Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/233
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.12.01.
Iktatószám: 22262/2020
CPV Kód: 71351810-4
Ajánlatkérő: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Teljesítés helye: KIFÜ székhelye:1134 Budapest, Váci út 35.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.12.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Központi költségvetési szerv (Ügynökség)
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Informatika
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11633424
Postai cím: Váci Út 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csapó Dániel
Telefon: +36 17952861
E-mail: kozbeszerzes@kifu.gov.hu
Fax: +36 17950036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kifu.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.kifu.gov.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001262902020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001262902020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Központi költségvetési szerv (Ügynökség)
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Informatika
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Térinformatikai adat beszerzés II.
Hivatkozási szám: EKR001262902020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71351810-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Térinformatikai adatbeszerzés II, belvízdetektálás támogatására kijelölt mintaterületi elemzések elvégzését támogató adatbeszerzés
A FIR projekt keretében megvalósuló adatfeldolgozó képességek (algoritmusok) fejlesztéséhez szükség van olyan tanítóterületekről (mintaterületekről) származó – az űrfelvételeket pontosító, azok alapján kialakítandó feldolgozási folyamatokhoz kiegészítő – referencia adatokra és elemzésekre, melyek pontos geometriával és leíró adatokkal rendelkeznek, valamint a fejlesztésben alkalmazott időszakban (2017-2020) frissültek. A beszerzés célja, hogy a FIR-t használó szakterület által elvégzendő elemzés, a futtatandó algoritmusok kialakítása és az egyes adatfeldolgozási feladatok paraméterezése, valamint ezek ellenőrzése megvalósulhasson a mintaterületekről származó referencia adatok és elemzések felhasználásával.
A meghatározott mintaterületekre vonatkozó referencia adatok előállíttatása első sorban a vízügyi, távlatilag többek között, de nem kizárólag a mezőgazdasági szakterület igényeinek kiszolgálását célozza meg.
A beszerzés célja a meghatározott mintaterületekre vonatkozó termékek előállíttatása, melyek segítségével az alábbi eredmények lesznek elérhetők.
Műholdas távérzékelés alapú belvíztérképezés paraméterezése:
A jelenleg hozzáférhető belvíz-geometriai és -genetikai adatok nem biztosítják azt a pontosságot, amellyel a Sentinel-2 alapú képosztályozás paraméterezése és az alkalmazott kategóriákra futtatása elvégezhető lenne. Számos területen tapasztalható, hogy a leválogatott, adatok alapján homogénnek tekinthető belvízfoltok, belvíz kialakulását előidéző tényezők, valamint azok érintettsége a spektrális adatok alapján nagyon heterogén képet mutatnak (fizikai előfordulás, talajféleségek, mezőgazdasági kultúrák).
Az automatizált képosztályozáshoz szükséges tanító területek előállítása különböző típusú térinformatikai adat alkalmazásával valósulhat meg.
Belvíz elöntések detektálása:
A meghatározott mintaterületekre vonatkozó referencia adatok előállítása a vízügyi szakterület igényeinek kiszolgálását célozza meg.
Az adatfogadáson és előfeldolgozáson átesett optikai és radar űrfelvételek folyamatvezérelt feldolgozásával a rendszer meg tudja határozni a belvíz elöntéseket a látható vízfelületek területi lehatárolásával. A meghatározásához Sentinel-1A+1B (radar) és Sentinel-2A+2B (multispektrális) űrfelvételek távérzékeléses feldolgozása szükséges.
A belvíz elöntések lehatárolását végző feldolgozások validációja az elmúlt években észlelt belvíz-elöntések időszakában készült nagy felbontású műholdfelvételek kiértékelésével és idősoros elemzésének segítségével történhet. Ezáltal a FIR projekt során kialakított, belvízdetektálást végző algoritmus működésének validációja megvalósítható.
A részletes feladatleírást a Műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az egyes részfeladatok egymásra épülnek, vagyis az egyes részfeladatok eredménytermékei a következő részfeladat bemeneti adatai, Ajánlatkérő számára aránytalan késedelemmel és a költségek megnövekedésével járna, ha lehetőséget biztosítana a részajánlattételre, és esetlegesen az egyes részfeladatokat más-más vállalkozó látná el.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Térinformatikai adat beszerzés II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71351810-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: KIFÜ székhelye:1134 Budapest, Váci út 35.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Vállalkozó távérzékelési eljárással, illetve azok feldolgozásával köteles referencia termékeket (adatbázisokat) előállítani. Az elvárt szolgáltatások részletes leírásai és a műszaki megfelelés paraméterei az alábbiak.
1.Adatbeszerzés
1.1.Műholdfelvételek beszerzése
A Nagy Alföld területen kijelölt belvíz öblözetek (melléklet 1.ábra) – összesen: 59 db belvíz öblözet, 33 456 km2 – területéről az ingyenesen elérhető Sentinel-1 és 2, valamint a Landsat 8 felvételek gyűjtése és konvertálása.
Időtartam:
• Sentinel-1 és 2 felvételeknél a 2016-2020,
• a Landsat-8 esetében a 2005-2020 évek belvizes időszakai.
A fentiek mellett beszerzendő a nagy felbontású kereskedelmi műholdak (például, de nem kizárólag SPOT 6, Pleaides, WorldView, Planet, stb.) által készített felvételek közül az előzetesen kijelölt legalább 200 km2-es mintaterületre (Műszaki leírás melléklet 2. ábra) legalább 1 felhőmentes felvétel, amely legalább 1,5m-es terepi felbontású és minimum 4 spektrális csatornát tartalmaz, illetve további 2 időszakról minimum 3m-es terepi felbontású felvétel.
Végtermék: Radiancia és reflektancia értékeket tartalmazó műhold felvételek
Végtermék formátuma: TIFF
Végtermék vetületi rendszere: UTM34N, EOV
1.2.Referencia adatok
A műholdfelvételek validációjához terepi validációs adatok szükségesek. A Sentinel-2 adatok képosztályozáshoz szükséges a terepen gyűjtött pontos mérésekből készített tréning adatbázis, amely tartalmazza a főbb szántóföldi növény típusokat és az aktuális földhasználati kategóriákat a 2018-2020 időszakra a Műszaki leírás 3.1.1 pontban meghatározott 59 db belvízi öblözet területére.
A földhasználati kategóriák referencia adatainak elvárt műszaki tartalma:
Referencia időszak: 2019-2020
Szántóföldi növény típusok: kukorica, kalászos, napraforgó, repce, lucerna és gyep
Táblaméret: legalább 1 ha
Táblák száma: szántóföldi növényenként legalább 20 db/év
Végtermék: Poligonokat tartalmazó térinformatikai adatréteg, amely tartalmazza a főbb szántóföldi növény kategóriákat
Formátum: SHP poligon
Vetületi rendszer: UTM34N, EOV
2.Műholdfelvételek előfeldolgozása
2.1.Optikai műholdfelvételek előfeldolgozása
A beszerzett műholdfelvételeken elvégzendő feladatok:
• geometriai- és atmoszférikus korrekció,
• zajszűrés,
• felvételek koregisztrációja,
• mozaikok készítése (ahol szükséges) és
• spektrális indexek számítása.
A jelenleg alkalmazott SNAP atmoszférikus modelljének optimalizálása szükséges, mivel a belvizes időszakok többsége részben felhős. A Sentinel-2 és Landsat adatokból számított indexek: NDVI, NDWI, MNDWI.
Végtermék: Reflektancia értékeket, illetve az egyes spektrális index értékeit tartalmazó raszterek.
Formátum: TIFF
Vetületi rendszer: UTM34N, EOV
2.2.Radar felvételek előfeldolgozása
A beszerzett műholdfelvételeken elvégzendő feladatok:
• Zajszűrés,
• radiometriai- és geometriai korrekció,
• felvételek koregisztrációja,
• koszinusz korrekció,
• speckle filtering.
A Sentinel 1C-SAR radar felvételekből a VV és VH sávok kombinált alkalmazása.
Végtermék: Radiancia értékeket tartalmazó raszterek és radar kombináció.
Formátum: TIFF
Vetületi rendszer: UTM34N, EOV
3.Üzemi talajtani térképek digitalizálása
A kijelölt 200 km2-es mintaterület (Műszaki leírás melléklet 2. ábra) szkennelt üzemtérképeinek beszrzése, georeferálása, majd a térképi objektumok digitalizálása.
Végtermék: Poligonokat tartalmazó térinformatikai adatréteg, amely tartalmazza a térképi objektumok azonosítóit.
Formátum: SHP poligon
4.Digitális talaj vízgazdálkodási térkép előállítása
A digitális archív talajtérképek, digitális terepmodell, műhold felvételekből levezetett térinformatikai fedvények alkalmazásával a kijelölt 200 km2-es mintaterületre vonatkozóan nagy felbontású vízgazdálkodási célú talajtérkép előállítása. Az adatok térbeli elemzésével a belvízképződést meghatározó paraméterek klaszterezése és ez alapján belvízképződés térképezése.
Végtermék: Poligonokat tartalmazó térinformatikai adatréteg.
Formátum: SHP poligon
Vetületi rendszer: EOV
5.Műholdfelvételek feldolgozása, belvíz elöntés térképek előállítása, verifikációja, képosztályozási küszöbértékek beállítása
A letöltött és előfeldolgozott műholdfelvételekből (Műszaki leírás 3.1 és 3.2 pontok alapján) az aktuális időszakokra belvízelöntési térképek készítése. A képosztályozásra különböző módszerek összehasonlítása és értékelése szükséges.
A közepes felbontású műhold adatok alkalmazásánál a spektrális értékek klaszterezése, tanítóterületes osztályozás, illetve gépi tanulás módszerének alkalmazása.
A Sentinel-2 adatokból elő kell állítani az aktuális felszínborítási kategóriákat a szántóföldi területekre.
A nagyobb felbontású felvételeknél képszegmentálással kombinált osztályozási módszereket is kell alkalmazni.
Végtermék: Poligonokat tartalmazó térinformatikai adatréteg.
Formátum: SHP poligon
Vetületi rendszer: EOV
6.Belvíz gyakorisági térképek készítése
Osztályozott felvételek (Műszaki leírás 3.5 pont alapján) statisztikai vizsgálata és kiértékelése. Belvíz gyakorisági térkép készítése az osztályozott műhold adatok idősorainak elemzésével.
Végtermék: Poligonokat tartalmazó térinformatikai adatréteg
Formátum: SHP poligon
Vetületi rendszer: EOV
7.Különböző műholdas adatforrások belvíztérképezési pontosságának és megbízhatóságának értékelése, és a rendszer automatizálhatóságának lehetőségeinek vizsgálata
A képosztályozás eredményeit befolyásoló tényezők (növényzet, talaj, meteorológia viszonyok, felbontás, spektrális tartományok stb.) vizsgálata. Meg kell vizsgálni a belvíz detektálást befolyásoló tényezőket és a külső adatforrások bevonásával mennyire javítható a képosztályozás pontossága.
Végtermék: tanulmány
Formátum: DOC, PDF
A részletes feladatokat a Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A felhívás III.1.3. pont M.1.) alpontja szerinti alkalmassági minimum követelményt teljesítő, az előírt számot meghaladó szakemberek száma (min. 0 – max. 4 fő) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2021/01/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/03/24 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A Felek megállapodnak, hogy a Teljesítési Határidőt a Megrendelő egyoldalú jognyilatkozattal – a Vállalkozó egyidejű értesítése mellett – meghosszabbíthatja azzal, hogy a meghosszabbított határidő nem terjedhet túl a Projekt Támogatási Szerződésében rögzített, mindenkori fizikai befejezési határidején. Ebben az esetben nem kell vizsgálni a Kbt. 141. § (6) bekezdésben foglalt feltételek fennállását a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00050
II.2.13) További információ
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Földmegfigyelési Információs Rendszer (FIR) földmegfigyelési adatinfrastruktúra és szolgáltatások kialakítása”.c., KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00050 azonosító számú projekt.
A Szerződés az aláírás – amennyiben Felek nem ugyanazon a napon írják alá a későbbi aláírás – napján lép hatályba és a Felek kölcsönös teljesítéséig hatályos.
Átadási nap: az az időpont, melyre a Vállalkozónak a 3. fejezetben megnevezett termékeket a KIFÜ részére át kell adnia. A KIFÜ az átadási napot 2021. március 24. napjában határozza meg. Az átadási nap a FIR projekt fizikai befejezése napjának módosulása esetén a KIFÜ egyoldalú nyilatkozata alapján meghosszabbodhat.
A II.2.7. pontban meghatározott kezdő időpont az eljárás lefolytatásának menetétől függően változhat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: • Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
• A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.
• A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: - Az ajánlatban az ajánlattevőnek a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján nyilatkoznia kell a Kbt. 62. § (1) -(2) bek. szerinti kizáró okok hiányáról, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont igazolására az alábbiak szerint kell eljárni, azaz: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
- A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót az EKR űrlapok alkalmazásával.
- A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában szabályozott öntisztázás lehetőségére.
- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11 a) bekezdésére.
- Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján a kizáró okok, valamint az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplőknek az ajánlatukban kell benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1.) A 321/2015. (X. 30.) KR. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk, a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be
kíván vonni a teljesítésbe.
A szakmai önéletrajz részletesen – dátumokkal (év/hó) – térjen ki a szakember által végzett szakmai gyakorlatra.
A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.
Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi munkában is részt vett, úgy az egyes munkák során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben
maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több munkafolyamatban is dolgozott.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók. Ajánlatkérő különösen felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdéseire, a Kbt. 35. § (2) bekezdés a) pontjára, a Kbt. 65. § (12) bekezdésére, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére, valamint a Kbt. 69. § (11 a) bekezdésére.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján a kizáró okok, valamint az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásokat a gazdasági szereplőknek az ajánlatukban kell benyújtani.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg valamennyi követelményét.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú térinformatikai végzettségű, legalább 12 hónap szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A kötbér alapja a bruttó vállalkozói díj.
Késedelmi kötbér: mértéke naponta a kötbéralap 1%-a. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20%-a.
Meghiúsulási kötbér: mértéke a kötbéralap 30%-a.
A Megrendelő a kötbérkövetelés mellett jogosult jótállási igényeit is érvényesíteni a Vállalkozóval szemben.
Jótállás: A Vállalkozó a hatályos jogszabályokban előírt jótállási és szavatossági kötelezettséget vállal.A Vállalkozó a jogszabályokban foglalt jótállást vállal a megállapodás hibátlan teljesítéséért. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége a Szerződés hatálya alatt kiállított utolsó teljesítésigazolás kiállításának napjával kezdődik és a jogszabályban előírt határidőig, de legalább 12 hónapig tart.
A szerz. biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szer. tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés finanszírozása Európai Uniós forrásból valósul meg, utófinanszírozással.
Támogatási intenzitás: 100%
AK a Kbt.135.§(1)bek. szerint teljesítésigazolást állít ki a Vállalkozó részére.
A Vállalkozó köteles a számlát a teljesítés igazolásától számított 8 (nyolc) napon belül kiállítani, majd a KIFÜ részére eljuttatni.
Európai Uniós forrásból megvalósuló szerződés esetén a vállalkozói díj kifizetésére a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) és a támogatási szerződésben meghatározottak szerinti eltérésekkel történik.
Utófinanszírozás alapján a vállalkozói díjat a KIFÜ a Vállalkozó forint pénzforgalmi számlájára – figyelembe véve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:42-6:45. §-okban és a 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakat – a számla kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül fizeti meg.
AK előleget nem fizet.
A számlához a Kbt.135.§-ában meghatározott iratokat mellékelni kell.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
Amennyiben AK a számla kiegyenlítésével késedelembe esik, a Vállalkozó a Ptk. 6:155. §(1) bek. szerinti késedelmi kamatra tarthat igényt.
Az ellenszolg.részletes szabályait a Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a Kbt. 35.§ (8) bek alapján a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/12/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/12/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr. ) 15. § szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu) A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdés szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
AK a Kbt. 76.§(2)bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési módszer: ár esetében fordított, szakember száma esetén egyenes arányosítás, az útmutató szerint.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személyek aláírási címpéldányának másolatát, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatban nem cégjegyzésre jogosult személy ír alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosult részéről az aláírására feljogosító meghatalmazást.
2. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevőnek csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ajánlattevőnek az EKR-ben nyilatkoznia kell arról, hogy a gazdasági szereplőnél változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban.
3. Csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bek alapján az EKR-ben.
4. A Kbt. 66.§ (5) bek. szerint csatolni kell felolvasólapot az EKR-ben.
5. Csatolni kell a Kbt. 66. § (6) bek. és a Kbt. 65. §(7) szerinti nyilatkozatot az EKR-ben.
6. Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
7. Ha az ajánlattevő az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat, különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
8. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját nem alkalmazza.
9. Közös ajánlat esetén csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot közbeszerzési dokumentumok Útmutatója szerint.
10. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
11. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokra a Kbt. 41/A - C) §-ai vonatkoznak.
12. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
13. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
14. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
15. FAKSZ: Kerekes Anita 00181, dr. Budai Zoltán 00783, Buzsáki Attila 00284
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/01 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges