül megállapításra és igazolásra. Ajánlatkérő tört hónap esetén minden esetben lefelé kerekít!

A minimumkövetelmény szerinti időtartamban előírt szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként, így a párhuzamos szakmai tapasztalatot Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe.
Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésnek. Ajánlatkérő kiemelten felhívja a figyelmet arra, hogy az önéletrajznak szöveg szerűen kell tartalmaznia azokat a fordulatokat, melyeket Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények esetén előírt.
Ajánlattevőnek az önéletrajzban el kell különíteni a az alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában tett megajánlást, valamint adott esetben az értékelési szempontra tett megajánlást. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 71. § (9) bekezdésére!!!
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak továbbá különösen a Kbt. 65. § (7) és (9) - (11) bekezdéseinek, valamint a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 21. § -ának továbbá 24. § -ának a vonatkozó rendelkezései.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt.65. § (12) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak – a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak, vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésnek – tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 69. § (1)-(6) bekezdésekben, valamint Kbt. 69. § (9)-(13)bekezdésekben foglaltakat.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, összesen legalább egy db felsőoktatási intézmény és/vagy szakképzési centrum számára végzett referenciával, amelynek tárgya oktatásszervezés, és /vagy képzési szolgáltatás volt.
Oktatatásszervezési és képzési tevékenység elméleti és/vagy gyakorlati képzésekre terjedhet ki, kivétel ez alól a nyelvoktatás.
Felsőfokú kifejezés alatt AK a következőt érti: a 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról meghatározottak szerint - az oktatás, a tudományos kutatás, a művészeti alkotótevékenység mint alaptevékenység folytatására - létesített szervezetet érti.
Szakképzési centrum: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendeletben meghatározott intézmények.
Oktatásszervezői feladatok alatt az AK a következőt érti: Oktatási szükséglet meghatározása; oktatási program készítése; oktatási költségvetés készítése; az oktatási programok végrehajtási feltételeinek biztosítása; az oktatás pénzügyi feltételeinek szervezése; az oktatás zavartalan lebonyolításának szerződéses biztosítása; az oktatás résztvevőinek szervezése; az oktatók szervezése; a vizsgák szervezése; oktatás (tanfolyam) lebonyolításának irányítása; vizsgáztatás irányítása; oktatást támogató anyagi erőforrások megszerzésére irányuló munkák végzése és irányítása; önálló oktatási vállalkozások irányítása.

M2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik
legalább egy fő:
- felsőfokú végzettségű, minimum 24 hónap, közoktatási és/vagy felsőoktatási területen,
projektmenedzseri és/vagy projektvezetői és/vagy programmenedzseri tevékenységre, vagy
ezekkel egyenértékű tevékenységre vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel (projektmenedzser).
M3. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik
legalább egy fő, minimum középfokú végzettségű, legalább 24 hónap oktatásszervezői szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
Egyenértékűség Projekt menedzser vonatkozásában:
• Részt vett képzési és fejlesztési igények azonosításában és fejlesztési programok kialakításában/koordinálásában, utókövetés stratégiájának megalkotásában közoktatási és/vagy felsőoktatási képzések területen
• Részt vett komplex oktatási intézményfejlesztési (közoktatás és/vagy felsőoktatás) és intézkedési terv megvalósításának támogatásában
• Közreműködött komplex intézményfejlesztési folyamat (közoktatás és/vagy felsőoktatás ) minőségbiztosításában.
• Részt vett felsőoktatási Magyar Akkreditációs Bizottsághoz benyújtott felsőoktatási képzésfejlesztési projektben, mint szakmai munkatárs és/vagy projektmunkatárs.
A szakemberek között az átfedés megengedett, azonban ebben az esetben a szakembernek külön-külön is meg kell felelnie az alkalmassági minimumkövetelményeknek.
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét az alábbiakra a szakemberek alkalmassági minimumkövetelményben megadott szakmai tapasztalatán túli vállalásai tekintetében:
Ajánlattevőnek az ajánlattétel időpontjában kötelező az EKR rendszerben űrlapon megnevezni azt a szakembert, akivel az értékelési szempont vonatkozásában tett megajánlását igazolja. A szakember megnevezésének hiánya NEM hiánypótoltatható, azaz érvénytelenséget eredményez.
Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § -a szerint biztosítja. Ajánlatkérő hangsúlyozottan felhívja a figyelmet a következőkre: Kbt. 71. § (9) be szerint, ha a) a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között - a b) pontbanfoglaltaktól eltérő - ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja; b) a felolvasólapon feltüntetett adat és a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között olyan ellentmondás áll fenn, hogy a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kevésbé kedvező, az értékeléskor a felolvasólapon szereplő adatot kell figyelembe venni.
Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely a Felhívásban vagy a Dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A kötbér alapja az egy vendégalkalomra jutó teljes nettó vállalkozói díj.
Késedelmi kötbér:
Amennyiben Vállalkozó a Szerződés szerinti bármilyen határidő tekintetében, neki felróható okból, a teljesítéssel késedelembe esik, az adott határidő lejártától a szerződésszerű teljesítésig terjedő időszakra vonatkozólag késedelmi kötbért köteles megfizetni a KIFÜ részére. A Késedelmi kötbér mértéke naponta a kötbéralap 1 %-a a késedelmes vendégalkalmak számával szorozva. A Késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20%-a.
A hibás teljesítési kötbér:
Amennyiben Vállalkozó a Szerződés keretében megvalósítandó valamely feladatot nem megfelelően, nem a Műszaki leírásban foglalt követelmények szerint teljesíti, hibás teljesítési kötbér fizetésére kötelezett. A hibás teljesítési kötbér mértéke a kötbéralap 20%-a a hibásan teljesített vendégalkalmak számával szorozva.
Hibás teljesítésnek minősül az is, ha a Vállalkozó a Műszaki leírásban meghatározott számú IKT vállalkozás bevonását nem biztosítja. Minden elmaradt bevonás után fizetendő kötbér mértéke 1.000.000 Ft.
Amennyiben a Szerződés a Vállalkozó felelősségi körébe eső okból meghiúsul, vagy a Vállalkozó a Szerződést nem teljesíti és a KIFÜ ezért a Szerződéstől eláll, vagy azt azonnali hatállyal felmondja, a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles a KIFÜ-nek fizetni.
A Meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 30%-a.
Tételes kötbér: Felek megállapodnak, hogy a Kbt. 37. § (2) és (5) bekezdésekben foglalt közzétételi kötelezettségek határidőben történő teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködnek egymással. Erre tekintettel Vállalkozó – abban az esetben, ha Szerződés aláírására nem a KIFÜ telephelyén vagy székhelyén kerül sor – köteles a mindkét Fél által aláírt Szerződés szkennelt változatát az aláírását követően haladéktalanul, de legkésőbb az aláírást követő munkanapon a KIFÜ Szerződésben megjelölt kapcsolattartója e-mail címére megküldeni. Amennyiben a Vállalkozó ezt a kötelezettségét elmulasztja, és ezért a KIFÜ a közzététel iránt határidőben nem tud a szerződés közzétételével kapcsolatban intézkedni, 80 000 Ft, azaz nyolcvanezer forint késedelmi kötbért köteles a KIFÜ részére megfizetni. A Vállalkozó a Szerződés szkennelt változatának megküldése mellett a köteles a papír alapú, aláírt példányt is eljuttatnia KIFÜ részére.

A teljesítés elmaradásával kapcsolatos biztosíték a Szerződésben meghatározott feladatok teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények ellentételezésére szolgál, mértéke a nettó vállalkozói díj 5%-a. A biztosítékot a Szerződés aláírásakor, amennyiben a Szerződés később lép hatályba, akkor a hatályba lépés időpontjában kell rendelkezésre bocsátani és a Szerződés teljesítéséig kell hatályban tartani
A Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos biztosíték a KIFÜ -nek a Vállalkozó hibás teljesítésével kapcsolatos igényei ellentételezését szolgálja, mértéke a nettó vállalkozói díj 5%-a. A biztosítékot a szerződésszerű teljesítése időpontjában kell rendelkezésre bocsátani, és a jótállási időszak végéig kell hatályban tartani. A biztosítékul felajánlott összeg a jótállási időszak végén jár vissza, amennyiben annak felhasználására nem került sor.
A Szerződés biztosítéka lehet:
a) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia, vagy
b) óvadék, amelyet a kötelezett a KIFÜ fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával) teljesít, vagy
c) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállaltkészfizető kezesség, vagy
d) biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény, vagy
e) a KIFÜ által meghatározott egyéb biztosíték.
Jótállás: 12 hónap.
A szerződést biztosító mellékötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum szerződéstervezete tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó hivatkozásokat:
Az ellenszolgáltatás teljesítése: a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek. és a 272/2014 (XI.5.) Kr alapján, utófinanszírozással történik.
Utófinanszírozás (hazai forrás) esetén a vállalkozói díj kifizetése a KIFÜ által a Vállalkozó forint pénzforgalmi számlájára történik – figyelembe véve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:42-6:45. §-okban és a 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakat – a számla kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül.
Támogatás intenzitása az elszámolható költségek tekintetében: 100,000000%
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bek. az irányadó.
Előleg: Ajánlatkérő előleget nem biztosít
Ajánlattétel, kifizetés, szerződéskötés pénzneme: HUF.
A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok:
- a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény;
- a 2015. évi CXLIII. törvény;
- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.05.) Korm. rendelet;
- Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
- az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
- Számvitelről szóló 2000. évi C. tv.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) - (9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel (u.n. projekttársasággal) valósítsa (vagy valósítsák) meg.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő kifejezetten hivatkozik a Kbt.
135. § (1), (5) és (6) bekezdéseire, és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire.
A teljesítésigazolások kiadásának feltétele:
- az adott intézmény adott kurzusára vonatkozó vendégoktatás tematikájának és
- a vendégoktatáson bemutatott előadásanyagok (pl. prezentációk) vagy előadásvázlatok leadásaés
- a felsőoktatási intézmény igazolásának leadása a vendégoktatás megtartásárólés
- az Ajánlatkérő által biztosított státusz tábla pontos vezetése és a tárgyhót követő hónap 10. munkanapjáig történő lezárása, továbbá
- az Ajánlattevő által benyújtott és az Ajánlatkérő által elfogadott szakmai beszámoló.
A teljesítésigazoláshoz szükséges,esetlegesen hiánypótolt dokumentumok átadásának határideje tárgyhót követő hónap 20. munkanap (megrendelői átadás-átvétellel együtt). Ez szolgál kötbérköteles teljesítési mérföldkőként.
A dokumentáció első teljes verziójának véleményezésre történőátadása tárgyhót követő hónap10. munkanapig esedékes. Ezt követően Ajánlatkérő a dokumentumokat véleményezi, majd Ajánlattevő a jelzett igényeket átvezeti a véghatáridőig bezárólag.
Az európai uniós forrásból támogatott projekt megvalósításában résztvevő nyertes Ajánlattevő köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás (megvalósítás) során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni. Ajánlatkérő elvárása, hogy a projekthez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációban és viselkedésben esélytudatosság kerüljön kifejezésre: semmilyen módon nem közvetíthet szegregációt, csökkentenie kell a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.
Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
Rész száma: Érték ÁFA nélkül: Pénznem: HUF
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Az eljárást megindító felhívás VI.3.12. pontjában meghatározottak szerint.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1.AK a KH útmutatója alapján (amely a KÉ 2020. évi 60. számában; 2020.03.25. napján jelent meg) az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A. 1. aa.) a 2.-3. részszempont esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet A. 1. ab.) módszerét alkalmazza.
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak.
Azon értékelési részszempont esetében, amellyel összefüggésben meghatározta a megajánlás legkedvezőbb mértékét, ott AK a legkedvezőbb mértéket meghaladó megajánlások esetében a képletbe a legkedvezőbb mértékű megajánlás értékét rögzíti (azaz a számítást ezen értékkel fogja elvégezni).
AK a számítás során 2 tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.
AK a 2.-3. értékelési szempontok vonatkozásában az ajánlatban kéri a többlet szakmai tapasztalatot igazoló szakemberek szakmai önéletrajzát benyújtani oly módon, hogy abból egyértelműen megállapítható és elkülöníthető legyen az alkalmassági minimumkövetelmény és az értékelési szempont vonatkozásában tett adat.
Ajánlattevőnek az ajánlattétel időpontjában kötelező az EKR rendszerben űrlapon megnevezni azt a szakembert, akivel az értékelési szempont vonatkozásában tett megajánlását igazolja. A szakember megnevezésének hiánya nem hiánypótoltatható, azaz érvénytelenséget eredményez.
2. AK valamennyi alkalmassági minimumkövetelményt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (321/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (4) bek.e).
3. AK azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
4. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
5. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt.,valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.
6. Kérjük, hogy az árazott költségvetést (árazótáblát) excel formában is benyújtani szíveskedjenek.
7. Benyújtandó dokumentumok:
EKR rendszerben űrlapok
Gazdasági szereplő adatai (tárolt cégkivonat adatai szerint)
Felolvasólap
Kbt.66.§ (2)bek.szerinti nyilatkozat
Nyilatkozat kizáró okokról
NYILATKOZAT a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tek. (tárolt cégkivonattal összhangban)
Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában
Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról
Nyilatkozat alkalmassági követelményekre vonatkozóan
AKbt.66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozat (Nemleges tartalommal is csatolandó a nyilatkozat!)
Az ajánlattevőnek a Kbt.65.§ (7)bek.szerinti nyilatkozata (Nemleges tartalommal is csatolandó)
Nyilatkozat üzleti titokról
Nyilatkozat biztosíték rendelkezésre bocsátásáról (134.§ (5)bek.szerinti nyilatkozat teljesítési és jóteljesítési biztosítékok vonatkozásában)
NYILATKOZAT fordításról
Nyilatkozat összeállítóban további nyilatkozatok:
NYILATKOZAT A 2. -3. ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRA MEGAJÁNLOTT SZAKEMBERRŐL
Nyilatkozat a Kbt. 73. § (4)-(5) bek. vonatkozásában
Árazótábla – pdf formátumban, cégszerűen aláírva,és szerkeszthető , excel formátumban
Önéletrajz(ok) Amennyiben ajánlattevő a felolvasólapon megajánlást tett a 2. és 3. értékelési szempont vonatkozásában, kötelező a szakmai önéletrajz benyújtása. A szakmai önéletrajzban egyértelműen el kell különíteni az alkalmassági minimumkövetelmény, és értékelési szempont vonatkozásában megadott szakmai tapasztalat idejét is.
Végzettség igazolása az értékelési szempont vonatkozásában megnevezett szakemberek vonatkozásában ajánlattételkor.
Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetnek az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya, VAGY EV és magánszemély (valamennyi szakember) esetén 2006.évi V.törvény 9.§ (1) bek. szerinti aláírás-mintája
Közös ajánlattevőket rögzítő adatlap (csak abban az esetben kötelező, ha közös ajánlattétel van)
Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos megállapodása (csak abban az esetben kötelező, ha közös ajánlattétel van)
Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetnek a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás
Ajánlattevőnek a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásesetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolása
A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet Kbt. 65. § (7)bek.szerinti, szerződésben vagy előszerződésben vagy más formába foglalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat(kötelező, amennyiben az adott eset fennáll), és nyilatkozat a Kbt. 114. §(2) bek szerint.
A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevétele esetén a Kbt.35. § (2a)bek.szerinti meghat. (kötelező, amennyiben az adott eset fennáll) (pl. ezt az előszerződésben is rögzíthetik)
Az ajánlatban csatolt nem magyar nyelvű okiratok igazolások, nyilatkozatok stb. magyar nyelvű fordításai.
IV.2.6. pont kiegészítése: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi, határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bek.
Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (3) bek.
A benyújtandó dokumentumok körét a közbeszerzési dokumentumok részletesen tartalmazzák, a felhívás karakterkorlátozás miatt nem teljes.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges