Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/251
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.12.28.
Iktatószám: 24225/2020
CPV Kód: 30200000-1
Ajánlatkérő: Természettudományi Kutatóközpont
Teljesítés helye: 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.;1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.01.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Kutatás-fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Természettudományi Kutatóközpont
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30537497
Postai cím: Magyar tudósok Körútja 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Törcsváry Zsuzsanna
Telefon: +36 304980914
E-mail: kozbeszerzes@ttk.hu
Fax: +36 304980914
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ttk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001366152020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001366152020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Kutatás-fejlesztés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Különféle informatikai eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001366152020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő közbeszerzési eljárás eredményeként informatikai eszközök beszerzését kívánja megvalósítani az alábbiak szerint:
I. rész: Szerverek és munkaállomások (8 tétel)
II. rész: Laptopok és informatikai kiegészítők (60 tétel)
Ajánlattevő köteles a készüléket leszállítani.
A beszerezni kívánt eszköz részletes specifikálását a jelen felhívás II.2.4. pontja és a Közbeszerzési Dokumentumok III. fejezete, a Műszaki leírás tartalmazza.
A műszaki leírásban/specifikációban meghatározott követelmények, feltételek az Ajánlatkérő minimális előírásait tartalmazzák. Az ajánlatban ennél kedvezőbb jellemzőkkel bíró termékekre is tehető megajánlás.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáró szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a jelen eljárást megindító felhívásban, vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre való hivatkozás kizárólag a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása, a megnevezés megadása pedig csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az egyenértékűséget ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével kell alátámasztania, megfelelő eszközök lehetnek különösen a Kbt. 60. §-ban említett bizonyítási eszközök.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Szerverek és munkaállomások
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48820000-2
További tárgyak: 48821000-9
30214000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő közbeszerzési eljárás eredményeként nagyszámítási kapacitású szerverek és tudományos célú munkaállomások beszerzését kívánja megvalósítani az alábbiak szerint:
1. 1 db 1U vastag HPC szerver 1 CPU (AMD EPYC 7451), 128 GB ECC RAM, 4TB HDD
2. 1 db 1U vastag HPC szerver 2 CPU (AMD EPYC 7451), 256 GB ECC RAM, 2x2 TB HDD
3. 1 db Deep learning molekula dinamikai szerver 2 CPU (Intel Xeon 4210), 64 GB ECC RAM, 2x1.9 TB SSD, 2x GeForce RTX 2080 Ti GPU
4. 2 db munkaállomás 1 CPU (AMD Ryzen 3700x), GPU (GIGABYTE Radeon RX 580 Gaming), 32 GB DDR4 RAM, 512 GB SSD, 3 TB HDD, parallel port bővítő kártyán
5. 1 db nagyszámítási kapacitású munkaállmás CPU (Intel Core i9-9900K), 64 GB RAM, GPU (GeForce GTX 1050TI), 1TB SSD, 6 TB HDD, 2x27” monitor
6. 2 db munkaállomás CPU (AMD Ryzen 5 3400G),16 GB DDR4 RAM, 256 SSD
7. 1 db torony kivitelű munkaállomás CPU (10. Gen. Intel Core i7), 128 GB RAM, 512 GB SSD, 1TB HDD, GPU (Nvidia Quatro P2200)
8. 2 db Linux munkaállomás CPU (Intel Xeon W 1270P), 32 GB ECC DDR4 RAM, 960 GB SSD
Ajánlattevő köteles biztosítani magyar vagy angol nyelvű használati utasítást vagy kézikönyvet minden eszközhöz, valamint köteles az eszközöket leszállítani.
Ajánlatkérő kizárólag új, korábban üzembe nem helyezett, CE jelöléssel rendelkező eszközökre vonatkozó ajánlatot fogad el, használt eszközökre nem tehető ajánlat. Ajánlattevő az eszköz CE minősítését igazoló CE megfelelőségi nyilatkozatot a szállítással egyidejűleg köteles átadni Ajánlatkérő részére.
A beszerezni kívánt eszközök részletes specifikálását a Közbeszerzési Dokumentumok III. fejezete, a Műszaki leírás tartalmazza.
A műszaki leírásban/specifikációban meghatározott követelmények, feltételek az Ajánlatkérő minimális előírásait tartalmazzák. Az ajánlatban ennél kedvezőbb jellemzőkkel bíró termékekre is tehető megajánlás.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáró szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a jelen eljárást megindító felhívásban, vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre való hivatkozás kizárólag a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása, a megnevezés megadása pedig csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az egyenértékűséget ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével kell alátámasztania, megfelelő eszközök lehetnek különösen a Kbt. 60. §-ban említett bizonyítási eszközök.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF-ban megadva) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés:
Laptopok és informatikai kiegészítők
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő közbeszerzési eljárás eredményeként tárolók, mobil számítógépek és különböző informatikai kiegészítők beszerzését kívánja megvalósítani az alábbiak szerint:
1. 2 db NAS egység (Synology DS918+) merevlemezekkel (4x6 TB HDD)
2. 1 db 10” notebook 8GB RAM, 128 GB M.2 SSD
3. 3 db MacBook Air 13”
4. 1 db 15” notebook Intel i7 CPU, 16GB RAM, 512 GB SSD (Dell Vostro)
5. 1 db MacBook Pro 13” notebook 8 GB RAM
6. 1 db MacBook Pro 13” notebook 16 GB RAM
7. 2 db 15” prezentációs notebook AMD Ryzen CPU, 8 GB RAM, 256 SSD dokkolóval, plusz tápegységgel (HP Probook 455)
8. 1 db 15” prezentációs notebook AMD Ryzen CPU, 8GB RAM, 256 SSD (HP Probook 455)
9. 1 db 14” notebook i5 CPU, 16 GB RAM, 512 SSD (Dell Latitude)
10. 2 db 15” notebook i7 CPU, 16GB RAM, 1 TB SSD (Dell Inspiron)
11. 2 db 15” notebook i7 CPU, 8GB RAM, 512 GB SSD (Dell Inspiron)
12. 1 db 14” notebook 16GB RAM-mal, 256 GB SSD-vel (2722-2/20)
13. 1 db 17” notebook i9 CPU, 8GB RAM, 512 GB SSD, GeForce RTX2070S GPU (ASUS ROG Strix)
14. 1 db 17” notebook i5 CPU, 8GB RAM, 256 GB SSD (ASUS VivoBook)
15. 3 db 15” notebook i5 CPU, 8GB RAM, 512 GB SSD (ASUS VivoBook)
16. 1 db Ebook olvasó (Onyx Boox Max2)
17. 5 db USB csatlakozós sztereó fejhallgató mikrofonnal
18. 6 db USB csatlakozós 1D kézi vonalkódolvasó
19. 1 db 16 GB-os SD memória kártya
20. 2 db USB vezetéknélküli hálózati adapter
21. 1 db Presenter
22. 3 db HD webkamera
23. 3 db Nagy látószögű Wifi IP kamera 128 GB SD kártyával
24. 12 db HD webkamera
25. 1 db DVI-D - VGA átalakító
26. 1 db 25'' LED monitor
27. 4 db HDMI-VGA + audio átalakító adapter
28. 5 db HDMI-HDMI 2.0-s kábel
29. 4 db 24'' LED monitor
30. 7 db vezetékes egér
31. 6 db vezetékes billentyűzet
32. 2 db 250Gb SSD
33. 8 db Sata III kábel
34. 4 db VGA D-SUB kábel
35. 10 db Apple Lightning kábel
36. 10 db USB 2.0 kábel
37. 4 db iPad mutatóeszközzel
38. 1 db vezeték nélküli egér
39. 7 db mikrofonos fejhallgató
40. 2 db vezetékes egér
41. 1 db GPU kártya HDMI csatlakozóval
42. 2 db 27” IPS Monitor
43. 1 db GPU kártya USB-C csatlakozóval
44. 4 db USB-C Ethernet adapter
45. 4 db Power bank
46. 2 db HDMI - HDMI 2.0-s kábel 5m
47. 1 db HDMI-HDMI 2.0-s kábel 15m
48. 2 db Displayport kábel 5m
49. 1 db MiniPC 4 db 16 GB memóriakártyával, házzal és tápegységgel (Raspberry Pi 4)
50. 2 db HDMI-microHDMI kábel
51. 2 db USB 2.0 aktív hosszabbító kábel 10m
52. 2 db USB 3.0 passzív hosszabbító kábel
53. 1 db multi-kártyaolvasó
54. 1 db Thunderbolt 2, 2m kábel
55. 1 db Apple Thunderbolt 3 - Thundebolt 2 adapter
56. 1 db 14” notebook 16GB RAM-mal, 512 GB SSD-vel
57. 2 db 15” notebook i7 CPU-val 16GB RAM-mal, 512 GB SSD-vel
58. 6 db vezetéknélküli egér
59. 1 db 2.5” 1TB kapacitású SSD
60. 17 db 15” laptop 8Gb RAM. 256 GB SSD, port replikátorral
Ajánlattevő köteles biztosítani magyar vagy angol nyelvű használati utasítást, vagy kézikönyvet minden eszközhöz, valamint köteles az eszközöket leszállítani.
Ajánlatkérő kizárólag új, korábban üzembe nem helyezett, CE jelöléssel rendelkező eszközökre vonatkozó ajánlatot fogad el, használt eszközökre nem tehető ajánlat. Ajánlattevő az eszköz CE minősítését igazoló CE megfelelőségi nyilatkozatot a szállítással egyidejűleg köteles átadni Ajánlatkérő részére.
A beszerezni kívánt eszközök részletes specifikálását a Közbeszerzési Dokumentumok III. fejezete, a Műszaki leírás tartalmazza.
A műszaki leírásban/specifikációban meghatározott követelmények, feltételek az Ajánlatkérő minimális előírásait tartalmazzák. Az ajánlatban ennél kedvezőbb jellemzőkkel bíró termékekre is tehető megajánlás.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáró szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a jelen eljárást megindító felhívásban, vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre való hivatkozás kizárólag a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása, a megnevezés megadása pedig csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az egyenértékűséget ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével kell alátámasztania, megfelelő eszközök lehetnek különösen a Kbt. 60. §-ban említett bizonyítási eszközök.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF-ban megadva) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását „a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról” szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában, valamint a 17. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolnia:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdése szerint a Kbt.62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozólag, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 41/A. § (1) bekezdése alapján benyújthatók az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására vonatkozó nyilatkozatok keltezésével kapcsolatosan ajánlatkérő az alábbiakra hívja fel a T. Ajánlattevők figyelmét: A jelen eljárásban alkalmazott Kbt. 62. § (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy az eljárásban ki és mely ok(ok)ból nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő. A Kbt. 3. § 23. pontja rögzíti, hogy mi tekintendő a közbeszerzési eljárás megindításának, másként a közbeszerzési eljárás kezdő napjának. Ebből következően a becsatolt nyilatkozatoknak alkalmasnak kell lenniük arra, hogy azokból egyértelmű következtetés legyen levonható a kizáró okoknak az ajánlatkérő tárgyi, az eljárást megindító felhívás VI.4) pontjában szereplő időpontban megindított közbeszerzési eljárásában való fenn nem állása igazolására. A kizáró okok tekintetében közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. A kizáró okok tekintetében Ajánlatkérő felhívja továbbá Ajánlattevők figyelmét, hogy a 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása esetén Ajánlattevők élhetnek a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségével.
A Kbt. 114/A. § (2) bekezdés alapján az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P1) Az ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § alapján előírja, hogy ajánlattevők az igazolásokat az ajánlatukban nyújtsák be. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjára tekintettel köteles benyújtani az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (informatikai eszközök forgalmazása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló cégszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlattevő ezen irat(ok) tekintetében - adott esetben - alkalmazhatja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (7) bekezdésében foglaltakat.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárt megtérítéséért.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1.) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (informatikai eszközök forgalmazása) tekintetében összesen
I. rész: legalább nettó 7 000 000 HUF összegű - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétellel.
II. rész: legalább nettó 12 000 000 HUF összegű - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétellel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M1) Az ajánlatkérő a Kbt. 114/A.§ alapján előírja, hogy ajánlattevők az igazolásokat az ajánlatukban nyújtsák be. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 (három) év legjelentősebb szállításait.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjának esetét a Korm. rendelet 23. §-a alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni az alábbi tartalommal:
a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő fél) neve, címe,
b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe,
c) a szállítás tárgya (az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),
d) a teljesítés ideje: kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap pontosággal)
e) ellenszolgáltatás mennyisége (darab)
f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja értelmében a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § értelmében Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban vagy közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására támaszkodik.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 (három) évben nem rendelkezik részenként az alábbi szállítási referenciával:
I. rész: legalább 6 (hat) darab szerver és/vagy munkaállomás.
II. rész: legalább 45 (negyvenöt) laptop és/vagy informatika kiegészítő.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köti ki:
Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt nap után a nettó szerződéses árnak az 1 %-a, de maximum 20%-a, amennyiben a késedelmi kötbér mértéke eléri a nettó szerződéses ár 20 %-nak megfelelő összeget, úgy Ajánlatkérőt elállási jog illeti meg.
Hibás teljesítés esetén, az Ajánlatkérő ugyanolyan értékű kötbért követelhet, mint a szállítás késedelme esetén arra az időre, mely a hiba bejelentésétől a kifogástalan minőségben történő szállításig eltelik.
Meghiúsulási kötbér mértéke a nettó szerződéses ár 20%-a.
Ajánlattevőnek mindkét rész tekintetében a leszállított eszközök végleges üzembe helyezési jegyzőkönyvének dátumától számított legalább 12 (tizenkettő) hónap gyártói jótállást kell vállalnia.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A vételár megfizetése részenként, a rész szerinti utolsó eszköz szerződésszerű leszállítását követően utólag, egyösszegben esedékes. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A teljesítés igazolása a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint történik. A szerződés ellenértéke az igazolt teljesítést követően a nyertes ajánlattevő által a hatályos jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése figyelembevétele mellett. A számla nem határidőben történő kiegyenlítése kapcsán irányadó a Ptk. 6:155 § (1) bekezdése. A fizetésre vonatkozó részletszabályokat a szerződéstervezetek tartalmazzák. A pénzügyi teljesítéssel összefüggő egyéb körülményekre a Kbt. 135. §-ban foglaltak az irányadók. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
A Kbt. 27./A §-ában foglaltak alapján az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még: Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, A kifizetésnél az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, A részletes finanszírozási feltételeket az ajánlati dokumentáció részét képező szerződés tervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő, ill. nyertes közös ajánlattevők esetében kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/01/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/01/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. A benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. Az EKRajánlatok bontása határidő lejárta után kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) a) pontja szerinti legalacsonyabb ár szempontja alapján értékeli.
2. AK az eljárás eredményéről az összegezés EKR rendszeren keresztül történő megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 79. §-a szerint.
3. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint nyilatkozatát. A nyilatkozatot az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni.
4. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges tartalmú válasz esetén is csatolandó a nyilatkozat). A nyilatkozatot az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni.
5. Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot, melyben ajánlattevő feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat. A nyilatkozatot az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni.
6. A Kbt. 131. § (5) bekezdése szerint az írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - amennyiben második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő megjelölésre kerül, úgy - a második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 30 nappal meghosszabbodik. A szerződés megkötésére ezen időszakon belül, de az írásbeli összegezés megküldése napját követő 10. napot követően kerül sor, kivéve a Kbt. 131. § (8) szerinti esetben.
7. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Halász Anita, lajstromszám: 00710. 8.A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések esetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv., a 321/2015. (X. 30.) Korm. r.előírásai az irányadók.
9. Az ajánlati felhívásban meghatározott határidők tekintetében a közép-európai pontos idő (CET) az irányadó.
10. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattevők), személyükben az ajánlattételi határidő lejárata után változás nem következhet be. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a valamennyi közös ajánlattevő által aláírt Együttműködési Megállapodást. A tartalmi előírásait a dokumentáció tartalmazza.
11. AT a Kbt. 44. § (1) bekezdés szerint az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titok (2018. évi LIV. törvény 1. §) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
12. Bármely, az ajánlatban nem magyar forintban megadott összeg HUF-ra történő átváltásánál a benyújtott ajánlat felolvasólapján szereplő dátum keltezése napján érvényes hivatalos, MNB deviza közép árfolyam irányadó.
13. Nem magyar nyelven benyújtott iratok ajánlattevői fordítása csatolandó az ajánlathoz.
14. A P1, M1 pontok szerinti alk. feltételek és ezek ig. módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
15. Nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötés feltétele az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § c) pontjára tekintettel, hogy nyertes ajánlattevő a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) értelmében átlátható szervezetnek minősül. Erről a legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg nyilatkozni köteles.
16. Az ajánlathoz szakmai ajánlat részeként csatolni kell a megajánlott termék magyar nyelvű gyártói/forgalmazói termékleírását, vagy ha ilyen dokumentum nem létezik, a termék műszaki leírását cégszerű nyilatkozatban. Ha a termékleírás/műszaki leírás idegen nyelven csatolják, úgy annak magyar nyelvű fordítása is csatolandó. Ha a gyártói/forgalmazói termékleírás/műszaki leírás nem tartalmazza a műszaki leírásban foglalt terméktulajdonságokat, a gyártó/forgalmazó által kiadott cégszerű nyilatkozat is csatolandó a terméktulajdonság tekintetében. A termékleírás/műszaki leírás tartalmazza legalább a termék nevét, termékkódját (cikkszámát), a gyártó megnevezését, és mindazon információt, melyből az elvárt feltételeknek való megfelelés megállapítható. Ajánlatkérő gyártói/forgalmazói termékleírás/műszaki leírás alatt az adott termék funkcionális és műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot érti. A termékleírás hitelességét Ajánlatkérő felhívására gyártótól származó nyilatkozattal igazolni kell.
17. Csatolandó ajánlattevő nyilatkozata vagy gyártó által tett nyilatkozat arról, hogy a megajánlott termék tekintetében forgalmazási jogosultsággal rendelkezik.
18. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy alkalmazza a Kbt. 81. § (4) bekezdésében foglaltakat.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges