Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/145
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.07.28.
Iktatószám: 13698/2020
CPV Kód: 50000000-5
Ajánlatkérő: Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye: A Pécsi Tudományegyetem pécsi telephelyei a Műszaki leírásban meghatározottak szerint.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.08.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Központi Költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás, Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ángyánné Laczkovics Noémi
Telefon: +36 72501500
E-mail: laczkovics.noemi@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kozbeszerzes.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://kozbeszerzes.pte.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000691062020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000691062020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Központi Költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Oktatás, Egészségügy
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
PTE távközlési karbantartási szolgáltatás Avaya 2
Hivatkozási szám: EKR000691062020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Támogatási és karbantartási szolgáltatások biztosítása a Pécsi Tudományegyetem saját tulajdonú Avaya távközlési infrastruktúrájához 2020-2023:
A Pécsi Tudományegyetem 9 pécsi telephelyen üzemeltet saját tulajdonú Avaya alapú távközlési rendszert. A rendszer összesen 9 darab fizikai és egy virtuális környezetben futó telefonközpontot és Avaya Communication Managert tartalmaz. A fizikai telefonközpontok összesen 20 darab szekrényből épülnek fel, amelyek 249 darab vonali kártyát tartalmaznak. Nyertes ajánlattevő feladata a távközlési rendszer karbantartási és javítási szolgáltatásainak folyamatos biztosítása, valamint igény szerint támogatási szolgáltatás biztosítása havi 10 órában. A szolgáltatási díj tartalmazza évente négy alkalommal, a negyedéves karbantartási szolgáltatást, a folyamatos hibaelhárítási szolgáltatást valamint a hibaelhárításkor felhasznált anyagok díját. A szolgáltatási díjnak tartalmaznia kell a 1. sz. melléklet 2-8. munkalapjain felsorolt szoftver licenc csomagkora vonatkozóan az élő gyártói szolgáltatások fenntartásának díját.
1. számú melléklet tartalmazza
- az alközpontok telephely listáját
- az eszközök listáját
- gyártói támogatással rendelkező licencek kezdő és vég dátumát
2. számú melléklet tartalmazza
- Központ kimeneteket
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés tárgyára tekintettel a részekre bontás lehetősége nem lehetséges. Maga a rendszer amelyhez a szolgáltatás igénybevétele szükséges oszthatatlan, a támogatási és karbantartási tevékenység nem bontható részekre. A szolgáltatások a Pécsi Tudományegyetem saját tulajdonú távközlési infrastruktúrájának egységes működését segítik elő.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
PTE távközlési karbantartási szolgáltatás Avaya
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: A Pécsi Tudományegyetem pécsi telephelyei a Műszaki leírásban meghatározottak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Pécsi Tudományegyetem 9 pécsi telephelyen üzemeltet saját tulajdonú Avaya alapú távközlési rendszert. A rendszer összesen 9 darab fizikai és egy virtuális környezetben futó telefonközpontot és Avaya Communication Managert tartalmaz. A fizikai telefonközpontok összesen 20 darab szekrényből épülnek fel, amelyek 249 darab vonali kártyát tartalmaznak. Nyertes ajánlattevő feladata a távközlési rendszer karbantartási és javítási szolgáltatásainak folyamatos biztosítása, valamint igény szerint támogatási szolgáltatás biztosítása havi 10 órában. A szolgáltatási díj tartalmazza évente négy alkalommal, a negyedéves karbantartási szolgáltatást, a folyamatos hibaelhárítási szolgáltatást valamint a hibaelhárításkor felhasznált anyagok díját. A szolgáltatási díjnak tartalmaznia kell a 1. sz. melléklet 2-8. munkalapjain felsorolt szoftver licenc csomagkora vonatkozóan az élő gyártói szolgáltatások fenntartásának díját.
1. számú melléklet tartalmazza
- az alközpontok telephely listáját
- az eszközök listáját
- gyártói támogatással rendelkező licencek kezdő és vég dátumát
2. számú melléklet tartalmazza
- Központ kimeneteket
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Súlyos hiba esetén a hiba bejelentésétől a hiba kijavításáig eltelt idő (minimum 4 óra maximum 24 óra; előny a kisebb; egész számban ajánlható meg) 10
2 Egyéb hiba esetén a hiba bejelentésétől a hiba kijavításáig eltelt idő (minimum 16 óra, maximum 96 óra; előny a kisebb; egész számban ajánlható meg) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Szolgáltatás díja (nettó HUF/ hó) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okokat alkalmazza. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok valamelyike fennáll. Az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont].
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés alapján nyilatkoznia kell arról, hogy vele szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok nem állnak fenn. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 114. § (2)bekezdésére. Az Ajánlattevő – amennyiben társaság – a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja szerinti kizáró ok hiánya kapcsán meg kell neveznie a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát vagy tulajdonosait a tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatásával. Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 17. § (2) bekezdés alapján az alvállalkozók és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek vonatkozásában nyilatkoznia kell arról, hogy az érintett gazdasági szereplők nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolási módra. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 114. § (2)bekezdésére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) által biztosított lehetőséggel élve nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint az előzetes igazolás során a 67.§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kíván alkalmassági követelmények teljesülnek. M. 1. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (3) bek. a) pontja és a 21/A. § - a alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb szolgáltatás megrendeléséről, a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 23. §-a szerint módon. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatást veszi figyelembe. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésre tekintettel Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására. A referencia-nyilatkozatnak vagy igazolásnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szolgáltatás tárgyát olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassága megállapítható legyen, a szolgáltatás mennyiségét, a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő - év hónap nap -megadásával), továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlattevők az előírt alkalmassági követelménynek kapacitást nyújtó szervezetek útján is megfelelhetnek a Kbt. 65.§ (7)-(9). (12) bekezdésében foglaltak szerint Az alkalmasság igazolását ajánlattevőknek a Kbt. 69. § (4) ill. (6) bek. szerinti felhívásra kell benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül (36 hónapban) legalább egy, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, Avaya alapú távközlési rendszerek karbantartása és/vagy eseti hibajavítására vonatkozó referenciával az alábbiak szerint: összesen legalább 5 darab Avaya alapú, fizikai környezetben futó telefonközpontot tartalmazó távközlési rendszer karbantartására és/vagy eseti hibajavítására vonatkozó referenciával. Az előírt referenciaérték ( 5 darab Avaya alapú, fizikai környezetben futó telefonközpontot tartalmazó távközlési rendszer) legfeljebb öt szerződésből teljesíthető. Az előírt alkalmassági követelménynek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 65.§ (6)-(11) bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Jótállás: a Vállalkozó a Szerződés alapján elvégzett munkára 6 hónap, az annak során felhasznált és beépített alkatrészekre és anyagokra új alkatrészek és anyagok esetében a teljesítéstől számított 12 hónap, refurbished alkatrészekre és anyagokra 6 hónap teljes körű jótállást válla.
Késedelmi kötbér: Amennyiben a Vállalkozó a karbantartási feladatait olyan okból, amelyért felelős, határidőben nem teljesíti, késedelmi kötbért köteles a Megrendelőnek fizetni. Késedelmi kötbér alapja a nettó szolgáltatási havi díj, mértéke a kötbéralap 1%-a naponta de legfeljebb 15 naptári napnak megfelelő összeg. Amennyiben a Vállalkozó a hibajavítási tevékenységet olyan okból, amelyért felelős, határidőben nem teljesíti, késedelmi kötbért köteles a Megrendelőnek fizetni. Késedelmi kötbér alapja a nettó szolgáltatási havi díj, mértéke a kötbéralap 1%-a óránként, de legfeljebb 10 órának megfelelő összeg.
Meghiúsulási kötbér: amennyiben a Vállalkozó a karbantartási tevékenység elvégzésével olyan okból, amelyért felelős, 15 napot meghaladó késedelembe esik, a Megrendelő jogosult az adott karbantartási tevékenységet meghiúsultnak tekinteni.
Amennyiben valamely karbantartási tevékenység bármely olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul, a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles a Megrendelőnek fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó havi szolgáltatási díj 20 %-a.
Amennyiben valamely hibajavítási tevékenység bármely olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul, a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles a Megrendelőnek fizetni. a Vállalkozó a hibajavítás elvégzésével az általa a közbeszerzési eljárás során megajánlott határidőn foglalthoz képest 10 órát meghaladó késedelembe esik, a Megrendelő jogosult az adott hibajavítást meghiúsultnak tekinteni. Amennyiben valamely hibajavítási tevékenység olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul, a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles a Megrendelőnek fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó havi szolgáltatási díj 20 %-a.
A szavatosság , jótállás és kötbér részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlatkérő a számla ellenértékét 100%- ban saját forrásból egyenlíti ki. Ajánlatkérő a megrendelések szerződésszerű teljesítését követően a Kbt. 135. § (5) bekezdésének megfelelően jár el. Ajánlatkérő a tárgyhót követő hónap 15. naptári napjáig a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján teljesítésigazolást állít ki az adott hónapban megvalósult teljesítésről.A számla kiegyenlítése figyelemmel Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra 30 napon belül banki átutalással történik. Ajánlatevő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján.
A fizetési határidő kezdete a Szerződésben és a jogszabályokban meghatározottak szerinti számla Vevő általi kézhezvételének napja. Amennyiben a Ajánlatkérő az adott számla kiegyenlítésével késedelembe esik, Eladó a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatra tarthat igényt, figyelemmel a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény rendelkezéseire is Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás, a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF). A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának a Kbt. 27/A. § -nak megfelelően.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) - (9) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentum valamint a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza. Irányadó a Kbt. 135. § (6) bekezdése.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 24/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15 .§ (2) bekezdése szerint az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Ajánlatkérő az Ajánlatok bontása vonatkozásában Kbt. 68. § szerint jár el.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
1. értékelési részszempont fordított arányosítás. 2,3. értékelési részszempont a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, ill. legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített Miniszterelnökségi útmutatója szerinti értékelé
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: Ajánlatkérő 2020. augusztus 11. napján 09 :00 órától biztosítja a helyszínek megtekintését. Találkozás a PTE Pécs, Szántó Kovács János utca 1/b. porta előtt.
1. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (e-Kr.) szabályai szerint, elektronikusan folytatja le. Az elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges (https://ekr.gov.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhetősége: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas .
2. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR történik. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 11-12. §-ai, valamint a Kbt. 41/A. §-a szabályozzák.
3. Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték benyújtását.
4. Kiegészítő tájékoztatás: a Kbt. 114. § (6) bekezdésében és a KD-ben foglaltak az irányadók.
5. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg. III.1.3) M1.
6. Az Ajánlatkérő kizárja a közös ajánlatot tevő nyertesek által gazdálkodó szervezet létrehozását a teljesítéshez (Kbt. 35. §(8)-(9)7. Az ajánlatban be kell nyújtani:
- felolvasólap (EKR űrlap),
— nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés vonatkozásában (EKR űrlap),
— nyilatkozat kizáró okokról (EKR űrlap),
— a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat (EKR űrlap)
— a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat (EKR űrlap),
— Nyilatkozat alkalmassági követelményekre vonatkozóan (EKR űrlap)
- Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdésében előírtak alapján (EKR űrlap)
- Nyilatkozat változásbejegyzési kérelem tekintetében (EKR űrlap)
— a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és a cégbírósághoz megküldött igazolását a beérkezésről (egyedileg benyújtandó dokumentum);
— közös ajánlattétel esetén az együttműködésről szóló megállapodást, a közös ajánlattevők nyilatkozatát a Kbt. 35.§ (2),(2a), (6) bek. szerint egyedileg benyújtandó dokumentum).
— cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta a Ctv. 9. § (1) bekezdésében foglaltak szerint; amennyiben azt a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelemhez csatolták, a cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza,adott esetben meghatalmazás.
Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdés szerint felhívásra köteles benyújtani az alábbiakat:
- Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a kizáró okokról (EKR űrlap),
- Az eljárást megindító felhívásban előírt M.1. alkalmassági követelmény igazolása.
8. Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi; a Kbt. 143.§ (2)-(3) szerinti ügyletekről haladéktalanul értesíti.
9. Hiánypótlás (HP): Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján nem rendel el újabb HP-t, ha a HP-al ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb HP. Ajánlatkérő továbbá felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5) bekezdésében foglaltakra.
10. Az eljárást megindító felhívás által nem szabályozott kérdésekben a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) rendelkezései, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet,valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadóak.
11. Ajánlatkérő jelen lejárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
12. FAKSZ: Kiss Adrienn (00883); dr. Szabó-Gothard Máté (00952)
13. Az ajánlatok értékelési szempontja: legjobb ár-érték arány a Kbt. 76. § (2) bekezdése c) pontja szerint.
14. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy 320/2015. (X. 30.) Korm. rendeletnek megfelelően az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges