Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/254
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.12.31.
Iktatószám: 23985/2020
CPV Kód: 72000000-5
Ajánlatkérő: Információs Hivatal
Teljesítés helye: 1021 Budapest, Budakeszi út 85-87.;1021 Budapest, Budakeszi út 85-87.;1021 Budapest, Budakeszi út 85-87.;1021 Budapest, Budakeszi út 85-87.;1021 Budapest, Budakeszi út 85-87.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.01.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Információs Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80681010
Postai cím: Budakeszi Út 85-87.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas Szabolcs
Telefon: +36 1391 2293
E-mail: szfarkas@ih.gov.hu
Fax: +36 13912268
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mkih.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001334302020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001334302020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közrend és biztonság
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Support II. 2020.
Hivatkozási szám: EKR001334302020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Support feladatok ellátása öt részben a műszaki leírásban rögzítettek szerint.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
APC Support
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1021 Budapest, Budakeszi út 85-87.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Support feladatok ellátása az alábbi eszközökre:
név típus serial MAC address FW verzió
APC Data Center Expert basic 25 node AP9465 FA1441654033 D4:AE:52:D5:01:38 v7.2.0.512
APC Data Center Expert basic 25 node AP9465 FA1702650788 10:98:36:AE:DA:CF v7.4.2.36
• Csatolni szükséges a gyártói igazolást, amely szerint ajánlattevő jogosult a terméket (support-ot) forgalmazni
• Basic support: WMS1YRHWBASIC-DIGI; Data Center Expert 1 Year Basic Hardware Support
• 3 évre, évente fizetve
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár szempontja alapján bírálja el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati összár (HUF, előny a kevesebb) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés:
IBM Support
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1021 Budapest, Budakeszi út 85-87.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Support feladatok ellátása az alábbi eszközökre:
név típus serial
IBM System Storage SAN24B-5 2498-24G CCD2542J00T
IBM System Storage SAN24B-5 2498-24G CCD2534K04R
IBM System Storage SAN24B-5 2498-24G CCD2550K04E
IBM System Storage SAN24B-5 2498-24G CCD2542J00V
IBM System Storage SAN24B-5 2498-24G CCD2534K05X
IBM System Storage SAN24B-5 2498-24G CCD2550K04G
IBM StorWize v7000 controller 2076-124 78RGC0G
IBM StorWize v7000 expansion 2076-224 78RF4L1
IBM StorWize v7000 expansion 2076-224 78RGMMP
IBM StorWize v7000 controller 2076-124 78RGD26
IBM StorWize v7000 expansion 2076-224 78RGD10
IBM StorWize v7000 expansion 2076-224 78RGMM7
IBM StorWize v7000 controller 2076-524 7822G7W
IBM StorWize v7000 expansion 2076-24F 7822GGX
IBM StorWize v7000 expansion 2076-24F 7822GEV
IBM StorWize v7000 expansion 2076-24F 7822HLC
IBM StorWize v7000 expansion 2076-24F 7822GGR
IBM StorWize v7000 expansion 2076-24F 7822HLK
IBM StorWize v3700 controller 2072-24C 7860060
IBM StorWize v3700 expansion 2072-24E 7872462
IBM V5020 SFF controller 2078-224 7818A27
IBM V5000 SFF expansion 2078-24F 7817N75
IBM V5000 SFF expansion 2078-24F 7817N76
IBM V5000 SFF expansion 2078-24F 7817N74
IBM V5000 SFF expansion 2078-24F 7817G18
IBM V5000 SFF expansion 2078-24F 7817G84
IBM V5000 SFF expansion 2078-24F 7817N95
IBM V5000 SFF expansion 2078-24F 7817973
IBM V5020 SFF controller 2078-224 7816X84
IBM V5000 SFF expansion 2078-24F 781BX75
IBM V5000 SFF expansion 2078-24F 781BX82
IBM V5000 SFF expansion 2078-24F 781BX91
IBM V5000 SFF expansion 2078-24F 781BY09
IBM V5000 SFF expansion 2078-24F 781BX89
IBM V5000 SFF expansion 2078-24F 781BP96
IBM V5000 SFF expansion 2078-24F 7817N66
• Csatolni szükséges a gyártói igazolást, amely szerint ajánlattevő jogosult a terméket (support-ot) forgalmazni
• 1 évre
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár szempontja alapján bírálja el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati összár (HUF, előny a kevesebb) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés:
Lenovo Support
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1021 Budapest, Budakeszi út 85-87.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Support feladatok ellátása az alábbi eszközökre:
név típus serial
Flex Chassis 8721-A1G 8721-HC1 06EDKMD
Flex Chassis 8721-A1G 8721-HC1 06DVZVH
Flex Chassis 8721-ALG 8721-HC2 J3066LL
StorWize v3700 SFF Expansion 6099SEU 6099-24E 7898749
StorWize v3700 SFF Expansion 6099SEU 6099-24E 7898748
StorWize v3700 SFF Controller 6099S2C 6099-S2C 78C2220
StorWize v3700 SFF Expansion 6099SEU 6099-24E 78C2770
StorWize v3700 SFF Expansion 6099SEU 6099-24E 78C2748
StorWize v3700 SFF Expansion 6099SEU 6099-24E 78C2767
StorWize v3700 SFF Controller 6099S2C 6099-24C 78D2B65
StorWize v3700 SFF Expansion 6099SEU 6099-24E 78D2D7E
StorWize v3700 SFF Expansion 6099SEU 6099-24E 78D2D72
StorWize v3700 SFF Expansion 6099SEU 6099-24E 7898736
StorWize v3700 SFF Controller 6099S2C 6099-S2C 78C1489
StorWize v3700 SFF Expansion 6099SEU 6099-24E 78C2745
StorWize v3700 SFF Expansion 6099SEU 6099-24E 78C2693
StorWize v3700 SFF Expansion 6099SEU 6099-24E 78C2769
StorWize v3700 SFF Controller 6099S2C 6099-24C 78D2B7G
StorWize v3700 SFF Expansion 6099SEU 6099-24E 78D2D75
StorWize v3700 SFF Expansion 6099SEU 6099-24E 78D2D7L

név típus serial
Flex x240 M4 873784G 00FG958 06EEYBH
Flex x240 M4 873784G 00FG958 06EEYBG
Flex x240 M4 873784G 00FG958 06EEYBF
Flex x240 M4 873784G 00FG958 06EEYBN
Flex x240 M4 873784G 00FG958 06EEYBL
Flex x240 M4 873784G 00FG958 06EEYBE
Flex x240 M4 87378MG 00JY775 06GCXLE
Flex x240 M4 87378MG 00JY775 06GCXLL
Flex x240 M4 87378MG 00JY775 06GCXLR
Flex x240 M4 87378MG 00JY775 06GCXLK
Flex x240 M4 87378MG 00JY775 06GCXLP
Flex x240 M4 87378MG 00JY775 06GCXLV
Flex x240 M4 87378MG 00JY775 06GCXLG
Flex x240 M4 87378MG 00JY775 06GCXLF
név típus serial
Flex x240 M4 873784G 00FG958 06DYXPD
Flex x240 M4 873784G 00FG958 06DYXPC
Flex x240 M4 873784G 00FG958 06EEYBK
Flex x240 M4 873784G 00FG958 06DYXPE
Flex x240 M4 873784G 00FG958 06EEYBM
Flex x240 M4 873784G 00FG958 06DYXPB
Flex x240 M4 87378MG 00JY775 06GCXLX
Flex x240 M4 87378MG 00JY775 06GCXLN
Flex x240 M4 87378MG 00JY775 06GCXLD
Flex x240 M4 87378MG 00JY775 06GCXLT
Flex x240 M4 87378MG 00JY775 06GCXLW
Flex x240 M4 87378MG 00JY775 06GCXLM
Flex x240 M4 87378MG 00JY775 06GCXLH
Flex Manager 8731A1G 00JY780 06THHA8
név típus serial
Flex x240 M5 9532AC1 00MW809 J306N57
Flex x240 M5 9532AC1 00MW809 J306N54
Flex x240 M5 9532AC1 00MW809 J306N56
Flex x240 M5 9532AC1 00MW809 J306N55
Flex x240 M5 9532AC1 00YD925 S400NPR
Flex x240 M5 9532AC1 00YD938 S400NPZ
Flex x240 M5 9532AC1 00YD925 S400NPD
Flex x240 M5 9532AC1 00YD925 S400NPE
Flex x240 M5 9532AC1 00YD938 S400NPT
Flex x240 M5 9532AC1 00YD925 S400NPK
Flex x240 M5 9532AC1 00YD925 S400NP9
Flex x240 M5 9532AC1 00YD925 S400NPG
Flex x240 M5 9532AC1 00YD938 S400NPW
Flex x240 M5 9532AC1 00YD925 S400NPX
• Csatolni szükséges a gyártói igazolást, amely szerint ajánlattevő jogosult a terméket (support-ot) forgalmazni
• Basic support (next business day):
Flex Chassis 8721 00X8635 Lenovo Post Warranty On-Site Repair+HDD Retention 1Y 24x7 SBD
StorWize v3700 SFF Controller 6099S2C 01CU991 Lenovo Post Warranty On-Site Repair+HDD Retention 1Y 24x7 SBD
StorWize v3700 SFF Expansion 6099SEU 01CU996 Lenovo Post Warranty On-Site Repair+HDD Retention 1Y 24x7 SBD
Flex x240 M4 8737 01GC100 Lenovo Post Warranty On-Site Repair+HDD Retention 1Y 9x5 4h
• 1 évre
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár szempontja alapján bírálja el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati összár (HUF, előny a kevesebb) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés:
HP Support
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1021 Budapest, Budakeszi út 85-87.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Support feladatok ellátása az alábbi eszközökre:
név serial 1 serial 2
HP SN3000B (QW937A, Brocade 6505) CZC6182X95 CCD1918M00Y
HP SN3000B (QW937A, Brocade 6505) CZC6182X9D CCD1918M016
• Csatolni szükséges a gyártói igazolást, amely szerint ajánlattevő jogosult a terméket (support-ot) forgalmazni
• Basic support
Support típusa: Foundation Care NBD Service, HW Support / HP Hardware Maintenance Onsite Support
• 3 évre, évente fizetve
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár szempontja alapján bírálja el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati összár (HUF, előny a kevesebb) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés:
DataDióda 1. support
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1021 Budapest, Budakeszi út 85-87.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Support feladatok ellátása az alábbi eszközökre:
Típus serial
FDD-MS-4Y Fox DataDiode Maintenance and Support FFHDD20469+
FDD-MS-4Y Fox DataDiode Maintenance and Support FFHDD20470+
• Csatolni szükséges a gyártói igazolást, amely szerint ajánlattevő jogosult a terméket (support-ot) forgalmazni
• Basic support, Next business day,
• 4 évre, évente fizetve
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár szempontja alapján bírálja el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati összár (HUF, előny a kevesebb) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Minden rész tekintetében:
• Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok valamelyike fenn áll.
• A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá az EKR rendszerben létrehozott űrlap alkalmazásával. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont igazolására az alábbiak szerint kell eljárni, azaz: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót az EKR űrlapok alkalmazásával.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában szabályozott öntisztázás lehetőségére, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
A kizáró okok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplőknek a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra kell benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Minden rész tekintetében:
M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével a megpályázni kívánt részben, amelyben az alábbiakat kell megadni:
• a teljesítés idejét/időtartamát (kezdés és befejezés időpontja, év/hó/nap),
• a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét,
• a szolgáltatás tárgyát olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen,
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 23. § szerinti referenciaigazolást vagy nyilatkozatot.
A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki a teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy Ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja szerint a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket vesz figyelembe.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A§-ban foglaltakra.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6),(7),(9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
M1) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben a közbeszerzés tárgyából származó referenciával az alábbiak szerint:
- az 1. részben legalább 1 db APC hardver;
- a 2. részben legalább 18 db IBM hardver;
- a 3. részben legalább 33 db Lenovo hardver;
- a 4. részben legalább 1 db HP hardver;
- az 5. részben legalább 1 db DataDióda;
supportjából származó referenciával.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerint az ajánlatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni az EKR rendszerben, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek.
Az alkalmassági követelmény tekintetében az igazolások benyújtása a Kbt. 69. § szerinti felhívásra történik.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással jelzi, hogy a jelen felhívásban a szerződés teljesítésére való alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Minden rész tekintetében:
Megrendelő Szolgáltató szerződésszegése esetén kötbért érvényesíthet az alábbiak szerint:
Kötbér fajtája és mértéke:
- hibás teljesítés esetén Szolgáltató hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, melynek alapja a nettó éves szolgáltatási díj, mértéke 5%;
- késedelem esetén Szolgáltató késedelmi kötbér megfizetésére köteles, melynek mértéke a késedelemmel érintett naptári naponként 10.000,- Ft/nap;
- a szerződés teljesítésének Szolgáltató érdekkörébe eső meghiúsulása, lehetetlenülése esetén Szolgáltató meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, melynek alapja a nettó éves szolgáltatási díj, mértéke 5%.
Megrendelő 10 napot meghaladó Szolgáltatói késedelem esetén jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni és kötbérigényét, valamint a szerződésszegésből eredő teljes kárát érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben.
Megrendelő fenntartja magának azt a jogát, hogy kötbérigényét az elévülési határidőn belül akkor is érvényesítheti, ha a szerződésszegésről - vagy hibás teljesítésről - tudva a teljesítést elfogadja és haladéktalanul nem jelenti be igényét.
A hibás teljesítési kötbér mellett Megrendelő érvényesítheti szavatossági igényét is.
Jótállás: 12 hónap
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Minden rész tekintetében:
Megrendelő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számla ellenében, annak kiállításától számított 30 napon belül, banki átutalással teljesíti évente, amennyiben a Megrendelő a számlát annak kiállítását követő 5 napon belül kézhez kapja. Megrendelő előleget nem fizet.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén Szolgáltató jogosult a Ptk. 6:48. §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatot felszámítani.
A vonatkozó jogszabályokban, illetve jelen szerződésben előírt tartozékokkal nem rendelkező számlát Megrendelő visszaküldi Szolgáltatónak. Megrendelő fizetési határideje a számla ismételt benyújtásával újra kezdődik. Ezen időtartam alatt Megrendelő fizetési késedelembe nem esik.
Szolgáltató a teljesítésigazolás aláírására előkészített dokumentumát, a Megrendelő nevére és címére kiállított számlát a következő címre nyújthatja be: Információs Hivatal 1021 Budapest, Budakeszi út 85-87.
A fizetési feltételek részletes szabályait a Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35.§ (8) bek alapján a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/01/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/01/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.) 15. § szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu) A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdés szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1) Csatolni kell az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (3) bek.-nek megfelelő aláírás-mintát. Amennyiben az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.
2) Csatolni kell a gyártói igazolást arra vonatkozóan, hogy jogosult a support forgalmazására.
3) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő (AT) köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az AT-nek az EKR-ben nyilatkoznia kell arról, hogy a gazdasági szereplőnél változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban.
4) A Kbt. 66. § (2), (5) és (6) bek., a 65. § (7) bek. és a 67. § (4) bek. alapján nyilatkozni szükséges. A Kbt. 66. § (6) bek. esetén a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
5) Ajánlatkérő (AK) a szerz. teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt. 132. § szerint.
6) Közös ajánlat esetén csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot közbeszerzési dokumentumok II. fejezete szerint.
7) AK a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
8) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
9) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A-C. §-ai tartalmaz.
10) A Kbt. 40. §-ára tekintettel az eljárás a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével kerül lebonyolításra a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek alkalmazásával.
11) AK az elj. dokumentumait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT részére biztosítja.
12) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
13) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
14) Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 81. § (5) bekezdés szerint – a Kbt. 114. § (2) bekezdésben foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges