Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/149
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.08.03.
Iktatószám: 14034/2020
CPV Kód: 72253200-5
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Teljesítés helye: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.08.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Média-és hírközlés felügyelet
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91006350
Postai cím: Ostrom Utca 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság
Telefon: +36 14680866
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000789532020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000789532020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Média-és hírközlés felügyelet
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
ELHISZ és alrendszereinek informatikai támogatása
Hivatkozási szám: EKR000789532020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72253200-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés – az ELHISZ és kapcsolódó alrendszereinek informatikai támogatása tárgyában
Részletek a II.2.4 pontban és KD-ban.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az egységesség megőrzése érdekében a gazdasági észszerűséggel nem összeegyeztethető a részekre történő ajánlattétel biztosítása [Kbt. 61. § (4)]
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
ELHISZ és alrendszereinek informatikai támogatása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72250000-2
További tárgyak: 72253200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az NMHH Elektronikus Hitelesítési Infrastruktúra Szolgáltatásokat nyújtó rendszere (továbbiakban ELHISZ) biztosítja az elektronikus ügykezelési folyamatok alapjait. A rendszer interfészeken keresztül kapcsolódik több további NMHH rendszerhez (pl. PKCS11 interfésszel a HSM modulhoz), illetve a NISZ által működtetett központi rendszerhez (melynek részei többek között a Linux operációs rendszeren, Wildfly 10 alkalmazás szerveren működő Hivatali Kapu, Cégkapu, Ügyfélkapu). Az ELHISZ rendszer szerves részét képezi az önállóan is működni képes Hitelesítéskezelő ALKalmazás (HALK), melynek segítségével különböző formátumú elektronikus aláírások létrehozása, illetve ellenőrzése valósítható meg, akár több állományon egyszerre. A HALK program Java nyelven íródott és MS Windows 10 operációs rendszeren működik.
Az ELHISZ rendszer forráskódja az NMHH tulajdonában van.
Az elektronikus ügyintézési törvény hatályba lépése nyomán az ELHISZ egyre fontosabb szerepet tölt be az NMHH életében, ezért gondoskodni szükséges a rendszer zökkenőmentes üzemeltetés támogatásáról.
Az igényelt szolgáltatások jellege:
ÁTALÁNYDÍJAS SZOLGÁLTATÁSOK - átalánydíjas havi rendelkezésre állás, hibajavítás, verzió frissítések:
1. Fejlesztői környezet fenntartása - a bejelentett problémák tesztelése, hibák javítása és a hibajavítások tesztelhetősége érdekében – NMHH futtatókörnyezettel megegyező platformú és verziójú elemekből felépített – saját fejlesztői teszt környezetet fenntartása
2. Polysys által biztosított komponens frissítések beépítése - TEA (Teljeskörű Elektronikus Aláírás) szerver, illetve A2 API frissítések beépítse az ELHISZ rendszerbe ill. HALK programba, évente maximum 4 alkalommal, kibocsátásukat követő 1 hónapon belül
3. Hibabejelentő szolgáltatás: hibabejelentő szolgáltatás biztosítása az év 365 napján 7x24 órás elérési felületeten keresztül
4. Bejelentett hibák javítása
5. Rendszerállapot követés – havonta írásos beszámoló készítésével
6. Telefonos és elektronikus levelezésen keresztül nyújtott támogatás: havi szinten 2 nap
7. Frissítések tesztelése / beépítése - a rendszer használatához szükséges operációs rendszerelemek és alaprendszer-elemekhez (JAVA, adatbázis-kezelő, alkalmazás szerver stb.) megjelenő frissítések, biztonsági és működést támogató javítókészletek rendszerre vonatkozó hatásának elemzése
8. Oktatás - a rendszer hibajavítása során a felhasználói felület vagy funkció jelentős változása esetén
9. Dokumentáció naprakészen tartása – a rendszerre vonatkozó dokumentáció folyamatos naprakészen tartása
10. Forráskód konzisztens kezelés
11. Telepítőkészlet, fejlesztői dokumentáció, forráskód átadás
MUNKALAP ELSZÁMOLÁSÚ SZOLGÁLTATÁSOK - munkalap alapú elszámoláson alapuló alkalmazás működtetés támogatás: (összesen 768 óra, azaz 96 nap szabadon lehívható keretnap)
1. Helyszíni támogatás: havi szinten 2 nap
- Hibák diagnosztizálása
- Interoperabilitási problémák diagnosztizálása
- NISZ működtetésében levő központi rendszer elemek (teszt és éles hivatali kapu/ügyfélkapu/cégkapu stb.) környezetében jelentkező hibák reprodukálása, jelentése, feltárása)
- A Szolgáltató és a Megrendelő által közösen szükségesnek ítélt egyeztetett patchek telepítése.
- A támogatott rendszerek futtatását biztosító eszközök hardver meghibásodása illetve elévülése miatt szükséges áttelepítések.
- Közreműködés új rendszerkomponens verziók / javító készletek telepítésében
- Web böngészők új verzióira a rendszer működőképességének tesztelése
2. Számítógépes támogatás: havi szinten 1 nap - felhasználói felületen keresztül nem elvégezhető leválogatások, adattisztítások, adatbázis műveletek elvégzése céljából
3. Konzultáció, integrációs tesztelésben való közreműködés: éves szinten 12 nap - a Rendszerrel kapcsolatos fejlesztési egyeztetésekre, oktatásra, integrációs tesztelések elvégzésére
MEGRENDELŐ ÁLTAL IGÉNYELT PARAMÉTEREZÉSI FELADATOK - fentieken túlmutató terméktámogatási, paraméterezési feladatok:
AK a támogatási szerződés keretében éves szinten 30 db AK által szabadon lehívható fejlesztői keretnapot igényel. A fejlesztői erőforrás felhasználás a Rendszerrel kapcsolatos paraméterezési / jogszabály követési / módosítási, illetve oktatási feladatokra hívható le.
A támogatási és üzemeltetési szolgáltatás a következő elemekre terjed ki:
- NMHH telephelyén harmadik fél alrendszereivel integráltan működő elektronikus aláíró és aláíráshitelesítő ELHISZ és HALK alkalmazások, valamint űrlappublikációra alkalmas E-NMHH rendszer éles, teszt, és dev környezetére.
- Az ELHISZ rendszer vírusvédelmére a vírusvédelmi megoldás (Ironport, McAfee) dokumentált ELHISZ oldali interfészéig bezárólag.
- A fentieken túlmenően műszaki támogatás biztosítása a NISZ által üzemeltetett teszt és éles ügyfélkapu/hivatali kapu rendszer hibáinak azonosítására, elhárítás kezdeményezésére a NISZ helpdesknél.
AK a nyertes AT által végzett hibajavítási / fejlesztési tevékenységek nyomán létrejött szoftverelemek tekintetében időbeli és területi korlátozás nélküli felhasználási jogot igényel. AK a nyertes AT által fejlesztett szoftverelemeket jogosult hatósági feladatai ellátása érdekében felhasználni, továbbá AK kifejezetten jogosult azokat módosítani, átdolgozni, továbbfejleszteni, illetve harmadik személlyel továbbfejlesztetni.
Az igényelt szolgáltatások részletes leírása és további részletes elvárások a KD-ban találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára, 114. § (1) bekezdésére figyelemmel a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok érvényesítését határozza meg.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel alkalmazott 74. § (1)]
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolja a megbízhatóságát. [Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel alkalmazott 64. §]
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint a kizáró okok hatálya alatt nem állás igazolására szolgáló nyilatkozato(ka)t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban itt: Kr.) 17. § (1) bekezdésének megfelelően egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Ennek megfelelően a Magyarországon letelepedett és a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek egyaránt az ajánlatában nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. a)-b) vagy d) pont szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (a nyilatkozatot a közbeszerzési dokumentumok részeként csatolt nyilatkozatminta és az EKR-ben található elektronikus űrlap tartalmazza).
Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a Kr. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. [Kr. 17. § (1)]
Előbbieken túl az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet. [Kbt. 67. § (4), illetve Kr. 17. § (2)]
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A 424/2017. (XII. 19.) Kr. szerint az alkalmassági minimumkövetelmény(ek)nek való megfelelés igazolására szolgáló nyilatkozato(ka)t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) kell megtenni.
Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében alkalmazza a 114/A. § (1) bekezdést, amely értelmében előírja, hogy a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplőknek az ajánlatukban kell benyújtaniuk. Ajánlatkérő a 114/A. § (1) bekezdése értemében a 114/A. § (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit alkalmazza, a 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit Ajánlatkérő nem alkalmazza.
Az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolható
M1) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciá(i)nak bemutatásával, megjelölve a szerződést kötő másik felet, a részéről információt adó személy nevét és elérhetőségét; a referencia tárgyát és az ellenszolgáltatás összegét (nettó Ft) (olyan módon, hogy abból az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), a teljesítés idejét (a szerződés teljesítésének kezdő- és befejezési időpontját év/hónap/nap bontásban), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) a)].
A referenciákat az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással kell igazolni [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §].
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben olyan referencia (referenciák) kerül(nek) be-mutatásra, amelye(ke)t az ajánlattevő projekttársaság vagy konzorcium tagjaként teljesített, úgy az adott referenciát a projekttársaság vagy konzorcium mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig –, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. [Kbt. 140. § (9)]
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti.
Az alkalmassági követelmény(ek)re vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)].
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki, szakmai szempontból, ha
M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) összességében, legalább nettó 25 millió forint értékű, egy vagy több szerződésből származó, a közbeszerzés tárgya szerinti, elektronikus kapcsolattartást és/vagy elektronikus hitelesítési szolgáltatásokat biztosító olyan rendszer/rendszerelemek fejlesztésére és/vagy támogatására/üzemeltetésére irányuló, szerződésszerűen teljesített referenciával (referenciákkal); amely rendszer/elem(ek) tekintetében a következők valósultak meg:
- Hivatali Kapu gépi interfész kapcsolat (Ügyfélkapu vagy Hivatali kapu vagy Perkapu vagy Cégkapu) megvalósítása, és/vagy üzemeltetés támogatása,
- nagytömegű aláírás létrehozását lehetővé tevő PKCS11 interfésszel rendelkező HSM modul integrációja, amely
- JEE7 alkalmazásfejlesztésre vonatkozott Wildfly 10 alkalmazás szerverre Linux operációs rendszeren, és Oracle RDBMS Oracle Solaris (Risk processzoros architektúrán) környezetben került megvalósításra és
- Java desktop alkalmazás fejlesztésre irányult Microsoft Windows környezetben.
[Kbt. 65.§ (1) b), 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 21.§ (3) a)]
Az M1) alkalmassági követelményhez kapcsolódva az Ajánlatkérő közli, hogy a bemutatott referencia akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három éven (36 hónapon) belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (teljesítés befejezése) erre az időszakra esik, figyelemmel a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltakra. Előbbiekkel összhangban Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb hat éven belül megkezdett és három éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (azzal, hogy azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg), illetőleg az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7), (9)]
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) kötbér fizetésére köteles az alábbiak szerint.
Hibajavítások:
Amennyiben egy adott hiba sikeres elhárítása nem történik meg a Műszaki leírás 5. fejezetben definiált határidőn belül, úgy AK jogosult a fizetendő havi átalánydíjat az alábbi módon csökkenteni:
Adott hiba késedelmes javítására vonatkozó csökkentés = Nyertes AT megadott paraméterezési napidíja * határidőn túli napok száma * súlyozási állandó, ahol a súlyozási állandó rendszerpéldánytól nem függő értéke:
A típusú hiba esetén: 0.1
B típusú hiba esetén: 0.05
C típusú hiba esetén: 0.02
Csökkentés havi összege: Az összes késedelemben levő hibajavításra számított csökkentés összege. Az elszámolható maximális csökkentés az átalánydíjas havi támogatási díj 25%-a.
Paraméterezések
Amennyiben a szerződéstervezet 1.2.3. pontja szerinti megrendelés szerinti szolgáltatás tesztelésre történő átadása nem történik meg a megrendelésben rögzített határidőre, úgy AK késedelmi kötbérre jogosult az alábbiak szerint:
Amennyiben a késedelem meghaladja a 10 munkanapot, úgy ezen türelmi időszakon felül a kötbér összege = megrendelés nettó ellenértékének 1%-a/nap, de legfeljebb a megrendelés nettó ellenértékének 20%-a.
Dokumentáció naprakészen tartása
Nyertes AT köteles az AK által a dokumentációban talált hibákat két héten belül kijavítani. Adott funkcionalitást leíró dokumentáció hiánya esetén AK kérésére nyertes AT köteles 10 munkanapon belül egy rövid ismertetést biztosítani, mely feladatok késedelmes teljesítése esetén AK késedelmi kötbérre jogosult az alábbiak szerint: Amennyiben a késedelem meghaladja a 10 napot, úgy ezen türelmi időszakon felül a kötbér összege = Havi átalánydíjas nettó támogatási díj 1%-a/nap, de legfeljebb a paraméterezési megrendelés nettó díjának 10%-a.
A szerződéses biztosítékok részletes leírását a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
AK rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel. A beszerzés nem az Európai Unióból származó forrásból kerül finanszírozásra.
A teljesítés igazolása a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint történik.
A teljesítés igazolására a Megrendelő által aláírt szakmai igazolás szolgál.
Nyertes AT az átalánydíjas támogatási szolgáltatások vonatkozásában a tárgyhónapot követően készre jelentést nyújt be AK részére.
Nyertes AT a tárgyhónapban végzett (szerződés tervezet 1.2.2. pontja szerinti) munkalap alapú támogatási szolgáltatásról a tárgyhónapot követően az elvégzett feladatokat és felhasznált mérnökórákat tartalmazó készre jelentést nyújt be AK részére.
Nyertes AT a szerződés tervezet 1.2.3. szerinti egyedi megrendelés alapján teljesített terméktámogatási, paraméterezési szolgáltatást a teljesítést követően az elvégzett feladatokat és felhasznált mérnökórákat tartalmazó készre jelentést nyújt be AK részére.
AK szerződésszerű teljesítés esetén a készre jelentés kézhezvételét követő 15 munkanapon belül szakmai igazolást állít ki és ad át Nyertes AT részére.
AK az előbbieknek megfelelően igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja el.
Ellenérték megfizetése: a szerződésszerű teljesítést követően az átalánydíjas és munkalap alapú elszámoláson alapuló szolgáltatás esetében havonta utólag, a paraméterezési feladatok teljesítése esetében megrendelésenként utólag; a szakmai igazolás tartalmának és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 (harminc) napon belül, banki átutalással.
AK előleget nem biztosít.
Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamat és a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalány érvényesek.
Közös ajánlattevők esetében, a számla benyújtására a konzorcium képviselője jogosult. A számla megfizetett ellenértékével a konzorcium tagjai egymás között számolnak el, AK felelőssége e körben kizárt.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. [Kbt. 35. § (9)]
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az EKR használatához a 424/2017.(XII.19.) Kr. 6.§-a szerinti regisztráció szükséges.
Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a Kbt. 68.§(1b)-(1c) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.
Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, két órával később kezdi meg. [424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)]

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1) Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a Kbt. 40-41/C.§, ill. 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (http://nekszt.hu) látja el. Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/ címeken.
2) Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel/ajánlattevőkkel (AT)
Az ajánlatot (annak részeként a felhívás és a KD által előírt nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell benyújtani)
3) Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az Ajánlattevők alkalmassági feltételeit, azok igazolását (III.1.3) pont alkalmassági követelményei tekintetében) [321/2015. (X.30.) Kr.30.§(4)]
4) Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
a. felolvasólapot (EKR űrlap kitöltésével)
b. az összesített ajánlati árat alátámasztó részletes árajánlatot (KD-ben foglaltak szerint)
c. a Kbt. 66. § (2) és 66. § (6), adott esetben 65. § (7) bekezdések szerinti nyilatkozatokat
d. ,,Nyilatkozat kizáró okok fenn nem állásáról” EKR űrlapot
e. ,, Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében” EKR űrlapot
f. ,,Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában” EKR űrlapot
g. ,,Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról” EKR űrlapot
h. ,,Nyilatkozat alkalmassági követelményekre vonatkozóan” EKR űrlapot
i. ,,Nyilatkozat üzleti titokról” EKR űrlapot
j. közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást [Kbt. 35. §]
EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT-k/kapacitás nyújtók képviseletében az AT teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös AT-k Kbt. 35. § (6) szerinti egyetemleges felelősségét)
k. AT (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját, adott esetben meghatalmazást (természetes személy esetén elegendő közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt aláírás-minta is)
l. cégkivonatot (vagy annak elérhetőségét-URL), ha az ingyenes elektronikus adatbázisból AK számára nem elérhető, változásbejegyzés iratait vagy nemleges nyilatkozat
m. nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén ajánlattevő általi fordítását, amelynek egyezőségét (teljes szöveghűségét) cégszerű aláírással kell ellátni, illetőleg igazolni
A részletes elvárásokat és az EKR űrlapok kitöltéséhez szükséges információkat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
5) Kiegészítő tájékoztatás iránti igényt (kérdés) küldése kizárólag írásban az EKR-en keresztül
6) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44. § szerint
7) Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség AT-t terheli.
8) Valamennyi időpont/határidő a közép-európai idő (CET) szerint
9) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot [Kbt. 75. § (6)]
10) Az AF-ben és KD-ban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., a Ptk. és a 424/2017. (XII. 19.) Kr. előírásai, valamint a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.
11) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71.§ szerint azzal, hogy AK jelen eljárás tekintetében alkalmazhatja a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.
12) Kiegészítés II.2.5) ponthoz: AK jelen eljárásban a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza, mivel az AK igényeinek a II.2.4) pontban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő (áru és) szolgáltatás felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja [Kbt. 76. § (5)]
13) Kiegészítés a II.1.6) ponthoz: Az egységesség megőrzése érdekében a gazdasági észszerűséggel nem összeegyeztethető a részekre történő ajánlattétel biztosítása [Kbt. 61. § (4)]
14) Az eljárás lefolytatásához igénybe vett független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (név/lajstromszám): dr. Illényi Péter Tamás/00316 és dr. Daczuk Balázs/00313.
15) Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/31 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges