Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/236
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.12.04.
Iktatószám: 22488/2020
CPV Kód: 79342200-5
Ajánlatkérő: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Teljesítés helye: A teljesítés helyszíne: Magyarország területe.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.12.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: 162/2020. (IV.30.) Korm. rend. szerinti feladatok
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28360577
Postai cím: Garibaldi Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czajdrik Éva
Telefon: +36 17958003
E-mail: eva.czajdrik@nkoh.gov.hu
Fax: +36 17950822
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://nkoh.kormany.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000929792020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000929792020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: 162/2020. (IV.30.) Korm. rend. szerinti feladatok
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Kompl. kommunikációs feladatok-ePincekönyv, KIFÜ
Hivatkozási szám: EKR000929792020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79342200-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés - „Komplex kommunikációs, médiaügynökségi és rendezvényszervezési feladatok ellátása az ePincekönyv projekt keretében a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség részére”
II.1.5) Becsült érték:
25094882 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Jelen közbeszerzési eljárás tárgyát olyan egymásra épülő szolgáltatások képezik, amelyek tekintetében a Kbt. 2. § (4) bekezdése szerinti alapelv érvényesülése akként biztosítható, ha AK ezeket nem bontja részekre, ezek megbontása és nem egy gazdasági szereplő által történő elvégzése ugyanis kockázatossá teszi az elvárt minőségben történő teljesítést és csökkenti a költséghatékonyságot. A műszaki leírásban is rögzített feladatokat összetett, projekt alapon működő, keresztfunkciókkal rendelkező teamek valósítják meg, akik egymás eredményeire meghatározott logikai rend szerint építkezve, egymástól elválaszthatatlanul szoros együttműködésben végzik munkájukat. Figyelembe véve tehát a kommunikációs ügynökségek, mint potenciális gazdasági szereplők szervezeti felépítését, komplex kommunikációs feladatok esetében a hatékony teljesítés alapja mind időben, mind pedig a költségek szempontjából a lehető legtöbb részfeladat egy szakmai irányítás alatt történő megvalósítása. Különösen igaz ez a kampány koncepciójának kitalálására, megtervezésére és gyártására, rendezvényeken történő megjelenítésére és a rendezvényekkel is összefüggő médiastratégia megtervezésére és a médiafelületek megvásárlására. A létrehozott kreatív eszközök hatékonyságának sikere ugyanis nagyban múlik a megfelelő médiacsatornák és azok médiafelületeinek kiválasztásán és eredményes használatán. Egy adott kampány a Megrendelő céljainak megvalósítását szolgálja, ha a médiacsatornák lehetőségeit ismerő gazdasági szereplő egyben a felületeken megjelenő kommunikációs eszközöket is megtervezi. Továbbá, ha a feladatok ellátása több gazdasági szereplő által történne, a köztük lévő információátadás is sok időt venne el a feladat végrehajtására szánt időből.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kompl. kommunikációs feladatok-ePincekönyv, KIFÜ
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55300000-3
További tárgyak: 79340000-9
79821000-5
79822500-7
79952000-2
79960000-1
92200000-3
92370000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: A teljesítés helyszíne: Magyarország területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1.) Integrált reklámügynökségi szolgáltatás [kommunikációs tanácsadás, kreatív koncepciók (print, online kampánykoncepciók) kidolgozása, szövegírás, grafikai tervezés (logótervezés, kisarculat tervezés, az egyes médiaeszközökön megjelenő hirdetések, reklámajándék-tárgyak, dekorációs és marketingeszközök és nyomdai termékek grafikai tervezése), nyomdai előkészítés)
2.) PR-ügynökségi szolgáltatások
Tervezetten: Éves PR-stratégia, PR-kampánykoncepció, PR-akcióterv kidolgozása/frissítése, Sajtónyilvános és szakmai eseményekhez kapcsolódó PR-ügynökségi feladatok ellátása, Q & A összeállítása, PR-együttműködés kialakítása a szőlő- és borágazat releváns médiumaival, sajtóesemények szervezése.
3.) Online ügynökségi feladatok
Tervezetten: Online kommunikációs stratégia, cselekvési és ütemterv elkészítése és aktualizálása, bannerek programozása, a projekt online felületeinek tartalommenedzsmentje (közösségimédia-csatornák, blogok kialakítása és tartalommenedzsmentje), Webanalitikai és webfejlesztési feladatok, Google Ads kampánymenedzsment, rendezvényeken használt játékapplikáció fejlesztése.
4.) Gyártás - dekorációs és marketingeszközök, reklámajándékok, nyomdai termékek gyártási, kivitelezési feladatait az egyedi megrendelések szerint.
5.) Gyártás – fotózás
Rendezvények és eszközbeszerzés fotódokumentálása, kapcsolódó utómunkálatok elvégzése, műtermi tárgyfotó készítése.
6.) Rendezvényszervezés
Tervezett rendezvények
6.1 Kötelező nyilvánosságot biztosító rendezvények
6.1.1 Sajtóháttér-beszélgetés: időtartam tervezetten: 4 óra + kitelepülés és bontás ideje/fél nap; résztvevők tervezett száma: 30 fő.
6.1.2 Projektzáró esemény: időtartam tervezetten: 4 óra + kitelepülés és bontás ideje/fél nap), résztvevők tervezett száma: 100 fő.
6.2 Kötelező nyilvánosságon túli rendezvények
• 6.2.1 Szakmai egyeztetés: időtartam tervezetten: 4 óra + kitelepülés és bontás ideje/fél nap; résztvevők tervezett száma: 30 fő.
• 6.2.2 Regionális rendezvények, workshopok: időtartam tervezetten: 4 óra + kitelepülés és bontás ideje/fél nap; résztvevők tervezett száma: 50 fő/ alkalom; tervezett alkalmak száma: 6 db (térségenként 1 db).
Nyertes AT feladatai: rendezvény teljes körű lebonyolítása:
- helyszín kiválasztása és biztosítása, előkészítése,
- a rendezvény forgatókönyvének összeállítása,
- rendezvénytechnika biztosítása és üzemeltetése, bútorzat biztosítása,
- Vendégek fogadása, rendezvény helyszíni koordinációja,
- Catering szervezése és teljes körű lebonyolítása tálalással és felszolgálással,
- Információs és dekorációs eszközök biztosítása.
• 6.2.3 Részvétel biztosítása szakmai rendezvényeken
6.2.3.1 Konferencia (szakmai kiállítás): tervezetten 2 db; Megrendelő előadási lehetőség (1 fő előadó delegálásának és előadás megtartásának a lehetősége, belépés biztosítása 5 fő részére, parkoló biztosítása 3 személyautó részére, tájékoztató anyag elhelyezése a konferenciacsomagban), vagy helyszíni megjelenéssel egybekötött előadási lehetőség biztosítását (előadási lehetőség biztosítása, belépés biztosítása 5 fő részére, parkoló biztosítása 3 személyautó részére, tájékoztató anyag elhelyezése a konferenciacsomagban, helyszíni megjelenés biztosítása a szükséges infrastruktúrával együtt) kéri; ezen felül Megrendelő egyedi igénye szerint nyertes AT feladata: szükséges technika, bútorzat, catering, információs és dekorációs eszközök biztosítása, szállítási feladatok, szállás biztosítása.
6.2.3.2 Borfesztiválok: 2-3 rendezvény kitelepüléssel (Standhely vagy sátorhely biztosítása a szükséges infrastruktúrával együtt), szükséges technika, bútorzat, catering, információs és dekorációs eszközök biztosítása, a kitelepülés programja – játékapplikáció, amelynek fejlesztése/programozása nyertes AT feladata, szállítási feladatok, szállás biztosítása.
7.) Médiaügynökségi feladatok
A nyertes At feladata a projektet népszerűsítő médiastratégia megalkotása, valamint médiatervezési és -vásárlási feladatok elvégzése, azaz a Megrendelő által elfogadott, végleges médiaterv alapján médiavásárlás.
Preferált médiakategóriák: Nyomtatott sajtó, rádió, televízió, online felületek, google ads és közösségimédia-felületek.
A részletes műszaki leírást és feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A nettó keretösszeg: 25.094.882 HUF.
AK a keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.1. M.2.1) alpont szerinti teljesítésben résztvevő szakember print reklámkampány koncepciójának kidolgozásában szerzett speciális szakmai tapasztalata (db) (max. 3 db) 100
2 2.2. M.2.3) alpont szerinti teljesítésben résztvevő szakember konferencia előkészítésében és lebonyolításában szerzett speciális szakmai tapasztalata (db) (max. 3 db) 100
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF/net-net HUF) / Súlyszám: 800
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 25094882 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2021/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/01/29 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A Teljesítési Határidőt – ezáltal a Szerződés hatályát is - a Megrendelő egyoldalú jognyilatkozattal – a Vállalkozó egyidejű értesítése mellett – legfeljebb két alkalommal meghosszabbíthatja azzal, hogy a hosszabbítás időtartamának igazodnia kell a Projekt támogatási szerződésében rögzített fizikai befejezési határidejéhez. Ebben az esetben nem kell vizsgálni a Kbt. 141. § (6) bekezdésben foglalt feltételek fennállását a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján. További részletek a szerződéstervezetben.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2018-00055
II.2.13) További információ
1. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségi okot alkalmazza.
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül folytatása:
M.2.1) alpont szerinti teljesítésben résztvevő szakember print reklámkampány koncepciójának kidolgozásában szerzett speciális szakmai tapasztalata esetén megajánlható mennyiség: 0-3 db.
M.2.3) alpont szerinti teljesítésben résztvevő szakember konferencia előkészítésében és lebonyolításában szerzett speciális szakmai tapasztalata megajánlható mennyiség: 0-3 db. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 77. § (1) bekezdését. A Kbt. 77.§ (1) alapján a 2.1. és 2.2. értékelési részszempontok tekintetében tett megajánlás legkedvezőbb és legkedvezőtlenebb szintje: 0-3 db.
VI.3.9) További információk folytatása:
16. A szállás elszámolása vonatkozásában a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.7.3.2.1 pontja a mérvadó. A szállásköltségek elszámolása esetén vendégéjszakánként belföldi szállás esetén legfeljebb bruttó 15.000 forint mértékű költség számolható el. Erre tekintettel Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdését alkalmazza, mely alapján a szállásra vonatkozó ajánlattevői megajánlás az ártábla "Rendezvényszervezés" elnevezésű munkalapjának 235-238-as sorai esetében nem haladhatja meg a bruttó 15.000,- Ft/fő/éj összeget. Amennyiben az ajánlattevő ennél magasabb összegű ajánlatot tesz, úgy ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek.
17. A Kbt. 132. § (1) bek. alapján a szerződéskötés feltétele legalább 15.000.000 HUF/év és legalább 2.000.000 HUF/káresemény érték, rendezvényszervezésre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítás, valamint a biztosítási díj biztosító részére történő megfizetését igazoló dokumentum másolatának benyújtása.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő) és alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62-§ (1) bekezdés g)-k) és m), q) pontja szerinti kizáró ok bármelyik fennáll. Ajánlatkérőnek a Kbt. 74.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok az eljárás során következtek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114/A § (1) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról (EKR űrlap), hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g) – k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével.
Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Kr. 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá (EKR űrlap).
A Kr. 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlattevőnek az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzésről. A Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzése kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A Kbt. 114/A. § nyomán az ajánlatkérő a Kr.-ben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Öntisztázás a Kbt. 64. §-a szerint.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 114/A.§ (4) bekezdésére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a Kbt. 114/A. § szerint az ajánlatában kell benyújtania a gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményekre vonatkozó igazolásokat az alábbiak szerint:
P.1) A Kr. 19. § (1) bek. a) pontja alapján AT nyújtsa be a pénzügyi intézménytől származó, a felhívásban előírt időtartamra vonatkozó nyilatkozatot; attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
AK a „sorba állítás” kitétel alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
AK az alábbi tartalommal kéri igazolni az alkalmasságot:
• a számla (számlák) megnyitásának időpontja (megszűnt számla esetén a lezárás időpontja);
• számlaszám(ok) feltüntetése;
• arra vonatkozó információt, hogy a számlán, illetve számlákon a felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 12 hónapban volt-e 15 napot meghaladó időtartamú sorba állított tétel, ha volt, akkor hány alkalommal;
AT-k kötelesek benyújtani a vizsgált időszakban vezetett, de későbbiekben megszüntetett valamennyi pénzforgalmi számla tekintetében a pénzügyi intézménytől származó igazolást, továbbá kötelesek a vizsgált időszakban a cégkivonatban szereplő és nem szereplő bankszámlák felsorolását tartalmazó nyilatkozatot benyújtani, tekintettel arra, hogy AK a felhívás feladását megelőzően megszüntetett és a cégkivonatban fel nem tüntetett pénzforgalmi számlák esetében is ellenőrzi az alkalmassági követelmények történő megfelelést.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben bármely pénzforgalmi számláján vagy az eljárás megindító felhívás feladásának napját megelőzően megszüntetett pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 12 hónapban egynél több alkalommal 15 napot meghaladó időtartamú sorba állított tétele volt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az ajánlattevőnek a Kbt. 114/A. § szerint az ajánlatában kell benyújtania a műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelményekre vonatkozó igazolásokat az alábbiak szerint:
M1) pont szerinti minimumkövetelményben meghatározott referenciák ismertetéséről szóló nyilatkozatát vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást (321/2015. (X.30.) 23. §-a ). A referencianyilatkozat vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolás minimális tartalma: (i) a szerződést kötő másik fél megnevezését, (ii) a szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen), (iii) a szolgáltatás mennyiségét, (iv) a teljesítés időtartamát (kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap), (v), nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Korm. rend. 23. § szakasza alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. Az igazolás módjára irányadó a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pont, 21/A. §,Kbt. 65. § (6)-(7) és (9)-(12). AK a Kr. 21. § (3a) bek. alapján a vizsgált időszak alatt, azaz az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 6 (hat) éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
M2) Ajánlattevőnek be kell mutatnia a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket, végzettségük, képzettségük ismertetésével (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21.§ (3) bek. b) pontja szerint). A teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) vonatkozásában csatolandó: A teljesítésbe bevont szakember(ek)nek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatban kell vállalniuk, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre fognak állni; - a szakember(ek) végzettséget, képzettségét igazoló dokumentumok (bizonyítványok) egyszerű másolata; - a szakember szakmai gyakorlatát bemutató, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. További információ KD-ben található.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciákkal:
M.1.1) legalább 1 db - kitelepüléssel egybekötött - rendezvény előkészítésére és lebonyolítására vonatkozó referenciával.
AK kitelepülés alatt az alábbiakat érti: az adott rendezvény keretében standhely vagy sátorhely biztosítása a szükséges infrastruktúrával együtt.
M.1.2) legalább 1 db kommunikációs kampány médiatervezési és vásárlási feladatainak ellátására vonatkozó referenciával.
AK kommunikációs kampány alatt az alábbiakat érti:
meghatározott célcsoport (ok) számára meghatározott üzenete(ke)t, mind vizuálisan, mind pedig tartalmában (szövegében) azonos kreatív koncepcióval megjelenítő, adott időintervallumon belül célzottan megvalósuló figyelemfelhívó, tájékoztató tevékenység, amely magában foglalja a kreatív koncepció megalkotását, a kreatív koncepciónak megfelelő médiahirdetések gyártását és ezek médiafelületen történő megjelenítését.
AK médiatervezési és vásárlási feladatok alatt az alábbiakat érti:
médiastratégia készítése, médiaterv készítése, elfogadott médiaterv alapján a médiafelületek megvásárlása.
Ajánlattevő az előírást legfeljebb 2 darab referenciával teljesítheti.
M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M.2.1) legalább 1 fő felsőfokú (egyetem/ főiskola) végzettségű art directorral, aki rendelkezik legalább 36 hónap kreatív területen szerzett szakmai tapasztalattal.
M.2.2) legalább 1 fő felsőfokú (egyetem/főiskola) végzettségű PR szakember, aki rendelkezik legalább 36 hónap PR területen szerzett szakmai tapasztalattal.
M.2.3) legalább 1 fő felsőfokú (egyetemi/főiskolai) végzettségű rendezvényszervező szakemberrel, aki rendelkezik legalább 36 hónap rendezvényszervezési szakmai tapasztalattal.
Az egyes szakemberek között az átfedés nem megengedett.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
AK a szerz. terv.-ben előír késedelmi kötbért (alapja: Megrendelés késedelemmel érintett elemére eső nettó vállalkozói díj. Napi mértéke: 1 %, maximális összege: a Megrendelés késedelmes teljesítéssel érintett részére eső Vállalkozói díj 20%-a. Órában meghatározott teljesítési határidő esetén a késedelmi kötbér mértéke minden megkezdett késedelmes óra után a Megrendelés késedelemmel érintett részére eső nettó Vállalkozói díj 0,5%-a, a késedelmi kötbér maximuma a Megrendelés késedelemmel érintett részére eső Vállalkozói díj 12%-a.).
Hibás teljesítési kötbér Megrendelő választása szerint amennyiben a teljesítés hibájának jellege miatt a kijavítás lehetetlen, vagy olyan póthatáridőn belül nem kivitelezhető, amelyen belül még a Megrendelőnek érdekében áll a teljesítés elfogadása esetén a hibás teljesítési kötbér alapja a Megrendelés hibás teljesítéssel érintett részére eső nettó Vállalkozói díj, mértéke 30%.
Megrendelő a hiba kiküszöbölésére megfelelő határidő állapít meg, ebben az esetben a hibás teljesítési kötbér alapja a Megrendelés hibás teljesítéssel érintett részére eső nettó Vállalkozói díj, mértéke a kötbéralap 1%-a/naptári nap. A hibás teljesítési kötbér %-os maximumát a hiba kiküszöbölésére Megrendelő által előírt határidő határozza meg.
Meghiúsulási kötbér a Szerződés egésze esetében alapja: a nettó Keretösszeg 70%-ának a meghiúsulás időpontjáig ki nem fizetett része, mértéke: 20 %. Meghiúsulási kötbér valamely Megrendelés esetére alapja: az adott Megrendelés nettó ellenértéke, mértéke: 20 %. Az előleg-visszafizetési biztosíték mértéke az igényelt előleg 50%-a, mely a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában nyújtható. További feltételek a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Fizetés: Kbt. 135. § (1), (5)-(6), a Ptk. 6:130. (1)-(2) bek. szerint, valamint az uniós kifizetések során a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire is figyelemmel kell lenni. Ellenszolgáltatás európai uniós támogatásból kerül finanszírozásra, a támogatásból származó összeg kifizetése a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásnak rendjéről szóló 272/2014. (XI. 05.) Korm. rendelet alapján utófinanszírozással kerül sor. Az európai uniós támogatás intenzitása 100 %. Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF. Előleg: AK előleget a szerződésben részletezettek szerint biztosít. További feltételek a szerződéstervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/12/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/12/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A bontási eljárásra a Kbt. 68.§ (1), (4) és (6) bekezdésében, valamint az e-Kr 15.§ (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (4) és (6) bekezdésében, valamint a 424/2017.(XII.19.) Korm. rend. 15. § (2)-(4) bekezdéseiben foglaltak irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 350.000 HUF
A befizetés helye: Kbt. 54. § (2) bekezdése szerint
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10032000-00289421-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: AK előír a Kbt. 54. § szerinti ajánlati biztosítékot figyelemmel a KD-ban foglaltakra. Az ajánlati biztosítékot a Kbt. 54. § (1) bek. szerint kell rendelkezésére bocsátani a Kbt. 54. § (4) bek.-ben foglaltak biztosítására, amely az AT választása szerinti módon, a Kbt. 54. § (2) bek.-ben foglaltaknak megfelelően teljesíthető. Ajánlati biztosíték mértéke: 350.000,- HUF. Fizetési számlára történő befizetés esetében a KIFÜ 10032000-00289421-00000000 számú számlájára kell az ajánlati biztosítékot megfizetni, igazolása a befizetés megtörténtét igazoló bizonylat másolati példánya. A Kbt. 54. § (2) bek. szerinti egyéb mód esetében az igazolás módja elektronikus okirat a Kbt. 41/A § (2) bek. szerint.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Az értékelés módszere az 1. részszempont (Ár szempont) esetén fordított arányosítás, a 2. részszempontnál egyenes arányosítás. Folytatás a II.2.13) További információ: résznél.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot (űrlap).
2. Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel/ajánlattevőkkel (AT). Az ajánlatot (annak részeként a felhívás és a KD által előírt nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell benyújtani).
3. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
4. Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást kizárólag az EKR-en keresztül kérhet. AK valamennyi érdeklődő gazdasági szereplő részére írásban megküldi a választ az EKR rendszeren keresztül, illetve hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben. AK a Kbt. 114. § (6) bek. vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi
határidő lejártát megelőző második munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik munkanapig megérkeznek AK-hoz.
5. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bek szerint, EKR-ben létrehozott űrlap alapján.
6. AK felhívja a 321/2015.(X. 30.)Korm. 30.§ (4) bek. alapján az Ajánlattevők figyelmét,hogy a minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapította meg az alkalmassági követelményeket a P1,M1-M2 (alkalmassági követelmények) esetében.
7. Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként a Vállalkozási keretszerződés a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.) részéről kerül megkötésre. Az I.1) pontban megadott AK az EKR sajátosságai miatt került megjelölésre.
8. Ajánlattevő köteles ajánlatában beadni a KD részeként kiadott Ártáblázatot teljes körűen beárazva, cégszerű aláírással ellátva. A beárazott Ártáblázatot AK szakmai ajánlatnak minősíti. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (8) bekezdésére.
9. A II. 2. 5.) ponthoz tartozó 1. Ár szempont: Ajánlati ár (nettó HUF/net-net HUF) (súlyszám: 800) értékelési szemponthoz kapcsolódó alszempontok a következők: 1.1. Integrált reklámügynökségi szolgáltatások kommunikációs tanácsadás, kreatív koncepció, szövegírás, grafikai tervezés, nyomdai előkészítés) – összesen (nettó HUF) (súlyszám: 110); 1.2. PR-ügynökségi szolgáltatások – összesen (nettó HUF) (súlyszám: 90); 1.3. Online ügynökségi feladatok – összesen (nettó HUF) (súlyszám: 80); 1.4. Gyártás (dekorációs és marketingeszközök, reklámajándékok, nyomdai termékek) – összesen (nettó HUF) (súlyszám: 70); 1.5. Gyártás - fotózás – összesen (nettó HUF) (súlyszám: 50); 1.6. Rendezvényszervezés – összesen (nettó HUF) (súlyszám: 200); 1.7. Médiafelületek - megyei napilapok hirdetési felületei - kereskedelmi kampányok esetén – összesen (net-net HUF) (súlyszám: 22); 1.8. Médiafelületek - megyei napilapok hirdetési felületei - TCR kampányok esetén – összesen (net-net HUF) (súlyszám: 19); 1.9. Médiafelületek - országos napilapok hirdetési felületei - kereskedelmi kampányok esetén – összesen (net-net HUF) (súlyszám: 23); 1.10. Médiafelületek - országos napilapok hirdetési felületei - TCR kampányok esetén – összesen (net-net HUF) (súlyszám: 20); 1.11. Médiafelületek - országos hetilapok, magazinok hirdetési felületei - kereskedelmi kampányok esetén – összesen (net-net HUF) (súlyszám: 19); 1.12. Médiafelületek - országos hetilapok, magazinok hirdetési felületei - TCR kampányok esetén – összesen (net-net HUF) (súlyszám: 16); 1.13. Médiafelületek - országos, regionális rádiók hirdetési felületei - kereskedelmi kampányok esetén – összesen (net-net HUF) (súlyszám: 15); 1.14. Médiafelületek - országos, regionális rádiók hirdetési felületei - TCR kampányok esetén – összesen (net-net HUF) (súlyszám: 12); 1.15. Médiafelületek - országos, regionális televíziócsatornák hirdetési felületei - kereskedelmi kampányok esetén – összesen (net-net HUF) (súlyszám: 17); 1.16. Médiafelületek - országos, regionális televíziócsatornák hirdetési felületei - TCR kampányok esetén – összesen (net-net HUF) (súlyszám: 14); 1.17. Médiafelületek -online médiumok hirdetési felületei - kereskedelmi kampányok esetén – összesen (net-net HUF) (súlyszám: 10); 1.18. Médiafelületek - online médiumok hirdetési felületei - TCR kampányok esetén – összesen (net-net HUF) (súlyszám: 7); 1.19. Közösségimédia-hirdetési felületek – összesen (net-net HUF) (súlyszám: 6).
10. AK az ajánlati kötöttséggel kapcsolatosan felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5) bekezdésére, miszerint a nyertes ajánlattevő és – adott esetben – a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától számított 30 nappal meghosszabbodik.
11. A II.2.7) ponthoz: Felhívjuk az AT-k figyelmét, hogy a kezdő időpont az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.
12. Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel AT-nek (közös ajánlattétel esetén külön–külön) az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy az előleg-visszafizetési biztosítékot határidőre nyújtja. Részletek a szerződésterv-ben.
13. FAKSZ: Murvai László (lajstromszám:00026)
14. Az eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (http://nekszt.hu) látja el. Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/ címeken.
15. Irányadó Jog: AF-ben nem szab. kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rend. előírásai.
Folytatás a II.2.13) További információ: résznél.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges