Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/122
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.25.
Iktatószám:10167/2020
CPV Kód:77313000-7
Ajánlatkérő:Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Harmat Kert Parkfenntartó és Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság;Szurdokvölgy Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76828562
Postai cím: István Út 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1041
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Trippon Norbert
Telefon: +36 12313101
E-mail: kozbeszerzes@ujpest.hu
Fax: +36 12313101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ujpest.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nagygép igényű parkfenntartási munkák elvégzése
Hivatkozási szám: EKR001563382019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77313000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
I. Önkormányzati tulajdonú vagy kezelésű zöldfelületek kaszálása, bozótirtása
I.1./ parkok, intenzív zöldfelületek nyírása, szélezéssel, a dokumentációban található táblázat
szerinti területeken évente 6 alkalommal, egyedi megrendelés szerint, a lenyírt zöldhulladék
összegyűjtésével és lerakóhelyre szállítással zsákolás nélkül fel-, és lerakodással. Kaszálási
területek előkészítése, szemétszedés, szemét elszállítása lerakóhelyre. m2: 755.163
I.2./ Külterjes, nem intenzív zöldfelületek kaszálása, szélezéssel, a dokumentációban található
táblázat szerinti területeken
(Külterjes I. típusú területek).évente 3 alkalommal, egyedi megrendelés szerint, a lenyírt
zöldhulladék összegyűjtésével. Kaszálási területek előkészítése, hulladék összegyűjtése, hulladék
és zöldhulladék elszállítása lerakóhelyre. m2: 153.317
I.3./ Külterjes, nem intenzív zöldfelületek kaszálása, szélezéssel, a dokumentációban található
táblázat szerinti területeken
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 184111792 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Nagygép igényű parkfenntartási munká elvégzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77313000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest IV. kerület Újpest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
I. Önkormányzati tulajdonú vagy kezelésű zöldfelületek kaszálása, bozótirtása
I.1./ parkok, intenzív zöldfelületek nyírása, szélezéssel, a dokumentációban található táblázat szerinti területeken évente 6 alkalommal, egyedi megrendelés szerint, a lenyírt zöldhulladék összegyűjtésével és lerakóhelyre szállítással zsákolás nélkül fel-, és lerakodással. Kaszálási területek előkészítése, szemétszedés, szemét elszállítása lerakóhelyre. m2: 755.163
I.2./ Külterjes, nem intenzív zöldfelületek kaszálása, szélezéssel, a dokumentációban található táblázat szerinti területeken
(Külterjes I. típusú területek).évente 3 alkalommal, egyedi megrendelés szerint, a lenyírt zöldhulladék összegyűjtésével. Kaszálási területek előkészítése, hulladék összegyűjtése, hulladék és zöldhulladék elszállítása lerakóhelyre. m2: 153.317
I.3./ Külterjes, nem intenzív zöldfelületek kaszálása, szélezéssel, a dokumentációban található táblázat szerinti területeken
(Külterjes II. típusú területek) évente 2 alkalommal, egyedi megrendelés szerint, a lenyírt zöldhulladék összegyűjtésével.
Kaszálási területek előkészítése, hulladék összegyűjtése, hulladék és zöldhulladék elszállítása lerakóhelyre. m2: 212.744
I.4./ Külterjes, nem intenzív zöldfelületek kaszálása, szélezéssel, a dokumentációban található táblázat szerinti területeken (Külterjes III. típusú területek) évente 2 alkalommal, egyedi megrendelés szerint, a lenyírt zöldhulladék összegyűjtése nélkül. m2: 57.676
I.5./ Bozótirtás egyedi megrendelés szerint, fák sarjaival, cserjék sűrű állományával benőtt terület kitisztítása, a lenyírt zöldhulladék, valamint a vágás után a területen található egyéb hulladék összegyűjtésével, rakodásával, lerakóhelyre szállításával, évente 2 alkalommal. m2: 3.000
Részletes mennyiségek és munkanemek a dokumentációban találhatók!
A mennyiségek esetében az objektív körülmények miatt (pl. időjárás) + 35 %-os eltérés lehetséges!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Környezet megóvása érdekében tett intézkedések (környezeti menedzsment terv) 30
2 Kötbér (késedelmi) (min 0,5%, max. 2%) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 248 - 614491
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Nagygép igényű parkfenntartási munká elvégzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Harmat Kert Parkfenntartó és Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96419773
Postai cím: Barázda Utca 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
E-mail: harmatkert@gmail.com
Telefon: +36 12195687
Internetcím(ek): (URL) www.harmatkert.hu
Fax: +36 12195688
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Szurdokvölgy Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85222432
Postai cím: Tavasz Utca 2.
Város: Pomáz
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2013
Ország: Magyarország
E-mail: szurdokvolgykft@gmail.com
Telefon: +36 309602667
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 225000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 184111792
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: kaszálás, szállítás

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
ajánlattevők:
Ajánlattevő neve: Szurdokvölgy Korlátolt Felelősségű Társaság
adószám: 11704430213
Székhelye: 2013 Pomáz Tavasz Utca 2.
Ajánlattevő neve: Harmat Kert Parkfenntartó és Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság
adószám: 11936749243
Székhelye: 1116 Budapest Barázda Utca 42.
I. Ajánlati ár (nettó mindösszesen): 92 055 896
III. Kötbér (késedelmi) (min 0,5%, max. 2%): 2
Ajánlattevő neve: JADE-KERT Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
adószám: 14050974205
Székhelye: 3635 Dubicsány Kossuth Lajos Út 32.
Ajánlattevő neve: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
adószám: 11066901244
Székhelye: 1047 Budapest Attila Utca 34.
I. Ajánlati ár (nettó mindösszesen): 89 979 237
III. Kötbér (késedelmi) (min 0,5%, max. 2%): 2
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3) bek.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)