Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/218
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.11.10.
Iktatószám:20513/2020
CPV Kód:72210000-0
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:1125 Budapest, Diós árok 3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.11.19.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58153727
Postai cím: Diós Árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Huszár András
Telefon: +36 13561522
E-mail: huszar.andras@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.aeek.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.aeek.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001104532020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001104532020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
18 havi rendszertám. szolgáltatatás ETNY rendszer
Hivatkozási szám: EKR001104532020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72210000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
18 havi informatikai rendszertámogatási szolgáltatás az ETNY rendszerhez kapcsolódóan
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A műszak leírás I. és II. fő pontjaiban foglalt tevékenységek összefüggése okán – különösképp: szoftverfrissítés(II.)<->rendszertámogatás vagy szoftverfrissítés(II.)<->adatbázis műveletek(I.) tekintetében – például: verziófrissítés általi adatbázis szerkezeti változások. Az első és második pontban foglalt szolgáltatások stabilitásának és összhangjának maradéktalan biztosítására valamint a hatékony időbeli teljesülések szempontjára tekintettel, a szolgáltatás nem bontható részekre.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
18 havi informatikai rendszertámogatás ETNY
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72210000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1125 Budapest, Diós árok 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) a 2015. szeptember 21. napján kelt AEEK/010272-018/2015. számú vállalkozási szerződés alapján az Ajánlatkérő (Megrendelő) részére kifejlesztett és tulajdonát képező komplex CAFM ingatlanüzemeltetési rendszer folyamatos és hibamentes működésének biztosítása érdekében az alábbi üzemeltetés-támogatási és karbantartási feladatok elvégzését vállalja:
I. A rendszertámogatási szolgáltatás tartalma:
• A szerződés hatálya alatt folyamos rendelkezésre állás (munkanapokon: 8.00-17.00 óra között)
A maximum 48 munkanappal lekötött mérnöknapok terhére nyújtandó szolgáltatások:
• hibajavítás munkaidőben (munkanapokon 8:00-17:00 óra között);
• Rendszerkonzultáció, támogatás, riport- és adatszintű módosítások;
• Adatmigrációk, betöltések; különösen INGA alfanumerikus adatai;
• Adatbázis szintű adatcserék;
• Adatbázis szintű adatjavítások;
• Adatbázis méret optimalizálás;
• Új üzleti és rendszergazdai felhasználók oktatása;
• Rendszer kiterjesztés, bővítés – Megrendelő szervezeti változásainak követése;
• Riportok készítése;
• Meglévő riportok kiegészítése, megrendelő belső folyamatai szerinti módosítása;
• Szakértői közreműködés Megrendelő igényei szerint.
II. Javító verziók és szervizcsomagok soron kívüli biztosítása:
• Ajánlatkérő (Megrendelő) jogosult a kötendő Szerződés időtartama alatt az archifm.net szoftvercsalád legfrissebb verzióját használni. Vállalkozó köteles a megjelenő újabb javító verziók és szervizcsomagokat megrendelő részére megfelelően biztosítani.
• Az archifm.net szoftvercsalád megjelenő összes hibajavító verziójához Ajánlatkérő (Megrendelő) részére hozzáférés biztosítása a szükséges licencszám erejéig.
• Jelen Ajánlatkérés nem foglalja magában az archifm.net termékek egyéb piaci főverzióinak, vagy egyéb kapcsolódó termékeknek a bevezetését, illetve egyéb formában történő biztosítását, cseréjét.
Részletes a szerződéstervezetben és a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös Ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: • Az ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
• A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015 . Korm. rendelet) 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
• A 321/2015. Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67.§ (4) bekezdése, valamint 321/2015. Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Azon kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok esetében, amelyeket nem elektronikus űrlap formájában kell kitölteni és benyújtani, a dokumentumokat egyszerű elektronikus másolatban is elegendő benyújtani. A fenti dokumentumokat a Kbt. 114/A (1) bekezdése alapján már az ajánlatában köteles az ajánlattevő benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1. Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján, a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 23. §-ban meghatározott módon és tartalommal kiállított, a felhívás feladásának napját megelőző 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatásainak ismertetésével köteles igazolni azzal, hogy a referenciaigazolásban fel kell tüntetni valamennyi, az alkalmassági minimumkövetelménynél meghatározott adatot is.
Az adott alkalmassági minimumkövetelménynél előírt, meghatározott időszakon belül teljesített mennyiséget egy szerződésből/referenciából lehet teljesíteni. Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
A fenti dokumentumokat a Kbt. 114/A (1) bekezdése alapján már az ajánlatában köteles az ajánlattevő benyújtani.
A referenciákat olyan részletességgel kell bemutatni, melyből megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven (72 hónap) belül megkezdett, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített legalább egy darab CAFM ingatlanüzemeltetési rendszer működésének biztosítása érdekében végzett legalább 12 havi rendszertámogatási szolgáltatással.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Vállalkozó, amennyiben a Vállalkozási szerződésből eredő kötelezettségét megszegi olyan módon amelyért felelős kötbér fizetésére köteles. Olyan lehetetlenülés melyért a Vállalkozó felelős, a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása esetén Megrendelő meghiúsulásra hivatkozva elállhat, illetve azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, Vállalkozó pedig kötbér- és kártérítési kötelezettséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés teljes határozott időtartamának megfelelő nettó vállalkozói díj összegének a 20%-a.
Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a havi nettó vállalkozói díj 1%-a késedelmes naponként, de maximum a havi nettó vállalkozói díj 15%-a. Amennyiben Vállalkozó késedelme meghaladja a 15 napot Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani érdekmúlás bizonyítása nélkül a teljesítés meghiúsulására hivatkozhat és meghiúsulási kötbérre jogosult.
Hibás teljesítés esetén Vállalkozó a Megrendelő szerződésszerű teljesítésre szóló felszólításában megjelölt legalább 8 napos póthatáridőben köteles feladatait szerződésszerűen elvégezni. Amennyiben Vállalkozó a jelen pontban meghatározott póthatáridőt elmulasztja, vagy nem teljesít hibamentesen, arra az esetre a késedelem jogkövetkezményeit kell megfelelően alkalmazni.
A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét. A kötbért a Megrendelő akkor is követelheti, ha kára nem merült fel.
Részletek a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Finanszírozási, fizetési feltételek: Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szerződéses szolgáltatások ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül, havonta, a szerződésben megjelölt számlaszámra átutalással történik.
Az ellenszolgáltatás teljesítése magyar forintban (HUF) történik.
Ajánlatkérő – a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján - a teljesítés elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a teljesítéstől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban nyilatkozik.
Ajánlatkérő továbbá felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1), (5)-(6) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 27/A. § szerint ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.).
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/11/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/11/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR rendszer automatikusan végzi el két órával az ajánlatok benyújtásának határidejét követően. Ezzel egy időben a rendszer e-mail értesítést küld az ajánlattevőknek az EKR rendszerbe történt regisztrációkor megadott e-mail címre a bontás megtörténtéről.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A felolvasó lapok Kbt. 68. § (4) - (5) bekezdések szerinti tartalma ettől a bontási időponttól kezdve az összes ajánlattevő számára elérhető. A bontási eljárásra vonatkozó rendelkezéseket a Kbt. 68. § (1), (1b), (1c), (4), (6) bekezdése tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. A jelen felhívás a III.1.3. M.1) pontban szigorúbb alkalmassági követelményeket tartalmaz (321/2015. (X .30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés).
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
3. Az ajánlatban a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerint felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot, vagyis az ajánlattevő(k) nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő (közös ajánlattevő), és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő részéről az ajánlatot/nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy( ek) hiteles cégaláírási nyilatkozatának (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a cégnyilvánosságról, a
bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§ (3) bekezdése alapján készített ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának egyszerű másolatát (kivéve természetes személyek), valamint a cégkivonat szerint - a jelen eljárás vonatkozásában - cégjegyzésrejogosult(ak) akadályoztatása esetén a cégjegyzésre jogosult(ak) közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazását, és a meghatalmazott(ak) aláírás mintáját tartalmazó dokumentumot egyszerű másolatban (kivéve természetes személyek esetén).
5. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy együttes képviseleti jogosultsággal rendelkezők az ajánlatot egyedül joghatályosan nem írhatják alá. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy kizárólag a 2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdésében meghatározottak szerinti, cégbejegyzési vagy változásbejegyzési
eljáráshoz kapcsolódóan, az arra jogosult ügyvéd által készített aláírás-mintát fogadja el.
6. A Kbt. 35. § alapján közös ajánlattétel esetén az ajánlattevőknek csatolniuk kell a közöttük létrejött együttműködési megállapodást (az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot, továbbá a képviseletre történő meghatalmazást), amelyet a közös ajánlattevők mindegyikének cégszerűen alá kell írnia és rendelkeznie kell az egyes közös ajánlattevők által ellátandó feladatokról valamint a pénzügyi (számlabenyújtás) feltételekről. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
7. A Kbt. 41/A. § alapján ahol a Kbt. vagy felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Az ajánlatkérő előírhatja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
8. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy éljen a Kbt. 131. § (4) bekezdésében meghatározott lehetőséggel.
9. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében
10. Az ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza, de alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdést.
11. FAKSZ: dr. Erdei Csaba lajstromszám: 01056
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges