Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/144
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.07.27.
Iktatószám: 13392/2020
CPV Kód: 72000000-5
Ajánlatkérő: HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Teljesítés helye: Ajánlatkérő telephelye:1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 7-9.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.08.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Honvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66327787
Postai cím: Kerepesi Út 29/B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kopácsi Erika
Telefon: +36 13362030
E-mail: kopacsi.erika@hmzrinyi.hu
Fax: +36 13151448
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hmzrinyi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000691992020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000691992020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
x Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
SAP B One vállalatirányítási rendszer bevezetése
Hivatkozási szám: EKR000691992020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás   Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
SAP Business One integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése a HM Zrínyi Nonprofit Kft-nél.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
SAP B One vállalatirányítási rendszer bevezetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Ajánlatkérő telephelye:1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 7-9.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
SAP Business One integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése a HM Zrínyi Nonprofit Kft-nél
Az alábbiak szerint: a HM Zrínyi Nonprofit Kft. a HM védelmi célú térképészeti termékek előállításáért felelős termelő és szolgáltató szervezete, amely jelenleg nem rendelkezik vállalatirányítási rendszerrel.
A jelenlegi beszerzés célja:
Egy korszerű, a funkcionalitásban minden, a standard ügyviteli folyamatokat, lefedő SAP Business One vállalatirányítási megoldás szállítása.
Beszerzés részét képezi előkészíteni a Térképészeti Ágazati Igazgatóság feladatainak integrációját a HM Zrínyi NKft. jelen beszerzés keretében kialakítandó SAP Business One Vállalat irányítási rendszeréhez.
Az előkészítés keretében egy olyan dokumentáció elkészítése a cél, - mely tartalmazza a térinformatikai adatok konverziós folyamatait valamint a lehetséges projektkezelő megoldásokat, illetve a térinformatikai (ESRI ArcGIS) rendszer és az SAP Business One között kialakítandó vállalatirányítási rendszer funkcióit.
Mennyiség :
SAP Business One licensz
10 db professional licensz
12 db limitált licensz
1 Pénztár és bank addon licensz
Magyar szabályoknak megfelelő házi pénztár a következő funkcionalitással korlátlan használattal az összes SBO felhasználó számára.
1 db Dolgozói időadatok rögzítésére és feldolgozására alkalmas webes alkalmazás licenc
1 db Nexon interface licensz
A részletes tulajdonságokra vonatkozó specifikációt a Közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás c. fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, szoftverfejlesztő szakember alkalmassági követelményében előírt 36 hónap feletti többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 48 hónap) 10
2 Új rendszerre történő átállásban érintett informatikai rendszerek egyes elemeivel kapcsolatos hibabejelentések esetén a hibajavítás megkezdésének időpontja.(1– és 12 egész órákban meghatározott érték) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár összesen (nettó HUF) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/08/19 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.1.6 Indoklás
A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)
A jelen közbeszerzési eljárásban részajánlat beadására nincs lehetőség a részajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, továbbá egységes vállalatirányítási rendszer bevezetésére van szükség, nem megosztható a szolgáltatás sem műszakilag, sem gazdaságossági szempontból.
A II.2.7.) pont kiegészítéseként AK közli, hogy a teljesítési határidő fentebb rögzített kezdő időpontja indikatív időpont azzal, hogy amennyiben 2020.08.19. napjáig nem kezdődik meg a teljesítés/nem kerül aláírásra a szerződés, úgy a teljesítés kezdő időpontja a szerződés mindkét fél általi aláírása.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g) – k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok fennállnak.
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. ( Kbt.74.§ (1).
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek EKR űrlap kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g) – k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját az EKR rendszerben található űrlap kitöltése útján tett nyilatkozat szerint kell igazolnia.
Alvállalkozó vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2)bekezdése alapján nyilatkozni köteles - az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével - arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g) – k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában (adott esetben): Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján nyilatkozni köteles - az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével - arról, hogy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g) – k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum jelen eljárásban az igazolás során nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. Korm. rend. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat.
Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban foglalt információk valóság tartalmáért az ajánlattevő felel. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlattevőnek az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzésről. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A Kbt. 114. § (2 ) bekezdése nyomán az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Kbt. 64. §-a szerinti öntisztázás.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolható:
M1) Az Ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetésével tudja igazolni alkalmasságát a Kr. 23. § előírásai szerint. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont( év,hó), a szerződést kötő másik fél megnevezése, szolgáltatás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, azzal, hogy Ajánlatkérő a vizsgált időszak (felhívás feladásától visszafelé számított 3 év) alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) a)]. A referenciákat az ajánlattevő, illetve az az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással kell igazolni [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §].
M2) Ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A bemutatott szakembernek csatolniuk kell továbbá a saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajzukat, amelyből az előírt szakmai tapasztalat, végzettségük megléte minden kétséget kizáróan megállapítható, rendelkezésre állási nyilatkozatukat.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki, szakmai szempontból, ha
M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett, a közbeszerzés tárgya szerinti szerződésszerűen teljesített referenciával : SAP Business One vállalatirányítási rendszer bevezetése térinformatikai rendszerrel kombinálva.
Szerződés tárgyát olyan részletességgel kell meghatározni, hogy abból az alkalmassági feltételeknek megfelelés megállapítható legyen.
A referenciamunka akkor tekinthető az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 6 éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja, az átadás – átvétel erre az időszakra esik.
M2/1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú iskolai végzettségű projektvezetővel, aki a közbeszerzés tárgya szerinti SAP Business One vállalatirányítási rendszer bevezetése és támogatása vonatkozásában legalább 5 (60 hónap) éves gyakorlattal rendelkezik.
M2/2 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú iskolai végzettségű fejlesztő szakemberrel, aki ESRI GIS valamint SOAP-alapú GIS Web szolgáltatások fejlesztésében szerzett legalább 3 éves (36 hónap) tapasztalattal rendelkezik.
Igazolás módja: A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, végzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetése. Továbbá csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát.
Ajánlatkérő előírja, hogy az M.2/1 és M.2/2. pontra bemutatott szakemberek között nem lehet átfedés, tehát az alkalmasság igazolásához két külön szakember bemutatása szükséges.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő az alábbi kötbéreket köti ki.Késedelmi kötbér,Hibás teljesítés utáni kötbér, Meghiúsulási kötbér. A közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet részletesen tartalmazza a kötbérekre vonatkozó feltételeket.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Vállalkozó 4 db részszámla és 1 végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:
- 1. részszámla: licencek leszállítása, telepítése, 2021. február 28. napjáig terjedő időszakra vonatkozó követési díja.
- 2. részszámla: koncepcióterv legkésőbb 2020. szeptember 30. napjáig történő elkészítését és átadását követően.
- 3. részszámla: a teszt üzem legkésőbb 2020. november 15. napjáig történő megindítását követően.
- 4. részszámla: térképészeti ágazati igényfelmérés dokumentáció legkésőbb 2020. december 20. napjáig történő átadását követően.
- Végszámla: éles rendszer indulását követően.
A számla kiállítására, továbbá az Áfa megfizetésére a kiállításkor hatályos jogszabályok az irányadóak. A számlázás és fizetés forintban történik. Az ellenérték a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján átutalással kerül kiegyenlítésre, a – teljesítésnek megfelelően kiállított – számla Ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 15 napon belül.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös Ajánlattevők tekintetében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/08/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2020/08/06 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok bontása 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68.§-ban és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15.§-ban foglaltak szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

0-10
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Ajánlatok értékelése a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pont alapján legjobb ár-érték arány értékelési szempont szerint történik. Módszer: Egyenes és fordított arányosság.. Részletek a közbeszerzési dokumentumban.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4) További információk:
1. AK jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 40. § (1) bek.alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő. Tárgyi eljárásban való részvétel előfeltétele az EKR-ben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII.19.) Korm.r. (továbbiakban:EKR r.) rendelkezéseivel. 2.Az ajánlatok felbontása: Bontás szabályait az EKR r. 15-16. § tartalmazza.
3. Ajánlat benyújtásának címe és módja:https://ekr.gov.hu/portalon: EKR000691992020. Ajánlatot az EKR rendszeren keresztül, az ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani. AK az ajánlattételi határidő meghosszabbítása esetén a Kbt. 52. § (4)-(5) bek, illetve szükség eseténaz EKR r.16. § (2)-(3) bek.szerint jár el. 4.Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (2) bek.szerinti nyilatkozatot, melyet az EKR-ben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni. 5.Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) szerinti és a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti nyilatkozatokat (EKR űrlapok)(nemleges nyilatkozat is szükséges). 6.Ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát. Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását/szignómintáját is. 7.Ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek. alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni. 8. AK kizárja projekttársaság létrehozását. 9.Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevőknek csatolniuk kell az együttműködési megállapodást a Kbt. 35. §-ának és a közbeszerzési dokumentumban foglaltak figyelembe vételével. 10. Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71. § -ban foglaltaknak megfelelően teljeskörűen biztosítja. 11. A nyilatkozatok EKR-n való benyújtásának elektronikus formájáról a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. 11. § rendelkezik. 12. AK a közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. (4) és (5) bek-ben foglaltakat, a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.13. Kbt. 117. § (1) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők: AK az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bek b) pont nyílt eljárás szabályai szerint jár el az alábbi eltérésekkel: Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelenfelhívásban foglaltak az irányadók. Tehát ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést, és az előírt kizáró okok fenn nem állását igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően.
Továbbá az eljárást megindító felhívás visszavonásáról nem kell hirdetményt közzétenni, hanem az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt közvetlenül, egyidejűleg írásban kell tájékoztatni azokat a gazdasági szereplőket, akik érdeklődésüket jelezték.Továbbá Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártát megelőző három nappal adja meg, amennyiben a kieg.táj. iránti kérelem legkésőbb a válaszadási határidőt megelőző három nappal benyújtásra került. Ajánlatkérő a határidőn túl érkezett kieg.táj. iránti kérelemre is válaszolhat, amennyiben a válaszadás az ajánlattételhez szükséges.
Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt hirdetmény közzététele nélkül meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a felhívásban szereplő határidőben megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és közvetlenül, egyidejűleg tájékoztatja valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az EKR-ben jelezte.
14.Ajánlatkérő az Ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg (M.1., M2/1., M2/2))
15. Az ajánlathoz csatolni kell a dokumentációban megadott mintának megfelelően a részletes árajánlatot, valamint a dokumentáció műszaki specifikációjában részletezettek szerint szakmai ajánlatát.

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges