Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/251
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.12.28.
Iktatószám: 23855/2020
CPV Kód: 48224000-4
Ajánlatkérő: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Teljesítés helye: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 1055 Budapest, V. kerület, Falk Miksa u. 9-11.;Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 1055 Budapest, V. kerület, Falk Miksa u. 9-11.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.01.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Alaptörvény végrehajtására
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23646906
Postai cím: Falk Miksa Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lajterné Hudák Magdolna
Telefon: +36 301541433
E-mail: Hudak.Magdolna@ajbh.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ajbh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ajbh.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001303102020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001303102020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Alaptörvény végrehajtására
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
„Honlap akadálymentesítése”
Hivatkozási szám: EKR001303102020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48224000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész
Az AJBH a 2021.03.31-én lejáró Liferay licenc előfizetésének meghosszabbítása érdekében 2 éves licenc előfizetés beszerzésére Ajánlattevőtől ajánlatot kér (a beszerzendő licenc érvényességének vége: 2024-03-31) az alábbiak szerint:
Liferay DXP PROD 1 db
Liferay DXP Non-Prod 1 db
Összesen: 2 db
2. rész:
Az AJBH jelenlegi a Liferay Enterprise Edition Limited 6.2 verziójának lecserélése új verziójú Liferay DXP 7.3 verzióra úgy, hogy minden a portálon futó site és az azokon publikált tartalom és szolgáltatás migrálását követően a portál a továbbiakban is elérhető legyen.
1.2. A portálmotor verzióváltásának feladatai
A Liferay Enterprise Edition Limited 6.2 portálmotor verzióváltási (upgrade) feladata az alábbiakat foglalja magában:
• El kell végezni a portálmotor új verziójának telepítését és konfigurálását az AJBH informatikai környezetébe.
• A jelenlegi Liferay Enterprise Edition Limited 6.2 portálmotor adatbázisának migrálása Liferay DXP 7.3 portálmotor adatbázisába gyári adatbázis-migrálást biztosító eszközökkel:
• Egyéb fejlesztési feladatok:
• Az AJBH LifeRay portálján futó site-ok, portletek, interfész kapcsolatok, űrlapok, grafikai elemek stb., melyek tartalmazzák az egyedileg fejlesztett portál alkalmazásokat és komponenseket kompatibilitásának biztosítása és szükség szerinti módosítása és/vagy konfigurálása az új verziószámú (Liferay DXP 7.3) portálmotorhoz.
• Az új verziójú portálmotor által minden az AJBH jelenlegi portál rendszerén elérhető vagy működő webtartalom (alsite-ok is), funkció, megjelenítés (design), alkalmazás, interface kapcsolat működését, funkcióit és elérhetőségét a verzióváltást követően a jelenlegi Liferay Enterprise Edition Limited 6.2-es verzión futó komponensekkel megegyezően kell biztosítani.

II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
1. Licensz
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48224000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
1055 Budapest, V. kerület, Falk Miksa u. 9-11.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az AJBH a 2021.03.31-én lejáró Liferay licenc előfizetésének meghosszabbítása érdekében 2 éves licenc előfizetés beszerzésére Ajánlattevőtől ajánlatot kér (a beszerzendő licenc érvényességének vége: 2024-03-31) az alábbiak szerint:
Liferay DXP PROD 1 db
Liferay DXP Non-Prod 1 db
Összesen: 2 db
További információ a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés:
2. Protál upgrade és akadálymentesítés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212517-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
1055 Budapest, V. kerület, Falk Miksa u. 9-11.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az AJBH jelenlegi a Liferay Enterprise Edition Limited 6.2 verziójának lecserélése új verziójú Liferay DXP 7.3 verzióra úgy, hogy minden a portálon futó site és az azokon publikált tartalom és szolgáltatás migrálását követően a portál a továbbiakban is elérhető legyen.
1.2. A portálmotor verzióváltásának feladatai
A Liferay Enterprise Edition Limited 6.2 portálmotor verzióváltási (upgrade) feladata az alábbiakat foglalja magában:
• El kell végezni a portálmotor új verziójának telepítését és konfigurálását az AJBH informatikai környezetébe.
• A jelenlegi Liferay Enterprise Edition Limited 6.2 portálmotor adatbázisának migrálása Liferay DXP 7.3 portálmotor adatbázisába gyári adatbázis-migrálást biztosító eszközökkel:
• Egyéb fejlesztési feladatok:
• Az AJBH Liferay portálján futó site-ok, portletek, interfész kapcsolatok, űrlapok, grafikai elemek stb., melyek tartalmazzák az egyedileg fejlesztett portál alkalmazásokat és komponenseket kompatibilitásának biztosítása és szükség szerinti módosítása és/vagy konfigurálása az új verziószámú (Liferay DXP 7.3) portálmotorhoz.
• Az új verziójú portálmotor által minden az AJBH jelenlegi portál rendszerén elérhető vagy működő webtartalom (alsite-ok is), funkció, megjelenítés (design), alkalmazás, interface kapcsolat működését, funkcióit és elérhetőségét a verzióváltást követően a jelenlegi Liferay Enterprise Edition Limited 6.2-es verzión futó komponensekkel megegyezően kell biztosítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Liferay partneri minősítéssel rendelkezik (igen/nem, előny, ha igen) 10
2 Liferay „Back-End Developer” certificate-el rendelkező fejlesztők száma (legkedvezőbb 3 fő, legkedvezőtlenebb 1 fő) 15
3 Upgrade és akadálymentesítési feladatok elvégzésében szerzett referencia megléte (igen/nem, előny, ha igen) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi rész tekintetében:
A Kbt. 114. § (1) bekezdésre figyelemmel, az eljárásban nem lehet
ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti
bármely kizáró ok fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész tekintetében:
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja és 114. § (2)
bekezdése, továbbá a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)
bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek)
valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb
) alpontja szerinti kizáró ok hatálya alá nem tartozásáról nyilatkoznia kell. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentum nem
alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi
közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be,
feltéve, hogy az abban foglalt
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok
tekintetében megkövetelt információkat. Az
egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az
ajánlattevő felel. A kizáró okok fenn nem állása tekintetében az alvállalkozó és adott esetben az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint kell eljárni, vagyis ajánlattevő köteles
ajánlatban nyilatkozni arról, hogy az által
bevonni kívánt alvállalkozóval, az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)
bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok. Fenti nyilatkozatok vonatkozásában
felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevő figyelmét a
Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltakra. Ajánlatkérő továbbá felhívja a figyelmet a Kbt.
64. §-ában foglaltakra. Az ajánlatba
továbbá csatolni kell ajánlattevő 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát is. Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók)
mindaddig, ameddig az igazolásokban
foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: -
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: -
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: -
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: -
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása 1. rész tekintetében:
Az Ajánlattevőnek, közös ajánlatevőnek a
321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1) a) pontja szerint ismertetnie kell az ajánlattételi felhívás
feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb (a 1. rész tekintetében a szerződés tárgyát képező licensz) teljesítését megjelölve legalább: (i)a szerződésszerű
teljesítés idejének kezdő és befejező időpontját ÉV/HÓ/NAP szerinti bontásban, (ii) a
szerződést kötő másik fél nevét, címét, (iii)a
kapcsolattartó nevét, elérhetőségét, (iv) a szerződés tárgyát és mennyiségét (amely alapján az
alkalmassági követelménynek való
megfelelés megállapítható), (v) továbbá arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
2. rész tekintetében:
M/1. Az Ajánlattevőnek, közös ajánlatevőnek a
321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (3) a) pontja szerint ismertetnie kell az ajánlattételi felhívás
feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb (Liferay DXP-nél alacsonyabb verziószámról Liferay, DXP-re történő upgrade projektre vonatkozó) teljesítéseit megjelölve legalább: (i)a szerződésszerű
teljesítés idejének kezdő és befejező időpontját ÉV/HÓ/NAP szerinti bontásban, (ii) a
szerződést kötő másik fél nevét, címét, (iii)a
kapcsolattartó nevét, elérhetőségét, (iv) a szerződés tárgyát és mennyiségét (amely alapján az
alkalmassági követelménynek való
megfelelés megállapítható), (v) továbbá arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.

M/2. Az Ajánlattevőnek, közös ajánlatevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontjára tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - adott esetben képzettségét vagy végzettségét és szakmai tapasztalatukat tartalmazó cégszerű (vagy joghatás kiváltására alkalmas egyéb formában kiállított) nyilatkozatát, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint ezen személyek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzait, melyek ezen személyek képzettségét, végzettségét és szakmai tapasztalatukat ismerteti, továbbá tartalmazza az adott személyek rendelkezésre állási nyilatkozatát, illetve a képzettségüket igazoló dokumentum(ok)at (egyszerű másolatban). A teljesítésbe bevonni kívánt személyeket és a végzettségüket/képzettségüket elegendő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés mértékéig bemutatni
Valamennyi rész tekintetében:
A referencia igazolások tekintetében irányadó a 321/2015. (X. 30.) Kr. 23.§-a. A Kbt. 65. §
(6) bekezdése alapján az M.1
pontban meghatározott alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek. Amennyiben az ajánlattevő
az eljárást megindító felhívás M.1. pontjaiban előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában
más szervezet vagy személy
kapacitására kíván támaszkodni a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően csatolni
kell az ajánlatban a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezetek olyan szerződésben, előszerződésben, vagy egyéb okiratban vállalt kötelezettségvállalását
tartalmazó okiratot is, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9)
bekezdésében foglaltakra, az M.1. pont
tekintetében előírt minimumkövetelmény vonatkozásában a Kbt. 140. § (9) bekezdésében
rögzítettekre. Az ajánlat szerinti gazdasági
szereplők közül elegendő csak annak benyújtani az előírt nyilatkozatot/igazolást, amely az
adott alkalmassági feltételt igazolja.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) és (12) bekezdésében foglaltak irányadók, továbbá az
érintett kapacitást biztosító szervezet(ek)
nek vagy személy(ek)nek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról kell
nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe
kíván venni alkalmasságának igazolásához. Az ajánlattevőnek az ajánlatban Kbt. 114. § (2)
bekezdése szerint elegendő nyilatkozatot
benyújtania arról, hogy az előírt alkalmassági követelmény teljesül, az alkalmassági
követelmény teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat nem köteles megadni. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján a legkedvezőbbnek
tekinthető ajánlattevőt megfelelő
határidő tűzésével hívja fel az előírt igazolások benyújtására. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69.§
(11a) bekezdésére.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 1. rész tekintetében:
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére M.1. ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított három évből (36 hónapból) minimum 1 db szerződésszerűen teljesített, az 1. rész tekintetében a szerződés tárgyát képező licensz referenciával. Ajánlatkérő elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Az M.1. pontban rögzített alkalmassági minimumkövetelményt a Kbt. 65.§ (5) bekezdés alapján határozta meg ajánlatkérő. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb hat éven belül megkezdett, és három éven belül teljesített szállításokat is figyelembe veszi a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel.

2. rész tekintetében:
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére M.1. ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított három évből (36 hónapból) minimum 1 db szerződésszerűen teljesített Liferay DXP-nél alacsonyabb verziószámról Liferay, DXP-re történő upgrade projektre vonatkozó referenciával. Ajánlatkérő elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Az M.1. pontban rögzített alkalmassági minimumkövetelményt a Kbt. 65.§ (5) bekezdés alapján határozta meg ajánlatkérő. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb hat éven belül megkezdett, és három éven belül teljesített szállításokat is figyelembe veszi a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel.
M/2.
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik 1 fő szakemberrel, aki 24 hónapnál nem régebbi Liferay Certified Professional tanúsítvánnyal vagy régebbi Liferay Certified Professional tanúsítvánnyal rendelkezik, mint 24 hónap és a szakmai tapasztalatából nem derül ki, hogy Liferay korábbi verzióról, Liferay DXP verzióra váltási projektben fejlesztőként részt vett.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
1. rész tekintetében: Abban az esetben, ha Eladó olyan okból, amelyért felelős, a jelen Szerződésben és a műszaki leírásban meghatározott kötelezettségeit a jelen Szerződésben rögzített teljesítési határidőre nem teljesíti, úgy Vevő késedelmi kötbérigényt jogosult érvényesíteni. A kötbér mértéke a 4.1. pontban rögzített nettó Vételár 3%-a/nap. A késedelemi kötbér maximális mértéke 10 napi tételnek megfelelő összeg. A mindösszesen 20 napot meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult a szerződéstől – szerződésszegés címén – elállni vagy azt felmondani.
2. rész tekintetében: A kötbér mértéke az akadálymentesítéssel és az upgrade-vel kapcsolatos 4.2. pontban rögzített nettó Díj 1%-a naptári naponként, de maximum a nettó Díj 10%-a. A Felek rögzítik, hogy a késedelmi kötbér érvényesítése a teljesítés alól nem mentesít, azaz késedelem esetén Vállalkozó köteles az adott Feladato(ka)t az eredetileg előírt időpontot követő 10 napon belül elvégezni.
Valamennyi rész tekintetében: Vevő hibás teljesítési kötbér érvényesítésére jogosult, amennyiben a szerződés hibás teljesítése olyan okból történik, melyért az Eladó felel. A kötbér mértéke a szerződéses érték 10%-a.
Valamennyi rész tekintetében: Eladó olyan okból, amelyért felelős, a szerződésben és a műszaki leírásban meghatározott kötelezettségeit neki felróhatóan nem teljesíti, és ezáltal a szerződés teljesítése lehetetlenné válik, úgy Vevő meghiúsulási kötbérigényt jogosult érvényesíteni, amelynek mértéke a 4.3. pont szerinti teljes nettó vételár 30%-a. Amennyiben Vevő meghiúsulási kötbért érvényesít, úgy egyidejűleg a meghiúsulási kötbér alkalmazására okot adó körülményből eredően késedelmi kötbért nem érvényesíthet.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész tekintetében: Eladó 1 (egy) végszámla benyújtására jogosult a szerződés igazolt teljesítését követően.
1. rész tekintetében: Vevő a jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott eszközök után járó Vételárat a Vevő képviselője által igazolt teljesítés alapján számla ellenében fizeti meg a Kbt. 135. § (1) bekezdésében és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidő mellett.
2. rész tekintetében: Vevő a jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott feladatok ellátást követően a Vevő képviselője által igazolt teljesítés alapján számla ellenében fizeti meg a Kbt. 135. § (1) bekezdésében és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidő mellett.
Valamennyi rész tekintetében:
Eladó a számlákat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, köteles benyújtani. Vevő a nem megfelelően kiállított és/vagy benyújtott számlát jogosult visszaküldeni az Eladó számára, mely intézkedés nem alapozza meg az ellenszolgáltatás esetében a késedelmi kamat követelését vagy más, késedelmes fizetésre vonatkozó jogkövetkezmény alkalmazását.
A kifizetésnél az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezései is alkalmazandók.
Fizetési késedelem esetén Vevő a Ptk. 6:155. §-ban foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. Eladó számláján szereplő minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabály érvényesül a Felek viszonylatában.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/01/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/01/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a szerint történik. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 68. §-ra is.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
fordított arányosítás, pontkiosztás módszere, legkedvezőbb legkedvezőtlenebb szint
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. A kommunikáció a Kbt. 40.§ (1) bek. alapján az EKR-ben történik.
2. Az ajánlat részeként csatolni szükséges ajánlattevő cégszerű nyilatkozatát, hogy valamennyi
megajánlott
termék tulajdonságai teljes körűen megfelelnek a műszaki leírásban foglaltaknak. Ak felhívja a
figyelmet,
hogy amennyiben kétely merül fel a megajánlott eszközök tulajdonságának valóságtartalmát
illetően, úgy
AK a Kbt. 69.§ (13) bek. és adott esetben a Kbt. 71.§-a alapján jogosult további információt,
termékleírást,
termékadatlapot, gyártói/forgalmazói nyilatkozatot kérni a terméktulajdonság alátámasztása
érdekében.
3. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját
4. Az ajánlatba be kell nyújtani:
— A Kbt. 66.§ (2) szerinti nyilatkozatot (elektronikus űrlap),
— A Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot, nemleges tartalommal is,
— A Kbt. 65. § (7) szerinti nyilatkozatot az ott jelölt tartalommal (valamint az okiratnak
tartalmaznia kell
ajánlattevő részére szóló meghatalmazást, arra vonatkozóan, hogy az EKR-ben elektronikus
úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat), adott esetben
nemleges nyilatkozatot,
— Adott esetben a közös At-k közötti megállapodást a Kbt. 35. § és a közbeszerzési dokumentumok előírásai
szerint (A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös
At-k nevében
eljáró valamennyi jogosultsággal rendelkező képviselőt megjelölni. Az ajánlatban csatolni kell
közös At-re
vonatkozó meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra,
hogy a közösajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton
teendő
nyilatkozatok
megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat.)
— A Kbt. 44. § szerint az üzleti titkot elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozatot indoklással a nyilatkozatok megtételekor az adott
szervezet képviseletében eljárhat), adott esetben
nemleges nyilatkozatot,
— Adott esetben a közös At-k közötti megállapodást a Kbt. 35. § és a közbeszerzési
dokumentumok előírásai
szerint (A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös
At-k nevében
eljáró valamennyi jogosultsággal rendelkező képviselőt megjelölni. Az ajánlatban csatolni kell
közös At-re
vonatkozó meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra,
hogy a közösajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton
teendő
nyilatkozatok
megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat.)
— A Kbt. 44. § szerint az üzleti titkot elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozatot indoklással a igazolásában résztvevő szervezet
tekintetében a Kbt. 25.§ (3) és (4) bekezdése.
7. A Kbt. 35. § (8) bek. szerinti szervezet alapítása kizárt.
8. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. szerint.
9. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az
ajánlattevőt terheli.
0. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt., Ptk. és a közbeszerzési tárgyú rendeletek, különösen
a 424 /2017.
(XII.19.) Korm. rendelet irányadóak.
11. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/ tamogatas;
illetve http://
nekszt.hu/tamogatas/.
12. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi
http://nekszt.hu. A
rendszer működésével, használatával kapcsolatosan az Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást
nem nyújt.
13. Faksz: dr. Vancsura Magdolna (00637)
14. 2. rész: Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli a beérkezett
ajánlatok: Az értékelése módszere: az ár kritérium esetében fordított arányosítás, a minőségi kritérium
esetében a legkedvezőbb, legkedvezőtlenebb szint és a pontkiosztás módszertana szerint, a Közbeszerzési
Hatóság (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.), valamint a Miniszterelnökség
http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/miniszterelnoksegi-utmutatok útmutatói alapján. Az értékelési
szempontok szerinti módszerek képletei és kifejtésük a KD-ben. Adható pontszámok valamennyi
részszempont tekintetében: 0-10 pont.
1. rész: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru vagy szolgáltatás felel meg, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
15. Az egyenértékűség tekintetében Ak a 321/2015. (X.30) K.r. 46.§ (3) bek foglaltakra tekintettel
járt el.
A felhívásban és a KD-ben meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű
és közérthető
meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az Ak
valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy
védjeggyel összefüggésben elfogad
azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az
egyenértékűséget -
kétség esetén - az At-nek igazolnia kell.
A termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ak felhívja a figyelmet a KD
D.225/9/2009 számú
határozatára.
16. Az ajánlattétellel kapcsolatos további előírások és információk a KD-ben találhatóak.
17. Ajánlatkérő alkalmazza a 81.§ (4)-(5) bekezdését.
18. Jótállás valamennyi termék tekintetében minimum 12 hónap.
19. Ak hivatkozik a Kbt. 27/A. §-ra.
20. Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges