Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/247
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.12.18.
Iktatószám: 23743/2020
CPV Kód: 34711200-6
Ajánlatkérő: LECHNER TUDÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Teljesítés helye: 1111 Budapest, Budafoki út 59.;1111 Budapest, Budafoki út 59.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.01.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Háttérintézményi tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: LECHNER TUDÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71484631
Postai cím: Budafoki Út 59
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székely Ágnes
Telefon: +36 202838143
E-mail: agnes.szekely@lechnerkozpont.hu
Fax: +00 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.lechnerkozpont.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.lechnerkozpont.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001263312020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001263312020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Háttérintézményi tevékenység
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Pilóta nélküli légijárművek és szenzorok
Hivatkozási szám: EKR001263312020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34711200-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Lechner Nonprofit Kft. feladatainak ellátásához szükséges drónok és szenzorok beszerzése
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Épületfelmérési UAV rendszer
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34711200-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1111 Budapest, Budafoki út 59.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Lechner Nonprofit Kft. projektfeladatai (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037 - 3D alapú adat infra-struktúra kialakítása) ellátásához felmérő eszközök beszerzését tervezi. A különböző feladatokat szen-zorral felszerelt pilóta nélküli légijárművel lehetséges optimálisan végrehajtani.
Beszerzendő eszköz:
• Épületfelmérési célú UAV rendszer: Közepes méretű UAV, 1 db kisformátumú kamerával és 1 db közép-formátumú kamerával
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a műszaki leírásban részletezett eszközök és tartozékok szállítási és üzembe helyezési költségét is. A megajánlott eszközökre minimum 1 év (12 hónap) garanciát kell vállalni.
A beszerzésre kerülő eszközök pontos műszaki leírását, az eszközöktől elvárt minimális műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037
II.2.13) További információ
VI.3.1) Folytatása: Az eljárás lezárásának eredményeként megkötött szerződés hatályba lépésnek feltétele a TSz módosításának aláírása, elfogadása. A TSz módosítás aláírásáról Ajánlatkérő írásban a módosítás aláírásától számított 5 munkanapon belül köteles a nyertes Ajánlattevőt értesíteni. Amennyiben a TSz módosítás az összegezés kikül-désének napjától számított 3 hónapon belül nem kerül aláírásra, Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni.

II.2.1) Elnevezés:
Geodéziai célú UAV rendszer
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34711200-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1111 Budapest, Budafoki út 59.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Lechner Nonprofit Kft. törvényben rögzített feladatai ellátásához felmérő eszközök beszerzését tervezi. A különböző feladatok végrehajtását szenzorral felszerelt pilóta nélküli légijárművel lehetséges optimálisan végrehajtani.
Beszerzendő eszköz:
• Geodéziai célú UAV rendszer: Nagyméretű UAV, 1 db középformátumú kamerával és további 1 db közép-formátumú kamera integrációjára történő felkészítéssel
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a műszaki leírásban részletezett eszközök és tartozékok szállítási és üzembe helyezési költségét, valamint 5 fő részére, 3x6 órában az eszközök használatával kapcsolatos okta-tás költségét is.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell 5 nap támogatott működtetést (support) a beszerzett UAV-k és kamerák vonatkozásában.
A megajánlatott UAV-t, kamerát repülésre kész, kalibrált állapotban, a második fotogrammetriai kiértéke-lésre alkalmas középformátumú kamera fogadására – a működtetést is beleértve - felkészítve kell leszállí-tani.
A megajánlott eszközökre minimum 1 év (12 hónap) garanciát kell vállalni.
A beszerzésre kerülő eszközök pontos műszaki leírását, az eszközöktől elvárt minimális műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazda-sági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlatkérő a Kbt. 74.§ (1) bekezdése szerint jár el.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bek., Kbt. 67. § (1) bek. és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek. alapján az Ajánlat-tevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt ki-záró okok hatálya alá.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az Ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az Ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben Ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük nem-leges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjen benyújtani az ajánlat részeként.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontja és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni.
Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat(ok) keltezése a Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bek. szerint.
Ajánlatkérő a Kbt. 64.§-a szerint jár el. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása során a Kbt. 41/A. §, a Korm. rendelet 3. § (3)-(6) és a Kbt. 69. § (11a) bekezdéseire figyelemmel kell eljárni.
Kötelezően EKR-ben benyújtandó elektronikus űrlapok: a kizáró okok tekintetébe, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja, a Kbt. 67. § (4) bekezdés, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás tekintetében.
Közös ajánlattétel esetén a vezető tag a kötelezően EKR-en keresztül benyújtandó elektronikus űrlapokat saját maga, valamint a konzorciumi tagok vonatkozásában nyújtja be. A papír alapon aláírt, beszkennelt és felcsa-tolt nyilatkozatokra nem vonatkozik a Kbt. 41/A. § (5) bekezdés szerinti meghatalmazás.
A kizáró okok igazolása során a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 14. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 67. § (4) be-kezdései is alkalmazandók.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján alkalmazandó Kbt. 67.§ (1) bekezdése alapján nyilatkoznia kell az ajánlattételi felhívás III.1.3. M1 pontjában előírt alkalmassági követelményeknek történő megfelelésről.
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására Ajánlat-tevő köteles alátámasztani a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatában foglaltakat alkalmasságának részletes igazolásával. Az alkalmasság igazolására irányadók a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdései és a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására benyújtandó dokumentumok:
M1. Minden rész tekintetében: Ajánlattevő, kapacitást nyújtó szervezet a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) és (1a) be-kezdés a) pontja alapján nyújtson be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített közbeszerzés tárgya szerinti teljesített 1 db UAV rendszer (kamerával felszerelt pilótanélküli légijármű) szállítására vonatkozó referenciát bemutató igazolást vagy nyilatkozatot.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a teljesítés ideje (kezdési és befejezési idő, év, hónap, nap)
- a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe (a kapcsolattartó telefonos és/vagy e-mailes elérhetőségével)
- a szállítás tárgya (olyan részletességgel, hogy a minimumkövetelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen),
- az ellenszolgáltatás értéke
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, de elegendő az is, ha közülük egy megfelel. A részletes jogszabályi rendelkezéseket a Kbt. 65- § (6)-(7) bekezdései tartalmazzák.
Ajánlatkérő alkalmazza a Korm. rendelet 21/A. §-ában foglalt rendelkezéseket. Amennyiben a korábbi teljesítést az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) nem önállóan végezte, a nyilatkozatnak/referenciaigazolásnak a részvétel módját is tartalmaznia kell, illetve az igazolásnak az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti adatokat (ahol az elhatárolás elvégezhető és értelmezhető) az igazolni kívánt referenciát a részvétel arányában is tartalmaznia kell. A részvétel arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesült az alkalmazást igazoló szervezet (személy) a szerződés szerinti mennyiségből.
A referenciákat az ajánlattevő, illetve az alkalmassági igazolásban részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással kell igazolni a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 23. § szerint.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Minden rész tekintetében: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásának dátumától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett és 3 éven (36 hónapon) belül teljesített 1 db UAV rendszer (kamerával felszerelt pilótanélküli légijármű) szállításáról szóló, szerződésszerűen teljesített referenciával.
Amennyiben Ajánlattevő mindkét részre tesz ajánlatot, úgy elegendő összesen 1 db UAV rendszer szállításáról szóló, szerződésszerűen teljesített referenciát bemutatni.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A késedelmi kötbér mértéke a szerződés nettó ellenértékének 0,5%-a minden késedelmes napra, de legfeljebb a szerződés nettó ellenértékének 20%-a.
A hibás teljesítési kötbér mértéke: a szerződés nettó ellenértékének 0,5% minden a hibátlan teljesítésre nyitva álló határidő elteltét követő naptári napra. A hibás teljesítési kötbér mértéke legfeljebb a szerződés nettó ellen-értékének 20%-a.
Teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítésére jogosult Vevő, amennyiben jelen szerződés teljesítése olyan okból, amelyért Szállító felelős (ideértve Szállító szerződésszegésére alapított Vevő általi felmondást/szerződéstől való elállást, valamint Szállító általi teljesítés jogos ok nélküli megtagadását) meghiúsul. A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér mértéke a szerződés nettó ellenértékének 30%-a. A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A vételár megfizetése a megadott teljesítési helyen való sikeres átadás-átvételt követően a Kbt. 135. § (1), (4) és (6) bekezdései alapján kiállított teljesítés-igazolás, szállítólevél és számla alapján történik a Ptk. 6:130 (1) – (2) bekezdésében foglaltak szerint. A finanszírozás tekintetében további irányadó jogszabályok:
- Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
- Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
- Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
- A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai-uniós alapokból származó támogatások fel-használásáról szóló 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) – (9) bekezdésében foglaltakra tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy a nyertes Ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel (un. projekttársasággal) valósítsa (vagy valósítsák) meg.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/01/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/01/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontására az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben kerül sor.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártáig kell beérkeznie. Az elektronikus bontása szabályait a Kbt. 68. §-a és a 424/2017 (XII.19.) Kormányrendelet 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlatkérő az eljárás 1. része (Épületfelmérési UAV rendszer) tekintetében a Támogatási Szerződés (továbbiakban: TSz) módosítását kezdeményezte, mely többek között a projekt zárásának határidejét is módosítja. Folytatás: 1.rész. II.2.13. pontban
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Közös Ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban foglaltak szerint kell eljárni.
2. AK az alkalmassági követelményt a minősített Ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
3. Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani.
4. Az ajánlatba a Kbt. 66.§ (5) bekezdés és a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 11.§ (1) szerinti felolvasólapot (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) kell csatolni. AT-nek (közös AT-nek) az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2), (5) és (6) bek. szerint, a 66. § (6) bek. esetében a nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani.
5. AT-nek csatolnia kell az ajánlat alátámasztása érdekében a megajánlott eszköz fényképes prospektusát és/vagy magyar nyelvű termékleírását és/vagy magyar nyelvű használati utasítását, melyek tartalmazzák az eszköz azon műszaki paramétereit, melyek a műszaki leírásban, mint minimum elvárt paraméterek szerepelnek.
6. Az eljárás során a kommunikáció a Kbt. 41/A. § és 41/C. § szerint történik. Az ajánlatban szereplő dokumentumok benyújthatók az EKR rendszerben kitöltött elektronikus rendszerben kitöltött elektronikus űr-lap alkalmazásával vagy – amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.
7. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezései szerint biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) be-kezdése alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással Ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
8. AK az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, a Kbt. 81.§ (5) bekezdése alapján.
9. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
10. Az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési dokumentumban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtania (Kbt. 66.§ (1) bek.)
11. Ajánlatkérő a Kbt. 45.§ (1) bek. alkalmazása tekintetében munkaidőnek hétfőtől csütörtökig 9-16 óráig, pénteken és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 9-12 óráig terjedő intervallumot tekinti.
12. A Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt észszerű időben köteles az Ajánlatkérő megadni. A kiegészítő tájékoztatás megküldésére észszerű időnek tekinti Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot, feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejárát megelőző negyedik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz.
13. Az EKR használatával kapcsolatos tudnivalókat tartalmazó útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.
14. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, AK nem teszi lehetővé a magyar helyett más nyelv használa-tát. AK a fordítások esetén AT általi magyar nyelvű fordítást fogad el. A fordítás tartalmának helyességé-ért AT felel.
15. Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ a Kbt. 148. §-ában fog-laltak szerint.
16. Előleg-visszafizetési biztosíték:
Szállítói előleg igénybevétele esetén, amennyiben a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekez-dés a) pontja alapján a szállító (Szolgáltató) – választása szerint – az előleg visszafizetésére nézve biztosí-tékot nyújt az irányító hatóság javára a Kbt. 134. § (6) bekezdése vagy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése szerint, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdés a) pontja szerinti biztosíték mértéke a teljes nettó ellenszolgáltatás elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözete.
Amennyiben nyertes ajánlattevő a biztosíték szolgáltatását választja, úgy az előlegigényléssel egy időben kell azt nyertes ajánlattevőnek rendelkezésre bocsátania.
Az előleg-visszafizetési biztosítéknak - amennyiben nyújt az ajánlattevő - az előleggel való teljes elszámo-lásig kell hatályban lennie.
Az előleg-visszafizetési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges