Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/149
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.08.03.
Iktatószám: 13796/2020
CPV Kód: 50313200-4
Ajánlatkérő: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1071 Budapest, Peterdy u. 15.;Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vidéki szolgáltatási helyszínei
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.08.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szociális védelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92451917
Postai cím: Visegradi Utca 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Andrea Zoltán-Bartus
Telefon: +36 706679439
E-mail: zoltan.bartus.andrea@szgyf.gov.hu
Fax: +36 709001010
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://szgyf.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://szgyf.gov.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000764702020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000764702020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
TÜSZ kis- és közepes sebességű fénymásolókhoz (II)
Hivatkozási szám: EKR000764702020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50313200-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Megrendelő a szerződés megkötésével az üzemeltetési területén működő multifunkciós (MFP) eszközök teljes körű üzemeltetését kívánja biztosítani. „Teljes körű Üzemeltetési szolgáltatáson” (a továbbiakban: TÜSZ) az alábbiakat kell érteni: Szolgáltató működőképes állapotban tartja a Konica Minolta bizhub C224e és Xerox B7030 típusú eszközöket. A szolgáltatás magában foglalja a gyártó által előírt időszakos karbantartások elvégzését, az üzemszerű használat során bekövetkező meghibásodások javítását és a szükséges kellékanyaggal (toner, dob, stb. kivéve papír) történő ellátást.
Az ellátási rendszer működése:
A beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés időszakában Szolgáltató feladata az MFP-k működésnek biztosítása.
„Elektronikus szerviz” ügyintézés esetén
A rendszer kiépítését követően, az arra alkalmas üzemeltetett eszköz automatikusan jelzést küld Szolgáltató megadott elérhetőségére, ami alapján Szolgáltató elvégzi a szükséges feladatokat (ügyfélszolgálati bejelentés nem történik).
„Ügyfélszolgálati” ügyintézés esetén
A felhasználó a hibabejelentést a Megrendelő ügyfélszolgálatán (vagy kijelölt szervezeti egységén) teszi meg. Az ügyfélszolgálat (vagy kijelölt szervezeti egység) a bejelentést továbbítja a Szolgáltató megadott e-mail címére vagy weblapjára. Szolgáltató elvégzi a szükséges kellékanyag cserét, javítást, karbantartást, majd e-mail visszajelentést küld az ügyfélszolgálata (vagy kijelölt szervezeti egységre) a bejelentés lezárásához.
„Felhasználói” ügyintézés esetén
A felhasználók az eszközre ragasztott azonosító matrica adatait (leltári szám, hibabejelentés helye) felhasználva a hibabejelentést közvetlenül a Szolgáltató megadott e-mail címére vagy weblapjára teszi meg. Szolgáltató elvégzi a szükséges kellékanyag cserét, javítást, karbantartást, majd visszajelentést küld a felhasználónak.
Az elvégzett feladatokról (az ügyintézési formától függetlenül) havi jelentést kell készíteni.
A szolgáltatás részletes tartalma:
Szolgáltató biztosítja Megrendelő részére a közbeszerzési dokumentációban meghatározott típusú multifunkciós eszközök, illetve azok tartozékai (a továbbiakban együttesen: berendezések) teljeskörű üzemeltetési szolgáltatását (TÜSZ), amely tartalmazza:
- a kiszállás költségét,
- a javítások, karbantartások munkadíját,
- a beépített alkatrészek árát,
- a működéshez szükséges kellékanyagok árát (kivéve papír),
- másoláshoz és nyomtatáshoz szükséges tonerek és egyéb kellékanyagok árát,
- az elhasználódott kellékanyagok dokumentált elszállításának és szakszerű megsemmisítésének költségét,
- Kritikus hiba esetén 6 munkaórán belül megjelenés Budapesten, legfeljebb 8 munkaórán belül megjelenés Budapesten kívül, - kritikus hiba, amely azonnal, vagy rövid időn belül megakadályozza a dolgozókat a munkájuk folyamatos ellátásában, vagy súlyos kihatással van a működésre -,
- normál hiba esetén a hiba javításának - a szolgáltatási időtartam alatt - 16 munkaórán belüli megkezdését, - normál hiba, amely Megrendelő dolgozóinak folyamatos munkájára jelentős kihatással nincs -,
- cseregép biztosítását 48 munkaórán túli javítás esetén,
- távmenedzsment szolgáltatási lehetőséget (automatikus hibabejelentés, automatikus számláló állás elküldése, kellékanyag fogyás, stb.) a felhasználó által ellenőrizhető módon,
- a helyszínen nem javítható hibák esetén a berendezés(ek) mozgatását, szállítását (az eszközök helyszínről történő el- és visszaszállítását) (HDD-t tartalmazó eszköz esetén, megrendelő engedélyét követően).
Szokásos munkaidő alatt jelen szerződés teljesítése során a
hétfőtől – csütörtökig: 8:00 órától 17:00 óráig,
pénteken: 8:00 órától 14:00 óráig terjedő időszak értendő;

Az üzemeltetési szolgáltatás nem tartalmazza az eszközökben felhasznált papír biztosítását, valamint a kezelői hiba miatt szükséges javítási költségeket.
Az alábbi szolgáltatások nem képezik jelen szerződés részét:
- A Megrendelő kívánságára a szokásos munkaidőn kívül végzett javítási, karbantartási munkák.
- Megrendelő kívánságára történő mozgatási, szállítási, rakodási munkák, ideértve a berendezés(ek) szállításra történő előkészítésének és újbóli üzembe helyezésének munkáit és az ezekhez tartozó kiszállást.
- A szakszerűtlen kezelés, a maximálist meghaladó igénybevétel következtében vagy a kezelési utasítás figyelmen kívül hagyása miatt keletkezett károk kijavítási munkái.
- A karbantartási szükséglet bejelentésének elmulasztásából eredő meghibásodások javítási költségei.
- A nem a Szolgáltatótól származó kellék és egyéb anyagok (nem megfelelő minőségű papír vagy fólia) által okozott károk helyreállításának munkái.
- Külső hatások (erőszak, tűz, víz, villámcsapás, földrengés, áramviszonyok megváltozása, stb.) által okozott károk helyreállítása.
- Számítógépek, hálózati eszközök és programok hibái miatt keletkezett üzemzavarok elhárításai.
A Szolgáltató vállalja, hogy a szerződés időszakában a szokásos munkaidő alatt a Megrendelő rendelkezésére áll annak érdekében, hogy a berendezésekkel kapcsolatos, az üzemelés során felmerülő problémákat megoldja, a hibákat elhárítsa, illetve a folyamatos működést biztosítsa, valamint a gépek szakszerű kezelésében támogatja a felhasználókat.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
TÜSZ Konica Minolta bizhub C224e típusú eszközökre
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50313200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1071 Budapest, Peterdy u. 15.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megrendelő a szerződés megkötésével az üzemeltetési területén működő multifunkciós (MFP) eszközök teljes körű üzemeltetését kívánja biztosítani. „Teljes körű Üzemeltetési szolgáltatáson” (a továbbiakban: TÜSZ) az alábbiakat kell érteni: Szolgáltató működőképes állapotban tartja a Konica Minolta bizhub C224e típusú eszközöket. A szolgáltatás magában foglalja a gyártó által előírt időszakos karbantartások elvégzését, az üzemszerű használat során bekövetkező meghibásodások javítását és a szükséges kellékanyaggal (toner, dob, stb. kivéve papír) történő ellátást.
Az ellátási rendszer működése:
A beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés időszakában Szolgáltató feladata az MFP-k működésnek biztosítása.
„Elektronikus szerviz” ügyintézés esetén
A rendszer kiépítését követően, az arra alkalmas üzemeltetett eszköz automatikusan jelzést küld Szolgáltató megadott elérhetőségére, ami alapján Szolgáltató elvégzi a szükséges feladatokat (ügyfélszolgálati bejelentés nem történik).
„Ügyfélszolgálati” ügyintézés esetén
A felhasználó a hibabejelentést a Megrendelő ügyfélszolgálatán (vagy kijelölt szervezeti egységén) teszi meg. Az ügyfélszolgálat (vagy kijelölt szervezeti egység) a bejelentést továbbítja a Szolgáltató megadott e-mail címére vagy weblapjára. Szolgáltató elvégzi a szükséges kellékanyag cserét, javítást, karbantartást, majd e-mail visszajelentést küld az ügyfélszolgálata (vagy kijelölt szervezeti egységre) a bejelentés lezárásához.
„Felhasználói” ügyintézés esetén
A felhasználók az eszközre ragasztott azonosító matrica adatait (leltári szám, hibabejelentés helye) felhasználva a hibabejelentést közvetlenül a Szolgáltató megadott e-mail címére vagy weblapjára teszi meg. Szolgáltató elvégzi a szükséges kellékanyag cserét, javítást, karbantartást, majd visszajelentést küld a felhasználónak.
Az elvégzett feladatokról (az ügyintézési formától függetlenül) havi jelentést kell készíteni.
A szolgáltatás részletes tartalma:
Szolgáltató biztosítja Megrendelő részére a közbeszerzési dokumentációban meghatározott típusú multifunkciós eszközök, illetve azok tartozékai (a továbbiakban együttesen: berendezések) teljeskörű üzemeltetési szolgáltatását (TÜSZ), amely tartalmazza:
- a kiszállás költségét,
- a javítások, karbantartások munkadíját,
- a beépített alkatrészek árát,
- a működéshez szükséges kellékanyagok árát (kivéve papír),
- másoláshoz és nyomtatáshoz szükséges tonerek és egyéb kellékanyagok árát,
- az elhasználódott kellékanyagok dokumentált elszállításának és szakszerű megsemmisítésének költségét,
- kritikus hiba esetén legfeljebb 6 munkaórán belül megjelenés Budapesten, - kritikus hiba, amely azonnal, vagy rövid időn belül megakadályozza a dolgozókat a munkájuk folyamatos ellátásában, vagy súlyos kihatással van a működésre -,
- normál hiba esetén a hiba javításának - a szolgáltatási időtartam alatt - 16 munkaórán belüli megkezdését, - normál hiba, amely Megrendelő dolgozóinak folyamatos munkájára jelentős kihatással nincs - ,
- cseregép biztosítását 48 munkaórán túli javítás esetén,
- távmenedzsment szolgáltatási lehetőséget (automatikus hibabejelentés, automatikus számláló állás elküldése, kellékanyag fogyás, stb.) a felhasználó által ellenőrizhető módon,
- a helyszínen nem javítható hibák esetén a berendezés(ek) mozgatását, szállítását (az eszközök helyszínről történő el- és visszaszállítását) (HDD-t tartalmazó eszköz esetén, megrendelő engedélyét követően).
Szokásos munkaidő alatt jelen szerződés teljesítése során a
hétfőtől – csütörtökig: 8:00 órától 17:00 óráig,
pénteken: 8:00 órától 14:00 óráig terjedő időszak értendő;

Az üzemeltetési szolgáltatás nem tartalmazza az eszközökben felhasznált papír biztosítását valamint a kezelői hiba miatt szükséges javítási költségeket.
Az alábbi szolgáltatások nem képezik jelen szerződés részét:
- A Megrendelő kívánságára a szokásos munkaidőn kívül végzett javítási, karbantartási munkák.
- Megrendelő kívánságára történő mozgatási, szállítási, rakodási munkák, ideértve a berendezés(ek) szállításra történő előkészítésének és újbóli üzembe helyezésének munkáit és az ezekhez tartozó kiszállást.
- A szakszerűtlen kezelés, a maximálist meghaladó igénybevétel következtében vagy a kezelési utasítás figyelmen kívül hagyása miatt keletkezett károk kijavítási munkái.
- A karbantartási szükséglet bejelentésének elmulasztásából eredő meghibásodások javítási költségei.
- A nem a Szolgáltatótól származó kellék és egyéb anyagok (nem megfelelő minőségű papír vagy fólia) által okozott károk helyreállításának munkái.
- Külső hatások (erőszak, tűz, víz, villámcsapás, földrengés, áramviszonyok megváltozása, stb.) által okozott károk helyreállítása.
- Számítógépek, hálózati eszközök és programok hibái miatt keletkezett üzemzavarok elhárításai.
Szolgáltató vállalja, hogy a szerződés időszakában a szokásos munkaidő alatt a Megrendelő rendelkezésére áll annak érdekében, hogy a berendezésekkel kapcsolatos, az üzemelés során felmerülő problémákat megoldja, a hibákat elhárítsa, illetve a folyamatos működést biztosítsa, valamint a gépek szakszerű kezelésében támogatja a felhasználókat.
Mennyiség:
Kis-közepes sebességű színes fénymásolók (10 A4-es másolat/perc felett) 6 év feletti eszközök, Konica-Minolta, fekete-fehér - 2 db
Maximum nyomtatási mennyiség havonta eszközönként:
fekete-fehér: 132 000 db
Kis-közepes sebességű színes fénymásolók (10 A4-es másolat/perc felett) 6 év feletti eszközök, Konica-Minolta, színes - 2 db
Maximum nyomtatási mennyiség havonta eszközönként:
színes: 2 200 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 6 munkaóránál rövidebb szerviz kiszállási idő (munkaóra) Budapesten 10
2 Tartalék kellékanyag biztosítása a szerződés aláírását követő 30 napon belül ( IGEN/NEM) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egy havi szolgáltatás teljes nettó díja (HUF) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/08/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/02/28 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.1.1-15-2015-00001
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés:
TÜSZ Xerox B7030 típusú eszközökre
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50313200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vidéki szolgáltatási helyszínei
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megrendelő a szerződés megkötésével az üzemeltetési területén működő multifunkciós (MFP) eszközök teljes körű üzemeltetését kívánja biztosítani. „Teljes körű Üzemeltetési szolgáltatáson” (a továbbiakban: TÜSZ) az alábbiakat kell érteni: Szolgáltató működőképes állapotban tartja a Xerox B7030 típusú eszközöket. A szolgáltatás magában foglalja a gyártó által előírt időszakos karbantartások elvégzését, az üzemszerű használat során bekövetkező meghibásodások javítását és a szükséges kellékanyaggal (toner, dob, stb. kivéve papír) történő ellátást.
Az ellátási rendszer működése:
A beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés időszakában Szolgáltató feladata az MFP-k működésnek biztosítása.
„Elektronikus szerviz” ügyintézés esetén
A rendszer kiépítését követően, az arra alkalmas üzemeltetett eszköz automatikusan jelzést küld Szolgáltató megadott elérhetőségére, ami alapján Szolgáltató elvégzi a szükséges feladatokat (ügyfélszolgálati bejelentés nem történik).
„Ügyfélszolgálati” ügyintézés esetén
A felhasználó a hibabejelentést a Megrendelő ügyfélszolgálatán (vagy kijelölt szervezeti egységén) teszi meg. Az ügyfélszolgálat (vagy kijelölt szervezeti egység) a bejelentést továbbítja a Szolgáltató megadott e-mail címére vagy weblapjára. Szolgáltató elvégzi a szükséges kellékanyag cserét, javítást, karbantartást, majd e-mail visszajelentést küld az ügyfélszolgálata (vagy kijelölt szervezeti egységre) a bejelentés lezárásához.
„Felhasználói” ügyintézés esetén
A felhasználók az eszközre ragasztott azonosító matrica adatait (leltári szám, hibabejelentés helye) felhasználva a hibabejelentést közvetlenül a Szolgáltató megadott e-mail címére vagy weblapjára teszi meg. Szolgáltató elvégzi a szükséges kellékanyag cserét, javítást, karbantartást, majd visszajelentést küld a felhasználónak.
Az elvégzett feladatokról (az ügyintézési formától függetlenül) havi jelentést kell készíteni.
A szolgáltatás részletes tartalma:
Szolgáltató biztosítja Megrendelő részére a közbeszerzési dokumentációban meghatározott típusú multifunkciós eszközök, illetve azok tartozékai (a továbbiakban együttesen: berendezések) teljeskörű üzemeltetési szolgáltatását (TÜSZ), amely tartalmazza:
- a kiszállás költségét,
- a javítások, karbantartások munkadíját,
- a beépített alkatrészek árát,
- a működéshez szükséges kellékanyagok árát (kivéve papír),
- másoláshoz és nyomtatáshoz szükséges tonerek és egyéb kellékanyagok árát,
- az elhasználódott kellékanyagok dokumentált elszállításának és szakszerű megsemmisítésének költségét,
- kritikus hiba esetén legfeljebb 8 munkaórán belül megjelenés Budapesten kívül, - kritikus hiba, amely azonnal, vagy rövid időn belül megakadályozza a dolgozókat a munkájuk folyamatos ellátásában, vagy súlyos kihatással van a működésre -,
- normál hiba esetén a hiba javításának - a szolgáltatási időtartam alatt - 16 munkaórán belüli megkezdését, - normál hiba, amely Megrendelő dolgozóinak folyamatos munkájára jelentős kihatással nincs - ,
- cseregép biztosítását 48 munkaórán túli javítás esetén,
- távmenedzsment szolgáltatási lehetőséget (automatikus hibabejelentés, automatikus számláló állás elküldése, kellékanyag fogyás, stb.) a felhasználó által ellenőrizhető módon,
- a helyszínen nem javítható hibák esetén a berendezés(ek) mozgatását, szállítását (az eszközök helyszínről történő el- és visszaszállítását) (HDD-t tartalmazó eszköz esetén, megrendelő engedélyét követően).
Szokásos munkaidő alatt jelen szerződés teljesítése során a
hétfőtől – csütörtökig: 8:00 órától 17:00 óráig,
pénteken: 8:00 órától 14:00 óráig terjedő időszak értendő;

Az üzemeltetési szolgáltatás nem tartalmazza az eszközökben felhasznált papír biztosítását valamint a kezelői hiba miatt szükséges javítási költségeket.
Az alábbi szolgáltatások nem képezik jelen szerződés részét:
- A Megrendelő kívánságára a szokásos munkaidőn kívül végzett javítási, karbantartási munkák.
- Megrendelő kívánságára történő mozgatási, szállítási, rakodási munkák, ideértve a berendezés(ek) szállításra történő előkészítésének és újbóli üzembe helyezésének munkáit és az ezekhez tartozó kiszállást.
- A szakszerűtlen kezelés, a maximálist meghaladó igénybevétel következtében vagy a kezelési utasítás figyelmen kívül hagyása miatt keletkezett károk kijavítási munkái.
- A karbantartási szükséglet bejelentésének elmulasztásából eredő meghibásodások javítási költségei.
- A nem a Szolgáltatótól származó kellék és egyéb anyagok (nem megfelelő minőségű papír vagy fólia) által okozott károk helyreállításának munkái.
- Külső hatások (erőszak, tűz, víz, villámcsapás, földrengés, áramviszonyok megváltozása, stb.) által okozott károk helyreállítása.
- Számítógépek, hálózati eszközök és programok hibái miatt keletkezett üzemzavarok elhárításai.
A Szolgáltató vállalja, hogy a szerződés időszakában a szokásos munkaidő alatt a Megrendelő rendelkezésére áll annak érdekében, hogy a berendezésekkel kapcsolatos, az üzemelés során felmerülő problémákat megoldja, a hibákat elhárítsa, illetve a folyamatos működést biztosítsa, valamint a gépek szakszerű kezelésében támogatja a felhasználókat.
Mennyiség:
Kis-közepes sebességű általános fekete-fehér fénymásolók (21-40 A4-es másolat/perc) 0-3 éves eszközök, Xerox B7030 - 48 db Maximális nyomtatási mennyiség havonta eszközönként: 4 620 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 8 munkaóránál rövidebb szerviz kiszállási idő (munkaóra) Budapesten kívül 10
2 Tartalék kellékanyag biztosítása a szerződés aláírását követő 30 napon belül (IGEN/NEM) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egy havi szolgáltatás teljes nettó díja (HUF) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/08/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/02/28 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.1.1-15-2015-00001
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Mindkét rész tekintetében:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Mindkét rész tekintetében:
Ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti - dokumentumot.
Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányáról.
Az ajánlattevő – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján – folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében köteles csatolni ajánlatához a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, nemleges nyilatkozatot köteles csatolni. Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi.
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem állását Ajánlattevők, (illetve adott esetben az eljárásban megjelölt alvállalkozók -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetek) a kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatainak a felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. §-a szerinti öntisztázás lehetőségére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdésében foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Mindkét rész tekintetében:
A Kbt. 114. (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Az alkalmassági követelmények tekintetében az igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint kerül sor.
M.1. A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint az ajánlattevőnek a felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással a 321/2015. Korm. rendelet 23. §-ában foglaltak szerint.
Az igazolásban meg kell adni legalább a szolgáltatás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 1. rész:
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) legalább egy darab, legalább 1 hónapos folyamatos időbeli megszakítás nélküli teljesítésű szerződésből teljesített referenciával, amelynek tárgya legalább 1 db kis - és közepes teljesítményű nyomtató üzemeltetésére és/vagy karbantartására és/vagy javítására irányult.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdése alapján a három éven belül befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
Kis -és közepes teljesítményű nyomtató definíciója:
- Nyomtatási funkció
- Fénymásolási funkció
- Szkenner funkció
- Kétoldalas másolás
- Másolási sebesség min. 20 lap/perc
- Maximális papírméret A3
- Ethernet csatlakozó
2. rész:
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) legalább egy darab, legalább 1 hónapos folyamatos időbeli megszakítás nélküli teljesítésű szerződésből teljesített referenciával, amelynek tárgya legalább 30 db kis - és közepes teljesítményű nyomtató üzemeltetésére és/vagy karbantartására és/vagy javítására irányult.
A nyomtatók tekintetében megállapított mennyiség több szerződéssel is igazolható.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdése alapján a három éven belül befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
Kis -és közepes teljesítményű nyomtató definíciója:
- Nyomtatási funkció
- Fénymásolási funkció
- Szkenner funkció
- Kétoldalas másolás
- Másolási sebesség min. 20 lap/perc
- Maximális papírméret A3
- Ethernet csatlakozó
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A késedelmi kötbér mértéke:
• kevesebb, mint 4 munkaóra késedelem esetén 5.000 forint/alkalom,
• 4 munkaóra és 24 munkaóra közötti késedelem esetén 10.000 forint/alkalom,
• 24 munkaóránál több késedelem esetén 20.000 forint/alkalom.
• Amennyiben csereeszközt nem biztosít 5 munkanapon túli javítás esetén: 40.000 forint/alkalom.
Amennyiben a fentiek szerint kiszámított késedelmes teljesítések összege eléri az 500.000 Ft-ot a szerződés teljes időtartama alatt, úgy a Megrendelő jogosult a szerződést felmondani.
A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítés kijavításáig:
• kevesebb, mint 4 munkaóra késedelem esetén 5.000 forint/alkalom,
• 4 munkaóra és 24 munkaóra közötti késedelem esetén 10.000 forint/alkalom,
• 24 munkaóránál több késedelem esetén 20.000 forint/alkalom.
• Amennyiben csereeszközt nem biztosít 5 munkanapon túli javítás esetén: 40.000 forint/alkalom.
Amennyiben a fentiek szerint kiszámított hibás teljesítések összege eléri az 500.000 Ft-ot a szerződés teljes időtartama alatt, úgy a Megrendelő jogosult a szerződést felmondani.
A megadott karbantartás elmaradása esetén az adott gépre 20.000 forint a hibás teljesítési kötbér mértéke.
A megadott karbantartás elvégzésével történő késedelembe esés esetén az adott gépre 20.000 forint a késedelmi kötbér mértéke.
A szerződés Szolgáltatónak felróható meghiúsulása esetén Szolgáltató meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke: 500.000 forint.
A szerződés Szolgáltatónak felróható meghiúsulásának tekintendők különösen az alábbi esetek:
• Szolgáltató egy naptári hónapon belül 10 vagy annál több alkalommal 4 munkaóránál több késedelembe esik;
• Szolgáltató egy naptári éven belül 60 vagy annál több alkalommal 4 munkaóránál több késedelembe esik;
Megrendelő ezen esetekben jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és a jelen szerződésben kikötött meghiúsulási kötbért követelni.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az eszközök teljes körű üzemeltetési szolgáltatási díjának elszámolása, a leolvasott számláló állások alapján, Szolgáltató által megküldött óraállásokat tartalmazó adatlap alapján havonta, utólag történik. Az adatlap alapján megállapításra kerül az előző elszámolási időszakhoz viszonyított különbözet, amely szorzásra kerül az egységárral. Ezen szorzatok összege képzi az elszámolás alapját.
Az esedékes díjakat a Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül köteles megfizetni a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseinek és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek megfelelően.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1b) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az ajánlatok felbontására a a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § rendelkezéseinek megfelelően kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
1. minőségi szempont és ár szempont: fordított arányosítás; 2. minőségi szempont: abszolút értékelési módszer, pontozás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatkérő elektronikus úton kéri az ajánlatok benyújtását.
2. A felhívásban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
3. A III.1.1) és III.1.3) pontokban előírt feltételek és igazolási módok a minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.
4. FAKSZ: dr. Benkó Ádám, 00078
5. Ajánlatkérő NEM alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
6. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
A módszerek meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül:
Az 1. minőségi szempont és az ár szempont esetében:
A legalacsonyabb értéket tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlat kapja a maximális bírálati pontszámot, a többi ajánlat értékelési pontszáma ehhez viszonyítva – a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A. 1. aa) pontjában meghatározott – fordított arányosítás módszerével (a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb) kerül meghatározásra.
Az 1. minőségi szempont esetében az Ajánlatkérő az 1 munkaórás és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, illetve az 1. rész esetében 6 munkaóránál, a 2. rész esetében 8 munkaóránál az adott ajánlati elem nem lehet kedvezőtlenebb.
A 2. értékelési szempont esetében az ajánlat pontszámának meghatározása abszolút értékelési módszerrel kerül sor (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet B. fejezet) olyan módon, hogy az ajánlatban szereplő "igen" megajánlás esetén az ajánlat 10 ponttal kerül értékelése, az ajánlatban szereplő "nem" megajánlás esetében pedig az ajánlat 0 ponttal kerül értékelésre.
7. A tartalék kellékanyag biztosításával kapcsolatos minőségi értékelési szempont tekintetében tartalék kellékanyagok alatt az alábbiakat kell érteni:
1. rész: Konica Minolta bizhub C224e gépenként 1 db fekete, a színes nyomtatáshoz színenként 1-1 db színes toner, valamint 1 db festékhulladék-tartály
2. rész: Xerox B7030 gépenként 1 db fekete toner, valamint 1db festékhulladék-tartály
8. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges