Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/220
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.11.12.
Iktatószám:20565/2020
CPV Kód:72267100-0
Ajánlatkérő:Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Teljesítés helye:Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.11.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szennyvízelhelyezés és kezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23720143
Postai cím: Asztalos Sándor Út 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csonka Zoltán
Telefon: +36 12997420
E-mail: csonkaz@fcsm.hu
Fax: +36 14554253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fcsm.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001007462020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001007462020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Szennyvízelhelyezés és kezelés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Digitális nyilvántartó rendszer karbantartása
Hivatkozási szám: EKR001007462020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72267100-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
FCSM Zrt. csatornahálózatának digitális szakági nyilvántartó rendszerének, adatbázisának karbantartása 24 hónapos időtartam alatt a dokumentációban részletezett műszaki feltételeknek megfelelően.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatások műszaki és minőségi követelményeire figyelemmel a részajánlattétel nem egyeztethető össze a szakmai ésszerűséggel.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Digitális nyilvántartó rendszer karbantartása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72267100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
FCSM Zrt. csatornahálózatának digitális szakági nyilvántartó rendszerének, adatbázisának karbantartása 24 hónapos időtartam alatt a dokumentációban részletezett műszaki feltételeknek megfelelően
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Hibás teljesítési kötbér mértéke (minimum 2% és maximum 10%) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 99
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő nyilatkozzon, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §], illetve a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjának vonatkozásában a hivatkozott Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjának, illetve 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell eljárnia.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlattevő nem jelöli meg ajánlata beadásakor az alvállalkozókat.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P1. Ajánlattevő csatolja ajánlatában a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján a 321/2015. (X:30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőző mérlegfordulónappal lezárt kettő üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (digitális nyilvántartó rendszerek, adatbázisok karbantartása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§(3) bekezdése szerinti esetben ajánlattevőnek kiegészítő tájékoztatást kell kérnie arra vonatkozóan, hogy Ajánlatkérő mely egyéb nyilatkozatot vagy dokumentumot tekinti megfelelőnek a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65.§ (7) -(8) bekezdéseire.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőző mérlegfordulónappal lezárt két üzleti évben közbeszerzés tárgyából (digitális nyilvántartó rendszerek, adatbázisok karbantartása) származó nettó árbevételének az összege nem éri el legalább a nettó 20.000.000 forintot. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont].
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) bekezdésére.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M1. Ajánlattevő csatolja ajánlatában a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított három év legjelentősebb, teljesített szolgáltatásainak ismertetését legalább az alábbi tartalommal: a szerződés tárgyát, amelyből a referencia tárgya egyértelműen meghatározható, - szerződést kötő másik fél nevét és címét, - referenciát adó személy nevét és elérhetőségét, - a szerződés értékét, - saját teljesítés értékét, - a teljesítés helyét és időpontját (kezdő és befejező időpontját; év, hónap, nap), - nyilatkozatot a referencia munka szerződésszerű és előírásoknak megfelelő teljesítéséről. Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdése alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pont, 21. § (3a) bekezdés a) pont, 21/A. §, bekezdés, 23. §]
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Folyamatban lévő teljesítés esetén a teljesítésigazolással alátámasztott részteljesítésre vonatkozó bemutatásnak legalább az alkalmasság minimumkövetelményeit ki kell elégítenie.
M2. Ajánlattevő nevezze meg ajánlatában a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján azokat a szakembereket képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlattevő csatolja a képzettséget igazoló okiratot, valamint a szakember által aláírt önéletrajzot is. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pont].
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben legalább nettó 20.000.000,- Ft értékű (összegű) digitális nyilvántartó rendszerek, adatbázisok karbantartására vonatkozó befejezett, szerződésszerűen teljesített referenciával.
Az M1. alkalmassági feltétel egy vagy több referenciával teljesíthető.
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább
a) 2 fő vízellátás-csatornázás szakmai területen végzett msc mérnöki, Java programozásban minimum 2 éves szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel és
b) 2 fő villamosmérnöki területen msc mérnöki végzettségű szakemberrel.
Az a) és b) pontokban előírt alkalmassági követelményt egy-egy szakember is teljesítheti, tehát Ajánlatkérő elfogad legalább 2 fő olyan szakembert is aki teljesíti az a) és b) pontokban előírt alkalmassági feltételt.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (7) bekezdésére.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a Dokumentáció részét képező szerződéstervezet rögzíti.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A számla, az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. §-ával és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésével összhangban kerül kiegyenlítésre. A teljesítést igazoló okiratoknak a számla mellékletét kell képezniük.
Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme: magyar forint (HUF). A számla kiegyenlítésére banki átutalással kerül sor, a számla kézhezvételétől számított 25. napon, vagy ha az nem munkanap, a megelőző utolsó banki napon.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 35.§(8)-(9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a Dokumentáció részét képező szerződéstervezet rögzíti.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/11/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/11/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései alapján, figyelemmel a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletre.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Minőségi kritérium - egyenes arányosítás, Ár kritérium - forditott arányosítás. Lásd VI.3.9) További információk: 9 pont.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1.A jelen eljárás lebonyolítására a 2015. évi CXLIII. Tv. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. alapján kerül sor a https://ekr.gov.hu-n elérhető elektronikus közbeszerzési rendszerben.
2.Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia/csatolnia kell:
-felolvasólapot,
-nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdése szerint, szükség szerint a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint,
-nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerint,
-a kizáró okokról,
-a kizáró okok és az alkalmassági feltétel vonatkozásában az e felhívásban meghatározott igazolásokat,
-a közzétételi szabályok tudomásulvételéről,
-az ajánlatot aláíró személy(ek) aláírási címpéldányának, vagy aláírás mintájának vagy ezzel egyenértékű okmányának egyszerű másolati példányát, adott esetben meghatalmazást,
-folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges válasz esetén is csatolni kell a nyilatkozatot.
-műszaki ajánlatát (ennek keretében különösen: az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban megfogalmazott műszaki elvárások megvalósítását bemutató műszaki leírás);
-nyilatkozatát arról, hogy ismeri a budapesti csatornahálózatban alkalmazott szelvényformákat és alapvető méreteket;
-továbbá minden ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott dokumentumot köteles ajánlatához csatolni.
4.Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket a minősített Ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
5.Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani. Ajánlatkérő Ajánlattevő általi magyar fordítást elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért Ajánlattevő felel. Ajánlatkérő elfogadja a 2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is.
6.Az időpontok a közép-európai idő (CET) szerint értendők.
7.Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a Kbt. 35. § szerint Ajánlattevők között létrejött együttműködési megállapodás másolatát, amelyben rögzítik a Kbt. 35. § (6) bek-ben előírt egyetemleges felelősségvállalást a szerződés teljesítéséért, továbbá a közös Ajánlattevők munkamegosztását a feladatok tekintetében. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bek. szerinti meghatalmazást.
8.Ha Ajánlattevő más szervezet/személy kapacitására támaszkodva kíván az alkalmassági feltételeknek megfelelni, csatolnia kell – a Kbt. 65. § (8) bek. szerinti eset kivételével – a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Csatolni kell az Ajánlattevő részére szóló meghatalmazást, hogy az EKR-ben teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
9. Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok bírálati szempont szerint értékeli. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-10. Ajánlatkérő az értékelés során az arányosítás módszerét alkalmazza, a dokumentációban rögzített részletes szabályok szerint. Az értékelési szempontokkal kapcsolatos részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
10.Hiánypótlás a Kbt. 71. §-a alapján az EKR-n keresztül.
11.Kiegészítő tájékoztatás kérése kizárólag az ajánlatok bontását megelőzően az EKR-n keresztül lehetséges. Ajánlatkérő kéri, hogy a kiegészítő tájékoztatás iránti megkeresést Ajánlattevő szerkeszthető formában (MS word) is juttassa el Ajánlatkérő részére.
12.Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az EKR használatával, működésével kapcsolatos kérdések nem tartoznak a kiegészítő tájékoztatás körébe, azokat Ajánlatkérőnek nem áll módjában megválaszolni. Ezeket a kérdéseket az EKR-t üzemeltető NEKSZT Kft.-nek tehetik fel, a https://nekszt.hu oldalon található elérhetőségeken.
13.Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv, és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. előírásai szerint kell eljárni.
14.Eltérő pénznemben befolyt árbevétel esetében Ajánlatkérő az árbevétel összegét az ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényes MNB középárfolyamon kéri átszámítani HUF-ra.
15.Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges