Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/218
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.11.10.
Iktatószám:20691/2020
CPV Kód:30232000-4
Ajánlatkérő:MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Teljesítés helye:MÁV-START Zrt. Járműbiztosítási Igazgatóság Bp. Ferencváros – telephely, 1098 Budapest Fék utca 8.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.11.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72858615
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 54-60
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Forinda Dóra
Telefon: +36 305673430
E-mail: forinda.dora@mav-szk.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mavcsoport.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mavcsoport.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001142992020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001142992020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Mozdony Fedélz. Berend. és PA hangkártya beszerzés
Hivatkozási szám: EKR001142992020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30232000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A MÁV-START Zrt. a közszolgáltatási szerződésben foglaltak értelmében köteles a járművein a hangos utastájékoztatást megvalósítani. Ezen kötelezettségének ellátásához szükséges az alábbi mozdony fedélzeti berendezések és azok részegységei beszerzése:
Jelzésérzékelő kártya (JC)
Hangkártya (PA)
Mozdony Fedélzeti Berendezés
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A tárgyi eljárással érintett termékek típusukból, jellegükből fakadóan nem minősíthetők oszthatónak, így az eljárás tekintetében részajánlattételi lehetőség nem biztosítható.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Mozdony Fedélz. Berend. és PA hangkártya beszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30232000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: MÁV-START Zrt. Járműbiztosítási Igazgatóság Bp. Ferencváros – telephely, 1098 Budapest Fék utca 8.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Mozdony Fedélzeti Berendezés (MFB): 10 db
2. Hangkártya (PA): 150 db
3. Jelzésérzékelő kártya (JC): 450 db
Ajánlatkérő az egyértelműség kedvéért rögzíteni kívánja, hogy Mozdony Fedélzeti Berendezésnek tekinti azokat a vasúti járműveken üzemeltetett berendezéseket, amelyek:
A. elvégzik az alábbi mérési, adatgyűjtési feladatokat:
1. Folyamatosan képes a jármű pozíciójának meghatározására a mért GPS koordinátája alapján.
2. Folyamatosan képes mérni a GPS információk alapján a jármű pillanatnyi sebességét (GPS sebesség).
3. Folyamatosan képes mérni a jármű sebességmérő rendszere által szolgáltatott adatok alapján a jármű sebességét (TELOC – vagy azzal egyénértékű – sebesség mérése).
4. Regisztrálja a dízel járművek esetében a gázolaj tartály szintjét, annak fogyását, villamos járművek esetében a villamos energia felhasználást.
5. Folyamatosan képes a jármű fék fővezeték nyomásának mérésére.
6. Folyamatosan képes a főmegszakító állapotának rögzítésére villamos járművek esetében.
7. Folyamatosan képes a dízelmotor fordulatjel mérésére dízel járművek esetében.
8. Folyamatosan képes adatot szolgáltatni a járműre szerelt EÉVB/EVM berendezés ki-/bekapcsolt állapotáról.
9. Folyamatosan képes adatot szolgáltatni a járműre szerelt EÉVB/EVM berendezés vezetőállásjelző jelzési képéről.
10. Folyamatosan képes adatot szolgáltatni –amennyiben az ki van építve - a vonat zöldhurok állapotáról.
11. Folyamatosan képes Menet – tolatás kapcsoló állapotának rögzítésére.
12. Folyamatosan képes Külsőhőmérséklet mérésére.
13. Folyamatosan képes a villamos fűtésre alkalmas járművek esetében a fűtési kontaktor állapotának rögzítésére.
14. Folyamatosan képes a jármű akkumulátor főkapcsoló állapotának rögzítésére (a töltés megléte nem elegendő).
15. Folyamatosan képes kapcsolatot tartani a mozdonyvezetői tábla PC-vel.
B. GSM lefedettségtől függően online és offline kétirányú kommunikációs kapcsolatot biztosít a központi szerverrel:
12. Az 1-14. pontban kapott információkat továbbítja a központi szerverre.
13. Központi szerverről adatokat fogad.
14. Információkat megjeleníti a kijelzőjén a mozdonyvezetőnek.
15. Önálló kijelzővel rendelkezik, amelyen a mozdonyvezető adatot rögzít, és fogad.
16. Ethernet kapcsolaton keresztül kommunikál a mozdonyvezetői Tábla PC-vel.
17. Alkalmas a jármű vezetőállásán tartózkodók beazonosítására.
18. Szoftver központilag frissíthető.
19. GPS és egyéb vezérlő adatok alapján üzeneteket generál a központi rendszer számára
A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok mellékletét képező Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1.Többletjótállás (hónap) (minimum 0, maximum 12 hónap)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati összár (nettó Ft) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján értékeli. A kiosztható pontszámok: 0-10.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X.27.) Korm. rend. 17. § (1)-(2) bekezdései szerint történik. A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt vevő (kapacitást nyújtó) személy/szervezet, amely a Kbt. 62. § (1) bekezdés b-d), g)–k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő vonatkozásában:
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésének megfelelően, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozatot kell – űrlap útján – benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés b-d), g)–k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatban a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlattevő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum formanyomtatványának újbóli felhasználása esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése szerint kell eljárnia. Az eljárásban a korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot elektronikus csatolmányként van lehetőség feltölteni.
Alvállalkozó és – adott esetben – az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése és a Kbt. 67. § (4) bekezdése nyomán az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek ajánlatában – a „Nyilatkozat a kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában” elnevezésű űrlap útján – nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok..
A Kbt. 69. § (11) bekezdése nyomán az Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm.r.ben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolniuk kell nyilatkozatukat, amennyiben kívánják valamely Ajánlatkérő által lefolytatott korábbi közbeszerzési eljárásban a kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan benyújtott igazolás figyelembe vételét. Amennyiben az ajánlattevő valamely korábbi igazolás figyelembevételét kívánja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozatának tartalmaznia kell az érintett korábbi közbeszerzési eljárás és figyelembe venni kívánt nyilatkozat EKR azonosítóval történő egyértelmű megjelölését is oly módon, hogy a megjelölés alapján a figyelembe venni kívánt igazolás(ok) egyértelműen beazonosítható(ak) legyen(ek).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő nem határoz meg a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő nem határoz meg a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelményt.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1.
Az alkalmassági követelményre vonatkozó igazolást az ajánlatban kötelező benyújtani az alábbiak szerint:
Amennyiben az ajánlattevő tekintetében a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevétele a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázisból (pl. www.e-beszamolo.hu) ellenőrizhető, úgy az alkalmassági követelménynek való megfelelést Ajánlatkérő ellenőrzi, szükség esetén Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (1) bekezdés szerint hiánypótlást, illetve felvilágosítást kér.
Amennyiben az ajánlattevő /az alkalmasság igazolásában részt vevő (kapacitást nyújtó) személy/szervezet tekintetében a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevétele a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázisból nem ellenőrizhető, úgy ajánlattevőnek cégszerűen aláírt egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy a gazdasági szereplő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az üzleti év időtartamát minden esetben kötelező megadni („év/hó/nap – tól év/hó/nap-ig”- pontossággal).
Ajánlattevőnek az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közül elegendő azon üzleti év/évek árbevételéről nyilatkoznia amellyel/amelyekkel a minimumkövetelménynek való megfelelést igazolni tudja.
Ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolniuk kell nyilatkozatukat, amennyiben kívánják valamely Ajánlatkérő által lefolytatott korábbi közbeszerzési eljárásban az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozóan benyújtott igazolás figyelembe vételét. Amennyiben az ajánlattevő valamely korábbi igazolás figyelembevételét kívánja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozatának tartalmaznia kell az érintett korábbi közbeszerzési eljárás és figyelembe venni kívánt nyilatkozat EKR azonosítóval történő egyértelmű megjelölését is oly módon, hogy a megjelölés alapján a figyelembe venni kívánt igazolás(ok) egyértelműen beazonosítható(ak) legyen(ek).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok bírálata során a Kbt. 114/A. §-a szerint jár el, ami azt jelenti, hogy a Kbt. 69. § (2)-(9) bekezdései nem alkalmazandók, tehát az alkalmassági követelmények igazolására szolgáló igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat már az ajánlatban be kell nyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1.
Ajánlattevő alkalmas, amennyiben teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen eléri a 40.000.000 Ft-ot, azaz negyvenmilló forintot.
Ha a gazdasági szereplő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6), (8), valamint (11) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M/1.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok bírálata során a Kbt. 114/A. §-a szerint jár el, ami azt jelenti, hogy a Kbt. 69. § (2)-(9) bekezdései nem alkalmazandók, tehát az alkalmassági követelmények igazolására szolgáló igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat már az ajánlatban be kell nyújtania.
Az alkalmassági követelményre vonatkozó (részletes adatokat tartalmazó) igazolást az ajánlathoz szükséges benyújtani az alábbiak szerint:
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített 7 darab mozdony fedélzeti berendezésre vonatkozó szállításainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 23. §-ának megfelelően igazolva, minimálisan az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése;
- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (cím és/vagy telefonszám és/vagy e-mail és/vagy fax);
- a referencia tárgyának ismertetése (olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági követelménynek való megfelelés),
- a referencia teljesítésének ideje (kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap pontossággal);
- a referencia szerinti szállítás mennyiségi adata (saját teljesítés mértéke a vizsgált időszak vonatkozásában);
- arról szóló nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során kizárólag a vizsgált időszak (az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három év) alatt teljesített (befejezett), de legfeljebb az ajánlattételi felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy nemcsak a megjelölt időszakban megkötésre került szerződések használhatók fel referenciaként, korábban megkötött szerződések is felhasználhatók, továbbá nem feltétel az adott szerződés megjelölt időszakban való lejárta, azonban Ajánlatkérő kizárólag az Ajánlatkérő által vizsgált 36 hónapra eső teljesítés értékét tudja figyelembe venni. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésének a) pontja alapján Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
A közös ajánlattevőként vagy alvállalkozóként teljesített referencia esetében az ajánlatkérő a referenciát bemutató által teljesített munkarészt fogadja el.
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6), (9), valamint (11) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1.
Ajánlattevő alkalmas, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított három évben (36 hónapban) teljesített, 7 darab Mozdony Fedélzeti Berendezés szállítására vonatkozó, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával / referenciákkal.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés több referenciával is igazolható.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítését teljesítési- és/vagy jóteljesítési biztosíték adásához nem köti.
A kötbér alapja (a továbbiakban: Kötbéralap) a szerződésszegéssel érintett szerződéses mennyiségre eső nettó ellenérték összege.
Kötbérek mértéke:
- késedelem esetén: a késedelem minden megkezdett napja után a Kötbéralap 1 %-a, de legfeljebb 30%-a (késedelmi kötbér maximális mértéke);
- nem teljesítés esetén: a szerződés nem teljesítése esetén (amennyiben a Megrendelő a szerződést azonnali hatályú felmondással megszünteti, vagy a teljes szerződéstől eláll): a Kötbéralap 30%-a;
- hibás teljesítés esetén: a Kötbéralap 20 %-a/alkalom.
Egyébiránt a szerződéses biztosítékok részletes feltételeit a Közbeszerzési Dokumentumok III. Fejezetében található szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti szervezet a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdésekben foglaltaknak megfelelően az igazolt teljesítések után jogosult számlázásra, az eljárás lezárásaként megkötendő szerződésben foglalt feltételek szerint. Az ellenérték kifizetésének teljesítése – a szerződésszerű teljesítés igazolását követően – a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti szabályoknak megfelelően történik. A nyertes ajánlattevő részszámla kiállítására a részteljesítés vonatkozásában kiállított teljesítésigazolás birtokában jogosult.
A kifizetés forintban (HUF) történik.
Ajánlatkérő kötbért nem fizet, és semmiféle biztosítékot nem nyújt.
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155 §-a irányadó.
Az ellenérték kifizetésének teljesítése a szerződésszerű teljesítés igazolását követően történik. Ajánlatkérő a számlák végösszegét a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti szervezet számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül, banki átutalással fizeti meg a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti szervezetnek az általa kiállított számlán megjelölt bankszámlaszámra.
A fizetési feltétek részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentumokban található szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/11/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/11/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus bontás szabályai az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (a továbbiakban: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet) 15-16. § szerint, valamint a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése alapján.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a, valamint a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány. Az értékelés módszere az első értékelési részempont esetében egyenes arányosítás, a második értékelési részempont esetében fordított arányosítás.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az eljárás EKR azonosítója: EKR001142992020. Az ajánlatot az EKR-ben (Elektronikus Közbeszerzési Rendszer) kell benyújtani (ekr.gov.hu). A jelen közbeszerzési eljárás az EKR-en keresztül lefolytatásra kerülő eljárás, így az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezései alkalmazandóak.
2. Tekintettel az EKR karakterkorlátozására Ajánlatkérő az egyéb információkat teljes körűen és részletesen a Közbeszerzési Dokumentumokban adja meg.
3. Ajánlatkérő az ajánlatok összeállításához a Kbt. 57. § (1) bek. szerinti tartalommal Közbeszerzési Dokumentumokat (KD) és a KD részeként az EKR r. szerinti űrlapokat bocsát rendelkezésre az EKR-ben. Az ajánlatelkészítésére a Kbt.66.§ (1) bek. irányadó.
4. A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése és az 57. § (1) bekezdés b) pontja alapján, amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
5. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (űrlapon) meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. [Kbt.66.§(6)a)-b)]
6. Ha ajánlattevő a teljesítéshez nem vesz igénybe alvállalkozót, vagy igénybe vesz ugyan,de az(oka)t az ajánlat benyújtásakor még nem tudja megnevezni, úgy erre vonatkozóan is nyilatkozni kell. (Ajánlattevő a nemleges nyilatkozatot az űrlap bármely szabadszövegesen kitölthető mezőjében megteheti)
7. Ajánlattevőnek (űrlapon) a Kbt.67.§ (4) bek. szerint is nyilatkoznia kell.
8. Ajánlattevőnek (a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti űrlapon) nyilatkoznia kell arról, hogy az alkalmassági követelményeknek önállóan, vagy más szervezet kapacitásaira támaszkodva kíván-e megfelelni (Ajánlattevő a nemleges nyilatkozatot az űrlap bármely szabadszövegesen kitölthető mezőjében megteheti).
9. A 321/2015. (X.30.) K.r.13. §-ra tekintettel Ajánlattevőnek az ajánlatban (űrlapon) nyilatkozni köteles arról, hogy vele szemben van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás.
10. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket (és azok igazolási módját is) a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági feltétel esetében szigorúbban határozza meg[321/2015.(X.30.) Kr.30.§ (4)].
11. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során a Kbt. 114/A. §-a szerint jár el. Kbt. 67. § (1) bekezdés, a Kbt. 69. § (2)–(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezései alkalmazásának mellőzésével – a Kbt. 69. § (1) bekezdés, és Kbt. 114. § (1) és (3)-(14) bekezdései szerint jár el. Erre való tekintettel Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy alkalmassági követelmények igazolására szolgáló igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat már az ajánlatban be kell nyújtania.
12. A Kbt. 114/A. § (4) bekezdés alapján Ajánlatérő a 69. § (11a) bekezdését azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy a gazdasági szereplő az ajánlatban nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
13. Az ajánlatok értékelésének szempontja a Kbt. 76.§(2) c) pontja a szerint legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok, amelyek között az ár is szerepel.
14. Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához nem köti, Ajánlatkérő projekttársaság létrehozatalának lehetőségét kizárja.
15. Ajánlatkérő a Kbt.75.§(2) e) pont szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.
Tekintettel a 2016/679 EU rendeletben foglaltakra, valamint a 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásaira, a MÁV-START Zrt. kapcsolódó adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/adatkezelesi-tajekoztatok
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges