Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/151
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.08.05.
Iktatószám: 14098/2020
CPV Kód: 22450000-9
Ajánlatkérő: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Teljesítés helye: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Gazdasági Ellátó Igazgatóság Nyomdai Szolgáltatások Főosztály-1106 Budapest, Fehér út 10. szám 41. épület.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.08.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23305041
Postai cím: Széchenyi Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Póczosné Jákfalvi Szilvia
Telefon: +36 14125586
E-mail: ki.kozb@nav.gov.hu
Fax: +36 14125819
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nav.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000753382020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000753382020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Adóigazolványok beszerzése (2021.)
Hivatkozási szám: EKR000753382020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22450000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
350.000 db sorszámozott biankó kártyaokmány előállítása (gyártás), továbbá a Megrendelő megszemélyesítési engedélye alapján ezen biankó kártyaokmányok közül legfeljebb 350.000 darab megszemélyesítése. (Plasztik, kártya formátumú a 86/1996. (VI.14.) Korm. rendelet szerinti biztonsági okmány gyártása és lézergravírozás útján történő megszemélyesítése.)
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő, mint a biztonsági okmány rendszerbe állítására felhatalmazott szervezet (86/1996. (VI.14.) Korm. Rend. 1. §. 7. pont), kibocsátói felelősségi jogköréből adódóan egy szerződés keretében kívánja biztosítani a megszemélyesítést végző szervezetet és az előállítót. Fentiek miatt nem lehetséges a szerződés eltérő nyertesek általi teljesítése.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Adóigazolványok beszerzése(2021)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79716000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Gazdasági Ellátó Igazgatóság Nyomdai Szolgáltatások Főosztály-1106 Budapest, Fehér út 10. szám 41. épület.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
350.000 db sorszámozott biankó kártyaokmány előállítása (gyártás), továbbá a Megrendelő megszemélyesítési engedélye alapján ezen biankó kártyaokmányok közül legfeljebb 350.000 darab megszemélyesítése. (Plasztik, kártya formátumú a 86/1996. (VI.14.) Korm. rendelet szerinti biztonsági okmány gyártása és lézergravírozás útján történő megszemélyesítése.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 a minimumként elvárt 10.000 db-on felül vállalt heti megszemélyesítési volumen (min. 0 db – max. 10.000 db) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2021/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1.) A Szerződés hatálybalépésének feltétele a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja vagy a (3) bekezdésben foglaltak teljesülése. A fenti feltétel teljesüléséről Megrendelő értesítést küld a Vállalkozó részére. A szerződés az értesítésben megjelölt időpontban, de legkorábban 2021. január 1. napján lép hatályba. 2.) Vállalkozónak – Megrendelő meghatalmazása és a mindkét fél által aláírt szerződés alapján – meg kell szereznie a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézetének az adóigazolvány, mint biztonsági okmány előállítását engedélyező elsőfokú határozatát. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megszemélyesítés (szerződés teljesítése a Vállalkozó részéről) csak a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézetének biztonsági okmány előállítását engedélyező elsőfokú határozata és a Megrendelő megszemélyesítési engedélyének együttes birtokában kezdhető meg. 3.) A szerződés hatálya a szerződéses mennyiség (350.000 db) kimerüléséig, de legfeljebb 2021. december 31. napjáig tart.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő vonatkozásában: Ajánlatkérő az igazolásokat már az ajánlatban kéri benyújtani a Kbt. 114/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: K.r.) 17. § (1) bekezdés szerint EKR úrlapon, egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a K.r. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia. Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a K.r. 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles EKR úrlapon arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), g)-k) m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (EKR űrlapon), valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), g)–k) m) és q) pontja
szerinti kizáró okok hatálya alá (nyilatkozatminta szerint). A K.r. 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a K.r. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján. Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is.
Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú
változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [K.r. 13. §]. Az EKR-ben az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni és az ajánlat részeként benyújtani. A K.r. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 69. § (11a) bekezdés. értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet az Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlattevőnek a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján ajánlatában szükséges benyújtani az alkalmassági követelmények tekintetében az igazolásokat az alábbiak szerint. M.1. A Kbt. 65. § (4) bekezdésének és a 321/2015 Kr. (a továbbiakban: Kr.) 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított három év legjelentősebb szállításaira vonatkozó referenciáit. Ajánlatkérő a felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb a felhívás feladását megelőző 6 éven (72 hónap) belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a Kr. 21/A. §-a alapján teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A Kr. 23. § alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. Az igazolás/nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év-hónap-nap),
• Eredeti megrendelő és a szerződést kötő másik fél (neve és címe),
• szállítás tárgya, valamint mennyisége (olyan részletességgel, hogy az alapján az alkalmassági követelménynek
való megfelelés megállapítható legyen),
• továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó szervezet a teljesítést konzorciumban végezte, az
ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó vállalkozásra eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (9) és (11)-(12) bekezdés szerint kell eljárni. Továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) legalább 150.000 darab a 86/1996. (VI.14.) Korm. rendelet szerinti legalább „C” okmányvédelmi kategóriába tartozó, lézergravírozás útján megszemélyesített, plasztik, kártya formátumú biztonsági okmány szállítására (amely magában foglalja a gyártást, és megszemélyesítést is) kötött, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával, mely több szerződés útján is igazolható. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér alapja a szerződésben meghatározott nettó egységár és a szerződésszegéssel érintett mennyiség szorzata, a késedelmi kötbér mértéke naptári napi 1 %, maximális értéke a szerződésszegéssel érintett mennyiség alapján meghatározott ellenérték 10%-a. Amennyiben a késedelmi kötbér összege eléri a fentiek szerint meghatározott maximális mértéket, a Megrendelő a Szerződéstől (szankciós módon) elállhat, vagy azt azonnali hatállyal felmondhatja. Meghiúsulási kötbér: A Szerződés teljesítésének – akár részleges – meghiúsulása esetén – amennyiben azért a Vállalkozó felelős – a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a meghiúsulás időpontjában a teljes mennyiségből még nem teljesített rész (nem teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség) nettó ellenértékét alapul véve annak 25%-a. Részletes leírás a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme Magyar Forint (HUF). Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezetet saját forrásból biztosítja. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást igazolt, szerződésszerű részteljesítést követően, tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében, a Kbt. 135. § (1), (5), (6), (11) és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében előírtak szerint átutalással egyenlíti ki a számla kézhezvételének napját követő 30 naptári napon belül. Ajánlattevő számla benyújtására a szerződés szerinti teljesítést követően, teljesítési jegyzőkönyv alapján havonta jogosult.
A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § rendelkezései irányadóak. Részletes leírás a közbeszerzési dokumentum részét képező
szerződéstervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja Kbt. 35. § (9) bekezdés alapján projekttársaság létrehozását mind önálló,mind közös ajánlattevők tekintetében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR-en keresztül
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68.§ és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15.§ szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény hatálya alól történő felmentési engedélyt Ajánlatkérő nem kapja meg.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Ár szempontok: fordított arányosítás, minőségi szempont: egyenes arányosítás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1)Ajánlatkérő (AK) korlátlanul, teljes körűen,közvetlenül,díjmentesen elektronikusan biztosítja a közb. dokumentumok elérhetőségét EKR rendszerben.2) EKR használatához EKR rendelet 6.§ szerint regisztráció kell. EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas;illetve http://nekszt.hu/tamogatas/.3)Ajánlatok benyújtása EKR-ben elektronikus úton történik.4) EKR-ben továbbított dokumentumokkal, EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat EKR rendelet 11-12.§-ai tartalmaznak.5) Közös ajánlattétel esetén a Kbt.35.§-ban foglaltak szerint kell eljárni, mely esetben az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását. Közös ajánlattétel esetén Kbt.35.§-ra,és Kbt. 41/A.§ (5) bek.-re felhívjuk a figyelmet.6). Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt.75.§(2)e) pontját. Ennek megfelelően az ajánlatkérő nem nyilvánítja eredménytelenné az eljárást, ha
csak egy ajánlat kerül benyújtásra.7) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt.66.§(2) szerinti
nyilatkozatot, továbbá a Kbt.66.§(5)szerinti felolvasólapot a megfelelő adatok kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt.68.§(4) bekezdésben meghatározott információkat.8) Ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd,vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban.Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá,csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazását is, a meghatalmazást adó személy aláírási címpéldánya, avagy mintája mellett.9)AK 321/2015.Korm.rendelet 30.§(4) bek.-re hivatkozással jelzi,jelen felhívásban a szerződés teljesítésére való alkalmassági feltételt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.3)pontban.10)Ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt,azonban a közbeszerzési
dokumentumban, valamint a Kbt. által előírt egyéb nyilatkozatokat,igazolásokat és más dokumentumokat.11)Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 65.§(7) bek. szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését (nemleges nyilatkozat esetén is)12)AK az eljárás nyertesével köt szerződést.Nyertes visszalépése esetén AK az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést,ha őt az írásbeli összegezésben megjelölte Kbt.131.§(4)bek. szerint. 13)Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt.71.§ foglaltaknak megfelelően biztosítja.14)Az ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)15)Ajánlatkérő biztosítja a Kbt.114.§(6) szerinti kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségét a közbeszerzési dokumentumokban részletezett szabályok szerint. 16) Értékelés (Kbt.76.§(2) bek. c) pont): Pontskála 0-100. Értékelési módszere az ár szempont esetén fordított arányosítás, a minőségi
értékelési szempont esetén az egyenes arányosítás. A képletek ismertetése a közbeszerzési dokumentumban.17) A Kbt. 27/A.§ értelmében az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.18)Jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet irányadó. 19)A felhívás II.2.5) pontjában az árra vonatkozó értékelési szempontok az alábbi alszempontok szerint kerülnek megjelölésre: Sorszámozott biankó adóigazolvány előállításának és igény szerinti kiszállításának ajánlati ára (Ft/db) - súlyszám: 60; Sorszámozott biankó adóigazolvány megszemélyesítésének és kiszállításának ajánlati ára (Ft/db) - súlyszám: 30.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/08/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges