Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/223
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.11.17.
Iktatószám: 21163/2020
CPV Kód: 72212730-5
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank
Teljesítés helye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.12.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: jegybanki tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38800760
Postai cím: Szabadság Tér 8-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Éva
Telefon: +36 142826001830
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001139682020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001139682020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: jegybanki tevékenység
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Varonis licencek bővítése és gyártói támogatás ...
Hivatkozási szám: EKR001139682020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212730-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Varonis DatAdvantage vagy azzal egyenértékű licenc-előfizetések és a hozzájuk kapcsolódó gyártói támogatás beszerzése és a meglévő licencek gyártói támogatásának megújítása
új licenc-előfizetések és a hozzájuk tartozó gyártói támogatás:
DatAdvantage for SharePoint On-prem subscription for 200 Users with 2Y Support included – 1 db
DatAdvantage for Windows On-prem subscription for 200 Users with 2Y Support included – 1 db
meglévő licencek gyártói támogatásának megújítása:
DatAdvantage for SharePoint Software Maintenance and Support for 1500 Users 1Y – 1 db
DatAdvantage for Windows Software Maintenance and Support for 1500 Users 1Y – 1 db
1 Collector Software Maintenance and Support 1Y – 1 db
DatAdvantage for SharePoint Software Maintenance and Support for 200 Users 1Y – 1 db
DatAdvantage for Windows Software Maintenance and Support for 200 Users 1Y – 1 db
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A részajánlattétel biztosítása gazdasági, műszaki, minőségi és a szerződés teljesítésével kapcsolatos más szempontokat figyelembe véve ésszerűtlen.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Varonis licencek bővítése és gyártói támogatás ...
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212730-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Varonis DatAdvantage vagy azzal egyenértékű licenc-előfizetések és a hozzájuk kapcsolódó gyártói támogatás beszerzése és a meglévő licencek gyártói támogatásának megújítása
új licenc -előfizetések és a hozzájuk tartozó gyártói támogatás:
DatAdvantage for SharePoint On-prem subscription for 200 Users with 2Y Support included – 1 db
DatAdvantage for Windows On-prem subscription for 200 Users with 2Y Support included – 1 db
meglévő licencek gyártói támogatásának megújítása:
DatAdvantage for SharePoint Software Maintenance and Support for 1500 Users 1Y – 1 db
DatAdvantage for Windows Software Maintenance and Support for 1500 Users 1Y– 1 db
1 Collector Software Maintenance and Support 1Y– 1 db
DatAdvantage for SharePoint Software Maintenance and Support for 200 Users 1Y – 1 db
DatAdvantage for Windows Software Maintenance and Support for 200 Users 1Y – 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Mindösszesen ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 28
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A részajánlattétel biztosítása gazdasági, műszaki, minőségi és a szerződés teljesítésével kapcsolatos más szempontokat figyelembe véve ésszerűtlen.
Az ajánlatok értékelése: Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját választja tekintettel arra, hogy ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő termékek és szolgáltatás felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelési szempontja szolgálja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek (közös ajánlattevők mindegyikének) a Kbt. 114/A. § (1) és (4) bekezdése, illetőleg 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 17. § (1) bekezdése alapján ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés d) pont kb) pontjába a R. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a R. 14. § (1) bekezdésében foglaltakra.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Ajánlattevőnek csatolnia kell a R. 13. §-ban foglaltakat, a nyilatkozatot adott esetben nemleges tartalommal is.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
További kiegészítő információ a Dokumentációban található.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek alkalmasságát a Kbt. 114/A. § (1) és (4) bekezdéseire tekintettel az ajánlatban az alábbiak szerint kell igazolnia:
G1. A R. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata az előző, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő fenti G1. szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az el ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: A szerződés teljesítésére alkalmas ajánlattevő, ha
G1. teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az előző, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elérte a 20 millió HUF-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlattevőnek alkalmasságát a Kbt. 114/A. § (1) és (4) bekezdéseire tekintettel az ajánlatban az alábbiak szerint kell igazolnia:
M1. A R. 21. § (3) bekezdés a) pontja és 23. § alapján ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése, legalább az alábbi tartalommal:
- a szolgáltatás tárgya, olyan részletességgel, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen;
- a teljesítés mennyisége;
- a teljesítés ideje [kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap részletességgel)];
- a szerződést kötő másik fél megnevezése;
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciák körében ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven
belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
A R. 22. § (5) bekezdésében foglaltak fennállása esetén ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hány százalékban részesült az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): A szerződés teljesítésére alkalmas ajánlattevő, ha:
M1. be tud mutatni az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 3 évben teljesített összesen legalább egy darab szerződésszerűen teljesített Varonis DatAdvantage vagy azzal egyenértékű, a jelen eljárásban megajánlott szoftver-licenc és gyártói támogatás értékesítésére vonatkozó referenciát.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetben rögzített feltételek szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Nyertes ajánlattevő a teljesítésigazolás kiállítását követően nyújthat be számlát.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás kiegyenlítésére a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással kerül sor.
Az ellenszolgáltatás kifizetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések: Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései; Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése.
Az elszámolás és a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).
További részletes szabályokat a Dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmaz.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződéssel kapcsolatos feltételeket a Dokumentáció részét képező szerződéstervezet rögzíti.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/12/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/12/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) (https://ekr.gov.hu)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontásra a Kbt. 68. § (1), (1b) és (1c) bekezdéseiben foglatlak irányadók. Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg [e-Kr. 15. § (2) bekezdés].

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2021.09.01.
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az eljárást ajánlatkérő az Elektronikus közbeszerzési rendszeren (továbbiakban: EKR) keresztül folytatja le a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Krt.) szabályai szerint. Az EKR elérhetősége: https://ekr.gov.hu, használatához előzetes regisztráció szükséges.
Jelen eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok az eljárás iránti „Érdeklődés jelzése”-t követően az EKR-ben az eljárás tárgya vagy az EKR001139682020 szám alatt érhetők el és tölthetők le.
A kapcsolattartásra az EKR-en keresztül elektronikus formában kerül sor.
2. Ajánlattevő ajánlatához csatolja a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjai szerinti nyilatkozatát, adott esetben nemleges tartalommal is.
3. Az ajánlat érvényességének feltétele, hogy ajánlattevő vagy a szolgáltatást nyújtó alvállalkozója jogosult legyen a megajánlott szoftver-licencek és gyártói támogatás értékesítésére Magyarországon, amiről ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell.
4. Ajánlatkérő a R. 28. § (3) bekezdésben meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő alkalmasságának feltételeit és igazolását.
5. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
6. Amennyiben valamely nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, a nyilatkozatot az űrlap elektronikus kitöltésével és benyújtásával kell megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokra és az ott megtett elektronikus nyilatkozatokra vonatkozó előírásokat a Kbt. 41/A. §-a tartalmazza.
7. Az ajánlatok benyújtása elektronikus úron az e-Kr.-nek és a Kbt.-nek megfelelően az EKR-en keresztül történhet.
8. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.
9. Ajánlatkérő a gazdasági szereplők által a közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes iratot és az azokban a gazdasági szereplők által megadott személyes adatokat a Kbt. rendelkezéseivel összhangban, kizárólag az eljárás lefolytatása érdeklében a Kbt. 46. § (2) bekezdésében foglalt időtartamig kezeli.
10. A közbeszerzési eljárás tárgya és azonosító száma: Varonis licencek bővítése és gyártói támogatás megújítása (KBF/681/2020)
11. A további részletes feltételeket a Dokumentáció tartalmazza.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges