Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/125
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.30.
Iktatószám:10546/2020
CPV Kód:71310000-4
Ajánlatkérő:Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ÓBUDA-ÚJLAK Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt.;FŐBER Nemzet közi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK10772
Postai cím: Ludovika tér 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1083
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Gajdács Réka
Telefon: +36 14329000
E-mail: kozbeszerzes@uni-nke.hu
Fax: +36 14329165
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-nke.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.uni-nke.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Komplex lebonyolítói, mérnöki tanácsadói, építési műszaki ellenőri és kockázatelemzési feladatok ellátása és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71310000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Komplex lebonyolítói, mérnöki tanácsadói, építési műszaki ellenőri és kockázatelemzési feladatok ellátása és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71630000-3
További tárgyak:71356300-1
71520000-9
71541000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: Budapest, VIII. Diószeghy Sámuel utca 38 - 42. 36009 hrsz ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a
Ludovika Campusban elnevezésű állami beruházás megvalósításához kapcsolódó - a 1512/2015. (VII.23.) Korm. határozat
szerint - az egyetemi oktatási alapfunkciókat és egyes, az oktatási tevékenység minőségét fokozó kiegészítő funkciókat is
magába foglaló komplex lebonyolítói, mérnöki tanácsadói, építési műszaki ellenőri és kockázatelemzési feladatok ellátása és az
ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása az alábbiak szerint
Nyertes ajánlattevőnek különösen az alábbi feladatokat kell e lvégeznie:
-Komplex műszaki lebonyolítás (beleértve a külső közműveket);
-A kiviteli tervek szakmai folyamatos felülvizsgálata, véleményez ése
-Folyamatos és naprakész költségellenőrzés, elszámolások;
-Építési műszaki ellenőrzés a 191/2009. (IX. 15.) Korm. ren deletben, valamint a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározottak szerint;
-A létesítmény használatb avételét követően a kivitelező vállalkozó jótállási kötelezettségével kapcsolatos feladatok, 1. év és a
teljes időszak lejártának napján bejárás szervezése;
A Jótállási Időszak alatt rendelkezésre állási köteleze ttség az építkezéssel összefüggésben esetlegesen felmerülő jogviták
tekintetében, a szerződéstervezetben részletezettek szerint.
Jótállással kapcsolatos feladatok
Megbízott az üzemeltető által öss zeállított 12 (tizenkettő), illetve 36 ( harminchat ) hónapos jótállási hibajegyzék alapján
megszervezi az egy-, illetve hároméves utó-felülvizsgálati eljárást. Megbízott a hiba- és hiánypótlási munkák elvégzése után
javaslatot tesz Megbízó számára az utófelülvizsgálati eljárás lezárására.
-A beruházás műszaki és pénzügyi menedzselését végző információs ren dszer felállítása és folyamatos üzemeltetése.
Nyertes ajánlattevő feladata a 1512/2015. (VII. 23.) Korm.határozat 1. ütemében határozott aa)-ab), valamint ad)-a f) alpontok
szerinti programelemekre terjed ki.
A beruházás részletes bemutatását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Nyertes ajánlattevőnek a feladata az alábbi létesítményekre terjed ki:
I.Új Egyetemi Oktatási épület
II.Sportcsarnok, Sporttelep, H allgatói Központ és Lőtér
III.Lovarda, Park és Infrastruktúra (kapcsolódó létesítm ények, illetve a Budapest, VIII. kerület Ludovika tér 2. (Hrsz.: 36030)
szám alatti ingatlanhoz kapcsolódó belső és külső út, közmű (átépítés, felújítás)
IV.Ludovika Szárnyépület (Wallenberg Iskola)
V.Szárnyépülethez csatlakozó Vívóterem
A szerződés tárgyát képező műszaki ellenőri feladatok ellátása Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházásra vonatkozik.
Az alkalmasság megállapításához ajánlatkérő az alábbi mennyiségeket közli:
- acélszerkezet: mindösszesen kb. 500 tonna
- zöldfelület: 17,1 ha
- műemléki épület: 8 200 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 53 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 055 - 102098

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Megbízási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/02/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: ÓBUDA-ÚJLAK Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hévízi út 3/ A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: FŐBER Nemzet közi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 140.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 286000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának dátuma: 2020. május 15.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/24 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71310000-4
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71356300-1
További tárgyak:71520000-9
71541000-2
71630000-3
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest VIII. Diószeghy Sámuel utca 38 - 42. 36009
hrsz ingatlan
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A szerződés tárgyát a módosítást követően a II.2.4) valamint a VII.2.1) pontokban foglaltak képezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 53 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 321820000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: ÓBUDA-ÚJLAK Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hévízi út 3/ A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: FŐBER Nemzet közi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 140.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Mérnök többletfeladatok a 3. számú Kivitelezői szerződésmódosításból adódóan:
1. Kivitelezés során jelentkező változtatások: Aljzat, burkolat és aljzatban futó gépészeti vezetékek bontása; Függőleges gépészeti strangok és osztó-gyűjtők; Tető faszerkezet megerősítés áttervezése;
2. Megrendelői igények alapján keletkező további többletek: Meglévő és megmaradónak tervezett linóleumpadló cserélése; Meglévő és megmaradónak tervezett falburkolat helyén felületképzés kialakítás; Tantermek erős és gyengeáramú módosításai; Zsibongó helyiség kialakítása.
A többletfeladatok költségigénye: 13.520.000 nettó HUF
Az előző szerződésmódosítások:
a) 2017. december 13. napján (a „1. számú Szerződésmódosítás”),
b) 2018. augusztus 30. napján a „2. számú Szerződésmódosítás”).
A 1674/2017 (IX.21.) Korm. határozat 2. pont aa-ad) bekezdéseiben foglalt, az Egyetem és a szélesebb közönség, valamint a környéken élők életminőségének javítását szolgáló többlet-műszaki tartalommal összefüggésben megnövekedtek a mérnöki feladatok. A kormányhatározat alapján megvalósul az Orczy-kert és Ludovika-tér a történelmi állapothoz igazodó, a jelenkori követelményeknek megfelelő rekontsrukciója, az Orczy-kertben lévő tó funkcióbővítő rekultiváció keretében újra csónakázásra alkalmassá válik, megújul és modern sporteszközökkel bővül az Orczy-kerthez kapcsolódó, közhasználatban lévő, a felújítást követően is ingyenesen használható szabadidős zöldterület, a Ludovika-campus területén mintegy 10 000 négyzetméteres területen kültéri tornapálya és fitneszpark, nagyméretű, modern, biztonságos játszótér, időmérésre is alkalmas, rekortán burkolatú futópálya, valamint egyéb szabadidős funkciók kiépítése történik meg
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A VII.2.1) pontban hivatkozott 1674/2017.(IX.21.) Korm. határozat 1. pontjában kitűzött céloknak megfelelően a 2. pont aa-ad) bekezdéseiben foglaltak megvalósulás érdekében a Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő feltételek együttes teljesítése esetén módosították a Kivitelezési szerződést:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megbízó, mint ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre és így az ezekből fakadó változtatásokat a kiviteli terv készítése során nem ismertségük okán nem is tudta szerepeltetni
- ezen változtatások egyrészt a kivitelezés folyamán feltárt műszaki problémákból adódtak
- másrészt a kivitelezés megkezdését követően Megbízó strukturális (belső szervezeti) változásainak következményeként keletkeztek;
cb) Jelen szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) Az ellenérték növekedése az előző módosításokkal együttesen sem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át,
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 308300000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 321820000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben