Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/122
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.25.
Iktatószám:10518/2020
CPV Kód:35000000-4
Ajánlatkérő:Készenléti Rendőrség
Teljesítés helye:1145 Budapest,Kerepesi út 47-49.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Készenléti Rendőrség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35319207
Postai cím: Kerepesi Út 47-49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kalotai Petra
Telefon: +36 19994091
E-mail: kalotaipet@kr.police.hu
Fax: +36 19994091
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000308632020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000308632020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 3 db sugárzás mérő és izotóp azonosító készülék
Hivatkozási szám: EKR000308632020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 35000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
3 db sugárzás mérő és izotóp azonosító készülék beszerzése
A megnevezésben szereplő termék pontos paramétereit a műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 3 db sugárzás mérő és izotóp azonosító készülék
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 35000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: 1145 Budapest,Kerepesi út 47-49.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3 db sugárzás mérő és izotóp azonosító készülék beszerzése:
- tűzszerzész szolgálat részére
- kézben hordozható, RID technológiájú felderítő eszköz
- külső és belső térben végzendő sugár felderítési és sugárforrás azonosítási feladatokra
- nyertes ajánlattevő feladata a 8 fős kezelő személyzet betanítása egy alkalommal, min. 4 órás időtartamban
A szállítandó készülékek részletes műszaki leírását a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: KKD) „Műszaki leírás” fejezet tartalmazza (KKD 2.sz.mell.).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A kötelező 24 hónapos alapjótálláson felüli kiterjesztett jótállás (min: 0 hónap max: 12 hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.Ajánlatkérő a II.2.7) pontban a 6 hónap alatt 180 naptári napot ért. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
2.Az ajánlatok értékelése során minden résszempont esetén az adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 63. § (3) bekezdésére.
Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire. Előzetes igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek – illetve adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsájtó szervezetnek – az ajánlatában a Korm. r. 3. § (1) bekezdésének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Ajánlatkérő e körben hivatkozik a Korm. r. 6. § (2) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő hivatkozik a Korm. rendelet 3. § (3) és (5) bekezdésére. Az Ajánlatkérő elektronikus formában (EKR űrlap formájában) az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja az eljáráshoz tartozó EEKD mintáját. Igazolás a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdései alapján: Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. r. 8. vagy 10. és 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Korm. r. 1. § (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Korm. r. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (EKR űrlap szerint) A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlatkérő hivatkozik a Korm.r. 18.§ (1) bekezdésben foglaltakra. A Korm.r. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy a nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot is be kell nyújtatni. A nyilatkozat megtételéhez az EKR rendszerben található űrlap kitöltése szükséges. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-aira. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1)Ajánlattevő(későbbiekben:AT)–figyelemmel a Kbt.65.§(1)bek.b)pontjára–a Korm.r.21.§(1)bek.a)pontja alapján mutasson be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított3évben(36hónap)szerződésszerűen teljesített,a beszerzés tárgyához illeszkedő(rendészeti vagy tűzszerzész,vagy CBRN célra használható készülék)legjelentősebb szállításait igazoló referenciát.Ajánlatkérő(későbbiekben:AK)referenciaként a vizsgált időszak(eljárást megindító felhívás feladását megelőző36hónap)alatt befejezett,de legfeljebb72hónapon belül megkezdett szállításokat veszifigyelembe.A referencia tekintetében AK kizárólag a beszerzéstárgyához illeszkedő feladat értékét veszifigyelembe,így amennyiben a referencia más feladatokra is kiterjed,úgy az egyes feladatokat megbontva szükségesfeltüntetni.A referencia vonatkozásában rendészeti vagy tűzszerész,vagy CBRN célra használható készüléknek az számít,amelyet ilyencélra létrehozott,vagy ilyen tevékenységet is végző katonai vagy rendészeti szervezeti egység,ill. ilyentevékenységet(is)végző gazdálkodószervezet vagy kutatási/oktatási intézmény számára szállítottak szakfelszerelésként.AK hivatkozikaKorm.r.21/A.bek.-re.Igazolás:A Korm.r.1.§(1)bek.alapján az ATnek az ajánlatában a Korm.r.II.Fejezetének megfelelően, az EEKDbenyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.AK a Korm.r.2.§(5)bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát(ATnek az EEKDIV.rész alfa szakaszát kellkitöltenie,aIV.rész további(A-D)szakaszait nem)A Kbt.69.§(4),ill.(6)bek.alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető vagy–aKbt.69.§(6)bek.alapján történő döntése szerint–az értékelési sorrendben a legkedvezőbbet követő meghatározott számú következő legkedvezőbb AT-t felhívja az alábbi igazolások benyújtására:M1)szerinti referencianyilatkozat vagy igazolás,mely
tartalmazza:szállítás tárgyát(rendészeti vagy tűzszerzész,vagy CBRN célra használható készülék);szállítás mennyiségét(db);a szerződéskötő másik fél megnevezését;a teljesítés idejét év/hó/napban(kezdő és befejező időpontját),továbbá nyilatkozni kell arról,hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.A referenciát a Korm.r.22.§(1)–(2)bek.szerint kell igazolni.A Kbt.65.§(6)bek.alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a Közös AT-k együttesen ismegfelelhetnek.Azon követelményeknek,amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre,az együttes megfelelés lehetősége értelmébenelegendő,ha közülük egy felel meg.Közös ajánlattételesetén a Közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdaságiszereplő teszi meg.A Kbt.65.§(7)bek.alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az AT-k bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek,a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.Ebben az esetben meg kelljelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmasságikövetelményt vagy követelményeket,amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.A(8)bek.-ben foglalt eset kivételével csatolnikell az ajánlatban a kapacitásaitrendelkezésre bocsátó szervezet olyan–szerződésben, előszerződésbenvagymásformában vállalt–kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,amely alátámasztja,hogyaszerződésteljesítéséhezszükségeserőforrásokrendelkezésreállnakmajdaszerződésteljesítésénekidőtartamaalatt.Akapacitásaitrendelkezésrebocsátószervezetazelőírtigazolásimódokkalazonosmódon kötelesigazolniazadottalkalmasságifeltételnektörténőmegfelelést.AKhivatkozikaKorm.r.3.§(3)bek-re.Akapacitásaikatrendelkezésrebocsátószervezetekvagyszemélyekkörébenazalkalmasságifeltételekvonatkozásábancsakazokrólszükségesnyilatkozni,amelyeketazATigénybekívánvennialkalmasságánakigazolásához.AKhivatkozikaKbt.65.§(9)és(11)bek.re
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.)Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) legalább 1 db rendészeti vagy tűzszerész, vagy CBRN célra használható felderítő, sugárzás mérő vagy izotóp azonosító készülék szállítására vonatkozó, befejezett, szerződésszerűen teljesített, igazolt referenciával. Ajánlatkérő referenciaként a vizsgált időszak (ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év) alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlattevő alkalmasságának megállapításához.Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó szervezetre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen %-os arányban vett részt. A Korm. r. 21/A. §-a alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69. § (11) és (11a) bekezdéseire.
A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) és (12) bekezdései. és a Korm. r. 24. § (1) bekezdése. irányadó az igazolás során.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Amennyiben az Eladó a szerződést olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen teljesíti, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a késedelmesen szállított termék nettó értékének 1%-a /naptári nap, maximális mértéke a késedelmesen szállított termék nettó értékének 20 %-a.
Nemteljesülés, valamint 20 naptári napot meghaladó késedelmes teljesítésesetén a szerződést Vevő azonnali hatállyal felmondhatja, illetve teljesítés hiányában a szerződéstől elállhat. Ez esetekben Vevő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a szerződés meghiúsult részéhez tartozó nettó szerződéses ár 20%-a.
Jótállás: 24 hónap
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 27/A. §-ra.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/07/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/07/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: http://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatnak az ajánlati felhívás IV. 2.2) pont szerinti ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
a.Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt.40.§(1)bekezdése alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő.b.Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló424/2017.(XII.19.)Korm.rendelet(EKR rendelet)11.§(5)bekezdése alapján érdeklődő gazdaságiszereplőnek csak az tekinthető,aki az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan az EKR-ben jelezte.Azon gazdasági szereplők tekintetében,amelyek érdeklődésüket egyéb módon(pl.e-mailben)jelezték,az Ajánlatkérő mentesül a Kbt.által előírt egyidejű tájékoztatási,megküldési,értesítési kötelezettsége alól.c.A közbeszerzési dokumentumok az ajánlattételi határidő lejártáig korlátozás nélkül,teljes körűen,közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következőcímen:www.ekr.gov.hu d.Az ajánlattételi határidőre azEKR Rendelet17.§(1)bekezdése nem alkalmazandó. Az ajánlattételi határidőt befolyásoló üzemzavar esetén az ajánlatkérő azEKR Rendelet16.§(1)-(3)bekezdéseiben foglaltak szerint köteles eljárni.e.Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást külön jogszabályban(320/2015.(X.30.)Kr.)előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le.f.Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit a KKD tartalmazza.g.Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt.71.§alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja,a Kbt.71.§(6)bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.h.Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt.75.§(2)bekezdés e)pontját.i.Ajánlatkérő a műszaki-szakmai alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.j.Ajánlatkérő nem követeli meg,és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.k.Teljesítési határidő: Szerződés aláírásától számított 180 naptári nap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.n.FelhívásII.2.7.pontjában megadott 6hónap alatt Ajánlatkérő 180naptári napot ért.m.Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt.47.§(2)bekezdésére és az EKR Rendelet 11.§(4)bekezdésére.n.Ajánlatkérő a felhívásIV.2.6)pontjában megadott 2hónap alatt 60naptári napot ért.o.Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához nem kötött.p.Az eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Szabó Anett Éva(01168) q.További benyújtandó dokumentumok:A./Ajánlat részeként:1.Felolvasólap(EKRűrlap)2.Kereskedelmi ártáblázat 3.EEKD(EKR űrlap)4. Ajánlattevő az EEKDII.D.szakaszának kitöltésével nyilatkoznia kell az alvállalkozók bevonásáról,továbbá nyilatkoznia szükséges a Kbt.66.§(6)bekezdés a)ésb)pontja szerint(EKR űrlap)5.Közös ajánlattétel esetén a KKD7.pontja szerinti dokumentumok 6.Műszaki megfelelőségi nyilatkozat-KKD5.sz.melléklet minta szerint 7.Kbt.66.§(2)bekezdése szerinti nyilatkozat(EKR űrlap)8.Kbt.67.§(4)bekezdése szerinti nyilatkozat(EKR űrlap)9.Kbt.65.§(7)bek.szerinti nyilatkozat(EKR űrlap),ezen szervezetre vonatkozó dokumentumokkal10.Ajánlattevő nyújtsa be az aláírási címpéldány(ok)at/aláírásminta(k)at a KKD19.5.10pontja szerint,adott esetben meghatalmazást.11.Nyilatkozat változásbejegyzésről(EKR űrlap),Változásbejegyzési kérelem(adott esetben)12.Nyilatkozat üzleti titokról(adott esetben)(EKR űrlap),Üzleti titok indokolás(adott esetben)13.Nyilatkozat fordításról(adott esetben)(EKR űrlap)14.Ajánlattevő nyújtsa be aKKD19.5./14pont szerinti nyilatkozatokat(EKR űrlap)15.A termék műszaki leírása.(Amennyibenatermékműszakileírása csakidegennyelvenérhetőel,abban az esetben Ajánlatkérő egyszerű fordítást is elfogad.)B./Ajánlatkérő Kbt.69.§(4),ill.(6)bek.szerinti felhívására:1.Nyilatkozat a Kbt.62.§(1)bekezdés k)pont kb)és kc)pontja szerinti kizáró ok igazolására(EKR űrlap)2.Közjegyző vagy gazdasági,illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozata a Kbt.62.§(1)bek.a) és e)pontjaiban,ill. a Kbt.62.§(2)bek.szerinti kizáró okokról. (KKD1.sz.melléklet/1.sz.minta)C./Ajánlattevő nyertessége esetén:1.Nyilatkozat a nemzeti vagyonról szóló2011.éviCXCVI.tv. átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről(KKD1.sz.mellléklet/3.sz.minta)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban meghatározott időn belül.
VI.3.) folytatása:
1. A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő
megállapította, hogy a közbeszerzés során a több részre történő ajánlattétel nem egyeztethető össze és a beszerzés tárgyát képező áru homogenitása miatt nem értelmezhető.
2. Az ajánlatok értékelése során minden résszempont esetén az adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
3.Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a formailag és tartalmilag előzetesen megfelelőnek minősített ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat elve alapján értékeli részajánlati körönként.
1. részszempont: A kötelező 24 hónapos alapjótálláson felüli kiterjesztett jótállás (min: 0 hónap max: 12 hónap).
A kötelező 24 hónapos alapjótálláson felüli kiterjesztett jótállás (hónap) maximálisan megajánlható időtartama 12 hónap.
2. részszempont: Ajánlati ár (Ft).
Ajánlati ár esetében Ajánlatkérő a Felolvasólapon szereplő nettó mindösszesen ajánlati árat értékeli. A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot.
A többi ajánlat pontszámát a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. melléklet A. 1. pont aa) alpontja szerinti fordított arányosítás módszerével számítja AK.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák