Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/251
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.12.28.
Iktatószám: 24161/2020
CPV Kód: 48800000-6
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Teljesítés helye: A mennyiségi átvétel helye: 1148 Budapest, Róna utca 54-56. (Ajánlatkérő Központi raktára) Minőségi átvétel helye: "A" telephely – 1117 Budapest, Fehérvári út 70. "B" telephely – 1081 Budapest, Fiumei út 19/A. A papír alapú dokumentumok átadásának helyszíne: 1135 Budapest, Csata u. 8.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.01.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Elektr. közigazg. informatikai és távközlési szolg
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20976077
Postai cím: Csokonai Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Attiláné
Telefon: +36 17955709
E-mail: molnar.attilane@nisz.hu
Fax: +36 14594217
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nisz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nisz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000743132020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000743132020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Elektr. közigazg. informatikai és távközlési szolg
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
MÁK részére géptermi eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000743132020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48800000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Összesen 8 darab azonos kialakítású, TS IT 5515.110 vagy azzal egyenértékű rack szekrény és hozzájuk tartozó összesen 16 db egyedi zár. Szekrényenként 2 darab, géptermenként összesen 8-8 db PDU vagy azzal egyenértékű eszköz , melyből 8 db Rittal DK 7955.133 32A 3PH (vagy utódmodell) és 8 db Rittal DK 7955.233 32A 3PH (vagy utódmodell) Ajánlatkérőnél meglévő Rittal RiZone felügyeleti rendszerbe vonható. 4 db Cat6A 12 m patch kábel (PDU management bekötéshez);
4 db Cat6A 11 m patch kábel (PDU management bekötéshez); 4 m 100 * 100 -as sárga műanyag tálca a rackszekrények felett létesülő leömlő elemekkel és összes szükséges moduláris elemek használatával a műszaki leírásban foglaltak szerint.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A tárgyi eljárásban Ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt arra tekintettel, hogy az eszközök szállítása és az eszközök felügyeleti rendszerbe vonása egy egységet alkot, a garanciális feltételek egyértelmű biztosítása érdekében nem választhatók külön a részek.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
MÁK részére géptermi eszközök beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48800000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A mennyiségi átvétel helye: 1148 Budapest, Róna utca 54-56. (Ajánlatkérő Központi raktára)
Minőségi átvétel helye: "A" telephely – 1117 Budapest, Fehérvári út 70.
"B" telephely – 1081 Budapest, Fiumei út 19/A.
A papír alapú dokumentumok átadásának helyszíne: 1135 Budapest, Csata u. 8.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Összesen 8 darab azonos kialakítású, TS IT 5515.110 vagy azzal egyenértékű rack szekrény és hozzájuk tartozó összesen 16 db egyedi zár. Szekrényenként 2 darab, géptermenként összesen 8-8 db PDU vagy azzal egyenértékű eszköz , melyből 8 db Rittal DK 7955.133 32A 3PH (vagy utódmodell) és 8 db Rittal DK 7955.233 32A 3PH (vagy utódmodell) Ajánlatkérőnél meglévő Rittal RiZone felügyeleti rendszerbe vonható. 4 db Cat6A 12 m patch kábel (PDU management bekötéshez);
4 db Cat6A 11 m patch kábel (PDU management bekötéshez); 4 m 100 * 100 -as sárga műanyag tálca a rackszekrények felett létesülő leömlő elemekkel és összes szükséges moduláris elemek használatával a műszaki leírásban foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár mindösszesen nettó Ft. / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1.) A II.2.7. pontban megadott időtartam kizárólag technikai okból került meghatározásra.
A szerződés időtartama: a szerződés mindkét Fél által történő aláírásának napján lép hatályba. Nyertes Ajánlattevőnek a szerződésben meghatározott szállítási és üzembe helyezési feladatokat a szerződés hatályba lépését követő 60 naptári napon belül kell teljesítenie, ezen időtartam végéig mind a két teljesítési helyszínen be kell fejeződnie az eszközök szállításának és sikeres üzembe helyezésének.
2.) Az ajánlatkérő igényeinek a műszaki leírásban meghatározott konkrét paramétereknek megfelelő eszközök felelnek meg, ezért nem lehet további olyan műszaki paramétert megadni, amellyel az egyes ajánlatok között műszaki különbséget lehetne tenni. Ajánlatkérő erre tekintettel határozta meg a II.2.5. pontban feltüntetett értékelési szempontot.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró ok hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót valamint az alkalmasság igazolására bevont szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. Korm.rendelet (8. § ib) pontja szerint kell igazolnia. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a kizáró okok fenn nem állásának igazolására elfogadja, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak és tartalmazzák az ajánlatkérő által előírt kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § alapján (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint) ellenőrzi a felhívásban előírt kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: -
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30 .) Korm. rendelet 21. § 1) bekezdésének a) pontja alapján (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-ban foglaltakra figyelemmel) az eljrást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (Rittal rack szekrények) vagy azzal egyenértékű (rack szekrények) tárgyban szerződésszerűen teljesített szállítások ismertetése leg-alább az alábbi tartalommal:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont (-év, -hónap, -napban megad-va)),
- a szerződést kötő másik fél adatai (név, cím/székhely, kapcsolattartóneve és elérhetősége),
- a szállított termék (szerződés) tárgya, a szerződés keretében szállított termékek ismertetése olyan
részletezettséggel, hogy abból ajánlattevő alkalmassága megállapítható legyen, - a szállított termék mennyisége (db), - nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A három év teljesítésének igazolása során ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb az eljárást meg-indító felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat éven
belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Ajánlattevőnek a műszaki és gazdasági alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§ -ában, valamint a 321/2015. (X. 30. ) Korm. rendelet 21. § és 23. § -ában foglaltak alapján kell eljárnia. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 114/A. §-ának rendelkezése alapján a bírálat keretében meghatározott igazolásokat már az ajánlatban be kell nyújtaniuk az Ajánlattevőknek!
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmas az Ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának napjától l visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett olyan, a közbeszerzés tárgya szerinti (Rittal rack szekrények) vagy azzal egyenértékű (rack szekrények) szerződésszerűen teljesített szerződésekkel (referenciákkal), amelyek alapján az eszközök szállítási mennyisége eléri vagy meghaladja a 6 db-ot. A fenti alkalmassági követelménynek ajánlattevő(k) több referenciával is megfelelhet(nek). Ajánlatkérő megfelelő referenciának fogad el minden Rittal rack eszközt, illetve rack szekrényt.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 1%, a késedelem 11. napjától napi 3% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 30 %. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített termék/szolgáltatás-mennyiség nettó értéke. A késedelmi kötbérrel terhelt időszak maximum 25 nap. A 25 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani/elállni.
Nyertes Ajánlattevő a szerződés meghiúsulása esetén a szerződés nettó értéke 30%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Ajánlatkérő nyertes Ajánlattevő súlyos szerződésszegése miatt a szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Ajánlatkérő a szerződéstől nyertes Ajánlattevő súlyos szerződésszegése miatt eláll.
Amennyiben a termékről az átvételt követően megállapítást nyer, hogy az nem felel meg az elvárt műszaki követelményeknek, Ajánlatkérő – kártérítési igénye érvényesítése mellett a meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett elállhat a műszaki követelményeknek meg nem felelő termék(ek) vonatkozásában (részleges elállás). A meghiúsulási kötbér mértéke ebben az esetben a műszaki követelményeknek meg nem felelő termék(ek) nettó értékének 30%-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1), (4) és (6) bekezdéseinek megfelelően, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésére figyelemmel, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseinek megfelelően, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltakra figyelemmel az ajánlattételi dokumentációban található szerződéstervezetben részletezettek szerint történik. Nyertes ajánlattevő az őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult,
amelyet az Ajánlatkérő által aláírt, az adott számlához tartozó teljesítést igazoló bizonylat alapján, annak kiállítását követően állít ki és azzal együtt nyújt be. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt, adott számlához tartozó Teljesítést Igazoló Bizonylat. Nyertes ajánlattevő a teljesítést követően egy számla benyújtására jogosult. Ajánlatkérő a megkötendő szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja. Az ajánlattétel, átutalás és az elszámolás pénzneme a magyar forint.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél az alábbiak szerint jogosult számla benyújtására:
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél 1-1 db számla benyújtására jogosult projektenként a projektre jutó mennyiségi megosztásban.
A számla nettó/bruttó értéke az Európai Unió alapjából történő támogatásból
a) a „KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00024 azonosítószámú, „A 21. század családtámogatása és nyugdíja” című kiemelt projekt terhére,
b) a KÖFOP-2.2.5-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú „Átláthatóság a közpénzek felhasználásánál, államháztartási adattárház” kiemelt projekt terhére
ún. „szállítói finanszírozás” keretében. A támogatás intenzitása 100%.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (9) bekezdésének valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. § és 119. § -ának megfelelően biztosítja az Ajánlattevő részére a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének lehetőségét. Az előlegként igénybe vett összeg a benyújtandó számla összegébe beszámításra kerül. A teljesítésigazolás, számlázási, fizetési feltételekkel kapcsolatos további előírásokat a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Közös ajánlatot tevő nyertesek esetén ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/01/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/01/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontására a 424/2017. Korm r. 15. § (2) és Kbt. 68.§-ban foglaltak szerint kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatkérő a dokumentációt szerkeszthető formában is Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja. Eltérés esetén a nem szerkeszthető formátumú dokumentáció tartalma a mérvadó. Az eljárást megindító felhívás és a dokumentáció egyéb részei közötti eltérés esetében az eljárást megindító felhívásban foglaltak az irányadóak. Az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, és felhívja a figyelmet a 71. § (3) és (8) bekezdésében foglaltakra.
3. Az ajánlatokat az ajánlattételi dokumentáció I. fejezet 5.1. pontjában előírt módon kell benyújtani.
4. Bármely gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől Kbt. 56. § (2)-(5) bekezdése és az alábbiakban meghatározottak szerint. A kiegészítő (értelmező) tájékoztatás kizárólag írásban, az EKR-en keresztül kérhető. Ajánlatkérő a kiegészítő (értelmező) tájékoztatást (beleértve a kérdés ismertetését a kérdező azonosítása nélkül) az EKR-en keresztül teszi közzé. A kiegészítő tájékoztatás a közbeszerzési dokumentumok részévé válik. Az ajánlatot a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás(ok) figyelembevételével kell elkészíteni és benyújtani. Ajánlatkérő a gazdasági szereplőkkel külön megbeszélést, telefonos egyeztetést nem folytat. Ajánlatkérő az eljárás során konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.
5. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítése során gazdálkodó szervezet alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé (Kbt. 35. § (8)).
6. A III. 1.3. pontban meghatározott alkalmassági minimum feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. Ezért a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő Ajánlattevőnek is a jelen felhívásban előírtak szerint kell igazolnia az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelését.
7. A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek feltételeit részletesen az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. 8. Az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre való hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében szükséges, és ennek érdekében történt. Ez esetben minden alkalommal oda értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
8. Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
9. A részajánlat tételének kizárása esetén ennek indokai: A tárgyi eljárásban Ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt arra tekintettel, hogy az eszközök szállítása és az eszközök felügyeleti rendszerbe vonása egy egységet alkot, a garanciális feltételek egyértelmű biztosítása érdekében nem választhatók külön a részek.
10. Ajánlatok értékelése: a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár bírálati szempont szerint történik tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek a felhívásban és a dokumentációban meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru/szolgáltatás felel meg,
11. A szerződés teljesítése során két teljesítési helyszínen végzendő feladatok teljesítésében kizárólag olyan személy vehet részt nyertes Ajánlattevő részéről, aki rendelkezik érvényes nemzetbiztonsági ellenőrzéssel és az ellenőrzésről kapott hivatalos tájékoztatást bemutatja.
12. ) Az ajánlatkérő igényeinek a műszaki leírásban meghatározott konkrét paramétereknek megfelelő eszközök felelnek meg, ezért nem lehet további olyan műszaki paramétert megadni, amellyel az egyes ajánlatok között műszaki különbséget lehetne tenni. Ajánlatkérő erre tekintettel határozta meg a II.2.5. pontban feltüntetett értékelési szempontot.
13. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Molnár Attiláné Lajstromszáma: 00299
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges