Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/241
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.12.11.
Iktatószám:22887/2020
CPV Kód:22610000-9
Ajánlatkérő:Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Teljesítés helye:Magyarország,1052 Budapest Városház utca 9-11;Magyarország, 1052 Budapest, Városház utca 9-11.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.01.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61445433
Postai cím: Városház Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kittka Dalma
Telefon: +36 13271656
E-mail: kittkad@budapest.hu
Fax: +36 13271863
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://budapest.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001047712020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001047712020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
HP típusú plotterek karbantartása és festékkazetta
Hivatkozási szám: EKR001047712020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22610000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rf. vonatkozásában a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Nyomdaüzemében működő 3 db Hewlett-Packard (HP Designjet T2300, HP Designjet T730, HP Latex 115) multifunkciós eszköz teljeskörű karbantartása a műszaki leírásban és szerződésben foglaltak szerint.
Teljeskörű karbantartáson az alábbiakat kell érteni:
• eszközök működőképes állapotban tartása,
• havi rendszerességgel elvárt általános és hibamegelőző karbantartási feladatok (pl.: tisztítás, firmware frissítés, desktop szoftver frissítések elvégzése, fejtisztítás, stb.) Megrendelővel egyeztetett időpontban történő elvégzése,
• az üzemszerű használat során bekövetkező meghibásodások javítása és
• szükséges alkatrésszel történő ellátás.
2. rf vonatkozásában nyertes ajánlattevő feladata a Műszaki leírásban felsorolt festékkazetták szállítása az eseti megrendeléseknek (Lehívásoknak) megfelelően.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
HP típusú plotterek karbantartása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50313200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Magyarország,1052 Budapest Városház utca 9-11
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladata A Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal nyomdájában működő 3 db Hewlett-Packard (HP Designjet T2300, HP Designjet T730, HP Latex 115) multifunkciós eszköz 37 hónapra vonatkozó teljeskörű karbantartása a műszaki leírásban és szerződésben foglaltak szerint.
Teljeskörű karbantartáson az alábbiakat kell érteni:
• a felsorolt eszközök működőképes állapotban tartása,
• havi rendszerességgel elvárt általános és hibamegelőző karbantartási feladatok (pl.: tisztítás, firmware frissítés, desktop szoftver frissítések elvégzése, fejtisztítás, stb.) Megrendelővel egyeztetett időpontban történő elvégzése,
• az üzemszerű használat során bekövetkező meghibásodások javítása és
• szükséges alkatrésszel történő ellátás.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Hibajelentés esetén a hibaelhárítás megkezdésének határideje órákban (min 1 óra-max. 4 óra) 40
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (HUF/hó) / Súlyszám: 60
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 37 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A II.2.7. ben a szerződés 37 hónapos időtartama ajánlatkérő becslése, a szerződés hatálya az aláírástól 2024. március 31-ig tart.

II.2.1) Elnevezés:
Festékkazetta szállítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22610000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Magyarország, 1052 Budapest, Városház utca 9-11.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal nyomdájában működő 3 db Hewlett-Packard (HP Designjet T2300, HP Designjet T730, HP Latex 115) multifunkciós eszközhöz szükséges, a Műszaki leírásban részletezett festékkazetták szállítása az eseti megrendelésben (lehívás) foglaltaknak megfelelően.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Szállítási határidő (a lehívástól számítva naptári napokban, min. 1 nap-max 14 nap) 40
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Összesen nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 60
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 37 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A II.2.7. ben a szerződés 37 hónapos időtartama ajánlatkérő becslése, a szerződés hatálya az aláírástól 2024. március 31-ig tart.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi részfeladat tekintetében: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b)pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zá́rnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet (személyt) vagy alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi részfeladat tekintetében: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése nyomán az ajánlattevőnek ajánlatában EKR űrlap formátumban nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltése útján tett nyilatkozatával kell igazolnia. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum jelen eljárásban az igazolás során nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X .30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált– Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig
- az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése és a Kbt. 67. § (4) bekezdése nyomán az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet és alvállalkozó vonatkozásában az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Ajánlattevőnek az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzésről. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. A Kbt. 64. § alapján élhet gazdasági szereplő az öntisztázás jogintézményével. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) és a Kbt. 114/A. § -ra. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az EKR-ben ajánlatot tevő gazdasági szereplő nyújtja be, de külön-külön kell közös ajánlattevőknek nyilatkozniuk a kizáró okokkal kapcsolatban és a szükséges igazolásokat is külön-külön kell csatolniuk.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő Kbt. 65. § rendelkezései alapján nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Valamennyi részfeladat tekintetében: Ajánlattevőnek - adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek – a szerződés teljesítésére való műszaki, illetve szakmai alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolnia: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja,hogy az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat Ajánlattevő az ajánlatában nyújtsa be.
1. részfeladat tekintetében M/1. Ajánlattevőnek/kapacitást nyújtó szervezetnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. (321-es Kr.r.) 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell jelen felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetését. A 321-es Kr. r. 21. § (3a) bekezdés a) pontja alapján Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe. A 321-es Kr. r. 23. §-a szerint a 21. § (3) bekezdés a) pontjának esetét az Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni, figyelemmel a 321-es Kr. r. 21/A. §-ára, miszerint az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: - teljesítés idejét (kezdő- és végdátum év, hó, nap bontásban); szolgáltatás tárgyát és mennyiségét oly módon, hogy az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés megállapítható legyen; , - a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét, az információt adó nevét és elérhetőségét; - nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 2. részfeladat vonatkozásában Ajánlattevőnek/kapacitást nyújtó szervezetnek a 321-es Kr.r. 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell jelen felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti szállításainak ismertetését. A 321-es Kr. r. 21. § (1a) bekezdés a) pontja alapján Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A 321-es Kr. r. 23. §-a szerint a 21. § (1) bekezdés a) pontjának esetét az Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni, figyelemmel a 321-es Kr. r. 21/A. §-ára, miszerint az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: - teljesítés idejét (kezdő- és végdátum év, hó, nap bontásban); az ellenszolgáltatás összegét HUF-ban oly módon, hogy az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés megállapítható legyen; - a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét, az információt adó nevét és elérhetőségét; - nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt- a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3a) bekezdése alapján az ajánlatkérő a (2) bekezdésben foglaltak szerint a referenciaigazolásban/nyilatkozatban előírja az ellenszolgáltatás összegének feltüntetését, figyelemmel arra, hogy a korábbi teljesítéshez kapcsolódóan nem írható elő olyan mennyiségi meghatározás, amelyre a Kbt. 65. § (5) bekezdésében foglalt százalékos viszonyítás az ajánlatkérői előírás arányosságának megítélésére megfelelően alkalmazható lenne.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6), (7), (9), (11)-(12), a Kbt. 69. § (11a), 114/A. § (1), (3) és (4),bekezdésekre, a 321/2015. Korm. rendelet 21/A. §-ra. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről nyilatkozatot, továbbá e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők - 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerinti - szerződés teljesítésére vonatkozó műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a Korm. rendelet 28. § (3) bekezdéséhez képest szigorúbban határozta meg, így a minősített ajánlattevőknek külön kell igazolniuk a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 1. részfeladat vonatkozásában alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 3 (három) évben legalább 1 (egy) darab HP plotter berendezés karbantartásáról szóló, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával.
2. részfeladat vonatkozásában alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 3 (három) évben legalább nettó 3.000.000. (hárommillió Ft) értékű festékkazetta eladásáról szóló, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával. Az alkalmassági minimumkövetelmény több referenciával is teljesíthető.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér 1. rf: Minden késedelemmel érintett óra után a havi nettó vállalkozói díj 0,5 %-a, maximum 10 %-a
2. rf. minden késedelemmel érintett naptári nap után a késedelemmel érintett termékek nettó vételárának 1 %-a, maximum 14 %-a.
Meghiúsulási kötbér: 1. rf. mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 25%-a. A 2. rf. A tárgy évi nettó keretösszeg 30%-a
Jótállás: 1. rf. javítási szolgáltatásra 6 hónap jótállás, a beépítésre kerülő alkatrészekre a gyártó által meghatározott jótállási időtartam, de legalább 12 hónap jótállás
2. rf. 12 hónap jótállás Részletesen a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A közbeszerzés saját forrásból valósul meg, amely Ajánlatkérő (Megrendelő) rendelkezésére áll. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint. A szerződés teljesítésének elszámolása a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésében és a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével történik. Késedelmes fizetés esetén a Ajánlatkérő (Megrendelő) a Ptk. 6:155. §, illetve a illetve a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvényben foglaltak szerint fizet késedelmi kamatot. Ajánlatkérő (Megrendelő) előleget nem fizet. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Nyertes ajánlattevő 1. rf esetén negyedévente egy darab számla, a 2. rf esetén lehívásonként 1 számla benyújtására jogosult az Ajánlatkérő által kiadott teljesítésigazolás átvételét követően. Ajánlatkérő a számla ellenértékét a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül fizeti meg. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. §, illetve
a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvényben foglaltak alkalmazandók. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/01/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/01/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása EKR-ben történik az I.3.) pontban rögzített elérhetőségen.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlattételi határidőig elektronikusan beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát követően 2 órával később kezdi meg. A bontás szabályait a 424/ 2017. (XII.19.) Kr. (EKR r.) 15. §-a és a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
A Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. szám; 2020. március 25., az abban foglalt fordított arányosságot alkalmazva. Részletesen a felhívás VI.3.9. pontjában és a közbeszerzési dokumentumok részét képező Útmutatóban.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kovács Tímea, lajstromszám: 00997. 2. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 40. § alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő. Az eljárásban való részvétel előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció. Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül, az ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani. A nyilatkozatok EKR-n való benyújtásának elektronikus formájáról a Kbt. 41/A. § rendelkezik. 3. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 4. A közös ajánlattevőknek csatolniuk kell a közös ajánlattételi megállapodást a Kbt. 35. §-ában és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak figyelembe vételével. 5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, melyet az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni. 6. A Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pont és a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot EKR űrlap formátumban az ajánlatnak tartalmaznia kell (nemleges nyilatkozat is szükséges). 7. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI.6.) MvM rend. alapján a NEKSZT Kft. végzi. 8. Ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha a dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni, a KD-ban és a Kbt. 47.§ (2) bek-ben meghatározottak szerint. 9. Követelmények részletes leírását a KD tartalmazza. 10. Ajánlatkérő a Kbt. 41/B.§ alapján az ajánlatban csatolmányként benyújtott dokumentumok tekintetében .pdf kiterjesztésű formátumot írja elő, ettől eltérni csak abban az esetben lehet ahol Ajánlatkérő azt kifejezetten előírta. 11. Közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., EKR és a kapcsolódó végrehajtási rend-ek, és a Ptk. szabályai az irányadók. 12. Ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: — az ajánlatot aláíró és/vagy az ajánlatban bármely nyilatkozatot tevő, meghatalmazást adó, kötelezettségetvállaló stb. cégjegyzésre jogosult személy(ek ) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § szerinti aláírás-mintáját, amennyiben a letelepedés helye szerinti jogrendszer ezeket nem ismeri, úgy ezekkel egyenértékű dokumentumokat, — a cégkivonatban (vagy cégmásolatban) nem szereplő kötelezettségvállaló(k)/ nyilatkozattevők esetében a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás példányát. 13. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását. 14. Az ajánlatok értékelési szempontja mindkét részfeladat vonatkozásában a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont. Értékelési részszempontok kapcsán adható pontszám: 0 - 10, ahol a 0 a legrosszabb, a 10 a legjobb, figyelemmel a VI.3.5) pontra. Ajánlatkérő törtek esetén a pontszámokat két tizedes jegyre kerekíti. Ajánlatkérő valamennyi értékelési szempont esetén a fordított arányosítás módszerét alkalmazza, figyelemmel a VI.3.6) pontra. 15. EKR üzemzavara esetén az EKR r.16-17. §-ában és 22. §-ában foglaltak az irányadóak. 16. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) alapján tartalmaznia kell a felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) szerinti tartalommal, űrlap formátumban. 17. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. §. (2) e) pontját.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges