Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/121
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.24.
Iktatószám:10269/2020
CPV Kód:70330000-3
Ajánlatkérő:Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97218353
Postai cím: Városház Tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bárdos Katalin
Telefon: +36 22537295
E-mail: bardos.katalin@pmhiv.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22537160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szekesfehervar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27762505
Postai cím: Honvéd Utca 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8002
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szauter Ákos
Telefon: +36 22541300
E-mail: kozbeszerzes@szepho.hu
Fax: +36 22314252
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szepho.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000428572020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000428572020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Fehérvári Civil Központ üzemeltetése, működtetése
Hivatkozási szám: EKR000428572020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 70330000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Fehérvári Civil Központ üzemeltetése és szakmai működtetése 2020.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Fehérvári Civil Központ üzemeltetése, működtetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 70330000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Üzemeltetés: 1.1. Érintett létesítmény: Székesfehérvár belterületi 8688/15 hrsz-ú, a valóságban Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. szám alatt található 2619 m² hasznos alapterületű Fehérvár Civil Központ. 1.1.a) Az ingatlan legfelső, galéria szintjén lévő 87,65 m² területű helyiségek határozatlan időtartamra térítésmentesen a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság használatában állnak. 1.1.b) Az ingatlan földszintjén lévő 1-10. számú helyiségek - melynek területe 273,85 m2 – 2018. január 01. napjától 2023. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra az Echo Innovációs Műhely és az Óbudai Egyetem, mint konzorcium - továbbiakban: Konzorcium - kizárólagos használatában kerülnek. 1.2. A Konzorcium kizárólagos használatába kerülő helyiségeken kívül az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok az alábbiakra terjednek ki:
Épületüzemeltetés: • a létesítmény közműdíjai és egyéb, az üzemeltetéssel kapcsolatos költségek viselése, • őrzés-védelmi és portaszolgálat ellátása, • a létesítmény napi 8 órában történő nyitva tartása, • a létesítmény leltárában szereplő eszközök átvétele, szükség esetén pótlása (a leltárban rögzített eszközök karbantartása és a selejtezésre nem kerülő eszközök állagmegóvása) • az üzemeltetéshez szükséges állagmegóvó beruházások elvégzése, karbantartás, • értéknövelő beruházást a nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő kifejezett, írásbeli engedélyével végezhet előzetes költségvetési terv benyújtása mellett (A szerződés megszűnésekor a nyertes pályázó költségei megtérítését nem követelheti.) • a leltár szerint birtokba vett ingóságok tulajdona nem száll át a nyertes ajánlattevőre, az eszközök értékcsökkenési leírását az ajánlatkérő végzi, • az értékcsökkenési leírást követően, amennyiben az adott eszköz elérte a nulla értéket, a nyertes ajánlattevő kötelezettsége pótolni az eszközt azzal, hogy azok minden ellenszolgáltatás nélkül az ajánlatkérő tulajdonába kerülnek, • az üzemeltetési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítás érvényességéről a nyertes ajánlattevőnek a szerződés időtartalma alatt gondoskodnia kell, • a
létesítmény valamennyi műszaki rendszerének előírásszerű működtetése, karbantartása, • a létesítmény működtetésével,
üzemeltetésével kapcsolatos előírások betartása, • a létesítmény takarítása, rendeltetésszerű állapotban tartása – beleértve a téli
hóeltakarítás és síkosság mentesítés, továbbá a keletkezett hulladék elszállítása és ártalmatlanítása • üzemeltetéssel kapcsolatos valamennyi adminisztrációs feladat elvégzése, jelentési kötelezettség teljesítése, mely magába foglalja a tűz- vagyon- munkavédelmi, biztonságtechnikai szabályzatok, a házirend, kulcskezelési és felvételi szabályzatok elkészítését is. Az üzemeltető köteles azonban biztosítani a Konzorcium kizárólagos használatába kerülő helyiségek zavartalan és rendeltetésszerű közművekkel történő ellátottságát. Amennyiben a helyiségeket érintően, ezen kötelezettség biztosításához rendkívüli javítási vagy helyreállítási munkák elvégzése válik szükségessé, úgy azok elvégzéséről, költségeinek viseléséről az üzemeltető köteles gondoskodni. 2. Civil szervezetek működésének koordinálása (szakmai működtetés): 2.1. Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan tulajdonosa 50 %-ban Székesfehérvár MJV Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat), 50 %-ban a SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt (továbbiakban Széphő Zrt.). A tulajdonosok 2012. február hó első napján ingatlan használati megállapodást kötöttek, mely rögzíti az épület egyes helyiségeinek tulajdonviszonyát illetve a hasznosítás egyes kérdéseit. Az üzemeltetés során ezen megállapodásban foglaltak szerint kell eljárni. 2.2. Az A.t. a létesítményt - ide nem értve annak az 1.1.a) és 1.1. b) pontokban megjelölt helyiségeit - jogosult hasznosítani azzal, hogy az iroda helyiségeket órában kifejezett kihasználtságának legalább 70 %-ban csak államháztartáson belüli vagy azon kívüli nonprofit szervezetek (továbbiakban: nonprofit szervezetek) részére biztosíthatja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A részajánlat tétel lehetősége.
A vizsgálat eredményeképpen megállapításra került, hogy a részajánlattétel nem lehetséges, az érintett épület
üzemeltetése és a szakmai tevékenység (civil koordinációs feladatok ellátása) egy helyrajzi számon található
épületben történik, egy egységet képez és az ellátandó feladatok egymásra épülése nem teszi lehetővé a részekre bontást.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok fennállnak.
- Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplőnek (alvállalkozónak, más szervezetnek vagy személynek) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésére figyelemmel Ajánlattevő részére a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsátja a jelen eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum mintát. Ajánlattevő azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) bekezdésére figyelemmel ajánlatában köteles benyújtani arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontjait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) és ic) alpontjaiban foglaltak szerint kell igazolnia. A kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtásával kapcsolatban ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján jár el.
- Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű Ajánlattevő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
- Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevők vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6-11 §-aiban foglaltak. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatban.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felszólítására az alábbiak igazolását írja elő.
P/1. A hirdetmény feladásától visszafele számított 12 (tizenkettő) hónapban az összes számlavezető pénzügyi intézménytől származó, valamennyi pénzforgalmi számláról szóló, a hirdetmény feladásának a napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat a fizetőképesség megítélésére az alábbi kötelező tartalommal attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak: - Pénzforgalmi jelzőszáma, - A számlavezetés kezdete, - Számláján a hirdetmény feladásától visszafele számított 12 hónapban 30 napot meghaladó sorban álló tétele volt-e. A pénzügyi intézménytől származó igazolást benyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell továbbá a számlavezető pénzügyi intézményeiről, illetőleg a működő pénzforgalmi számláiról.
Ajánlatkérő az előírt időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is vizsgálja.
P/2. Az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgya szerinti (üzemeltetés) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az Ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. A 321/2015. (X. 23.) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdése szerint, ha Ajánlattevő a P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és köteles tájékoztatást kérni a P.2. ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett, az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
P/3. A szakmai (létesítményüzemeltetésre vonatkozó) felelősségbiztosítási kötvény egyszerű másolata, valamint az érvényességet fenntartó legutolsó befizetési bizonylat egyszerű másolata. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (P/2. pont). Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (P/1., P/3. pont). Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerint más szervezetre/személyre is támaszkodhat. Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (8) és (11) bekezdése is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat tartalma szerint bármelyik pénzforgalmi
számláján a hirdetmény feladásának napjától visszafele számított 12 (tizenkettő) hónapban 30 napot meghaladó sorbaállítás fordult elő (sorbaállítás meghatározása a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja alapján: "a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval").
P/2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért közbeszerzés tárgya szerinti (üzemeltetés) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összességében a 20.000.000,-HUF összeget.
P/3. Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik érvényes létesítményüzemeltetésre vonatkozó legalább 15 millió
forint/év és legalább 1 millió forint/kár mértékű szakmai felelősségbiztosítással, továbbá ha nem csatolja az érvényességet fenntartó legutolsó befizetési bizonylatot eredeti vagy egyszerű másolati példányban.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P/1, P/2, valamint P/3 pontokban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felszólítására az alábbiak igazolását írja elő.
M/1.: Az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 (három) évben teljesített, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgyának megfelelő (üzemeltetés) referenciák ismertetése. A referenciát a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet - 23. § - a alapján kell igazolni (figyelembe véve a Kormányrendelet 22. § (4)-(5), valamint 24. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakat). A referencia igazolásnak tartalmaznia kell a következőket: a szerződést kötő másik fél megnevezését (Megbízó), szolgáltatás mennyisége, teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját legalább év és hónap megjelölésével) és helyét, valamint a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, konzorciumi teljesítés esetén a saját teljesítés arányát. Az alkalmassági minimumkövetelményként előírt, az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat és információkat a csatolt nyilatkozat(ok)nak, igazolás(ok)nak úgy kell tartalmaznia, hogy abból/azokból egyértelműen megállapítható legyen az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés. Amennyiben Ajánlattevő a referenciát nyertes közös Ajánlattevőként teljesítette, úgy a referenciából egyértelműen ki kell derülnie, hogy az Ajánlattevő mely részeit teljesítette, és milyen arányban. Ajánlattevő alkalmasságát a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 24. §-ában foglaltak szerint is igazolhatja. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerint jár el.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M/1 pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C-D. pontjában feltüntetni Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha: - nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 (három) évben évben teljesített, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, legalább 1 (egy) darab, üzemeltetési (vagy azzal egyenértékű) tárgyú referenciával, mely legalább 1964 m2 hasznos alapterületű épület üzemeltetésére vonatkozik. Az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők
más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (7) bekezdése, különös figyelemmel a Kbt. 65. § (9) bekezdésére is). Az alkalmassági követelményeknek közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF) és nem köthető semmilyen más külföldi
fizetőeszköz árfolyamához. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlatkérő az ellenértéket a tárgyhót követően utólag, havonta,
átutalással, forintban (HUF) teljesíti. Ajánlatkérő az elvégzett szolgáltatás havi díját havonta utólag - a szerződésben meghatározott
módon és tartalommal – az igazolt teljesítés alapján kiállított számla kézhezvételét követően, utólag a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdés, a
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint 30 napon belül átutalással, forintban (HUF) teljesíti. Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő
esetében a Kbt. 136. § (2) bekezdése irányadó. Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdés a)-b)
pontjaiban foglaltakra a kifizetéseket illetően. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. Kötbérek a szerződéstervezet szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/07/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/07/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. §-ban leírtaknak megfelelően valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-ban leírtaknak megfelelően történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2022. I. félév
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A felhívásban, illetőleg a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban bármely Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől a Kbt.56.§-a alapján.
Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 71.§ (6) bekezdés alapján, hiánypótlás keretében bevont új gazd. szereplő esetében, az új gazdasági szereplőre tekintettel ajánlatkérő egy alkalommal lehetőséget biztosít hiánypótlásra.
A III.1.2.), III.1.3.) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai irányadók.
Ajánlatkérő nem kívánja a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazni.
FAKSZ: Dr. Bárdos Katalin 00330
Értékelési szempont:
Az ajánlatkérő igényeinek a szerződés tervezetben és a dokumentációban meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák