Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/245
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.12.16.
Iktatószám: 23373/2020
CPV Kód: 42961300-3
Ajánlatkérő: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Teljesítés helye: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), 1111 Budapest, Stoczek u. 6., J épület
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.01.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Felsőoktatási intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57838595
Postai cím: Műegyetem Rakpart 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Halász Katalin
Telefon: +36 14633368
E-mail: halasz.katalin@bme.hu
Fax: +36 14633207
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bme.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bme.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001246522020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001246522020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Felsőoktatási intézmény
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Kiemelten nagy pontosságú GNSS-szenzorrendszer
Hivatkozási szám: EKR001246522020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42961300-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 db Kiemelten nagy pontosságú GNSS-szenzorrendszer beszerzése a 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00129 azonosítószámú pályázat keretén belül.
Az eszköz helyszíni beüzemelése nem szükséges.
Oktatás 2 fő kezelőszemélyzet részére, 8 óra időtartamban (együttes oktatás) az eszköz leszállítástól számított 2 hónapon belül, az ajánlattevő telephelyén.
AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdésére figyelemmel megvizsgálta, hogy jelen közbeszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását. A vizsgálat eredményeképpen megállapításra került, hogy a beszerzés tárgya árubeszerzés, melynek részekre történő bontása sem műszakilag sem gazdaságilag nem lenne ésszerű döntés. Nevezett áru nem osztható oly módon, hogy az a pályázati költségvetés hatékony felhasználását eredményezné. Előbbiekre tekintettel ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattétel lehetőségét.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kiemelten nagy pontosságú GNSS-szenzorrendszer
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42961300-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), 1111 Budapest, Stoczek u. 6., J épület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Kiemelten nagy pontosságú GNSS-szenzorrendszer beszerzése a 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00129 azonosítószámú pályázat keretén belül.
Az eszköz helyszíni beüzemelése nem szükséges.
Oktatás 2 fő kezelőszemélyzet részére, 8 óra időtartamban (együttes oktatás) az eszköz leszállítástól számított 2 hónapon belül, az ajánlattevő telephelyén.
Műszaki követelmények:
• Az ajánlatnak tartalmaznia kell minden kábelt és rendszerelemet, amely szükséges a rendszer kalibrációjához és önálló használatához.
• A helymeghatározó rendszer GNSS jelvevő egységei legyenek rögzíthetők a járműre, valamint feleljenek meg a kültéri alkalmazás feltételeinek (pl. eső, UV és egyéb környezeti hatásokkal szembeni ellenállóság).
• A helymeghatározó rendszer energiaellátása legyen alkalmas a gépjármű elektromos hálózatáról történő üzemeltetésre.
• A navigációs rendszer giroszkópos rendszer jellemzőiből adódóan legyen képes a GNSS jel elvesztése után is a lokalizációs adatok nagypontosságú becslésére.
• A navigációs rendszert vezérlő szoftver legyen alkalmas a rendszerkomponensek összehangolására, illetve, a mérési adat exportálási műveletek elvégzésére.
• A rendszer legyen alkalmas az alábbi adatok mérésére és rögzítésére:
 sebesség,
 gyorsulás,
 szögelfordulás.
• A nagypontosságú navigációs rendszer műszaki felépítését és a vonatkozó jellemzőket illetően az alábbi paraméterekkel kell rendelkeznie:
 Optikai lézergiroszkóp: min. 2db,
 GNSS jelvevő egység: min. 2 db,
 IMU frissítési frekvencia: min. 200 Hz
• A rendszer rendelkezzen RTK-DGPS mód támogatással. Az opcionális RTK utófeldolgozáshoz legyen elérhető a GNSS / IMU nyers adatkimenet.
Felhasználói interfész
• Lehessen beállítani a rögzíteni kívánt adatokat, illetve a mérésre vonatkozó elvárt paramétereket.
• Nyelve magyar vagy angol vagy magyar és angol
A rendszernek újnak kell lennie, új az, ami még sohasem volt használva, nem volt kiállított, vagy mintadarab. Jótállás: min. 12 hónap teljes jótállás a rendszerre és komponenseire.
Software, firmware frissítések rendelkezésre bocsátása a jótállási időszak alatt
Részletes leírást a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. IMU frissítési frekvencia (Hz-ben megadva, min.: 200 Hz, max.: 500 Hz, előny a nagyobb) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.5) pont: az 1. értékelési szempont tekintetében az értékelés módszere fordított arányosítás, a 2. értékelési szempontnál a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásáról szóló útmutatója szerint egyenes arányosítással. A részletes leírást a KD tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő (AK) felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bekezdésére is. Összeférhetetlen és nem vehet részt a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 25. § (3) és (4) bekezdése szerint bármely összeférhetetlenségi körülmény fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114/A.§ (1) bekezdést, azaz ajánlattevőnek a kizáró okok igazolását az ajánlatba szükséges benyújtani.
AT-nek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 17. § (1) bekezdése szerint, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá. AT-nek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell a Kbt. 62.§(1) bek. k) pont kb) alpont vonatkozásában a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmtv.) szerint definiált tényleges tulajdonosról. Ha a gazdasági szereplőnek (GSZ) nincs a Pmtv. szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot is szükséges csatolni. AT-nek - a Kbt. 67. § (4) bekezdésére figyelemmel - elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell, arra vonatkozólag, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában részt vevő (kapacitásait rendelkezésre bocsátó) szervezetet/személyt. A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadó továbbá a Rendelet 1. § (7) bekezdése miszerint a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. (11a) bekezdése alapján is történhet. Az öntisztázásra a Kbt. 64.§-a irányadó.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani. (A változásbejegyzésre vonatkozó nyilatkozatminta elektronikus űrlapként rendelkezésre áll.)
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelményt nem ír elő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114/A. § (1) bekezdést, azaz ajánlattevőnek az alkalmassági követelmény igazolását az ajánlatba szükséges benyújtani.
M/1 ATnek a Rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján be kell nyújtania az eljárást megindító felhívás feladásától (VI.4.) visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (nagy pontosságú GNSS-szenzorrendszer szállítására) teljesítésére irányuló referenciáinak bemutatását (ismertetését), megjelölve a teljesítés idejét (a teljesítés/szállítás kezdő- és befejezési időpontját, mindkettő időpontot év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik fél nevét, címét (székhely/lakcím), kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét (telefonszám vagy e-mail), a szerződés/szállítás tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (igen/nem). A referenciákat az ajánlattevő, illetve az az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással kell igazolni [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §].
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt szolgáltatás a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Az alkalmassági követelménynek való, megfelelést a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-a szerint kell igazolni.
Az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek a Kbt. 114/A. § (4) bekezdés szerint az ajánlatában szükséges nyilatkozni arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. [Kbt. 69. (11a) bek.]
Ajánlatkérő a minősített Ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg a műszaki-szakmai alkalmassági feltételeit, azok igazolását (III.1.3) pont) [321/2015.(X. 30.) Kr. 30.§(4)bek.]
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1 Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától (VI.4.) visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
legalább 1 db nagy pontosságú GNSS-szenzorrendszer szállítására szóló referenciával,
Ajánlatkérő közli, hogy a bemutatott referencia akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapon belül megvalósítottnak, ha a teljesítés befejezésének időpontja erre az időszakra esik, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjában foglaltakra.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. [Kbt. 65. § (6) bek.] A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7) bek.] Az alkalmassági követelmény igazolásához: az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény/adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az Ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér mértéke: a teljes nettó Vételár 0,5 %-¬a késedelembe esés napjától naptári naponként; maximum a teljes nettó Vételár 10 %-a. Hibás teljesítési kötbér: a teljes nettó Vételár 10 %-a.
Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó Vételár 30 %-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A teljesítésigazolás a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglalt szabályok alapján történik.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően teljesítés igazolás alapján, a 2017. évi CL. törvény, és az Áht. szerint történik. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást utólag egy összegben átutalással fizeti meg.
AK az elektronikus számlák benyújtása vonatkozásában felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. § -ra.
A fizetési késedelemre irányadó továbbá a Ptk. 6:155. §-a
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (6) bekezdéseire.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem írja elő és nem teszi lehetővé a projekttársaság létrehozását sem az önálló sem a közös ajánlattétel esetében
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/01/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/01/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: AK a bontás során a Kbt. 68. § (1b)-(1c), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § -t alkalmazza. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
1. Ár szempont fordított arányosítás, valamint a 2. minőségi szempont egyenes arányosítás.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához a 424/2017.(XII.19) Korm.rendelet 6. § (1) és (6a) bek. szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas
2. Az eszköz a 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00129 azonosítószámú pályázat keretén belül kerül beszerzésre.
3. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi esetkört.
4. AK a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontot alkalmazza. A módszerek részletes leírását a jelen felhívás, valamint a KD tartalmazza.
5. Az ajánlathoz - cégszerűen aláírt - szakmai ajánlatot kell csatolni, amelyben fel kell tüntetni a megajánlott eszköz részletes, legalább a műszaki leírásban megadott minimumkövetelményeknek megfelelő műszaki specifikációját, valamint az általa megajánlott termék konkrét típusát, gyártóját, illetve a származási hely országát (műszaki megfelelőségről szóló nyilatkozat). A szakmai ajánlat teljes hiánya, illetve a műszaki minimum feltételeknek való meg nem felelés a Kbt. 73. § (1) bek e) pont szerinti érvénytelenséget eredményez.
6. AK jelen felhívásban és a műszaki leírásban rögzített műszaki előírások helyett azzal egyenértékű megajánlást is elfogad. Az egyenértékűséget AT-nek az ajánlatában igazolnia kell (321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (5) bekezdése)
7. AT kiegészítő tájékoztatás-kérést kizárólag az EKR rendszeren keresztül küldhet. A kieg. táj. kérésre a Kbt. 56. § rendelkezései a 114. § (6) bek. szerinti eltérésekkel irányadóak.
8. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ában foglaltaknak megfelelően, teljes körben biztosítja a hiánypótlás, a felvilágosítás-kérés lehetőségét. Az Ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében Ajánlatkérő egy alkalommal lehetőséget biztosít újabb hiánypótlásra.
9. Az ajánlatokat az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani.
10. AT nyújtsa be az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát, illetve ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját, meghatalmazott esetén a legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás is.
11. AK előteljesítést elfogad.
12. Az eljárás nyelve magyar, ajánlatot csak magyar nyelven lehet tenni. Az ajánlatban minden igazolást és dokumentumot magyar nyelven vagy magyar fordításban kell benyújtani. AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja.
13. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzési dokumentumok, a Kbt., és végrehajtási rendeletei irányadók.
14. AT köteles a Kbt. 66. § (6) bek a)-b) pont szerint nyilatkozni, nemleges tartalom esetén is.
15. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdését alkalmazza.
16. Az ajánlat elkészítésével kapcsolatos minden költség AT-t terheli.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges