Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/238
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.12.08.
Iktatószám:22845/2020
CPV Kód:48000000-8
Ajánlatkérő:Országos Atomenergia Hivatal
Teljesítés helye:1036 Budapest Fényes Adolf u. 4
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.12.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:atomenergia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Atomenergia Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64552370
Postai cím: Fényes Adolf u.4. 1036
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Orosz Nikoletta
Telefon: +36 14364800
E-mail: OroszN@haea.gov.hu
Fax: +36 14364843
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oah.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001256772020/reszletek
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001256772020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001256772020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: atomenergia
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
HCL Domino, Notes licencek éves megújítása
Hivatkozási szám: EKR001256772020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A hivatal Integrált Irodai Rendszere a Domino/Notes alkalmazás szerverre épül.
A korábbi licencek helyett az éves megújítással új licence típusra kell áttérnünk:
Cikkszám megnevezés Mennyiség
E0NXRLL HCL NOTES DOMINO COMPLETE COLLABORATION AU ANNUAL SW S&S RNWL 220 db
TR100405M01 HCL Domino Complete Collaboration External User, 1 Month License & S&S, User 3800 db
TR100405M01 HCL Domino Complete Collaboration External User, 1 Month License & S&S, User 1700 db
E03VJLL HCL CONNECTIONS AUTHORIZED USER ANNUAL SW S&S RNWL 220 db
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés tárgyát egy összefüggő szoftvercsomag alkotja, melynek műszaki megbontása a felhasználói (licence) jogok miatt nem lehetséges.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
HCL Domino, Notes licencek éves megújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1036 Budapest Fényes Adolf u. 4
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Cikkszám megnevezés Mennyiség
E0NXRLL HCL NOTES DOMINO COMPLETE COLLABORATION AU ANNUAL SW S&S RNWL 220 db
TR100405M01 HCL Domino Complete Collaboration External User, 1 Month License & S&S, User 3800 db
TR100405M01 HCL Domino Complete Collaboration External User, 1 Month License & S&S, User 1700 db
E03VJLL HCL CONNECTIONS AUTHORIZED USER ANNUAL SW S&S RNWL 220 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Előteljesítés (naptári napokban, min. 0 max. 30 nap) – 60 napnál rövidebb határidő vállalása 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ellenszolgáltatás (nettó, HUF) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében, és a 63. § (1) bekezdés c) pontjában felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A nyilatkozatokat az EKR-ben erre vonatkozó elektronikus űrlapokon kell kitölteni.
Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági-pénzügyi alkalmassági feltételt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114/A. § (1) bekezdését, és előírja, hogy az alkalmassági feltétel tekintetében az alábbiakban
meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be:
M.1.
a 321/ 2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint az eljárást megindító felhívás feladásának dátumától visszaszámított megelőző 3 évből a szoftver-értékesítések ismertetése: a teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja, év-hónap-nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya és mennyisége megadásával, valamint arra vonatkozó nyilatkozatával, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): A szerződés teljesítésére műszaki-szakmai szempontból alkalmatlannak minősül az Ajánlattevő, ha
M.1.
nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven (36 hónapon) belül az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább 1 db, minimum 1000 user licence - a közbeszerzés tárgya szerinti szoftver - szállítására vonatkozó referenciával.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bek. szerint az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállítási referenciákat fogadja el.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerződésben a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint kötbér kerül kikötésre az Eladó érdekkörében felmerült okból történő
késedelmes teljesítésre, valamint a teljesítés meghiúsulására.
Ezen felül Ajánlatkérő további teljesítési biztosítékot nem követel meg.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a teljesítés ellenértékét a szabályosan kiállított és teljesítés-igazolással ellátott számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalással teljesíti a Szállító bankszámlájára, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint.
Ajánlatkérő nem biztosítja az előleg vagy a részszámlázás lehetőségét.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatra jogosult.
Ajánlatkérő elektronikus számlákat a Kbt. 27/A. §-a szerint fogad el.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. A Kbt. 35. §-a szerint a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy - a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult - képviselőt megjelölni. A Lebonyolító a Kbt-ben előírt tájékoztatásokat és értesítéseket a megjelölt képviselőnek küldi meg. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Közös ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek közös nyilatkozatban egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. Az ajánlatban csatolni kell a közös ajánlattevők képviseletére vonatkozó meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. Az ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőknek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés teljesítése során a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése is alkalmazandó.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/12/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/12/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Ajánlatok bontása elektronikus úton, az egységes Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben történik, a Kbt. 68. § (1b) és (1c) bekezdésében rögzített módon.
Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatok az ajánlattevők számára hozzáférhetővé válnak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdése és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
az „ajánlati ár” esetén: fordított arányosítás; - az „előteljesítés” esetén: egyenes arányosítás.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatkérő Kbt. 3. § 5a. pontjában meghatározott egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR)
igénybevételével folytatja le az eljárást. Eljárás-azonosító: EKR001256772020.
2. Az ajánlattevőnek az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (5) bekezdésre vonatkozóan. Az ajánlattevőknek a 66. § (6) bek. szerint kell megjelölni a közbeszerzésnek azon részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt - az ajánlat benyújtásakor ismert - alvállalkozókat.
3. Ha a gazdálkodó szervezet adatai a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok
alapján nem ellenőrizhetők, akkor mellékletként csatolandó az ajánlattevő működési formája szerinti okirat (cégkivonat, egyéni vállalkozó jegyzői kivonata /hatósági igazolás/) elektronikus másolata. Kivonat esetében 60 napnál nem régebbi okiratról készült másolat fogadható el. Továbbá csatolandó az ajánlatot aláíró képviseletre jogosult aláírási címpéldányának, vagy a 2006. évi. V. törvény 9. § (1)-(2) bekezdés szerinti aláírás mintájának elektronikus másolata.
4. Amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja alá, csatolni kell a cégkivonat szerint az ajánlattevő képviseletére feljogosított tisztségviselőtől kapott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás egyszerű másolati példányát.
5. Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárásról az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon kell nyilatkozni.
6. A hiánypótlás a Kbt. 71. §-a szerint biztosított. A hiánypótlás teljesítése az EKR-ben történik.
7. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattevők szakmai alkalmasságának feltételeit (M.1. alkalmassági feltételek) és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 39. § (3) bekezdés]
8. Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő legjobb ár-érték arányú ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, amennyiben ilyet az összegezésben megnevez.
9. A közbeszerzési dokumentumokban megadott valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
10. Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF). Az ajánlatban esetlegesen devizában feltüntetett értékek átváltásánál az árbevétel tekintetében a felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott deviza középárfolyamokat, referenciák tekintetében pedig a teljesítés időpontjában érvényes deviza középárfolyamot kell figyelembe venni. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
11. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot Ajánlattevő viseli.
12. Eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Murvai László (lajstromszám: 00026).
13. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénynek a hirdetmény
feladásának napján hatályos előírásai az irányadóak.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges