Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/233
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.12.01.
Iktatószám: 22312/2020
CPV Kód: 48000000-8
Ajánlatkérő: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Teljesítés helye: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 1139 Budapest, Váci út 73/A
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.12.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: 2015. évi CXLIII. törvény 5. § (1) c) költségvetés
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61179686
Postai cím: Váci Út 73/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beleznai Gábor
Telefon: +36 12982509
E-mail: kozbeszerzes@neak.gov.hu
Fax: +36 12982463
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.neak.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001191222020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001191222020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: 2015. évi CXLIII. törvény 5. § (1) c) költségvetés
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
MICROSOFT SHAREPOINT SZERVER BESZERZÉSE
Hivatkozási szám: EKR001191222020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
MICROSOFT SHAREPOINT SZERVER BESZERZÉSE
76M-01707 SharePointStdCAL 2019 OLP NL Gov UsrCAL = 600db
76N-03870 SharePointEntCAL 2019 OLP NL Gov UsrCAL = 1db
76P-02040 SharePointSvr 2019 OLP NL Gov = 2db
7NQ-01581 2019 OLP 2Lic NL Gov CoreLic Qlfd = 2db
Vagy ezzel egyenértékű.
Ajánlatkérőnél jelenleg Microsoft SharePoint van alkalmazásban. Ajánlatkérő az alkalmazás kiterjesztését szeretné a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő több területét érintő folyamatok kezelésére.
Egyenértékűséget Ajánlatkérő teljes funkcionalitásban (áttekinthető táblázatos formában a funkciók felsorolásával és azok egyenértékű megoldásával) kéri igazolni Ajánlattevők részéről.
Amennyiben egyenértékű megajánlás történik, úgy Ajánlattevőnek műszaki ajánlatában be kell mutatnia az egyenértékű termékre történő teljes átállás tervezett menetét, idejét, felhasználók oktatását, dokumentáció elkészítésének díját is, valamint árajánlatában külön sor(ok)on szerepeltetnie kell a teljes átállás költségét (bontásban: új rendszer, új rendszerhez szükséges szoftver és hardver követelmények, oktatás, dokumentálás, stb.). Az egyenértékűség igazolása a 321/2015.(X.30.)Korm.rend 46. § (3)-(6) bek-i és a Kbt. 60. § szerint történik.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés tárgyának jellege, beszerezni kívánt szolgáltatás nem teszi lehetővé a részajánlattétel lehetőségét.
A projekt meghatározásánál figyelembe vettük a Kbt. 19. § (2) és (3) bekezdéseiben foglalt releváns szabályait, az áru megrendelése esetében az ugyanazon közvetlen célra irányuló tevékenységek műszaki és gazdasági funkcionális egységét vettük alapul, melynek közvetlen célja a "MICROSOFT SHAREPOINT SZERVER BESZERZÉSE" beszerzése.
A közbeszerzési dokumentum műszaki leírásában meghatározott paraméterek egyértelműen és félreérthetetlenül alátámasztják a műszaki és gazdasági egységet, tehát a teljes beszerzés ugyanazon közvetlen cél megvalósítására irányul és felhasználásuk egymással közvetlen összefüggenek, ebből kifolyólag műszaki és gazdasági funkcionális egységet képeznek.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
MICROSOFT SHAREPOINT SZERVER BESZERZÉSE
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 1139 Budapest, Váci út 73/A
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
76M-01707 SharePointStdCAL 2019 OLP NL Gov UsrCAL = 600db
76N-03870 SharePointEntCAL 2019 OLP NL Gov UsrCAL = 1db
76P-02040 SharePointSvr 2019 OLP NL Gov = 2db
7NQ-01581 2019 OLP 2Lic NL Gov CoreLic Qlfd = 2db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen. / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1.- a II.2.7. technikai adat, a szerződés hatály mindkét fél általi aláírástól tart a kötelezettségek teljesítéséig azzal, hogy a szállítási határidő 2021.01.20.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik, illetőleg akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltak irányadók), figyelemmel az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 17. § - a szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek ajánlatában, illetve részvételi jelentkezésében a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési
eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját igazolnia kell. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs eszerint tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Ajánlattevő nyilatkozni köteles arról is, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontok szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetve a kapacitást nyújtó gazdasági
szereplő sem áll kizáró okok hatálya alatt.
Ajánlatkérő 114/A. §-a alapján előírja, hogy a kizáró okok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 64. § alapján ajánlattevő öntisztázásra jogosult, amely értelmében Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek az ajánlattevők (közös ajánlattevőnek) együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65. § (6) bekezdés). A műszaki és szakmai alkalmasság igazolása a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti szervezetek (személyek), mint kapacitást nyújtók bevonása esetén a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján történik. A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet („Kr.”) 21. § (1) bekezdése alapján:
M/1. Ajánlattevő mutassa be a Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja, (1a) bek. és 21/A. § alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított, legfeljebb a megelőző 6 (hat) évben (72 hónapban) megkezdett és 3 (három) éven (36 hónapon) belül befejezett legjelentősebb szállításokat a Kr. 23. § szerint meghatározott formájú és tartalmú nyilatkozattal igazolva:
— a szerződést kötő, szállítást igazoló másik fél adatait, elérhetőségeit,
— mennyisége
— a teljesítés idejét (év – hónap - nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával),
— a teljesített szállítás/adásvétel mennyiségének leírását,
— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő szállításként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is (kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban).
Amennyiben a bemutatni kívánt szállítás osztható, úgy az M/1. alkalmassági követelmény tekintetében elfogadható, ha a bemutatásra kerülő megosztott rész teljesítése esik a vizsgált időszakra (eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap). Ilyen esetben értelemszerűen a bemutatásra kerülő megosztott résznek kell megfelelnie az M/1. alkalmassági követelmény keretében előírt egyéb feltételeknek is.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelmény igazolására elfogadja Ajánlattevőnek 2015. évi CXLIII. törvény 67. § (1) saját nyilatkozatát, arra vonatkozóan, hogy megfelel az alábbiakban előírt alkalmassági követelménynek, amely nyilatkozatot az ajánlattételkor kell benyújtani.
Az alkalmassági követelmények meglétét megalapozó nyilatkozatokat és dokumentumokat a Kbt. 114/A. §-a szerint a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított, legfeljebb a megelőző 6 (hat) évben (72 hónapban) megkezdett és 3 (három) éven (36 hónapon) belül befejezett időtartamban nem rendelkezik:
legalább 1 (egy) darab, közbeszerzés tárgya szerinti „MICROSOFT SHAREPOINT SZERVER” licence adásvételére/szállítására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített szállítással.
A szállítás akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven (36 hónapon) belül teljesítettnek, ha a teljesítés és a teljesítés ellenértékének kifizetése erre az időszakra esik.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített szolgáltatás nettó díja.
Késedelmi kötbér mértéke: A késedelemi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a, a késedelmi kötbérrel terhelt időszak maximum 25 nap. A késedelmi kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen teljesített termék nettó vételára.
Jelen szerződés Eladónak felróható meghiúsulása, illetve 25 napot meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult a jelenszerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve attól elállni, mely okán Eladó a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.
Meghiúsulási kötbér mértéke: 25%. A kötbér alapja a teljes szerződéses nettó ellenérték.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad!
Valamennyi, a szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételt a szerződéstervezet tartalmaz.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
2013. évi V. törvény 6:186. § - 6:189. § szerződést megerősítő kötbér mértékét a mellékelt szerződéstervezet tartalmazza.
2015. évi CXLIII. törvény 136. § (1) nyertes ajánlattevő
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
(2) A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
A szolgáltatások/termékek ellenértékének Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően (2015. évi CXLIII. törvény 135. § (1) bekezdésben – teljesítésigazolás) történik.
Szállító jogosult igazolt teljesítés alapján, az annak megfelelő számla benyújtására.
Amennyiben a Szállító a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a 2015. évi CXLIII. törvény 135.§ (3) bekezdésében, támogatásból megvalósuló beszerzés esetén a 2015. évi CXLIII. törvény 135.§ (4) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. A beszerzés saját költségvetésből valósul meg.
A teljesítésigazolására jogosult személyt az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 57. § (4) bekezdése alapján az Intézmény –az egyedi szerződésben - írásban jelöli ki.
Pénztartozás teljesítésének ideje a 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(3) szerint.
A szerződés a végteljesítés beálltával szűnik meg.
Valamennyi, a szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételt a szerződéstervezet tartalmaz.
Ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
2015. évi CXLIII. törvény 35. § (8) és (9) szerint nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/12/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/12/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az Ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. - Érvényességi feltétel: Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania a megajánlott áruk(licencek) gyártójának magyarországi képviseletének nyilatkozatát, miszerint szállító jogosult a megajánlott áruk(licencek) értékesítésére.
2.- 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 21. § (9) felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Mészáros Róbert, 1195 Budapest, Petőfi utca 7., robertm@robertmeszaros.hu, OO819.
3.- M/1. alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek a Kbt. 65.§ (7) bek. szerint is megfelelhet.
4.- Ajánlattevőnek ajánlatához csatolni kell: Az ajánlatot aláíró személy (ajánlattevő, alvállalkozó, egyéb kapacitást nyújtó szervezet képviselője) aláírási címpéldányának, vagy ügyvéd, ill. kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírási mintájának egyszerű másolati példányait, ill. meghatalmazását.
5.- Ajánlatkérő nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontjában foglaltakat.
6.- Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli. Az ajánlati árat (nettó ajánlati ár) ÁFA nélkül, HUFban kell megadni, a felolvasólapon megjelöltek szerint, egy összegben, illetve részletezve tételes árazott költségvetés (ártábla) elektronikus .xls/.xlsx formátumú benyújtásával, és pdf-ként, cégszerűen aláírva. Az ártábla a felolvasólap melléklete. Ajánlati árnak tartalmaznia kell minden olyan költségtényezőt, amit Ajánlattevő Ajánlatkérővel szemben érvényesíteni kíván, és ami összességében fedezetet nyújt a közbeszerzési dokumentumban meghatározott műszaki-szakmai és szerződéses feltételek szerinti teljesítésre.
Az iratok benyújtásának formai követelményei: jelszó nélkül olvasható, megnyitható pdf. fájl, cégszerűen aláírva.
7.- Az ajánlattétel nyelve: HU. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is köteles elfogadni.(Kbt. 47.§ (2) bek).
8.- Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek.
9.- A Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumban előírt szerződést az eljárás nyertesével kötheti meg. Amennyiben az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor, a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján az összegzésben a második legkedvezőbbnek Ajánlattevőt is meghatározta, az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel köt szerződést részenként.
10.- A Közbeszerzési Dokumentum teljes terjedelemben, közvetlenül elektronikus úton, az ajánlattevők számára elérhető az EKR rendszerben az eljárást megindító felhívás feladásának napjától, mely az ajánlattételi határidő lejáratának időpontjáig érhető el.
11.- Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette a felhívásban vagy a közbeszerzés dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű beazonosítása érdekében történt, és a megjelölés mellett a ”vagy azzal egyenértékű” kifejezést mindig érteni kell.
12.- A Kbt. 71. §-a értelmében Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít.
13.- A Kbt. 56. §-a, valamint a 114. § (6) bekezdése értelmében Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást kérhet Ajánlatkérőtől, az ajánlattételi határidő lejártát megelőző ötödik napig, a www.ekr.gov.hu címen, melyre ésszerű határidőn belül az ajánlattéti határidő lejárta előtt, ajánlatkérő köteles megküldeni.
14.- A jelen eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt., illetve annak végrehajtási rendeletei az irányadók. Ajánlatkérő kiemeli, hogy „szakmai ajánlat: a beszerzés tárgyára, valamint a műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben foglalt ajánlatkérői előírásokra tett ajánlat”, és felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára.
15.- Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) - (5) bekezdését.
16.- Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) szerinti legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, tekintettel arra, hogy a beszerzendő árú Ajánlatkérőnél alkalmazásban lévő rendszer kibővített használatát teszi lehetővé, így Ajánlatkérő igényeinek a műszaki dokumentációban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru vagy szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. (Közbeszerzési Hatóság Útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) )
17.- Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolásokat a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg.
18.- Ajánlattevőnek ajánlatához csatolni kell: Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan. Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaira vonatkozóan. Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 67. § (4) bekezdése, továbbá a 321 /2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés vonatkozásában.
19.- Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § -a alapján előírja, hogy a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplő az ajánlatukban nyújtsák be, tekintettel arra, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése nem alkalmazandó.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges