Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/232
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.11.30.
Iktatószám: 21952/2020
CPV Kód: 48500000-3
Ajánlatkérő: Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye: Pécsi Tudományegyetem Kancellária, Informatikai Igazgatóság, 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/B.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.12.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás, egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Falusy Gábor
Telefon: +36 302223618
E-mail: falusy.gabor@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pte.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001008012020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001008012020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Oktatás, egészségügy
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Avaya licencek beszerzése 3 éves támogatással
Hivatkozási szám: EKR001008012020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48500000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara és az Egészségtudományi Kara számára összesen 700 darab Avaya licence beszerzése a jelen ajánlati felhívásban, a műszaki leírásban és a további közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint, 36 hónapos támogatással, a Modern Városok Program keretein belül.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő tárgyi eljárásban nem biztosít részajánlat tételi lehetőséget, tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgyát képező áruk természete, valamint gazdasági és műszaki szempontok miatt ésszerűtlen több szerződés megkötése, mivel a szállítandó áruk jellege és felhasználása egységes struktúrában történik.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Avaya licencek beszerzése 3 éves támogatással
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48500000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécsi Tudományegyetem Kancellária, Informatikai Igazgatóság, 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/B.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara és az Egészségtudományi Kara számára összesen 700 darab Avaya licence beszerzése a jelen ajánlati felhívásban, a műszaki leírásban és a további közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint, 36 hónapos támogatással, a Modern Városok Program keretein belül.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a licencek díját, a licencek követésének díját valamint az összes további járulékos költséget, amely különösen az alábbiakat tartalmazza:
- licence műveletek, licencek élesítése
- a licencek érvényességi ideje alatt kiadott verziókövetések és új verziók rendelkezésre bocsátása
A közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározások - az esélyegyenlőségi szempontokat figyelembe véve - csak a szállítandó termékek minőségi követelményeinek definiálására szolgálnak. A típus nevek csupán a minőség meghatározására szolgálnak, minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés azokhoz hozzáértendő, azaz a megnevezett termékekkel egyenértékű teljesítést elfogad az ajánlatkérő. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár HUF/700db licence/3év / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A közbeszerzési dokumentumok elérhetőek: https://ekr.gov.hu,
Az ajánlatok benyújtásának helye: https://ekr.gov.hu, II.2.5): Ajánlatkérő a 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel. Ajánlatkérő igényeinek egy konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, figyelemmel a Kbt. 114. §-ra.
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok bármelyike hatálya alá tartozik vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1) bekezdés].
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolja a megbízhatóságát [Kbt. 64. §].
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. §-ának megfelelően egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseinek a hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében az igazolás módja: amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d)
alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (NYILATKOZAT Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében EKR űrlap)
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egyéges európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján az alvállalkozók és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek vonatkozásában nyilatkoznia kell arról, hogy az érintett gazdasági szereplők nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésekben szereplő kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az eljárásban alkalmazandó kizáró okok hatálya alá tartozik.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a Kbt. 41/A. §-ára, a Kbt. 64. §-ára valamint a Kbt. 65. § (12) bekezdésére.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1. § (7) bekezdésére.
Ajánlatkérő a felhívás feladásának dátumánál korábbi keltezésű igazolásokat, nyilatkozatokat is elfogad a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan, mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 63. § (3) bekezdésére, a Kbt. 73. § (1) c) pontjára, a Kbt. 74. § (1) bekezdésére.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint történik. A Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozatát, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatát az ajánlattal egyidejűleg kell benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdése alapján gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimum követelményt nem ír elő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az alkalmasság előzetes igazolása:
A Kbt. 114.§ (2) bekezdése szerint az előzetes igazolás során a 67.§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek.
Az alkalmasság utólagos igazolása:
M.1.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. a) pontja alapján ajánlattevőnek ismertetnie kell a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 éven belül (72 hónap) megkezdett, de legfeljebb 3 éven belül (36 hónap) befejezett, a közbeszerzés tárgya szerinti legjelentősebb referenciáit a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23.§ -a szerint kiállított referencia-igazolással vagy- nyilatkozattal, amelynek tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét, részéről információt adó személy nevét, email címét és telefonszámát;
- a szállítás tárgyát, rövid leírását (amely alapján az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen eldönthető),
- a szállítás darabszámát;
- a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év/hónap/nap szerinti bontásban);
- a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét,
- arra vonatkozó információ, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont],
- ha az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt-e, és a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra az alkalmasság igazolása a 321/2015 Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja, 21/A § valamint a 23. § szerint történik.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti igazolásokat is elfogad a meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett.
Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
A megadott mennyiség több szerződésből is teljesíthető azzal, hogy a referenciában megadott mennyiségeknek az összeadását követően, a referencia mennyiségének el kell érnie az M.1.) pontban meghatározott mennyiséget.
Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet, és jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. (7) és (11) bekezdései, valamint a (12) bekezdése is irányadó.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti igazolásokat is elfogad a meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett.
Az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 65.§ (6)-(7) bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet.
Az igazolások vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven belül (72 hónap) megkezdett egy vagy több szállítást igazoló referenciával, amely a közbeszerzés tárgya szerinti szállításra vonatkozik, és igazolja, hogy a szerződés teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt, továbbá amely igazolja, hogy az ajánlattevő rendelkezik 400 darab Avaya licence szerződésszerű teljesítéséből származó referenciával.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Ajánlattevő késedelmi kötbér fizetésére köteles abban az esetben, ha olyan okból, amelyért felelős, a szerződésből eredő kötelezettségeit nem határidőben teljesíti. Amennyiben az ajánlattevő a licencek rendelkezésre bocsátását olyan okból, amelyért felelős késedelmesen teljesíti, késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér alapja a teljes nettó átruházási díj, mértéke 0,5% / naptári nap, de legfeljebb 10 naptári napnak megfelelő összeg.
Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben az ajánlattevő valamely szerződéses kötelezettségét hibásan teljesíti, olyan okból, amelyért felelős, hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. A hibás teljesítési kötbér alapja a teljes nettó átruházási díj, mértéke 8%.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben az ajánlattevő késedelme meghaladja a 10 naptári napot, olyan okból, amelyért felelős, az ajánlatkérő jogosult a szerződést meghiúsultnak tekinti. A szerződés meghiúsulása esetére kikötött kötbér alapja a teljes nettó átruházási díj, mértéke a kötbéralap 15%-a.
A kötbérekre vonatkozó részletes rendelkezéseket a szerződés tervezet 12. pontja tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Ajánlatkérő a számla ellenértékét 100%-ban, a Modern Városok Program forrásból utófinanszírozással egyenlíti ki.
Ajánlatkérő az elszámolás során a Kbt. 135. § (4) bekezdésének megfelelően jár el.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét –az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) figyelembevételével – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) és (2) bekezdései szerint 30 naptári napon belül banki átutalással fizeti meg.
A számla benyújtásának feltétele az ajánlatkérő által a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján kiállított teljesítésigazolás, melynek kiállítására a szervezeti egység vezetője vagy az általa kijelölt személy jogosult.
A késedelmi kamat megállapítása a Ptk.6:155.§-a alapján történik.
Ha az ajánlattevő nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisban, úgy köteles a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő adóigazolást ajánlatkérőnek benyújtani.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésére figyelemmel, a közbeszerzés eredményeként nem köthető érvényesen szerződés olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel, illetve a létrejött szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés olyan szervezet részére, mely nem minősül átlátható szervezetnek.
A részletes fizetési feltételeket a szerződés tervezet 8. pontja tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) - (9) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket az ajánlati felhívás, a közbeszerzési dokumentum valamint a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/12/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/12/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR rendszerben (http://ekr.gov.hu/)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.) 15. § (1)-(3) bekezdései tartalmazzák. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdései szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1.Az eljárás lefolytatása az EKR rendszerben történik.
2.A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) bek.-e szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm.rend. vonatkozó bekezdései alapján, elektronikus úton, http://ekr.gov.hu/ címen.
3.Az ajánlat összeállítására, benyújtására, valamint a határidők meghatározására irányadó jogszabály: 2015. évi CXLIII. tv. valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet.
4.Üzemzavar, illetve üzemszünet esetén a határidők számítása a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 16-17.§-aiban foglaltak szerint. Az ajánlattételi határidő lejártára, valamint módosítására irányadó rendelkezések üzemzavar esetén a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 16.§-ában foglaltak.
5.Kiegészítő tájékoztatás: a Kbt. 114. § (6) bekezdésében és a közbeszerzési dokumentumban foglaltak az irányadók.
6.Ajánlat benyújtása: http://ekr.gov.hu
7.A csatolandó dokumentumok teljes körét a dokumentáció tartalmazza.
8.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR történik. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 11-12. §-ai, valamint a Kbt. 41/A. §-a szabályozzák.
9.Ajánlat módosítása: a Kbt. 55. §-ában foglaltak szerint.
10.Az ajánlatban a dokumentumokat magyar nyelven kell benyújtani. Ajánlatkérő ajánlattevő általi fordítást elfogad. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő csak a fordítást vizsgálja. Az eredetileg 2 nyelven készült iratokat is elfogadja.
11.Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban. Ha az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult személy írja alá, úgy csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is, a meghatalmazást adó személy aláírási címpéldánya, avagy mintája mellett.
12.Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
13.Értékelési szempont: Ajánlatkérő a 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza
14.Az „Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF/700 db licence/3 év)” értékelési szempont alátámasztására ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell árrészletező táblázatát, amely szakmai ajánlatnak minősül, így annak az ajánlattételi határidőre történő benyújtásának az elmulasztása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
15.Ajánlatkérő tárgyalást nem tart.
16.Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg.
17.Kbt. 73.§ (4)-(5): Ajánlattevő tájékozódjon a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről.
18.Nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét ajánlatkérő számára megismerhetővé kell tennie, a Kbt. 143.§ (2)-(3) bekezdései szerinti ügyletekről ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
19.Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
20.Nemzeti elbánás: Kbt. 2. § (5), Irányadó jog: Kbt.
21.FAKSZ: Kiss Adrienn (lsz:00883), Dr. Szabó-Gothard Máté (lsz:00952)
22.Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és annak végrehajtási rendeletei, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges