Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/189
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.09.29.
Iktatószám: 17623/2020
CPV Kód: 48000000-8
Ajánlatkérő: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye: 4024 Debrecen, Piac u. 54.;4024 Debrecen, Piac u. 54.;4024 Debrecen, Piac u. 54.;4024 Debrecen, Piac u. 54.;4024 Debrecen, Piac u. 54.;4024 Debrecen, Piac u. 54.;4024 Debrecen, Piac u. 54.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.10.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39457523
Postai cím: Piac Utca 54
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gergely Tibor Csaba
Telefon: +36 52504102
E-mail: gergely.tibor@hajdu.gov.hu
Fax: +36 52504105
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000972352020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000972352020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Szoftverlicencek, kellékanyagok és inf. eszközök
Hivatkozási szám: EKR000972352020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás x Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Szoftverlicencek, kellékanyagok és informatikai eszközök szállítása 7 részben.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Szoftverlicenc – TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48317000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4024 Debrecen, Piac u. 54.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ajánlatkérő „Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és a Derecskei Járásban” elnevezésű, TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 azonosítószámú projektjének megvalósításához szükséges 6 db OfficeStd 2019 OLP NL Gov licenc beszerzése.
Ajánlatkérő a szállítandó termékek esetében egyenértékű terméket (licencet) is elfogad a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján. Az egyenértékűséget az eljárás során igazolni kell.
A szállítandó licencek részletes műszaki leírását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Az ajánlati ár (nettó, HUF) / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 15
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a II.2.7) pont kiegészítéseként közli, hogy a szerződés mindkét szerződő fél által történő aláírásának napján lép hatályba, azonban a teljesítési határidő a gyártó hivatalos képviseleténél leadott rendelés visszaigazolásától kerül számításra.

II.2.1) Elnevezés:
Szoftverlicenc – TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48317000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4024 Debrecen, Piac u. 54.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ajánlatkérő „Észak-Hajdúsági foglalkoztatási együttműködés” elnevezésű, TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00004 azonosítószámú projektjének megvalósításához szükséges 7 db OfficeStd 2019 OLP NL Gov licenc beszerzése.
Ajánlatkérő a szállítandó termékek esetében egyenértékű terméket (licencet) is elfogad a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján. Az egyenértékűséget az eljárás során igazolni kell.
A szállítandó licencek részletes műszaki leírását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Az ajánlati ár (nettó, HUF) / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 15
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00004
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a II.2.7) pont kiegészítéseként közli, hogy a szerződés mindkét szerződő fél által történő aláírásának napján lép hatályba, azonban a teljesítési határidő a gyártó hivatalos képviseleténél leadott rendelés visszaigazolásától kerül számításra.

II.2.1) Elnevezés:
Szoftverlicenc – NEAK
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48317000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4024 Debrecen, Piac u. 54.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
19 db OfficeStd 2019 OLP NL Gov licenc beszerzése a „Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal járóbeteg-szakellátásának működési struktúrájának átalakításával és gazdálkodási egyensúlyának javításával kapcsolatos kifizetések rendezése” [Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 76/X. § (1) bekezdés] keretében.
Ajánlatkérő a szállítandó termékek esetében egyenértékű terméket (licencet) is elfogad a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján. Az egyenértékűséget az eljárás során igazolni kell.
A szállítandó licencek részletes műszaki leírását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Az ajánlati ár (nettó, HUF) / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 15
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a II.2.7) pont kiegészítéseként közli, hogy a szerződés mindkét szerződő fél által történő aláírásának napján lép hatályba, azonban a teljesítési határidő a gyártó hivatalos képviseleténél leadott rendelés visszaigazolásától kerül számításra.

II.2.1) Elnevezés:
Szoftverlicenc – Megyei Védelmi Bizottság
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48317000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4024 Debrecen, Piac u. 54.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db OfficeStd 2019 OLP NL Gov licenc beszerzése a Megyei Védelmi Bizottság részére.
Ajánlatkérő a szállítandó termékek esetében egyenértékű terméket (licencet) is elfogad a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján. Az egyenértékűséget az eljárás során igazolni kell.
A szállítandó licencek részletes műszaki leírását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Az ajánlati ár (nettó, HUF) / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 15
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a II.2.7) pont kiegészítéseként közli, hogy a szerződés mindkét szerződő fél által történő aláírásának napján lép hatályba, azonban a teljesítési határidő a gyártó hivatalos képviseleténél leadott rendelés visszaigazolásától kerül számításra.

II.2.1) Elnevezés:
Kellékanyagok – GINOP-5.1.1.15-2015-00001
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30237300-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4024 Debrecen, Piac u. 54.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ajánlatkérőnek az „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű, GINOP-5.1.1.15-2015-00001 azonosítószámú projektjének megvalósításához szükséges utángyártott kellékanyagok (dobegységek) szállítása az alábbi megosztás szerint:
- 2 db utángyártott dobegység LEXMARK MX310dn készülékhez,
- 2 db utángyártott dobegység XEROX WORK CENTRE 5325 készülékhez,
- 10 db utángyártott dobegység SHARP AL 2021 készülékhez,
- 12 db utángyártott dobegység RICOH 4510dn készülékhez.
A szállítandó utángyártott dobegységek műszaki leírását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Az ajánlati ár (nettó, HUF) / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.1.1.15-2015-00001
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés:
Különböző kellékanyagok
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30125000-1
További tárgyak: 30125100-2
30125110-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4024 Debrecen, Piac u. 54.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Különböző kellékanyagok szállítása az alábbi megosztás szerint:
- 1 db eredeti toner (fekete) Samsung Xpress M2885FW készülékhez (anyakönyvi géphez),
- 1 db eredeti dobegység Samsung Xpress M2885FW készülékhez (anyakönyvi géphez),
- 6 db fekete eredeti toner HP LaserJet M4345 MFP készülékhez,
- 6 db fekete eredeti toner HP LaserJet P3005 DN készülékhez,
- 3 db fekete eredeti toner HP LaserJet 4200 készülékhez,
- 2 db fekete eredeti fejegység HP DesignJet 100 készülékhez,
- 2 db kék eredeti fejegység HP DesignJet 100 készülékhez,
- 2 db magenta eredeti fejegység HP DesignJet 100 készülékhez,
- 2 db sárga eredeti fejegység HP DesignJet 100 készülékhez,
- 1 db kék eredeti toner Ricoh Aficio SG3110DN készülékhez,
- 1 db sárga eredeti toner Ricoh Aficio SG3110DN készülékhez,
- 1 db magenta eredeti toner Ricoh Aficio SG3110DN készülékhez,
- 1 db eredeti használtfesték gyűjtőtartály Ricoh Aficio SG3110DN készülékhez,
- 5 db fekete eredeti festékszalag Epson DFX8500 készülékhez,
- 18 db fekete eredeti festékszalag Zebra ZC300 készülékhez,
- 13 db fekete eredeti festékszalag Zebra ZXP7 készülékhez,
- 2 db fekete eredeti toner HP CLJ 3600N készülékhez,
- 2 db kék eredeti toner HP CLJ 3600N készülékhez,
- 2 db sárga eredeti toner HP CLJ 3600N készülékhez,
- 2 db magenta eredeti toner HP CLJ 3600N készülékhez,
- 2 db fekete eredeti toner XEROX Phaser 3140/3155/3160 készülékhez,
- 5 db fekete eredeti tintapatron HP DesignJet 450 készülékhez,
- 10 db eredeti karbantartó doboz Epson WP-M5690DFW, WPM 5190DW készülékekhez,
- 4 db fekete eredeti tintapatron HP OfficeJet 6200 készülékhez,
- 4 db sárga-kék-magenta eredeti tintapatron HP OfficeJet 6200 készülékhez,
- 4 db fekete eredeti tintapatron HP OfficeJet H470 készülékhez,
- 4 db sárga-kék-magenta eredeti tintapatron HP OfficeJet H470 készülékhez,
- 2 db fekete eredeti tintapatron HP OfficeJet 100 készülékhez,
- 1 db sárga-kék-magenta eredeti tintapatron HP OfficeJet 100 készülékhez,
- 2 db fekete eredeti tintapatron Epson SC T5100 készülékhez,
- 2 db kék eredeti tintapatron Epson SC T5100 készülékhez,
- 2 db magenta eredeti tintapatron Epson SC T5100 készülékhez,
- 2 db sárga eredeti tintapatron Epson SC T5100 készülékhez,
- 2 db eredeti használtfesték gyűjtőtartály Epson SC T5100 készülékhez,
- 5 db fekete eredeti toner Xerox Versalink C405 készülékhez,
- 2 db fekete utángyártott toner Xerox Workcentre M133 készülékhez,
- 1 db kék utángyártott toner Xerox Phaser 6180/6180MFP készülékekhez,
- 1 db magenta utángyártott toner Xerox Phaser 6180/6180MFP készülékekhez,
- 1 db sárga utángyártott toner Xerox Phaser 6180/6180MFP készülékekhez,
- 1 db fekete utángyártott toner Xerox Phaser 6180/6180MFP készülékekhez,
- 20 db fekete utángyártott toner Konica Minolta Bizhub C284E készülékhez,
- 10 db fekete utángyártott festékszalag Epson FX-2190 készülékhez,
- 4 db fekete utángyártott toner Color LaserJet Pro MFP M476dn készülékhez,
- 4 db kék utángyártott toner Color LaserJet Pro MFP M476dn készülékhez,
- 4 db sárga utángyártott toner Color LaserJet Pro MFP M476dn készülékhez,
- 4 db magenta utángyártott toner Color LaserJet Pro MFP M476dn készülékhez,
- 4 db fekete utángyártott toner Sharp AL2021 készülékhez,
- 4 db fekete utángyártott toner Sharp MX-M310 készülékhez.
A szállítandó termékek műszaki leírását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Az ajánlati ár (nettó, HUF) / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés:
Belső SSD háttértároló, memória
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30234500-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4024 Debrecen, Piac u. 54.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
551 db azonos belső SSD háttértároló (kapacitás: min. 240 GB) és 551 db azonos memória (kapacitás: min. 4 GB) szállítása.
A szállítandó termékek műszaki leírását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az ajánlatkérő által kötelezően előírt jótállás (12 hónap) felett vállalt további jótállás időtartama a szállítani kívánt belső SSD háttértárolók tekintetében (hónap, 0-24 hónap)  5
2 Az ajánlatkérő által kötelezően előírt jótállás (12 hónap) felett vállalt további jótállás időtartama a szállítani kívánt memóriák tekintetében (hónap, 0-24 hónap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Az ajánlati ár (nettó, HUF) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi részajánlat tekintetében
A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azt az ajánlattevőt, illetve alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok a közbeszerzési eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi részajánlat tekintetében
Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 17. § (1) bekezdés alapján nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonosáról és annak lakhelyéről. Ha az ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, az erre vonatkozó nyilatkozatát szükséges csatolnia.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.
Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint ellenőrzi a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdésében foglaltak szerint kell benyújtani, valamint irányadó a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: nem releváns.
A VI.3.2) pont folytatásaként:
Az ajánlati árra vonatkozó értékelési részszempont esetében az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat a maximális pontot kapja, a többi ajánlat pontszámánál az ajánlatkérő fordított arányosítást alkalmaz. A többletjótállás vállalására vonatkozó két értékelési részszempont esetében azok az ajánlattevők, akik többletjótállást nem vállalnak, a kiosztható minimális pontszámot kapják, az adott ajánlati elem ajánlatkérő által elvárt legkedvezőbb szintjére és az annál kedvezőbb megajánlásokra az ajánlatkérő maximális pontot ad, a két szélső érték közötti megajánlás tekintetében az ajánlatkérő egyenes arányosítást alkalmaz. A pontszámítás részletes leírását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: nem releváns.
A VI.3.4) pont folytatásaként
- Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. A Kbt. 81. § (3) bekezdésével ellentétben a kizáró okok és az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók, azaz azokat az ajánlat részeként csatolni kell, beleértve jelen felhívás VI.3.4) pontjának 7. alpontjában szereplő dokumentumokat is. Jelen felhívásban és az Ajánlati dokumentációban említett Kbt. 69. § (11a) bekezdés második mondata azzal az eltéréssel irányadó jelen eljárásra, hogy az említett bekezdésben szereplő esetben a gazdasági szereplő az ajánlatban nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
- A Kbt. 81. § (7)-(10) bekezdése jelen eljárás során nem alkalmazandó.
14. Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az ajánlattevőket, hogy jelen felhívás VI.3.1) pontja kizárólag a VII. részre vonatkozik.
15. Az I-VI. rész tekintetében a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti értékelési szempont indoklásaként az ajánlatkérő azt hozza fel, hogy az ajánlatkérő igényeinek az Ajánlati dokumentációban pontosan meghatározott termékek felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem szolgálják, egyéb értékelési szempont alkalmazása nem lehetséges.
16. Az eljárás (részajánlat) nyertese az az ajánlattevő, amely jelen felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján az adott rész tekintetében a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az eljárás (részajánlat) nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során az adott rész tekintetében a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést, amennyiben azt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli.
17. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 79. § (2) bekezdés szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (6) bekezdése az irányadó a (8) bekezdésben foglalt eltérésekkel.
18. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
19. Jelen felhívásban és az Ajánlati dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. az irányadó.
20. FAKSZ: Dr. Tóth Csaba (lajstromszám: 00473.).
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: nem releváns.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági alkalmasság tekintetében nem határoz meg követelményeket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az I-III. és az V-VI. rész tekintetében
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított három évben a közbeszerzés tárgyában teljesített referenciáinak ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerint. A referenciának minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia:
– szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,
– a kapcsolattartó neve és elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím),
– a szerződés tárgyának és mennyiségének ismertetése,
– a teljesítés kezdő (év, hónap, nap) és befejező időpontja (év, hónap, nap),
– nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a szerződés tárgya szerinti referencia alatt az alábbiakat érti:
- az I-III. rész tekintetében szövegszerkesztő szoftver licenc,
- az V. rész tekintetében eredeti és/vagy utángyártott dobegység,
- a VI. rész tekintetében eredeti és/vagy utángyártott toner,
- a VII. rész tekintetében SSD háttértároló és/vagy memória
szállítása és/vagy értékesítése.
A IV. rész tekintetében
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek bemutatása a szakember személyes adatait (név, lakcím, születési hely és idő) és szakmai tapasztalat ismertetését havi bontásban tartalmazó és a szakember által aláírt szakmai önéletrajz formájában, melyhez mellékelni kell az adott szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont szerint a műszaki és szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés szerint jár el.
Ajánlatkérő továbbá valamennyi alkalmassági feltétel igazolása tekintetében arra is felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági feltételek igazolására benyújtandó dokumentumoknak olyan részletesnek kell lenniük, hogy azokból az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági feltételek igazolására szolgáló dokumentumokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdésében foglaltak szerint kell benyújtani, valamint irányadó a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha
- nem rendelkezik az I-III. rész tekintetében az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül összesen legalább 3 db szövegszerkesztő szoftver licenc szállítására és/vagy értékesítésére vonatkozó referenciával;
- az ajánlat részeként nem tud bemutatni a IV. rész vonatkozásában legalább 1 fő, a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembert, aki legalább 3 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik szoftverek szállításában és/vagy értékesítésében;
- nem rendelkezik az V. rész tekintetében az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül összesen legalább 10 db eredeti és/vagy utángyártott dobegység szállítására és/vagy értékesítésére vonatkozó referenciával;
- nem rendelkezik a VI. rész tekintetében az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül összesen legalább 20 db eredeti és/vagy utángyártott toner szállítására és/vagy értékesítésére vonatkozó referenciával;
- nem rendelkezik a VII. rész tekintetében az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül legalább 50 db SSD háttértároló és/vagy memória szállítására és/vagy értékesítésére vonatkozó referenciával.
[Ajánlatkérő nem évenként vizsgálja a referenciákat, hanem a fenti időszakban kell teljesíteni az előírt referencia-követelményt. Ajánlatkérő a fenti vizsgált időszak alatt befejezett, de az ajánlattételi felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett referenciákat fogadja el.
Ugyanaz a referencia több rész tekintetében is felhasználható, illetve a fenti referencia-feltételek teljesíthetők egy vagy több referencia által is.]
A fenti alkalmassági feltételeknek a közös ajánlattevők együttesen, illetve az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Irányadók továbbá a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdésében foglaltak, illetve az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésére is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként csak olyan gazdasági szereplőt vehet igénybe, amely regisztrált az EKR-ben, vagy amelynek adatait az ajánlattétel vagy részvételre jelentkezés során az EKR-ben előzetesen rögzítette.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi részajánlat tekintetében
Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt naptári naponként a nettó szerződéses ár 0,5%-a, a késedelem 11. napjától naptári naponként a nettó szerződéses ár 1%-a. A késedelmi kötbér maximális mértéke a nettó szerződéses ár 15%-a.
Amennyiben az ajánlattevő (eladó) késedelme meghaladja a 30 naptári napot vagy a késedelmi kötbér mértéke meghaladja a nettó szerződéses ár 15%-át, az ajánlatkérő (vevő) jogosult a szerződést felmondani.
Meghiúsulási kötbér mértéke: a nettó szerződéses ár 15%-a.
Jótállás
Az I-VI. részajánlat tekintetében az ajánlattevőknek a gyártók által vállalt jótállást kell biztosítani, a VII. résznél az ajánlatkérő által előírt jótállás mind az SSD háttértároló, mind a memória vonatkozásában: 12 hónap, az e fölötti megajánlásokat az ajánlatkérő a II.2.5) pont szerint értékeli.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az I-II. és V. részajánlat tekintetében
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: HUF.
A támogatás intenzitása: 100%.
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A nyertes ajánlattevő csak végszámlát nyújthat be.
A végszámla kifizetése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdésével összhangban, a számla ajánlatkérő által történő kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel banki átutalás keretében történik, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott utófinanszírozás szabályai szerint.
Az ajánlatkérő elfogadja, illetve feldolgozza a Kbt. 27/A. §-ban foglaltaknak megfelelő számlákat.
A teljesítésigazolás kiadására a Kbt. 135. § (1) bekezdése az irányadó, továbbá a szerződés teljesítésével kapcsolatban figyelembe veendő a Kbt. 135. § (6) bekezdése is.
A III-IV. és a VI-VII. részajánlat tekintetében
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: HUF.
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A nyertes ajánlattevő csak végszámlát nyújthat be.
A végszámla kifizetése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdésével összhangban, a számla ajánlatkérő által történő kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel banki átutalás keretében történik.
Az ajánlatkérő elfogadja, illetve feldolgozza a Kbt. 27/A. §-ban foglaltaknak megfelelő számlákat.
A teljesítésigazolás kiadására a Kbt. 135. § (1) bekezdése az irányadó, továbbá a szerződés teljesítésével kapcsolatban figyelembe veendő a Kbt. 135. § (6) bekezdése is.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé, illetve nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/10/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2020/10/12 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/10/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend.] 15. § szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. A bontásra egyébiránt a Kbt. 68. § az irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

0-100
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
A III.1.1) pontban kerül részletesen meghatározásra.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4) További információk:
1. A közbeszerzési dokumentumok az eljárást megindító felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben.
2. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat a Kbt. 41/A. §-a tartalmazza.
3. Az EKR használatához 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
4. Az ajánlatban szerepelnie kell felolvasólapnak, amelyen közölni kell az alábbi adatokat: az ajánlattevő nevét, székhelyét, továbbá mindazon számszerűsíthető adatot, melyet az ajánlatkérő értékelési részszempontként értékel [Kbt. 66. § (5) bekezdés].
5. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdése tekintetében.
6. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
7. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdés szerint kíván eljárni, csatolnia kell a Kbt. 65. § (7) bekezdésben előírt nyilatkozatot és az egyéb dokumentumokat. [Amennyiben az ajánlattevő nem kíván az alkalmassági feltétel igazolása tekintetében más gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodni, az erről szóló nyilatkozat az ajánlat részeként csatolandó.]
8. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésére tekintettel tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlatok bírálatát mindegyik részajánlat tekintetében az ajánlatok értékelését követően végzi el, amely azt jelenti, hogy az ajánlatkérő mindegyik részajánlat esetében csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
9. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlás során az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő jogosult arra, hogy ne rendeljen el újabb hiánypótlást [Kbt. 71. § (6) bekezdés].
10. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát illetően jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
11. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. A szigorúbban megállapított feltételek a referenciákhoz, illetve a szakemberekhez kapcsolódnak.
12. Ajánlatkérő jelen eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
13. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. § (1) bekezdés alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra, mely önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
- Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy a kiegészítő tájékoztatást észszerű határidőn belül köteles megadni. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi határidőt megelőző negyedik munkanapnál később nyújtja be valamely gazdasági szereplő, az ajánlatkérő arra csak akkor válaszol, ha a válasz feltétlenül szükséges a megfelelő ajánlattételhez.
- Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdés a)-b) pontját, illetve a Kbt. 56. § (4) bekezdését az alábbi eltérésekkel alkalmazza. Amennyiben a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem a fenti bekezdésben foglaltaknak megfelelő időpontban került benyújtásra, az ajánlatkérő arra észszerű időpontban nem tette közzé a válaszát, vagy a határidőben közzétett kiegészítő tájékoztatás nyomán olyan információ is módosul, mely szerepel jelen eljárást megindító felhívásban, az ajánlatkérő meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt, melyről hirdetményt ad fel, s e tényről haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték. Amennyiben viszont a fenti határidőben előterjesztett kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre adott válasz nyomán jelen hirdetményben nem közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még észszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték.
- A fentieken túl ajánlatkérő a Kbt. 52. § (5) bekezdés második mondatát azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy az ajánlattéli határidőt nem hosszabbítja meg, ha a közbeszerzési dokumentumok módosítása nem jelentős és a módosítás megtörténte az ajánlattételi határidőt megelőzően észszerű időpontban történik. A módosításról az ajánlatkérő haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték.
- Az észszerű idő olyan reális, de az ajánlattételi határidőt legalább 3 munkanappal megelőző időpontot jelent, mely időpontban az ajánlattevők számára még irreális nehézség nélkül értelmezhető és az ajánlat összeállításánál figyelembe vehető a közölt információ, illetve a módosítás.
Folytatás a III.1.1) pontban.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/09/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges