Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/3
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.01.06.
Iktatószám:24929/2020
CPV Kód:72212730-5
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Bank
Teljesítés helye:• MNB Központi épület, 1054. Budapest, Szabadság tér 8-9. • MNB Logisztikai központ, 1239. Budapest, Forgalmas út 1. • Krisztina Körúti irodaház, 1013. Budapest, Krisztina Krt. 39. • Bank Center, 1054 Budapest, Szabadság tér 7. • Budapalota, 1122 Budapest, Krisztina körút 6-8. • K55, 1013 Budapest, Krisztina körút 55.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.01.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:jegybanki tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38800760
Postai cím: Szabadság Tér 8-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ketlerné Koósz Gabriella
Telefon: +36 14282600
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnb.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001383252020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001383252020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: jegybanki tevékenység
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Végpontvédelmi (SEP) rendszer támogatás megújítása
Hivatkozási szám: EKR001383252020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212730-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Ajánlatkérő) részére „Symantec Endpoint Protection (továbbiakban SEP)" végpontvédelmi rendszer további használatához szükséges termékkövetés, gyártói és üzemeltetési támogatás biztosítása. Részletek a műszaki követelményspecifikációban és a közbeszerzési dokumentumokban.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részajánlattételt, az várhatóan a beszerzés ellenértékének jelentős növekedését okozná, negatívan hatna a beszerzés megvalósítására és a szerződés teljesítésének más körülményeire.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Végpontvédelmi (SEP) rendszer támogatás megújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212730-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: • MNB Központi épület, 1054. Budapest, Szabadság tér 8-9.
• MNB Logisztikai központ, 1239. Budapest, Forgalmas út 1.
• Krisztina Körúti irodaház, 1013. Budapest, Krisztina Krt. 39.
• Bank Center, 1054 Budapest, Szabadság tér 7.
• Budapalota, 1122 Budapest, Krisztina körút 6-8.
• K55, 1013 Budapest, Krisztina körút 55.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Végpontvédelmi rendszer (SEP) támogatás megújítása (KBF/887/2020)”
- Symantec Endpoint Protection 2600 licenc 2 évre (SEP-ADD-2500-5K Endpoint Protection, Additional Quantity License, 2,500-4,999 Devices (Fix) db/év 2570; SEP-ADD-1-25 Endpoint Protection, Additional Quantity License, 1-24 Devices (Fix) db/év 30)
- Üzemeltetési támogatás 2 évre (a szerződéskötés dátumának függvényében kevesebb is lehet)
- Opcionálisan Symantec Endpoint Protection 2600 licenc további 1 évre (SEP-ADD-2500-5K Endpoint Protection, Additional Quantity License, 2,500-4,999 Devices (Fix) db/év 2570; SEP-ADD-1-25 Endpoint Protection, Additional Quantity License, 1-24 Devices (Fix) db/év 30)
- Opcionálisan Üzemeltetési támogatás további 1 évre
Részletek a műszaki követelményspecifikációban és a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: legalacsonyabb ár / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: - Opcionálisan Symantec Endpoint Protection 2600 licenc további 1 évre (SEP-ADD-2500-5K Endpoint Protection, Additional Quantity License, 2,500-4,999 Devices (Fix) db/év 2570; SEP-ADD-1-25 Endpoint Protection, Additional Quantity License, 1-24 Devices (Fix) db/év 30)
- Opcionálisan Üzemeltetési támogatás további 1 évre
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114/A. § és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 17. § alábbi rendelkezései szerint. Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a kizáró okok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az Ajánlattevőnek az ajánlatában be kell nyújtania.
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) nyilatkozatot kell benyújtania, elektronikus űrlap kitöltésével a következők tekintetében:
- nyilatkozat a gazdasági szereplő Kbt. 62.§-a szerinti kizáró okok hatálya alá nem tartozása tekintetében, a Kbt.67.§ (1) bekezdése, 321/2015.(X.30.) Korm.rend. 17.§ (1) bekezdése szerint, nyilatkozat a Kbt.62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében. A Kbt.62.§ (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. §-ában foglaltakra.
Ajánlattevő nyújtson be nyilatkozatot elektronikus űrlap kitöltésével a Kbt. 67.§ (4) bekezdése tekintetében az érintett gazdasági szereplő (szerződés teljesítésében eljáró alvállalkozóra) vonatkozásában az eljárásban előírt kizáró okok fenn nem állásáról.
Ajánlattevő nyújtson be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot elektronikus űrlap kitöltésével az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az eljárásban előírt kizáró okok fenn nem állásáról.
Ajánlattevő elektronikus űrlap kitöltésével nyilatkozzon folyamatban levő változás bejegyzési eljárásról, nemleges tartalommal is.
A Kbt.69.§ (11a) bek. fennállása esetén a gazdasági szereplő nyilatkozzon arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során (Kbt.69.§(11a) bek.). Öntisztázás a Kbt.64.§(1),(2)bekezdésének megfelelően lehetséges.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása MSZ1., MSZ2. alkalmassági követelmény teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat tartalmazó a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolásokat a Kbt. 114/A. §-ában foglaltakkal összhangban az ajánlat részeként kell benyújtani.
MSZ1.
A jelen eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése, igazolása (321/2015.(X.30.) Korm.rend.21. § (3) bekezdés a) pont és 3a) bekezdés a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 23.§-a szerint. A Kbt. 140. § (9) bekezdése alkalmazandó.
A nyilatkozatban/igazolásban meg kell adni az alábbiakat:
— a szolgáltatás tárgya, olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen,
— a megkötött szerződés (szolgáltatás) mennyisége,
— a teljesítés ideje: kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap részletezettséggel), — a szerződést kötő másik fél megnevezése,
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015.(X.30.) Korm.rend.22.§ (5) bek. fennállása esetén nyújtsa be az ajánlattevő a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hány százalékban részesült az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból.
MSZ2. alkalmassági követelmény igazolása:
- szakember megnevezése és azon pozíció, alkalmassági követelmény megjelölése, melynek igazolására az adott szakember bevonásra kerül (elektronikus űrlap), akit ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe (321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21.§ (3) bekezdés b) pontja);
- szakember szakmai tapasztalatának bemutatása (elektronikus űrlap);
- államilag elismert felsőfokú, egyetemi vagy főiskolai végzettséget igazoló dokumentum,
- szakember által aláírt szakmai önéletrajz, amelyben az adott szakember bemutatja szakmai tapasztalatait és nyilatkozik arról, hogy anyanyelvi szinten vagy felsőfokon beszél magyarul. Ajánlatkérő előírja, hogy a szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat megléte év/hónap részletezettséggel kerüljön ismertetésre.
- annak igazolására, hogy az ajánlattevő valóban rendelkezik a megnevezett szakemberrel, be kell nyújtani a szakember által sajátkezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát arról, hogy az AT nyertessége esetén a szerződés teljesítésében az általa igazolt alkalmassági követelménynek megfelelő szakértelemmel rendelkező szakemberként, az alkalmassági követelményhez tartozó pozícióban részt vesz, továbbá nincs más olyan kötelezettsége, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelmény igazolásának körében nem kéri a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő köteles nyilatkozni arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során, meg kell jelölnie a korábbi eljárás tárgyát, EKR számát, és az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumot (Kbt.69.§(11a) bek.).
Adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet az EKR-ben már az ajánlat összeállítása esetén, a gazdasági szereplők rögzítésénél meg kell adni, annak érdekében, hogy a rá vonatkozó elektronikus űrlapok rendelkezésre álljanak.
Alkalmazandók a Kbt. 65.§ (6)-(7),(9),(11) bekezdései, Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): MSZ1. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik a jelen eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban legalább egy, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett, jelen közbeszerzés tárgyával megegyező, azaz Symantec Endpoint Protection (SEP) bevezetés vagy üzemeltetési támogatás tárgyú szolgáltatási referenciával.
A bemutatott referencia szolgáltatás esetében a szolgáltatás megkezdésének kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított 6 év (72 hónap) A referenciaként bemutatni kívánt teljesítésnek a vizsgált 3 éves (36 hónapos) időszakon belül befejezettnek kell lennie.
MSZ2. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő, amennyiben az ajánlatában bemutat a teljesítésben elsődleges kapcsolattartóként részt vevő 1 fő, műszaki felsőfokú végzettségű ügyfélmenedzser vagy rendszermérnök szakembert, aki technikai és üzemeltetési kérdésekben rendelkezésre áll, és aki rendelkezik legalább 2 év Symantec végpontvédelmi rendszerekkel kapcsolatos üzemeltetési gyakorlattal, és aki felsőfokon beszél magyarul vagy magyar anyanyelvű.
Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők a műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek együttesen is megfelelhetnek (Kbt.65.§(6)bek.).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet Kbt.65.§(7),(11),(12) bekezdéseiben, a Korm.rend. 24.§(1) és 28.§(5)bekezdésében foglaltakra.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek a szerződéstervezetben rögzítettek szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ellenszolgáltatás kifizetésére és teljesítésére vonatkozó feltételek részletesen a dokumentációban megadott szerződéstervezet szerint.
Irányadó: Kbt.135.§ (1), (5),(6) bekezdései, a Kbt. 27/A.§-a, a Ptk.6:130.§ (1), (2) bekezdései.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevőknek gazdasági társaság alapítását (Kbt. 35.§ (8),(9) bek.).
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek a Dokumentációban csatolt szerződéstervezetben meghatározottak szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/01/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/01/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) (https://ekr.gov.hu)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontását az EKR azajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg (424/2017.(XII.19.)
Korm.rend.15.§ (2) bek.). Az elektronikusan benyújtott ajánlat Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatait az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. A közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül, díjmentesen elektronikusan elérhetők az EKR-ben regisztrált és az eljárás iránt érdeklődést jelző gazdasági szereplők számára a következő címen: https://ekr.gov.hu (azonosító: EKR001382522020 ).
2. Ajánlatok benyújtása: elektronikus úton a 424/2017.(XII.19.) Korm.rend.-nek (továbbiakban: e-Kr.) megfelelően az EKR-en keresztül, fent hivatkozott eljárási számon.
3. Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.
4. Ajánlatkérő a bírálat és értékelés körében a Kbt. 114/A.§-ában foglaltakat együttesen alkalmazza a Kbt. 81.§ (4), (5) bekezdésében előírtakkal.
5. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági feltételt a minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételét képező szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg (MSZ1. MSZ2.) (321/2015.(X.30.) Korm.rend.30.§ (4) bekezdés).
6. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevőnek az EKR-ben az ajánlat összeállítása elején, a gazdasági szereplők rögzítésénél meg kell adnia valamennyi ajánlattevőt annak érdekében, hogy a szükséges elektronikus űrlapok rendelkezésre álljanak.
7. Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg (Kbt. 68. § (1), (1b) és (1c) bek., e-Kr.15.§ (2) bek.).
8. Ajánlattevő az EKR-ben elektronikus űrlapok kitöltésével, az ajánlatkérő által EKR-ben megadott iratminták alkalmazásával nyújtsa be a közbeszerzési dokumentumokban, jogszabályokban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat (e-Kr. 11.§-a, és a Kbt. 41/A.§).
9. Ajánlattevő az ajánlatkérő által EKR-ben megadott iratminta alkalmazásával, papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában nyújtsa be az alábbi nyilatkozatokat:
a) Közös ajánlattevők Kbt.35.§ (2), (2a) bek. szerinti nyilatkozata meghatalmazással,
b) kitöltött Ártábla aláírt formában (külön dokumentumként csatolva),
c) az MSZ1., MSZ2. alkalmassági követelmény igazolásai.
10. Ajánlattevő papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában nyújtsa be az alábbi dokumentumokat:
a) Az üzleti titokká nyilvánítás indokolása a Kbt. 44.§ (1) bekezdése szerint (adott esetben),
b) A Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalást tartalmazó okirat (figyelemmel a Kbt. 65.§ (12) bekezdésre),
c) Aláírási címpéldány vagy aláírás minta vagy meghatalmazás vagy egyéni vállalkozó igazolása,
d) Öntisztázás során a Kbt.64.§ (1) bekezdése fennállása esetén Kbt. 64.§ (2) bekezdése szerinti jogerős határozat.
11. II.2.5) ponthoz: Értékelési szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, tekintettel arra, hogy az ajánlattevők ugyanarra a konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő termékre és szolgáltatásra tesznek ajánlatot, ezért a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja és ez biztosítja a Kbt. alapelvek érvényesülését.
12. Nyertes ajánlattevőnek a szerződés aláírásának időpontjában éves szinten legalább nettó 5 000 000 forint összegű általános felelősségbiztosítással kell rendelkeznie a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan, amely a Megrendelő részére biztosítási fedezetet jelent a Vállalkozó, illetve annak munkavállalója, valamint minden a Ptk. 6:129. § (1) bekezdés szerinti közreműködője (alvállalkozója, teljesítési segédje, képviselője, stb.) által a Megrendelőnek és/vagy harmadik személynek okozott, valamint mulasztásából származó károkért. A felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolás (kötvény), dokumentum másolata a szerződés mellékleteként csatolásra kerül. Ajánlattevőnek a felelősségbiztosítás vállalásáról az ajánlatban nyilatkoznia kell.
13. A részletes feltételeket a dokumentáció és a szerződés tervezet tartalmazzák.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges