Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/192
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.10.02.
Iktatószám: 16983/2020
CPV Kód: 48311000-1
Ajánlatkérő: MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: E-mailen keresztül kell megküldeni a licenszeket: fulopm@mvmi.hu; 1081 Bp. II. János Pál pápa tér 20.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.10.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: informatikai szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79228174
Postai cím: Vasút Utca 1
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fülöp Mariann
Telefon: +36 203231080
E-mail: kozbeszerzes@mvmi.hu
Fax: +36 13280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mvmi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mvmi.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000926702020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000926702020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: informatikai szolgáltatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
LiveLink licenszek és licenszkövetés
Hivatkozási szám: EKR000926702020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48311000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1700 db Livelink Licenc követés és szoftvertámogatás megújítása, továbbá 700 db Livelink olvasási licenc beszerzése és követése
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A közbeszerzés tárgyaként megjelölt licenc nem osztható részekre, illetve oly módon nem osztható részekre, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné, tekintettel arra, hogy a LiveLink infrastruktúra műszaki szempontok alapján egy egységet alkot, így a hozzá tartozó licencek is a teljes rendszer vonatkozásában képeznek egységes egészet.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
LiveLink licenszek és licenszkövetés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48311000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: E-mailen keresztül kell megküldeni a licenszeket: fulopm@mvmi.hu; 1081 Bp. II. János Pál pápa tér 20.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Licenszkövetési megállapodás LiveLink licenszek és licenszkövetés beszerzésére.
Mennyiség:
1.) 1700 db Livelink Licenc követés és szoftvertámogatás megújítása
• 2021.01.01.-2021.12.31.- ig 300 db olvasási Livelink licenc követése
• 2021.01.01.-2021.12.31.-ig 300 db olvasási + 600 db standard Livelink licenc követése
• 2021.01.01.-2021.12.31.-ig 500 db olvasási Livelink licenc követése
Amennyiben a szerződéskötésre 2021.01.01. napját követően kerülne sor, úgy a licenckövetési időszak a szerződés aláírásától számított 12 hónapra vonatkozik.
2.) 700 db Livelink olvasási licenc beszerzése és licenckövetése
• A szerződés aláírásától számított 5 naptári napon belül 700 db Livelink olvasási licenc átadása Ajánlatkérő részére
• 2021.01.01.-2021.12.31.- ig 700 db Livelink olvasási licenc követése
Amennyiben a szerződéskötésre 2021.01.01. napját követően kerülne sor, úgy a licenckövetési időszak a szerződés aláírásától számított 12 hónapra vonatkozik.
A részletes feltételeket a műszaki leírás tartalmazza.
A felhívásban, valamint a Közbeszerzési Dokumentumokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a felhívás, valamint a Közbeszerzési Dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia.
Ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (GDPR) szerinti személyes adatkezelés is megvalósul.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlatadás során a más adatkezelőktől (Ajánlattevőktől) származó személyes adatok kezelését Ajánlatkérő a honlapján (http://www.mvmi.hu/kozerdeku-adatok/gdpr-tajekoztatok/) az Ajánlattevők részére elhelyezett adatkezelési tájékoztató(k) szerint végzi.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (nettó Ft) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Értékelés: Kbt. 76. § (2) bekezdés a) szerinti legalacsonyabb ár. A beszerzendő áru olyan részletezettséggel került meghatározásra, hogy további minőségi és műszaki követelmények nem szolgálják Ajánlatkérő beszerzési igényét.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akinél a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: - Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet („Korm. rendelet”) 17.§ (1) bekezdése szerint az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban foglalt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
- Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése szerint az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. (Kbt. 67.§ (4) bek.)
- Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, az ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nyilatkozatnak a jelen eljárást megindító felhívás feladását követő keltezésűnek kell lennie.
Öntisztázás: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében előírtakra.
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a Korm. rendelet szerint ellenőrzi a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő felhívja figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: -
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: -
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az Ajánlatkérő a Kbt. 114./A § (1) alapján előírja, hogy a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. A Kbt. 114./A. § (3) alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A Kbt. 69. § (11a) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a gazdasági szereplő az ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az EKR-ben továbbított
dokumentumok, megtett nyilatkozatok esetében a Kbt. 41/A § előírásai is irányadóak.
P.1. A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napját megelőző 3 lezárt üzleti évben saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának egyszerű másolata (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) szükséges. Amennyiben az ajánlatkérő által kért eredménykimutatás a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, az eredménykimutatás adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható eredménykimutatás bemutatása nem szükséges.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (2) bekezdése esetén, erről nyilatkozatot kell benyújtani, és Ajánlattevő alkalmasságának igazolására a működésének ideje alatt elért, a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bekezdésére, miszerint ha az ajánlattevő az (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal (beszámolóval) azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő esetében, amennyiben Ajánlattevő (közös Ajánlattevő) letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja Ajánlattevő adózott eredményéről szóló nyilatkozatát is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. Alkalmatlan Ajánlattevő (közös Ajánlattevők) a szerződés teljesítésére, amennyiben saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján a jelen felhívás feladásának napját megelőző 3 lezárt üzleti év adózott eredménye egynél több évben negatív volt.
Amennyiben a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (2) bekezdésében foglaltak fennállnak, alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az Ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (LiveLink vagy azzal egyenértékű iktató- és dokumentumkezelő rendszerhez kapcsolódó licenc vagy licenckövetés szállításából) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a nettó 30 000 000 HUF értéket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az Ajánlatkérő a Kbt. 114./A § (1) alapján előírja, hogy a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. A Kbt. 114./A. § (3) alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A Kbt. 69. § (11a) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a gazdasági szereplő az ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az EKR-ben továbbított
dokumentumok, megtett nyilatkozatok esetében a Kbt. 41/A § előírásai is irányadóak.
Az ajánlattevő az ajánlatban az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat köteles megadni, amely részletes adatokat tartalmazó, az alkalmassági követelmények tekintetében előírt alábbi igazolást már az ajánlatban be kell nyújtania.
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 69. § (2)-(9) bekezdését.
M.1. Az alkalmasságot a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet („Korm. rendelet”) 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a Korm. rendelet 23.§-a szerint kell igazolnia. Az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét és kapcsolattartója nevét, elérhetőségét,
- a szerződés tárgyát,
- a szerződés mennyiségét,
- a teljesítés idejét (a teljesítés kezdete és befejezése; év, hónap, nap megadásával),
- nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint együttesen is megfelelhetnek. Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelését a Kbt. 65.§ (7) és (9) bekezdése szerint is igazolhatja.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, legalább 1800 darab, LiveLink vagy azzal egyenértékű iktató- és dokumentumkezelő rendszerhez kapcsolódó licenc vagy licenckövetés szállítására vonatkozó, szerződésszerűen (rész)teljesített referenciával.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt (az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év) befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A kötbér mértéke:
• nem teljesítés esetén a szerződéses ár (éves licenckövetési díj) 20 %-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződés tervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő a szerződés ellenértékét egy összegben fizeti meg.
Ajánlattevő 1 db számla kiállítására jogosult.
Ajánlattevő a számla mellé köteles csatolni az Ajánlatkérő által elfogadott és aláírt teljesítési igazolást.
Ajánlattevő a számlát köteles az Ajánlatkérő által kért részletezéssel kiállítani.
Felek az ellenszolgáltatás kiegyenlítése során a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ben foglaltak szerint járnak el, azaz Ajánlattevő számláját Ajánlatkérő a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül teljesíti banki átutalással. Ajánlatkérő a szerződés ellenértékét saját forrásból teljesíti. Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme HUF. A finanszírozási és fizetési feltételekre a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései is irányadók.
Az ellenszolgáltatás megfizetésének részletes feltételeit a szerződés tervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását, illetve nem követeli meg a nyertes ajánlattevő(k)től gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/10/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/10/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000926702020/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatot elektronikus úton szükséges becsatolni a www.ekr.gov.hu oldalon. Az Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68.§ (1)-(2), (4), (6) bekezdéseiben foglaltakat, valamint az EKR Rendelet 15.§-át alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2021. szeptember
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1) Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat („KD”) és a megküldeni kívánt egyéb dokumentumokat elektronikus úton küldi meg/ teszi hozzáférhetővé a https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000926702020 /reszletek címen.
2) Az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) szerint, a jelen felhívásban és a KD-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni.
3) Az ajánlat nyelve magyar. A nem magyar nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordítását is csatolni kell. Ajánlatkérő az Ajánlattevő általi fordítást is elfogadja.
4) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pont, és a Kbt. 66.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozatokat.
5) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 68.§ (4) bekezdése szerinti információkkal.
6) Ajánlatkérő a III.1.2) és III.1.3) pont szerinti alkalmassági feltételeket és igazolási módokat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
7) Jelen eljárásban FAKSZ: Tóth Richárd (lajstromszám: 00882), Nagy Flóra (lajstromszám: 01128)
8) Az ajánlatban benyújtott nyilatkozatokat aláíró(k) aláírási jogosultságának igazolására csatolni kell az ajánlattevő (AT), az alvállalkozó, az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet részéről aláírási címpéldányt vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírás-mintát, adott esetben meghatalmazást a KD szerint, illetve az EKR rendelet 13. § (2)-(4) szerinti meghatalmazást.
9) A benyújtandó iratok jegyzékét részletesen a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
10) Rendelkezések:
• közös ajánlattétel: Kbt. 35. §
• kiegészítő tájékoztatás kérés: Kbt. 56.§
• verseny biztosítása: Kbt. 36. § (1) bek.
• üzleti titok: Kbt. 44. §
• dokumentumok benyújtása: Kbt. 47. § (2)-(3) bek.
• tájékozódási kötelezettség: Kbt. 73. § (4)-(5) bek.
• hiánypótlás, felvilágosítás kérés: Kbt. 71. § (1) – (10) bek.
• számítási hiba javítása: Kbt. 71.§ (11) bek.
• aránytalanul alacsony ár: Kbt. 72. § (1) bek.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/10/01 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges