Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/223
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.11.17.
Iktatószám: 21005/2020
CPV Kód: 30120000-6
Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal
Teljesítés helye: Budapest, XV. kerület
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.11.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46973016
Postai cím: Bocskai Utca 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1153
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Trinn Miklós
Telefon: +36 13053224
E-mail: trinn.miklos@bpxv.hu
Fax: +36 13074008
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bpxv.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001181072020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001181072020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Homogén multifunkciós nyomtatópark kialakítása
Hivatkozási szám: EKR001181072020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30120000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Homogén multifunkció nyomtatópark kialakítása
Ajánlatkérő előzetesen felmérte jövőbeli várható nyomtatási és szkennelési feladatait és többek között a jelenlegi eszközparkja teljesítménye és kiépítettsége alapján határozta meg a minimum műszaki elvárásokat. Ajánlatkérő célja homogén eszközpark kialakítása, így a megajánlásra kerülő összes „Kategória” tekintetében elvárás az azonos gyártmány (márka) megajánlása.
A közbeszerzési műszaki leírásban megjelölt gyártmány, típus, megnevezés megadására kizárólag a közbeszerzés tárgya jellegének egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében kerül sor. Az Ajánlatkérő a megjelölt terméket vagy azzal egyenértékű terméket fogad el. Egyenértékűnek Ajánlatkérő a funkcionális, teljesítmény, megbízhatósági és minőségi paraméterek tekintetében azonos tulajdonságokkal rendelkező eszközöket érti. Az egyenértékűség bizonyítása az Ajánlattevő feladata. Az egyenértékűség igazolásához az Ajánlattevők számára a bizonyítékok minden formájának használata megengedett.
Kategóriák szerinti mennyiségek:
Kategória 1. - 1 db
Kategória 2. - 1 db
Kategória 3. - 22 db
Kategória 4. - 1 db
Kategória 5. - 2 db
Kategória 6. 3 db
Kategória 7. - 1 db
Ajánlattevő felelőssége, hogy az általa az ajánlatban megadott adatok alapján az ajánlat megfelelősége megállapítható legyen. Az ajánlott termékek csak új, korábban sehol nem használt eszközök lehetnek.
Amennyiben az ajánlattevő nem a leírt eszközt ajánlja meg, úgy az ajánlatban szerepelnie kell az alábbiaknak:
• az ajánlott eszközökre vonatkozó, magyar vagy angol nyelvű gyártói adatlap;
• a követelményeknek való megfelelőséget igazoló magyar nyelvű dokumentum / gyártói nyilatkozat;
• részletes termék-összehasonlítás (pl. tételes összehasonlító táblázat).
Ajánlatkérő a pályázat során kizárólag új, korábban még forgalomba nem hozott készülékek megajánlását fogadja el, kivéve a "Kategória 7." esetében, ahol Ajánlatkérő elfogadja keveset futott (keveset futott = a teljes élettartamának 10%-át jelentő nyomatmennyiséget el nem érő) használt készülék megajánlását is.
Ajánlattevőnek pályázatához csatolnia kell a megajánlott termékek hazai gyártói képviseletének nyilatkozatát, az alábbiak tekintetében:
a. a megajánlott eszközök hivatalos, magyarországi kereskedelmi csatornán keresztül lesznek leszállítva;
b. Ajánlattevő rendelkezik hivatalos szervizpartneri minősítéssel;
c. Ajánlattevő rendelkezik a gyártó által képzett és minősített szervizesekkel;
d. az adott eszközökhöz tartozó gyári alkatrészek szállíthatóságát a gyártó magyarországi képviselete az Ajánlattevőn keresztül a szerződés teljes időtartama alatt biztosítja;
A teljeskörű szolgáltatási díjaknak az alábbi szolgáltatási kritériumokat szükséges tartalmazniuk:
a. a kiszállások költségét;
b. a javítások, karbantartások munkadíját;
c. a beépített alkatrészek árát;
d. a működéshez szükséges kellékanyagok árát (kivéve papír), színenként 5%-os fedettség A4-es oldalanként;
e. másoláshoz és nyomtatáshoz szükséges tonerek és egyéb kellékanyagok árát;
f. az elhasználódott kellékanyagok dokumentált elszállításának és szakszerű megsemmisítésének költségét;
g. a felhasznált tűzőkapocs árát;
h. a pályázati ajánlatban vállalt munkaórán belüli megjelenés;
i. cseregép biztosítását 48 munkaórán túli javítás esetén;
j. távmenedzsment szolgáltatási lehetőséget (automatikus hibabejelentés, automatikus számláló állás elküldése, kellékanyag fogyás, stb.) a felhasználó által ellenőrizhető módon;
k. a helyszínen nem javítható hibák esetén a berendezés(ek) mozgatását, szállítását (az eszközök helyszínről történő el- és visszaszállítását) (HDD-t tartalmazó eszköz esetén, megrendelő engedélyét követően);
l. Szokásos munkaidő alatt jelen szerződés teljesítése során hétfőtől – csütörtökig 7:30 órától 16:30 óráig, pénteken: 7:30 órától 13:30 óráig terjedő időszak értendő;
m. Az üzemeltetési szolgáltatás nem tartalmazza az eszközökben felhasznált papír biztosítását valamint a kezelői hiba miatt szükséges javítási költségeket;
n. Ajánlatkérő nem lekötött mennyiség után, hanem a valós nyomatszám alapján kíván fizetni. Az árazó táblázatban szerepeltetett példányszámok csak tájékoztató jellegűek, az elmúlt időszak felhasználása alapján számított várható mennyiséget mutatják.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés tárgyának jellege, valamint műszaki és minőségi szempontok miatt nem ésszerű és nem indokolt a részajánlat tételi lehetőség biztosítása.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Nyomtatópark kialakítása és karbantartása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30120000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, XV. kerület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Homogén multifunkció nyomtatópark kialakítása
Ajánlatkérő előzetesen felmérte jövőbeli várható nyomtatási és szkennelési feladatait és többek között a jelenlegi eszközparkja teljesítménye és kiépítettsége alapján határozta meg a minimum műszaki elvárásokat. Ajánlatkérő célja homogén eszközpark kialakítása, így a megajánlásra kerülő összes „Kategória” tekintetében elvárás az azonos gyártmány (márka) megajánlása.
A közbeszerzési műszaki leírásban megjelölt gyártmány, típus, megnevezés megadására kizárólag a közbeszerzés tárgya jellegének egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében kerül sor. Az Ajánlatkérő a megjelölt terméket vagy azzal egyenértékű terméket fogad el. Egyenértékűnek Ajánlatkérő a funkcionális, teljesítmény, megbízhatósági és minőségi paraméterek tekintetében azonos tulajdonságokkal rendelkező eszközöket érti. Az egyenértékűség bizonyítása az Ajánlattevő feladata. Az egyenértékűség igazolásához az Ajánlattevők számára a bizonyítékok minden formájának használata megengedett.
Kategóriák szerinti mennyiségek:
Kategória 1. - 1 db
Kategória 2. - 1 db
Kategória 3. - 22 db
Kategória 4. - 1 db
Kategória 5. - 2 db
Kategória 6. 3 db
Kategória 7. - 1 db
Ajánlattevő felelőssége, hogy az általa az ajánlatban megadott adatok alapján az ajánlat megfelelősége megállapítható legyen. Az ajánlott termékek csak új, korábban sehol nem használt eszközök lehetnek.
Amennyiben az ajánlattevő nem a leírt eszközt ajánlja meg, úgy az ajánlatban szerepelnie kell az alábbiaknak:
• az ajánlott eszközökre vonatkozó, magyar vagy angol nyelvű gyártói adatlap;
• a követelményeknek való megfelelőséget igazoló magyar nyelvű dokumentum / gyártói nyilatkozat;
• részletes termék-összehasonlítás (pl. tételes összehasonlító táblázat).
Ajánlatkérő a pályázat során kizárólag új, korábban még forgalomba nem hozott készülékek megajánlását fogadja el, kivéve a "Kategória 7." esetében, ahol Ajánlatkérő elfogadja keveset futott (keveset futott = a teljes élettartamának 10%-át jelentő nyomatmennyiséget el nem érő) használt készülék megajánlását is.
Ajánlattevőnek pályázatához csatolnia kell a megajánlott termékek hazai gyártói képviseletének nyilatkozatát, az alábbiak tekintetében:
a. a megajánlott eszközök hivatalos, magyarországi kereskedelmi csatornán keresztül lesznek leszállítva;
b. Ajánlattevő rendelkezik hivatalos szervizpartneri minősítéssel;
c. Ajánlattevő rendelkezik a gyártó által képzett és minősített szervizesekkel;
d. az adott eszközökhöz tartozó gyári alkatrészek szállíthatóságát a gyártó magyarországi képviselete az Ajánlattevőn keresztül a szerződés teljes időtartama alatt biztosítja;
A teljeskörű szolgáltatási díjaknak az alábbi szolgáltatási kritériumokat szükséges tartalmazniuk:
a. a kiszállások költségét;
b. a javítások, karbantartások munkadíját;
c. a beépített alkatrészek árát;
d. a működéshez szükséges kellékanyagok árát (kivéve papír), színenként 5%-os fedettség A4-es oldalanként;
e. másoláshoz és nyomtatáshoz szükséges tonerek és egyéb kellékanyagok árát;
f. az elhasználódott kellékanyagok dokumentált elszállításának és szakszerű megsemmisítésének költségét;
g. a felhasznált tűzőkapocs árát;
h. a pályázati ajánlatban vállalt munkaórán belüli megjelenés;
i. cseregép biztosítását 48 munkaórán túli javítás esetén;
j. távmenedzsment szolgáltatási lehetőséget (automatikus hibabejelentés, automatikus számláló állás elküldése, kellékanyag fogyás, stb.) a felhasználó által ellenőrizhető módon;
k. a helyszínen nem javítható hibák esetén a berendezés(ek) mozgatását, szállítását (az eszközök helyszínről történő el- és visszaszállítását) (HDD-t tartalmazó eszköz esetén, megrendelő engedélyét követően);
l. Szokásos munkaidő alatt jelen szerződés teljesítése során hétfőtől – csütörtökig 7:30 órától 16:30 óráig, pénteken: 7:30 órától 13:30 óráig terjedő időszak értendő;
m. Az üzemeltetési szolgáltatás nem tartalmazza az eszközökben felhasznált papír biztosítását valamint a kezelői hiba miatt szükséges javítási költségeket;
n. Ajánlatkérő nem lekötött mennyiség után, hanem a valós nyomatszám alapján kíván fizetni. Az árazó táblázatban szerepeltetett példányszámok csak tájékoztató jellegűek, az elmúlt időszak felhasználása alapján számított várható mennyiséget mutatják.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Hibabejelentés esetén vállalt kiszállási idő Budapesten (min.5 munkaóra-max.10 munkaóra) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó összesen 60 havi költség (HUF): / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2021/01/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2026/01/04 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: K/1 Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akinél a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
K/2 Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akinél a Kbt. 63. § (1) bekezdés szerinti kizáró ok áll fenn.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.(X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 17. § (1) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozattal kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjainak hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rend. 8 §. i) pont ib) alpontja és a Korm. rend. 10. § (g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Ajánlatkérő a Korm. rend. - ben részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. A Kbt. 67. § (4) bekezdésében és a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 17. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap) az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlatához csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. Az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet tekintetében ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 17. § (2) bekezdése szerint csak nyilatkozni köteles a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya hiányáról. A Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében, amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetnek az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint nyilatkozattal kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjainak hatálya alá. Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében hivatkozik a Kbt. 114/A. § (1) bekezdésére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M/1 Nyilatkozat a megajánlott termék hazai gyártói képviselet által kiállított, az eszközök javítására, karbantartására való jogosultságot igazoló tanúsítvány meglétéről.
M/2 Nyilatkozat az Ajánlattevőnek, alvállalkozónak, és az alkalmasság igazolásában gazdasági szereplőnek az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legalább 6 éven belül megkezdett beszerzés tárgya szerinti legjelentősebb munkáiról.
Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 36 hónap beszerzés tárgya szerinti legjelentősebb munkáinak ismertetését. A Korm. Rendelet 23. § szerint az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe a Korm. Rendelet 21. § (1a) bekezdésének megfelelően.
A cégszerű nyilatkozatban (vagy adott esetben az igazolás(ok)ban) meg kell adni legalább a szerződés tárgyát és mennyiségét, a teljesítés - év/hónap/nap szerint megjelölt - idejét (kezdő és befejező időpontja) és helyét, továbbá az igazolás(ok)ban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A cégszerű nyilatkozatban és az igazolás(ok)ban meg kell adni továbbá mindazon adatokat, amelyek abban az alkalmassági minimumkövetelményben szerepelnek, amelynek való megfelelőség igazolásához az ajánlattevő a referenciát fel kívánja használni. Amennyiben ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.
A cégszerű nyilatkozatban azt is szükséges feltüntetni, hogy ajánlattevő az egyes referenciákat melyik alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében kívánja felhasználni, továbbá a nyilatkozatban meg kell adni a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét, és a referenciáról információt adó személy nevét, beosztását és telefonszámát.
Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésében és a Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel kizárólag nyilatkozatot köteles benyújtani annak vonatkozásában, hogy az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek.
M/3 A szakember (szervezet) által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, valamint a szakember által aláírt szakmai önéletrajz olyan formában és tartalommal (év/hónap bontásban, a konkrét végzett tevékenység megjelölésével), hogy abból az előírt alkalmassági követelmény megléte egyértelműen megállapítható legyen.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha rendelkezik a megajánlott termékek hazai gyártói képviseletének nyilatkozatával. /321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pont./
M/2 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben szerződésszerűen teljesített, de legalább 6 éven belül megkezdett beszerzés tárgya szerinti legjelentősebb munkáiról. /321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont./
M/3 Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 1 fő középfokú végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik legalább 3 év multifunkciós nyomtatók karbantartására vonatkozó szakmai gyakorlattal. /321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pont./
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
- hibás teljesítési kötbér
- meghiúsulási kötbér
- jótállás
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A nyertes Ajánlattevő a szerződésszerű teljesítést igazoló teljesítésigazolást Ajánlatkérő általi kiállítása után jogosult bérleti díjról a számlát kiállítani. A nyertes Ajánlattevő által kiállított számla összegét az Ajánlatkérő átutalással teljesíti. Amennyiben Ajánlattevő a Kbt. 27/A. § szerinti elektronikus számlát nyújt be Ajánlatkérőnek, úgy azt az EKR rendszer erre kialakított felületén tudja megtenni. Az ellenszolgáltatás teljesítése nyertes Ajánlattevő a szerződésben megjelölt bankszámlájára történő banki átutalással történik. Az ellenszolgáltatás teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján történik 30 napos fizetési határidővel. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdések szerinti rendelkezéseket alkalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdései alapján nem teszi lehetővé, illetve nem követeli meg közös ajánlattevők által a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/11/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/11/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR rendszeren keresztül történik. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § és a Kbt. 68. § szakasza szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arány szerinti bírálati szempontok alapján bírálja el. Dokumentációban részletezett fordított arányosítás módszereket használva.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: a) Az ajánlatok összeállításánál az ajánlattételi felhívásban és az ajánlatkérő által összeállított dokumentációban, valamint – az ezekben nem szabályozottak vonatkozásában - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és egyéb jogszabályok előírásaiban foglaltak szerint kell az ajánlattevőnek eljárni és ajánlatát elkészíteni.
b) Idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.
c) Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről Ajánlatkérő a Kbt. 79. § (1) bekezdése szerint, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül, az ajánlati kötöttség lejárta előtt, az írásbeli összegezés egyidejű megküldésével tájékoztatja az Ajánlattevőket.
d) Közös ajánlattétel esetén, az Ajánlattevők vegyék figyelembe a Kbt. 35-36. §-ában előírtakat.
e) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját az eljárás eredménytelenségére vonatkozóan.
f) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdései alapján nem teszi lehetővé, illetve nem követeli meg közös ajánlattevők által a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet létrehozását.
g) Ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítés során meg kell felelni.
h) Ajánlattevő köteles az ajánlatában a felolvasólapon megadott nettó összesen 60 havi költség (Ft) ár alátámasztására részletes költségvetést csatolni (Ártáblázat.xls)
i) Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. előírásainak betartásával. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlattevő csak forintban tehet ajánlatot, egész számra kerekítve.
j) Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatában az aláírási címpéldány(ai)t vagy aláírás- mintá(i)t annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy írta alá.
k) Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún.„e-tértivevény” és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentum és a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum (mellékletek nélkül) EKR-be való feltöltése.].
l) Meghatalmazotti képviselet esetén közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást és a meghatalmazó aláírási címpéldányát egyszerű másolatban.
m) Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok és iratok listáját , valamint a szerződéstervezetet az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
n) FAKSZ név: dr. Trinn Miklós 00452
o) Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján, hogy Ajánlattevőnek meg kell jelölnie
i. a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelyeknek teljesítéséhez az Ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni.
ii. az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
p) A Kbt. 67. § (4) bekezdése értelmében, az ajánlatban be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. §, valamint a 63. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
q) A Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.
r) A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján a nyertes Ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az Ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni, vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
s) A Kbt. 138. § (5) bekezdése alapján a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.
t) Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás nyertesének visszalépése esetén - amennyiben a második legkedvezőbb ajánlattevőt is megjelöli az összegezésben ajánlatkérő - a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.
u) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költségét az ajánlattevő köteles viselni.
v) Ajánlatkérő a projekttársaság létrehozását a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján kizárja.
y) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest az alkalmasság feltételeit szigorúbban határozza meg.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges