Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/253
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.12.30.
Iktatószám: 24498/2020
CPV Kód: 48000000-8
Ajánlatkérő: Információs Hivatal
Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye: 1021 Budapest, Budakeszi út 85-87.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.01.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Információs Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80681010
Postai cím: Budakeszi Út 85-87.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pap Gábor
Telefon: +36 13912295
E-mail: gpap@ih.gov.hu
Fax: +36 13912268
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mkih.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mkih.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001284052020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001284052020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Cisco SW szoftverek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001284052020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Cisco SW szoftverek beszerzése a műszaki leírásban részletezettek szerint.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum III. Műszaki leírás fejezete tartalmazza.
Ajánlatkérő leírtakkal minden szempontból egyenértékű terméket is elfogad a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján.
Ahol a műszaki leírásban gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, az csak a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása, jellegének, minőségének, egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ez esetben minden alkalommal oda értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés, ezzel Ajánlatkérő eleget tett a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében meghatározott előírásnak.
Amennyiben ajánlattevő „egyenértékű” terméket ajánl meg az egyenértékűséget az alábbiak szerint szükséges igazolni:
• A műszaki leírásban foglaltaknak való megfelelés igazolásaként magyar nyelvű gyártói adatlapot szükséges csatolni.
• A műszaki követelményekben meghatározott elvárásoknak való tételes megfelelést igazoló dokumentumot szükséges csatolni. A megfelelés igazolásakor a dokumentumban tételesen jelezni kell, hogy a gyártói dokumentációkon hol (oldalszám, bekezdés, vagy bármilyen hivatkozás, ami egyértelmű) található az az információ, ami az egyenértékűséget egyértelműen igazolja, valamint a hivatkozott gyártói dokumentációk publikus, online módon történő elérhetőségét is meg kell adni.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag észszerűnek, a beszerzés nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. A részajánlat tétel negatívan hatna a szerződés teljesítésének körülményeire.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Cisco SW szoftverek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye: 1021 Budapest, Budakeszi út 85-87.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megnevezés – Azonosító - CPV kód:
FMC Virtual Appliance - 66:00:50:56:9D:0D:6B - 48000000-8
Megnevezés - Licence/Feature - Lejárati dátum - CPV kód - Megújítás dátuma:
ASA 5516-X - Malware Licence - 2021.05.26 - 48000000-8 - 2022.05.25
Licence/Feature - Lejárati dátum - CPV kód - Megújítás dátuma:
URL filter Licence- 2021.05.26 - 48000000-8 - 2022.05.25
Megnevezés – Azonosító - CPV kód:
FMC 2000 Appliance - FCH2036V0JY - 48000000-8
Megnevezés – Azonosító - Licence/Feature - Lejárati dátum - CPV kód - Megújítás dátuma:
Firepower 4110 - JAD2041075D - Control Licence - 2019.10.27 - 48000000-8 - 2021.12.31
Licence/Feature - CPV kód
Malware Licence - 48000000-8
Licence/Feature - CPV kód
IPS Threat Licence - 48000000-8
Megnevezés – Azonosító - Licence/Feature - Lejárati dátum - CPV kód - Megújítás dátuma:
Firepower 4110 - JAD203704WL - Control Licence - 2019.10.27 - 48000000-8 - 2021.12.31
Licence/Feature - CPV kód
Malware Licence - 48000000-8
Licence/Feature - CPV kód
IPS Threat Licence - 48000000-8
Megnevezés – Azonosító - CPV kód:
SMA Security Management Applicance - 00EABD8B76FA-FCH2226VBZX - 48000000-8
Licence/Feature - Lejárati dátum - CPV kód - Megújítás dátuma:
Cisco IronPort Spam Quarantine - 2021.10.28 - 48000000-8 - 2021.12.31
Licence/Feature - Lejárati dátum - CPV kód - Megújítás dátuma:
Cisco Centralized Email Reporting - 2021.10.28 - 48000000-8 - 2021.12.31
Licence/Feature - Lejárati dátum - CPV kód - Megújítás dátuma:
Cisco Centralized Web Configuration Manager - 2021.10.28 - 48000000-8 - 2021.12.31
Licence/Feature - Lejárati dátum - CPV kód - Megújítás dátuma:
Cisco IronPort Centralized Email Message Tracking - 2021.10.28 - 48000000-8 - 2021.12.31
Licence/Feature - Lejárati dátum - CPV kód - Megújítás dátuma:
Cisco Centralized Web Reporting- 2021.10.28 - 48000000-8 - 2021.12.31
Megnevezés – Azonosító - Licence/Feature - Lejárati dátum - CPV kód:
WSA Premium + AMP + SMA, 500 felhasználó - VLNWSA2885113 - Cisco L4 Traffic Monitor - 2022.05.27- 48000000-8
Licence/Feature –Lejárati dátum- CPV kód:
Cisco HTTPS Proxy- 2022.05.27 - 48000000-8
Licence/Feature – Lejárati dátum - CPV kód:
File Reputation- 2022.06.11 - 48000000-8
Licence/Feature - Lejárati dátum - CPV kód - Megújítás dátuma
Cisco Web Usage Controls - 2021.03.16 - 48000000-8 - 2022.03.15
Licence/Feature - Lejárati dátum - CPV kód - Megújítás dátuma
Sophos - 2021.03.16 - 48000000-8 - 2022.03.15
Licence/Feature - Lejárati dátum - CPV kód -
File Analysis - 2022.06.11 - 48000000-8
Licence/Feature - Lejárati dátum - CPV kód - Megújítás dátuma
Webroot - 2021.03.16 - 48000000-8 - 2022.03.15
Licence/Feature - Lejárati dátum - CPV kód -
Cisco Web Proxy & DVS Engine - 2022.06.11 - 48000000-8
Licence/Feature - Lejárati dátum - CPV kód -
Cisco AnyConnect Secure Mobility - 2022.05.27 - 48000000-8
Licence/Feature - Lejárati dátum - CPV kód - Megújítás dátuma
Cisco Web Reputation Filters - 2021.03.16 - 48000000-8 - 2022.03.15
Megnevezés – Azonosító - Lejárati dátum - CPV kód - Megújítás dátuma:
ThreatGrid 1.500 file/nap Appliance - FCH2036V1GA - 2021.05.26 - 48000000-8 - 2022.05.25
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum III. Műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 15
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.7) pont kiegészítése: A szerződés teljesítésének határideje: a szerződés hatályba lépésétől számított 15 nap
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár szempontja alapján bírálja el.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: - Ajánlattevőnek a Kbt. 114.§ (2) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá az EKR rendszerben létrehozott űrlap alkalmazásával. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont igazolására az alábbiak szerint kell eljárni, azaz: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot (2. sz. melléklet) nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
- A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót az EKR űrlapok alkalmazásával.
- A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában szabályozott öntisztázás lehetőségére, valamint a Kbt. 69. § (11 a) bekezdésére.
- A kizáró okok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplőknek a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti felhívásra kell benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M1) Az ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján minőségbiztosítási intézkedéseinek bemutatását vagy minőségbiztosítási rendszerének meglétét igazoló tanúsítványát.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik ISO 9001:2015 minőségbiztosítási rendszer meglétét igazoló tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékával.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók.
Ajánlatkérő különösen felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdéseire és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerint az ajánlatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni az EKR rendszerben, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. Az alkalmassági követelmények tekintetében az igazolások benyújtása a Kbt. 69.§ szerinti felhívásra történik.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással jelzi, hogy a jelen felhívásban a szerződés teljesítésére való alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítés esetén Nyertes ajánlattevő hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles, amelynek alapja a nettó ajánlati ár (díj), mértéke 5 %.
A hibás teljesítési kötbér mellett Ajánlatkérő érvényesítheti szavatossági igényét is.
Ajánlatkérő fenntartja magának azt a jogát, hogy kötbérigényét az elévülési határidőn belül akkor is érvényesítheti, ha a szerződésszegésről - vagy a hibás teljesítésről - tudva a teljesítést elfogadja, és haladéktalanul nem jelenti be szavatossági igényét.
Késedelmi kötbér: Nyertes ajánlattevő késedelme esetén Nyertes ajánlattevő késedelmi kötbér megfizetésére köteles, amelynek alapja a nettó ajánlati ár, mértéke a késedelemmel érintett naptári naponként 1 %, de legfeljebb a nettó ajánlati ár (díj) 5%-a.
Bármilyen, 10 napot meghaladó használatba adói késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni és kötbérigényét, valamint a szerződésszegésből eredő teljes kárát érvényesíteni Nyertes ajánlattevővel szemben.
Meghiúsulási kötbér: A szerződés teljesítésének Nyertes ajánlattevő felelősségi körébe eső meghiúsulása vagy lehetetlenülése esetén Nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek alapja a nettó ajánlati ár (díj), mértéke 5%.
A szerződést biztosítékainak részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentum IV. fejezetében szereplő szerződés tervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő Nyertes ajánlattevő részére előleget nem biztosít.
Ajánlatkérő és Nyertes ajánlattevő utólag számolnak el egymással.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a forint.
Az ajánlati ár magában foglalja Nyertes ajánlattevőnek a jelen szerződés teljesítésével felmerülő valamennyi díját és költségét, Nyertes ajánlattevő esetleges készkiadásait. Nyertes ajánlattevő Ajánlatkérővel szemben többletdíjazásra, költségtérítésre semmilyen jogcímen nem tarthat igényt.
Nyertes ajánlattevő részszámla benyújtására nem jogosult, Nyertes ajánlattevő a teljesítésigazolás kiállítását követően egy darab számlát nyújthat be.
Ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.135.§ (5) bek. foglaltakra.
Ajánlatkérő a Kbt.135.§ (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg.
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén Nyertes ajánlattevőt a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamat illeti meg.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentum IV. fejezetében szereplő szerződés tervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a Kbt. 35.§ (8) bekezdés alapján a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/01/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/01/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.) 15. § szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu) A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdés szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személyek aláírási címpéldányának másolatát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (3) bekezdésnek megfelelően elkészített, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.
2. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevőnek csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküld igazolást. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, úgy Ajánlattevőnek arra vonatkozóan az EKR-ben nyilatkoznia szükséges.
3. Csat. kell az Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bekezdés alapján az EKR-ben, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével.
4. Kbt.66.§ (5) bekezdés szerint csatolni kell a felolvasólapot az EKR rendszerben, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68.§ (4) bek. szerinti információkat.
5. Csatolni kell a Kbt.66.§ (6) bekezdés és a 65.§ (7) bekezdés szerinti nyilatkozatot az EKR-ben, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével.
6. AK a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30.§ (4) bekezdésére hivatkozva jelzi, hogy a felhívásban a szerződéses teljesítésére való alkalmassági feltételeket és annak igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.3. pontjaiban szereplő alkalmassági követelmény esetében.
7. Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített Ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
8. Közös ajánlat esetén az ajánlathoz csatolni kell az együttes ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodást a közbeszerzési dokumentumok II. Útmutató 4.9. pontjában foglaltak szerint
9. A különböző devizák Ft-ra történő átszámításánál a felhívás megküldésének napján érvényes MNB devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Csatolni kell a nem HUF-ban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot.
10. Ha az ajánlattevő az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat, különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
11. Ha az ajánlatban nem magyar nyelvű dokumentumok kerülnek csatolásra, abban az esetben ezen idegen nyelvű okiratokról, dokumentumokról az AT által készített magyar fordítás benyújtása szükséges
12. Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő (CET) szerint értendő.
13. Irányadó jog a magyar jog.
14. Ajánlatkérő a Kbt. 35.§ (8)-(9) bek. alapján a nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet alapítását.
15. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt.75.§(2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
16. A Kbt.40.§-ára tekintettel a közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) igénybevételével kerül lebonyolításra a 424/2017. (XII. 19.) KR. rendelkezéseinek alkalmazásával.
17. AK az eljárás dokumentumait a 424/2017.KR szerint csak az EKR-ben regisztrált jelentkező részére biztosítja.
18. EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat a Kbt. 41/A – C) §-ai tartalmaznak.
19. EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; ill. http://nekszt.hu/tamogatas/
20. Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet szerint.
21. AK az eljárásra vonatkozó felhívást és közbeszerzési dokumentumokat az EKR-ben a https://ekr.gov.hu weboldalon (az eljárás EKR azonosítója: EKR001284052020) közzétette.
22. Ajánlattevőknek ajánlatuk részeként kereskedelmi ajánlatot kell benyújtani. A kereskedelmi ajánlat mintáját a Nyilatkozatminták 1. sz. melléklete tartalmazza.
23. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések von. a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII.törv. előírásai szerint kell eljárni.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges