Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/236
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.12.04.
Iktatószám: 22412/2020
CPV Kód: 73000000-2
Ajánlatkérő: IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: 1062 Budapest, Andrássy út 100.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.12.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Nonprofit gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: iparfejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98599620
Postai cím: Andrássy Út 100.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bajnóczi Laura
Telefon: +36 13122213
E-mail: bajnoczi@ifka.hu
Fax: +36 13122213
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ifka.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ifka.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001229732020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001229732020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Nonprofit gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: iparfejlesztés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Munkaerőpiaci előrejelző modell koncepció kidolg.
Hivatkozási szám: EKR001229732020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 73000000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Munkaerőpiaci előrejelző modell koncepciójának kidolgozása
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a beszerzés nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Munkaerőpiaci előrejelző modell koncepciójának kid
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 73000000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1062 Budapest, Andrássy út 100.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Kormányzat célul tűzte ki a szak- és felnőttképzés számára, hogy az egyre inkább megfeleljen a gazdasági szereplők igényeinek. Ehhez azonban szükség van arra, hogy a döntéshozók ismerjék a várható munkaerőpiaci igényeket rövid-, közép- és hosszú távon egyaránt. A projektelem feladata egy olyan munkaerőpiaci előrejelző modell koncepciójának felépítése, mely közép- és hosszútávon biztosítja az adatgyűjtés eljárásrendjét, adatmodelljét, rendszer szereplőit. A modell kidolgozása során az alábbi kérdéskörökre is tekintettel kell lenni: Hogyan ágyazódik be a rendszer a jelenlegi statisztikai adatszolgáltatásba? Hogyan használja fel az Állam által gyűjtött adatokat? Hogyan kapcsolódik a felnőttképzési rendszerhez, az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzés adatszolgáltatásához?
Munkaerőpiaci előrejelző modellre vonatkozóan rendelkezésre állnak külföldi példák, melyek áttekintése szintén a jelen projektelem részét képzi.
A. Időtáv
Az előrejelző modellnek három időtávon kell előrejelzést adnia a makrogazdasági folyamatokra, valamint, lehetőség szerint minél kisebb földrajzi területi szinten (a területi folyamatokat figyelembe véve), a munkaerőpiaci keresletre vonatkozóan különböző foglalkozások (például informatikus) humánerőforrás-szükségletére tervezetten az alábbi időtávokra lebontva, de az a koncepció kidolgozása során válik véglegessé:
• Rövid táv: <1 év, itt elsősorban a felnőttképzés szerepe jelentős.
• Közép táv: 1–3 év, itt már megjelenik az iskolarendszerű szakképzés szerepe is.
• Hosszú táv: 3–5 év, itt már szerepet játszik a felsőoktatás is, illetve a demográfiai folyamatokat is célszerű figyelembe venni.
A feladat során specifikálni kell a modellt, illetve meg kell határozni, hogy a modell inputjaként szolgáló adatokhoz esetlegesen milyen további adatgyűjtést kell elrendelni. A rövidtávú igény meghatározásánál alapvetően a jelenlegi helyzet vizsgálata javasolt, figyelembe véve a jelenlegi képzési kimeneteket és az elérhető pályakövetési rendszereket.
A kutatásnak ki kell térnie arra, hogy mi az a területi szint (például megye), illetve foglalkozás vagy foglalkozáscsoport, amelyre a kialakításra kerülő modell segítségével még megbízható becslést lehet adni.
A középtávú igény meghatározásakor a modell kidolgozásakor a makrogazdasági folyamatokra, illetve a korábbi évek tendenciájára kell tekintettel lenni. Ezen kívül a projektelem feladata annak vizsgálata, hogy az országban zajló beruházások által generált (vagy esetlegesen feleslegessé tett) munkahelyekre vonatkozóan milyen adatforrásból nyerhető adat, vagy ehhez milyen adatgyűjtés, illetve adminisztratív adat átadása szükséges a szakpolitikai érintettek számára. A modell középtávú része esetében figyelembe kell venni a beruházások másodkörös hatásait is, tehát azt, hogy egy-egy új munkahely a gazdaság mely más ágazataiban teremt munkahelyet. Itt az Ágazati Kapcsolatok Mérlege szerint nem lehetséges foglalkozás szintű meghatározás, csak ágazat szerinti, ebből következtetés tehát csak korlátozottan vonható le.
Hosszú távon sokkal inkább a várható trendek feldolgozása a modellépítő feladata. Ehhez figyelembe kell vennie az egyes ágazatok várható növekedését, a technológiai változásokat, illetve a demográfiai folyamatokat. Ez alapján kell előrejelző modellt építenie, mely az előzőeknél aggregáltabb szinten ad becslést a várható munkakeresleti folyamatokra.
Ugyancsak feladat a modellezés során a rendelkezésre álló adatbázisok dokumentálása, illetve annak vizsgálata, hogy a publikusan rendelkezésre álló adatbázisokon kívül milyen további létező, de nem publikusan elérhető adatkörökhöz szükséges hozzáférést biztosítani. Szükséges továbbá azt is bemutatni, hogy a létező adatbázisokon kívül milyen további adatgyűjtések elrendelése szükséges, és ezeket milyen mintán és milyen specifikációval ajánlott végrehajtani.
Az így felépítésre kerülő modell segítségével lehetővé válik a munkaerő-kereslet előrejelzése. Az előrejelzés frissítése tervezetten évente ajánlott, de a pontos meghatározásra a szakmai kidolgozás során kerül sor.
A projektelem részeként ellátandó feladatnak ki kell térnie arra, hogy a rövidtávú modellt milyen további erőforrásokkal (például nagyobb mintás vállalati kutatás) lehet továbbfinomítani, akár területi, akár munkakör szintjén.
A modell kialakításához nemzetközi példákat is vizsgálni szükséges.
B. Elvárt eredménytermék és költségek
A projektelem keretében
• egy várható makrogazdasági pálya felvázolása 2021-22-re;
• a főbb álláskereső oldalaknál, illetve a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál elérhető munkaerőpiaci (pl. álláskereséshez, illetve pályakövetéshez kapcsolódó) adatok elemzése, ágazati értékelése, országosan és területi dimenzió mentén egyaránt;
• nemzetközi kitekintés 3 képzési területre;
• 2000 céget elérő vállalati CATI-típusú kutatás, illetve 2000 személyt elérő lakossági CATI-típusú kutatás lefolytatása;
• további szükséges mélyinterjúk lefolytatása;
• ezen elemzések információra építve a munkaerőpiaci előrejelző modell koncepciójának részletes kidolgozása kerül elvégzésre, amelynek minimális terjedelem 100 oldal. (A/4-es lapon 12 betűmérettel), valamint egy vezetői összefoglaló (MS Word, PPT) elkészítése elvárt.

A részletes műszaki feltételeket és feladatokat a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége és tapasztalata  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 50
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A szerződés időtartama – annak módosítása nélkül - a szerződés időbeli hatálya alatt Megrendelő jóváhagyása esetén egy alkalommal legfeljebb további 50 naptári nappal, de legkésőbb 2020. május 20. napjáig meghosszabbítható.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A II.2.7) pontban megadott 50 nap alatt, de legkésőbb 2021. március 20. napjáig kell teljesítenie a nyertes ajánlattevőnek a szerződésben foglalt feladatait.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: • Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
• A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.
• A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: • Az ajánlatban az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján nyilatkoznia kell a fentiekben meghatározott kizáró okok hiányáról, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont igazolására az alábbiak szerint kell eljárni, azaz:
• a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani;
• ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;
• A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
• A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót az EKR űrlapok alkalmazásával.
• A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
• Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában szabályozott öntisztázás lehetőségére.
• Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11 a) bekezdésére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (kutatási és/vagy elemzési feladatok ellátása) szolgáltatásainak ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:
• a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja, év/hó/nap),
• a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,
• az elvégzett munka rövid bemutatását, a szállítás tárgya, mennyiségi adatot az alkalmassági feltétellel összhangban),
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése szerinti referenciaigazolást vagy nyilatkozatot.
A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja szerint a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat vesz figyelembe.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A§-ban foglaltakra.
M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakmai önéletrajz részletesen – dátumokkal (év/hó) - térjen ki a képzettségre, a szakember által végzett szakmai gyakorlatra.
A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.
Egy évben maximálisan 12 hónap tapasztalat számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott.
A Kbt. 114. § (2) bekezdés szerint az ajánlatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani csak.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6),(7),(9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
M1) Ajánlattevő alkalmatlan, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben nem rendelkezik
A) 2 darab makrogazdasági elemzést és előrejelzést tartalmazó tanulmány elkészítésére vonatkozó referenciával, mely a munkaerőpiac várható helyzetére is kitér.
B) 1 darab területi folyamatokat elemző és előrejelző tanulmány elkészítésére vonatkozó referenciával, mely a munkaerőpiaci helyzet elemzésére is kitér.
C) legalább 1500 vállalatot érintő CATI-típusú kutatásra vonatkozó referenciával.
D) legalább 1500 személy érintő CATI típusú kutatás elvégzésére vonatkozó referenciával.
E.) 2 darab, tanulmányoként 1-1 képzési terület helyzetét nemzetközi összehasonlításban vizsgáló tanulmány elkészítésére vonatkozó referenciával, amely összevethetővé teszi a hazai és a nemzetközi oktatási rendszer helyzetét az adott ágazatban és kitér a kibocsátási oldalra vagyis hogy az adott képzési terület milyen munkaerőkínálatot biztosít.
F.) 1 darab, egy ágazat (például egészségügy, oktatás, közigazgatás) humánerőforrás szükségleteit vizsgáló tanulmány elkészítésére vonatkozó referenciával, amely vizsgálja az adott ágazat kapacitásigényét, azaz munkaerőpiaci szükségleteit.
Az egyes referenciák több alkalmassági követelménynek való megfelelést is igazolhatnak, de az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell megjeleníteni, hogy abból az igazolni kívánt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
A.) 3 fő egyetemi szintű közgazdasági végzettséggel rendelkező, munkaerőpiaci téren legalább 3 éves elemzési és előrejelzési tapasztalattal rendelkező szakértővel;
C.) 3 fő egyetemi szintű szociológus végzettséggel rendelkező, vállalati lekérdezésekben legalább 3 éves tapasztalattal rendelkező szakértővel.
A szakembereknek magyarul felsőfokú szinten beszélő vagy magyar anyanyelvű szakembernek kell lennie vagy magyarul nem beszélő szakember esetében szaktolmács bevonása szükséges az adott szakember vonatkozásában.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: összege a késedelem minden napjára a nettó vállalkozói díj 1 %-a, de legfeljebb 15%.. A kötbér a szerződésszegés napján esedékessé válik.
Hibás teljesítési kötbér: összege a nettó vállalkozói díj 20 %-a. A kötbér a szerződésszegés napján esedékessé válik.
Meghiúsulási kötbér: összege a nettó vállalkozói díj 20%-a. A kötbér a szerződésszegés napján esedékessé válik.
A szerződést biztosító mellékkötelezettség részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme Ft.
Előleg: a Megrendelő előleget nem fizet.
Az ellenszolgáltatás a Megrendelő által megfelelően kiállított számlák alapján kerül kifizetésre a Kbt.135.§(1),(5)-(6),(10)-(11) bekezdései és Ptk.6:130§(1)-(2) bekezdései alapján. A számlázással kapcsolatos részletes feltételeket a szerződés tervezet tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A §-ra.
A pénzügyi teljesítés részletes feltételeit a szerződés tervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a Kbt. 35.§ (8) bek alapján a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/12/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/12/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr. ) 15. § szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu) A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdés szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Kbt.76.§(2)bek.c) pont: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési módszer: ár esetében fordított, a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége és tapasztalata esetén a pontozás és az egyenes arányosítás az útmutató szerint.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1) Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 35. § (8) bek alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek (AT) nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
2) Csatolni kell az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (3) bek-nek megfelelően elkészített, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.
3) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell az ATnek a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ATnek az EKR-ben nyilatkoznia kell arról, hogy a gazdasági szereplőnél változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével.
4) A Kbt. 66. § (2), (5) és (6) bek. alapján nyilatkozni szükséges. A Kbt.66§(6)bek. esetén a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
5) AK a Kbt. 76.§(2)bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési módszert alkalmazza: az arányosítást, a használt képleteket és részletes leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A kiosztható pontszám 0-10.
6) AK a felhívásban a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.3) valamennyi követelményét.
7) AK a részajánlattételt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
8) Közös ajánlat esetén csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot közbeszerzési dokumentum szerint.
9) A Kbt. 76. § (3) bek b) szerinti értékeléshez csatolni kell a szakember által aláírt önéletrajzot, rendelkezésre állási nyilatkozatot, végzettségét/képzettségét igazoló dokumentumokat az útmutató szerint.
10) AK a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját nem alkalmazza.
11) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
12) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A-C) §-ai tartalmazzák.
13) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
14) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
15) A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt. és végrehajtási rendeletei irányadók.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges