Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/121
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.24.
Iktatószám:10431/2020
CPV Kód:30232110-8
Ajánlatkérő:Tolna Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:Dombóvár, Jókai utca 16/A Dombóvár, Jókai utca 18. Dombóvár, Szent István tér 1. Paks, Dózsa György út 62. Paks, Dózsa György út 51-53. Paks, Szentháromság tér 6. folyt:VI.4.3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tolna Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41285422
Postai cím: Augusz I. Utca 7.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jónás-Imre Szilvia
Telefon: +36 74529871
E-mail: jonas-imre.szilvia@tolna.gov.hu
Fax: +36 74415686
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000225812020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000225812020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A4 multifunkciós fénymásoló bérlet és üzemeltetés
Hivatkozási szám: EKR000225812020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30232110-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Összesen 97 db A4 multifunkciós fénymásoló, nyomtató bérlése és tartós üzemeltetése Tolna Megyei Kormányhivatal részére.
A műszaki leírásban felsorolt és részletezett eszközök 36 hó időtartartamra bérletben történő kihelyezése nyomatdíjban történő teljeskörű üzemeltetéssel.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: A4 multifunkciós fénymásoló bérlet és üzemeltetés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30232110-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Dombóvár, Jókai utca 16/A
Dombóvár, Jókai utca 18.
Dombóvár, Szent István tér 1.
Paks, Dózsa György út 62.
Paks, Dózsa György út 51-53.
Paks, Szentháromság tér 6.
folyt:VI.4.3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 97 db A4 multifunkciós fénymásoló, nyomtató bérlése és tartós üzemeltetése Tolna Megyei Kormányhivatal részére.
A műszaki leírásban felsorolt és részletezett eszközök 36 hó időtartartamra bérletben történő kihelyezése nyomatdíjban történő teljeskörű üzemeltetéssel.
3 db A4 nyomtató - 44 lap/perc kategória
90 db A4 nyomtató - 36 lap/perc kategória
2db A4 nyomtató + kiegészítő - 36 lap/perc kategória
2 db A4 színes multifunkciós fénymásológép - 30 lap/perc kategória
Várható havi fekete nyomatok mennyisége: 156 500 nyomat
Várható havi színes nyomatok mennyisége: 876 nyomat
Kapcsolódó szolgáltatások:
- teljeskörű üzemeltetési szolgáltatás (webes flottamenedzsmenttel)
- távfelügyeleti rendszer
A műszaki specifikáció az eszközökre vonatkozó előírások minimumfeltételeit határozza meg, azaz a
megajánlott és leszállított eszközöknek minimálisan azokat a paramétereket kell teljesítenie, amelyek a műszaki
specifikációban meghatározásra kerültek. A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak. Az eszközöknek újaknak kell lenniük, a
beszerzés magában foglalja a telepítést, üzembe helyezést, összeszerelést.
Az eljárást megindító felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő, meghatározott
gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása
érdekében történtek. Amennyiben az ajánlati felhívás, valamint közbeszerzési dokumentum meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015. (X.30.) Korm. rend.
46. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget
ajánlattevőnek igazolni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlati ár megbontása:
Az ajánlati ár az alábbi elemekből áll: 1. bérleti díj (nettó Ft/összes készülék/hónap), 2. TÜSZ díj - A4 nyomatdíj (nettó Ft/db), 3. távfelügyeleti díj (nettó Ft/összes készülék/hónap)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.
Ajánlattevő, alvállalkozó, és alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő a Kbt. 64. §-ban foglaltaknak
megfelelően élhet az öntisztázás lehetőségével. Ebben az esetben a gazdasági szereplő a megbízhatóságát
alátámasztó jogerős határozatot az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentummal (továbbiakban EEKD)
egyidejűleg köteles benyújtani.
A kizáró okok igazolásának módja és folyamata:
Az ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési Műszaki
leírás meghatározásának módjáról (továbbiakban Kr.) 2. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá.
A kizáró okok igazolásának módja tekintetében irányadó: a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdése, a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 3. §-a és a 4. § (1) bekezdése. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre
vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező
bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívására a legkedvezőbb ajánlatot tevőnek, valamint ha ajánlatkérő felhívja, akkor az őt követő
ajánlattevő(k)nek a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerint be kell nyújtania MAGYARORSZÁG-on letelepedett
ajánlattevők esetében a Kr. 8. §-a, nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett ajánlattevők esetében a Kr. 10. §-a
szerinti iratokat/igazolásokat a Kr. 12. §-ban és a 14-16. §-okban foglaltak figyelembevételével.
Ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani azon nyilatkozatát, miszerint nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez a 62. § (1)-(2) bekezdése hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés, tekintettel a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében foglaltakra). A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján
az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában csak az EEKD
dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hiányának igazolása
érdekében.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) és (11a) bekezdését, valamint a Kr. 1. § (3) bekezdését megfelelően alkalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az
ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az Ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban
változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek be kell csatolnia az EEKD-t, amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes
igazolására elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész: α (alfa)).
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető
ajánlattevő, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az értékelési sorrendben azt követő
következő legkedvezőbb ajánlattevő által az utólagos igazolási kötelezettség körében, a műszaki, illetve
szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások:
M.1. az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül befejezett
jelentősebb közbeszerzés tárgykörében (fénymásolók és/vagy nyomtatók és/vagy multifunkciós készülék) végzett, Ajánlatkérő által meghatározott szállításokat is magukban foglaló, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése
szerint kiállított referenciaigazolás vagy -nyilatkozat, amelynek tartalmaznia kell legalább:
— a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,
— a szállítás tárgyát, rövid leírását (amelynek alapján az alkalmassági követelményeknek való megfelelés
(adott esetben műszaki paraméterek) megállapítható),
— a teljesítés kezdő és befejező időpontját (nap/hónap/év pontossággal),
— a szállítás mennyiségét,
— a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét,
— arra vonatkozó információ, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e [Kbt.
65. § (1) bekezdés b) pont; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont].
Az Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti igazolásokat is elfogad az M.1.
pontban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett.
Az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az
adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11a) bekezdését megfelelően alkalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha: M.1. az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben
nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti eszközök ((fénymásolók és/vagy nyomtatók és/vagy multifunkciós készülék) szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§. szerint igazolt szállítási referenciával, amely legalább 70 db A4-es eszköz szállítására és legalább 2 éven keresztül történő üzemeltetésére vonatkozott.
A referencia-követelménynek történő megfelelőség max. 2. szerződésből teljesíthető annak figyelembe vételével, hogy a 2 évnyi folyamatos teljesítés csak az egyik szerződés vonatkozásában szükséges. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő a teljesítésigazolás alapján szabályszerűen kiállított számla kifizetését átutalással teljesíti, a számla
kézhez vételétől számított 30 naptári napon belül. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF.
A bérleti és üzemeltetési díj a Kbt. 135. § (1) és (5) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1) bek. szerint, átutalással kerül kifizetésre, a Ptk.
6:155. § (1) bek. figyelembevételével. Nyertes ajánlattevő a szerződés időtartama alatt havonta jogosult számlát benyújtani. . A havi bérleti díj egyösszegű (mely tartalmazza a távfelügyelet díját is), mely a fizetéssel érintett tárgyidőszakban használt valamennyi berendezésért felszámolt bérleti díj együttes összege. Az eszközök teljes körű üzemeltetési szolgáltatási díjának elszámolása a számláló állásokat tartalmazó adatlap alapján havonta, utólag történik.
Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § szerinti elektronikus számlát is elfogad.
Folyt: VI.4.3.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/07/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/07/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása az EKR r. 15. §-ának (2), bek., Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. (4) és (5) bekezdése alapján az
EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően
kettő órával később kezdi meg. A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő
számára hozzáférhetővé válnak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Irányadó jog: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a végrehajtási rendeletei.
2. Az ajánlatokat az EKR rendszeren keresztül lehet benyújtani a IV.2.2) pontban megadott időpontig. Az
EKR portálon való közzététel elérhetősége: www.ekr.gov.hu. A közbeszerzési eljárás EKR azonosítója:
EKR000225812020. Az eljárás iránti érdeklődés jelzése az EKR rendszeren keresztül történik (Érdeklődés
jelzése funkció).
3. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcs. felmerülő összes költs. AT-t terheli.
4. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-a szerint, és AK felhívja a figyelmet a 71. § (3) és (8) bek.-re.
5. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (6) bek. irányadó.
6. AT ajánlatához köteles becsatolni valamennyi, az eljárást megindító felhívásban és a Közbeszerzési Dok.-
ban meghatározott nyilatkozatot, igazolást és dokumentumot.
7. Ha valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) elektronikus
űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése
útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokra, az EKR-ben elektronikus
úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekre, valamint képviselet esetén elektronikus
úton megtett nyilatkozatokra a 2015. évi CXLIII. 41/A. § a vonatkozik.
8. Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni.
9. Az ajánlatban a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint nyilatkozni kell.
10. Az ajánlat szakmai részeként csatolni kell az árazott költségvetéseket Excel formátumban.
11. Azon alk. feltétel és előírt igazolási mód, mely a min. ajánlattevők hivatalos jegyz.-be történő felvétel
feltételét képező minősítési szemp.-hoz képest szigorúbban került megállapításra: III.1.3) pont szerinti M.1.
alkalmassági követelmények.
12. AK az eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
13. AK az ajánlatok elbírálása során alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
14. Csatolandó az ajánlatban aláírók aláírási címpéldánya, vagy aláírás mintája.
15. Kieg. táj. a Kbt. 56. §-nak megfelelően az EKR rendszeren keresztül kérhető.
16. Irányadó idő: MAGYARORSZÁG-i helyi idő szerint értendő.
17. FAKSZ: Dr. Komlódi András; lajst. sz.: 00228.
18. A IV.2.6) pontban meghatározott ajánlati kötöttség (2 hónap) 60 napnak felel meg, az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik.
19. II.1.6. pont folytatása: A részajánlat tétel kizárásának indokai: Tekintve, hogy a beszerzés egységessége, a szervezetileg azonos környezetbe szánt termékek egységes kezelése indokolja, valamint műszaki és gazdasági ésszerűségi okokból (pl: beszerzés volumene miatti árkedvezmény megszerzése) szükséges egységes géppark kialakítása részajánlattétel biztosítása mellett nem lehetséges, az ajánlatkérő nem kíván részajánlattételi lehetőséget biztosítani.
Karakterkorlátozás miatt további információkat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmaznak.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § alapján.
II.1.4. folytatása:
Szekszárd, Augusz Imre u. 7.
Szekszárd, Bezerédj utca 1.
Szekszárd, Bezerédj utca 10.
Szekszárd, Dr. Szentgáli György utca 2.
Szekszárd, Sárvíz utca 1.
Szekszárd, Széchenyi utca 54-58.
Szekszárd, Szent István tér 11-13.
Szekszárd, Szent István tér 19-21. A épület
Szekszárd, Találka tér 1.
Szekszárd, Toldi utca 6.
Szekszárd, Tormay Béla utca 18.
Tamási, Szabadság utca 15.
Tamási, Szabadság utca 54.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek folytatása:
A bérelt gépek szállítása kapcsán érvényesítendő kötbér szabályai:
Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. naptól napi 1% mértékű. A késedelemi kötbér maximális mértéke 20%. A késedelmi kötbérrel terhelt időszak maximum 25 nap.
Hibás teljesítési kötbér mértéke: 20%. A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített termék nettó díja.
Meghiúsulási kötbér mértéke: 10 %. 25 napot meghaladó késedelem, vagy olyan esetben, amikor Ajánlatkérő már nem érdekelt a teljesítés elfogadásában, nyertes ajánlattevő a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett. A késedelmi és meghiúsulási kötbérek összege összeadódik.
Üzemeltetés kapcsán érvényesítendő kötbér szabályai:
A késedelemi kötbér mértéke a tartós üzemeltetés vonatkozásában:
• 4 munkaóra és 24 munkaóra közötti késedelem esetén 10.000 forint/alkalom,
• 24 munkaóránál több késedelem esetén 20.000 forint/alkalom.
• Amennyiben csereeszközt nem biztosít 48 munkaórán túli javítás esetén: 40.000 forint/alkalom.
A megadott karbantartás elvégzésével történő késedelembe esés esetén az adott gépre 20.000 forint a késedelmi kötbér mértéke.
Meghiúsulási kötbér: 2.500.000,-Ft, a szerződés nyertes ajánlattevőnek felróható súlyos meghiúsulása esetére.
A késedelmi és meghiúsulási kötbérek összege összeadódik.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szolgáltatási tevékenységet nem a szerződésben meghatározottak szerint hibásan teljesíti, Ajánlattevő hibás teljesítési kötbérre jogosult. Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítéssel érintett szolgáltatási díj 20%-a.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (6) bekezdés alapján a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák