Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/191
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.10.01.
Iktatószám: 17515/2020
CPV Kód: 48621000-7
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Teljesítés helye: Nyertes ajánlatevőnek a jelen eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés során elektronikusan a licensz@nisz.hu e-mail címen és a licenceadmin@nisz.hu e-mail címen kell teljesítenie.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.10.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: elektr. közig. inform. és távközlési szolg.
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20976077
Postai cím: Csokonai Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hausenblasz Máté
Telefon: +36 18966041
E-mail: hausenblasz.mate@nisz.hu
Fax: +36 13031000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nisz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000965402020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000965402020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: elektr. közig. inform. és távközlési szolg.
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
MS licencek EÜ projektekhez - CIS rész
Hivatkozási szám: EKR000965402020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48621000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kormányzati Adatközpontba kerülő felhő alapú működési környezet biztosításához Microsoft licencek biztosítása az EFOP-1.9.6-16-2017-0001 Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések és a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00051 Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási funkcióinak megújítása c. projektek vonatkozásában - CIS rész
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A leszállítandó műszakilag megbonthatatlan, egységes terméket képező licencek egy komplex informatikai rendszerben, fizikai szerverekhez rendelve kerülnek felhasználásra, így ezen licenceket kizárólag egyidejűleg lehetséges aktiválni, ezért a jelen eljárást nem lehet részekre bontani.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
MS licencek EÜ projektekhez - CIS rész
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48621000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Nyertes ajánlatevőnek a jelen eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés során elektronikusan a licensz@nisz.hu e-mail címen és a licenceadmin@nisz.hu e-mail címen kell teljesítenie.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kormányzati Adatközpontba kerülő felhő alapú működési környezet biztosításához Microsoft licencek biztosítása az EFOP-1.9.6-16-2017-0001 Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések és a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00051 Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási funkcióinak megújítása c. projektek vonatkozásában - CIS rész
6 darab szervert lefedő (összesen 6 szerver * 2 CPU * 18 core / 2 core lic. = 108 db licenc) Microsoft Windows CIS Datacenter licenc;
cikkszám: 9GS-00112
megnevezés: ISSteDCCore LicSAPk OLP 2Lic NL Gov CoreLic Qlfd
mennyiség: összesen 108 db, amiből 54 db az EFOP-1.9.6-16-2017-00001 Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések c. projekt számára kerül beszerzésre és 54 db a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00051 Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási funkcióinak megújítása c. projekt számára kerül beszerzésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ár összesen / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: ld. II.2.13) pontban
II.2.13) További információ
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
EFOP-1.9.6-16-2017-0001
KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00051

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró ok hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót valamint az alkalmasság igazolására bevont szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját az alábbiak szerint kell igazolnia: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. §. 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a kizáró okok fenn nem állásának igazolására elfogadja, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak és tartalmazzák az ajánlatkérő által előírt kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint) ellenőrzi a felhívásban előírt kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Alkalmasság igazolása az ajánlatban (előzetes igazolás):
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy az eljárást megindító felhívás jelen (III.1.3.) pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelel.
Alkalmasság igazolása az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során:
Ajánlattevőnek Ajánlatkérő erre vonatkozó felszólítására a megadott határidőn belül az alábbi nyilatkozatokat/igazolásokat kell benyújtania alkalmassága igazolására:
M.1
A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-ban foglaltakra figyelemmel) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (Windows CIS Datacenter licenc szállítása) vagy azzal egyenértékű szállításainak (értékesítéseinek) ismertetése, legalább az alábbi tartalommal:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont (-év,-hónap, -napban megadva)),
- a szerződést kötő másik fél adatai (név, cím/székhely, kapcsolattartó neve és elérhetősége),
- a szállítás (szerződés) tárgya,
- szerződés keretében szállított termékek megnevezése (gyártmány, típus megadása)
- szállított termékek mennyisége (több típus esetén a mennyiséget típusonként kell megadni),
- nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 3 év teljesítésének igazolása során ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb a felhívás feladását megelőző 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlattevőnek a műszaki és gazdasági alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. §-ában, valamint a 321/2015. (X. 30. ) Korm. rendelet 21. § és 23. § -ában foglaltak alapján kell eljárnia.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.
Ajánlattevő alkalmas, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben rendelkezik legalább olyan, a közbeszerzés tárgya szerinti (Windows CIS Datacenter licenc szállítása), vagy azzal egyenértékű szerződésszerűen teljesített szerződéssel (referenciával), amely legalább 80 db „Windows CIS Datacenter” licenc, vagy ezzel egyenértékű licenc szállítására vonatkozott.
Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgya szerinti referenciával egyenértékűnek fogad el olyan licenc szállítást, amelynek tárgya alkalmazások futtatásához szükséges operációs rendszer és felügyeleti licencek szállítására vonatkozott.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A késedelmi kötbér alapja a szerződés nettó értéke.
Meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés nettó értékének 25 %-a.
A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek feltételeit részletesen az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ellenérték megfizetése a Támogatási Szerződés szerint, teljesítésigazolással igazolt, Ajánlattevőt adott projekthez tartozó számla alapján megillető díjat az Ajánlatkérő hiánytalan és hibátlan kifizetési kérelmének a Támogatóhoz történő beérkezését követő 30 napon belül a Támogató egyenlíti ki közvetlenül az Ajánlattevő bankszámlájára történő banki átutalással a Kbt. 135. § (1) és (4) bek. és a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltakra figyelemmel. Nyertes ajánlattevő a szerződésszerű teljesítéséért projektenként egy-egy darab számla ellenében jogosult, aláírt teljesítésigazolás alapján.
Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás (átutalás) pénzneme magyar forint.
Az ellenértékre a nyertes Ajánlattevő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében, az igazolt szerződésszerű teljesítést követően jogosult, amit az Ajánlattevő az Ajánlatkérő által aláírt, adott projekthez tartozó számla teljesítésigazolása alapján, annak kiállítását követően a mindenkori Áfa tv.-nek megfelelően állít ki, és azzal együtt nyújt be a Vevőnek. A benyújtandó számla kötelező mellékletei az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt adott projekt számlájához tartozó Teljesítést Igazoló Bizonylat. A számla további kötelező melléklete a kitöltött és aláírt Licencinformációs adatlap.
A nyertes Ajánlattevő az adózás rendjéről szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. § és elektronikus számla esetén a 175.§-ban foglaltakat köteles alkalmazni.
A számla nettó értéke az Európai Unió alapjából történő támogatásból az EFOP-1.9.6-16-2017-00001” azonosító számú „Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések” című és a „KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00051” azonosító számú „Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási funkcióinak megújítása” című projekt terhére ún. „szállítói finanszírozás” keretében a Támogató által közvetlenül Nyertes ajánlattevőnek kerül kifizetésre. A támogatás intenzitása 100,000000 %.
Ajánlatkérő biztosítja a Kormányrendelet 119.§ (1) bekezdése alapján az Ajánlattevő részére a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.
A számlák ÁFA tartalmát közvetlenül Ajánlatkérő utalja át Ajánlattevő részére a számla Ajánlatkérő központi iktatójába (1189 Budapest, Pf.: 133.) vagy elektronikus számla esetében az e_invoice@nisz.hu címre történő beérkezését követő 15 napon belül.
A részletes finanszírozási feltételeket a dokumentáció és a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítése során gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé (Kbt. 35. § (8)).
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/10/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/10/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontására a 424/2017. Korm r. 15. § (2) bekezdésében és Kbt. 68.§-ban foglaltak szerint kerül sor.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontására a 424/2017. Korm r. 15. § (2) bekezdésében és Kbt. 68.§-ban foglaltak szerint kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatkérő a dokumentációt szerkeszthető formában is rendelkezésére bocsátja az EKR-en keresztül. Eltérés esetén a nem szerkeszthető formátumú dokumentáció tartalma a mérvadó. Az eljárást megindító felhívás és a dokumentáció egyéb részei közötti eltérés esetében az eljárást megindító felhívásban foglaltak az irányadóak.
2. Jelen közbeszerzési eljárásban a szakmai ajánlatot az Ajánlattételi lap alkotja.
3. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
4. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. §-ában meghatározott szabályok szerint folytatja le.
5. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. (Kbt. 81.§ (5) bekezdés)
6. Az III. 1.3. pontban meghatározott alkalmassági előírások a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek meghatározásra. Ezért a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő Ajánlattevőnek is a jelen felhívásban előírtak szerint kell igazolnia az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelését.
7. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Hausenblasz Máté; lajstromszám: 00723; hausenblasz.mate@nisz.hu.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/09/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges