Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/217
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.11.09.
Iktatószám:20537/2020
CPV Kód:32320000-2
Ajánlatkérő:Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Teljesítés helye:Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság - 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.;Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság - 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.11.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Jogvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65062814
Postai cím: Falk Miksa Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mátyásfalvi Attila
Telefon: +36 13911440
E-mail: matyasfalvi.attila@naih.hu
Fax: +36 13911410
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.naih.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.naih.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001113372020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001113372020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Jogvédelem
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Vizuáltechnikai eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001113372020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32320000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A NAIH részére vizuáltechnikai eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében.
1. rész:
- 6 db Digitális Prezentációs Tábla 65"
- 6 db Digitális Prezentációs Tábla 55" állvánnyal
- 3 db interaktív képernyő 86"
2. rész:
- 6 db VIDEO conference system
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Prezentációs táblák, interaktív képernyők
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32320000-2
További tárgyak:32321200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság - 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész:
- 6 db Digitális Prezentációs Tábla 65"
- 6 db Digitális Prezentációs Tábla 55" állvánnyal
- 3 db interaktív képernyő 86"
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum
részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott
szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az
Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő – amennyiben a
hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában – a szakmai
ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól
származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesen nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/12/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/21 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés:
Video konferenciarendszerek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32320000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság - 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész:
- 6 db VIDEO conference system
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum
részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott
szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az
Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő – amennyiben a
hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában – a szakmai
ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól
származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesen nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/12/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/21 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, akivel vagy amellyel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114/A. § alapján az alábbi igazolásokat az ajánlattal együtt kell benyújtani minden Ajánlattevőnek.
Az ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 17. § -ának megfelelően egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt
kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, amely
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b)
vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonost meg képes nevezni; ha a gazdasági szereplőnek nincs a
pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot
szükséges csatolni.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben
igen, úgy a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 13. § alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlatkérő nem írja elő, de elfogadja, ha az ajánlattevő a 321
/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési
dokumentumot (EEKD) nyújtja be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az
ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez olyan
alvállalkozót, vagy alkalmasságot igazoló gazdasági szereplőt, akivel vagy amellyel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti
kizáró okok fennállnak. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő
valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot
igazolni, úgy nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja így igazolni, továbbá, hogy mi az e tényt vagy
adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus
elérhetősége.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi és gazdasági alkalmassági minimumkövetelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi és gazdasági alkalmassági minimumkövetelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 114/A. § alapján az alábbi igazolásokat az ajánlattal együtt kell benyújtani minden Ajánlattevőnek.
M1. Az ajánlattevő a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint ismertesse az eljárást megindító felhívás
feladásának dátumától visszaszámított megelőző 36 hónap szállítás tárgyaira
(1. rész: prezentációs tábla és interaktív képernyő; 2. rész: video konferenciarendszer) vonatkozó teljesítéseit a teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja év, hó,
nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél neve és székhely szerinti címe, a szállítás tárgya mennyisége megadásával, valamint
arra vonatkozó nyilatkozatával, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Csatolni kell e
teljesítésekkel kapcsolatos, a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerinti referenciaigazolásokat vagy nyilatkozatokat.
A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) pontja alapján a három év teljesítéseinek igazolására az ajánlatkérő a vizsgált időszak
alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti igazolást is elfogadja.
Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően bármely más szervezet
(személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Kapacitást biztosító bevonása esetén meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is
támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági
feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más
szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt.
65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az
EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely előírt igazolás
helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy
adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az e tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési
eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös Ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem
rendelkeznek) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított maximum 6 éven belül megkezdett és 3 éven (36hónapon) belül az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi szállításokkal.
1. rész: 6 db prezentációs tábla és 1 db interaktív képernyő szállítása;
2. rész: 3 db video konferenciarendszer szállítása.
Közös ajánlattétel esetén az alkalmasság megállapítása során a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak az irányadók.
Amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni az alkalmassági feltételeknek való
megfelelés során, a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében, továbbá 67. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadók.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét [a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 30. § (4) bekezdésével összhangban], hogy a jelen
felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a
minősített ajánlattevő jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt nap
után a le nem szállított áru nettó szerződéses árának 2 %-a, de maximum 20%-a. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó szerződéses
ár 10%-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ajánlatkérő az eszközök ellenértékét a kiállított, alakilag és tartalmilag helyes számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon
belül banki átutalással egyenlíti ki a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:
130. § (1)-(2) bekezdései szerint.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő az ajánlattevőtől és a közös ajánlatot tevő nyertesektől gazdálkodó szervezet létrehozását nem követeli meg, továbbá nem
teszi lehetővé.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/11/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/11/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.
rendelet 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a jelen eljárást az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Minden
kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben történik figyelemmel a Kbt. 40. §-ában foglaltakra. Útmutató elérhető:
https://ekr.gov.hu. Az EKR informatikai rendszer használatával kapcsolatos bármi nemű segítséget és tájékoztatást a NEKSZT Kft.
helpdesk-je biztosítja. Az EKR üzemzavarával kapcsolatos telefonhívások fogadására fenntartott hívószám az EKR rendszert
üzemeltető szervezet honlapján érhető el. (http://nekszt.hu) Az AK felhívja a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes
szabályairól szóló 424/2017. ( XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr) 6. §-ának (1), és (6a)-(10) bekezdéseiben, valamint a 16. § -
17. § -aiban, továbbá a Kbt. 41/A §-ában és 55. § (7) bekezdésében foglaltakra. Az AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat
képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A (4) bek., 35. § (2a) bek. és 65. §
(12) bek. alapján vizsgálja.
2. AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. §-a szerint biztosít lehetőséget figyelemmel az e-Kr. 11. § (2) és (3) bekezdéseire.
3. A benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes műszaki, tartalmi és formai követelményeket a közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák.
4. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek, különös figyelemmel a (2)-(3)
bekezdésre. Az ajánlathoz csatolni kell a konzorciumi megállapodást.
5. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és a kapacitást biztosító szervezet cégjegyzésre jogosult azon képviselőjének/inek aláírási
címpéldányát vagy aláírás-mintáját a 2006. évi V. törvény 9. § (1)-(3a) bekezdéseire figyelemmel, aki aláírásával ellátta az ajánlatot.
Ha az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írtak alá, az általuk aláírt és a meghatalmazott aláírását is
tartalmazó meghatalmazást is csatolni kell. Természetes személy ill. egyéni vállalkozó esetében aláírási címpéldány/minta helyett
részükről két tanú előtt tett aláírás minta csatolandó.
6. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatba a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, valamint a 66. § (5) bekezdése
szerinti felolvasólapot az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével kötelező csatolni.
7. Amennyiben a felhívás vagy a dokumentáció bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása
szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra
vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette.
8. Ajánlatkérő a jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.
9. A felhívás karakterkorlátozása miatt a dokumentáció további előírásokat tartalmaz, figyelmen kívül hagyásuk az ajánlat
érvénytelenségét okozhatja.
10. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A
nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
12. Az ajánlatban minden iratanyagnak magyar nyelvűnek kell lennie. Az idegen nyelvű iratokat magyar fordításban is csatolni kell az
ajánlathoz.
14. Az eljárás lefolytatásához igénybe vett FAKSZ (név/lajstromszám): Bodorics István/00374.
15. Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt biztosítja, azonban egy részen belül ajánlattevőnek teljes körű ajánlatot kell
benyújtania.
16. A közbeszerzési eljárás során ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat.
17. Az ajánlatok értékelési szempontja mind a két részben a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont alapján a legalacsonyabb ár. Ajánlatkérő
az ajánlatokat a legalacsonyabb ár értékelési szempont szerint értékeli, tekintettel arra, hogy igényeinek a közbeszerzési
dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását jelen beszerzés esetében további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja.
18. . A II.2.7) pontokban a szerződés kezdetének időpontja a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés
aláírásának dátumára tekintettel változhat.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges